(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 15889/UBND-KTTC về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN 02 tháng cuối năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN 2 tháng cuối năm 2020

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản số 15889/UBND-KTTC về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN 02 tháng cuối năm 2020.

Thanh Hóa tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN 2 tháng cuối năm 2020

Bốc xếp hàng hóa qua Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn.

Theo đó, để hoàn thành thắng lợi dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 đã được HĐND tỉnh đã thông qua, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trong 2 tháng cuối năm như sau:

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về “Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020”; Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về việc: “Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020”; các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thu ngân sách tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 29/5/2020 và Thông báo số 142/TB-UBND ngày 25/8/2020.

Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn phối hợp tốt với cơ quan Thuế trong thực hiện các giải pháp thu thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng; tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng và quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng các dự án để đẩy nhanh tiến độ thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2020.

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 214/TB-UBND ngày 10/11/2020 về công tác thu ngân sách tại một số dự án còn nợ đọng tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn; khẩn trương thực hiện rà soát xử lý số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên tài khoản tạm giữ nộp vào NSNN theo Công văn chỉ đạo số 15531/UBND-KTTC ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 30/11/2020.

Thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình sản xuất kinh doanh, “sức khỏe doanh nghiệp”, kịp thời báo cáo UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để có biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân trong những tháng cuối năm 2020 và thời gian tới, giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề để tăng thu ngân sách bền vững.

Các chủ đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công và vốn của nhà đầu tư, các Ban quản lý dự án chuyên ngành và khu vực đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh quyết toán đối với những khối lượng đã hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư đã được giao để tăng cường thu thuế đối với nhà thầu xây dựng theo quy định. Kho bạc Nhà nước (tỉnh, huyện) theo chức năng, nhiệm vụ của ngành hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư giải ngân nhanh vốn đã được giao tương ứng với khối lượng hoàn thành.

Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp cho công tác quản lý thu, chống thất thu, khai thác tăng thu đối với những nguồn thu còn dư địa để bù đắp cho hụt thu ngân sách từ khu vực kinh tế, đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự toán thu ngân sách trong những tháng cuối năm 2020. Cụ thể:

Cục Thuế có trách nhiệm: Tổ chức giao nhiệm vụ và kế hoạch thu NSNN tháng 11 và tháng 12/2020 đến từng đơn vị và từng cán bộ quản lý thu. Phát động phong trào thi đua nước rút cuối năm 2020, đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể để hoàn thành dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao, UBND tỉnh giao. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thu đối với những địa bàn có tiến độ thu ngân sách đạt khá để phấn đấu tăng thu nhằm bù đắp số giảm thu do tác động của dịch Covid-19, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu năm 2020 ở mức cao nhất.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách về hỗ trợ người nộp thuế chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; hướng dẫn người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và kịp thời xử lý hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp, gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc xử lý khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp ngân sách theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội.

Kiểm tra, rà soát chặt chẽ khai thuế của người nộp thuế để đôn đốc thu đúng, đủ, kịp thời vào NSNN đối với các khoản thu phát sinh và những khoản thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ theo đúng quy định, tránh tình trạng phát sinh số tiền nợ thuế, tiền chậm nộp thuế do người nộp thuế không nắm bắt kịp thời về chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế.

Rà soát các nguồn thu còn dư địa như thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế XDCB vãng lai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, nợ đọng thuế. Phối

hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo thu ngân sách huyện, thị xã, thành phố để đôn đốc kịp thời số thuế phát sinh, số thuế nợ đọng vào NSNN; tập trung đôn đốc quyết liệt khoản nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để tăng nguồn vốn cho đầu tư phát triển và bù đắp các nguồn hụt thu do suy giảm kinh tế gây ra.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, các chủ đầu tư, Cục Thuế, các ngành, địa phương có liên quan:

Đôn đốc các nhà đầu tư đẩy mạnh tiến độ hoàn thành hồ sơ quyết toán để ghi thu - ghi chi tiền sử dụng đất đối với các dự án khai thác quỹ đất từ nguồn ngân sách tỉnh (HĐND tỉnh đã phân bổ dự toán thu năm 2020 là 570 tỷ đồng).

Đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, xử lý số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên tài khoản tạm giữ nộp vào NSNN để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/11/2020.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh:

Phối hợp với Sở Tài chính, nhà đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng các dự án để ghi thu - ghi chi tiền sử dụng đất năm 2020 đối với các dự án khai thác quỹ đất từ nguồn ngân sách tỉnh theo Quyết định số 5592/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh, đã được HĐND tỉnh nghị quyết phân bổ cho UBND thành phố Thanh Hóa.

Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban chỉ đạo 389 tỉnh) tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là trong dịp giáp Tết; kiểm tra hoạt động kinh doanh trên mạng (internet), góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Cục Thuế tỉnh phối hợp Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan giám sát, đôn đốc thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao nhất trong những tháng còn lại năm 2020.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành và khu vực; chủ đầu tư các dự án thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]