(Baothanhhoa.vn) - Nhằm xác định nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc phát triển chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp, gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phát triển các chuỗi giá trị nông sản an toàn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 4-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp

Nhằm xác định nhiệm vụ và giao trách nhiệm cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc phát triển chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp, gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và phát triển các chuỗi giá trị nông sản an toàn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 4-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.

Tăng cường phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả; các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao và báo cáo theo quy định; Giám đốc các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan phải chủ động tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 16-NQ/TU về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững; đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; Tăng cường kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản; xây dựng và triển khai các mô hình, dự án chế biến nông lâm thủy sản gắn với chuỗi sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tập trung, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, an toàn, hướng đến xuất khẩu; triển khai các giải pháp hỗ trợ khôi phục các hoạt động sản xuất, chế biến, cung ứng nông sản bị ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp; rà soát các quy định, cơ chế, chính sách liên quan, trên cơ sở đó tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sức hấp dẫn, tạo thuận lợi cho việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp váo phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp; Tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại thường niên; hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các chương trình xúc tiến thương mại nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh, thành tổ chức để quảng bá, kết nối các cơ sở sản xuất với các cơ sở chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm trong và ngoài tỉnh, thúc đẩy phát triển các chuỗi cung ứng - tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác thương mại lĩnh vực nông nghiệp với các tỉnh, thành.

Sở Công Thương triển khai các giải pháp đảm bảo nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản; tăng cường công tác quản lý và phát triển cụm công nghiệp để tạo môi trường thuận lợi thu hút các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; rà soát quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, lập phương án phát triển cụm công nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tích hợp vào quy hoạch tỉnh; Tăng cường công tác thu hút các dự án đầu tư sản xuất máy nông nghiệp, dự án đầu tư phát triển chế biến nông lâm thủy sản; Hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mở rộng kênh phân phối thị trường trong nước đối với hàng hóa chế biến nông sản; phát triển thương mại điện tử; tham mưu rà soát các quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại chủ yếu (chợ, siêu thị, trung tâm thương mại,…), lập phương án quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp nghiên cứu, đổi mới công nghệ bảo quản, chế biến để tạo ra các sản phẩm nông sản có giá trị gia tăng cao, đáp ứng tiêu chuẩn sạch, an toàn, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu; Đẩy mạnh tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao và tự động hóa. Đưa nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ hình thành và phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh học; nghiên cứu lai tạo, khảo nghiệm giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ sản xuất nông nghiệp; Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông lâm thủy sản sản để nâng cao uy tín, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, trong đó ưu tiên đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP và các sản phẩm có lợi thế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu triển khai thực hiện Chương trình đầu tư công hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Tham mưu cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện các dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính phối hợp tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế miễn, giảm thuế sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Sở Tài nguyên và Môi trường: phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tham mưu triển khai thực hiện các quy định về đất đai nhằm phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong nông nghiệp; mở rộng hạn mức chuyển nhượng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; tham mưu đề xuất các cơ chế thuận lợi để hộ nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp tiếp cận đất đai hình thành các vùng sản xuất, chế biến tập trung...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung các nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ các dự án đầu tư phát triển chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Sở Lao Động, Thương binh và Xã hội: phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó có nhân lực cho lĩnh vực chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản và cơ cơ giới hóa nông nghiệp phù hợp với từng thời kỳ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tổ chức sản xuất hàng hóa lớn gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; phát triển cánh đồng lớn với cơ giới hóa đồng bộ trong các khâu của chuỗi giá trị nông sản; Xây dựng và phát triển hệ thống logistics đồng bộ nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh hàng nông sản. Tăng cường ứng dụng, chuyển giao tiến bộ, khoa học công nghệ vào chế biến, bảo quản nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp; Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chuyên sâu và nhân lực quản trị cho phát triển cơ giới hóa và công nghiệp chế biến nông sản; Rà soát, hoàn thiện và đảm bảo nguồn lực thực hiện các cơ chế, chính sách về đất đai, tín dụng, thuế, bảo hiểm nông nghiệp và thủ tục hành chính nhằm thu hút mạnh mẽ hơn nữa đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân; Tiếp tục hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nông sản và khai thác tốt thị trường tiêu thụ nông sản trong nước.

UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tổ chức sản xuất hàng hóa lớn gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; xây dựng các vùng nguyên liệu chuyên canh cung cấp cho các nhà máy chế biến; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất, phát triển chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp; Tiếp tục đổi mới và nhân rộng các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả, trọng tâm là phát triển doanh nghiệp nông nghiệp; đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị để phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, cơ giới hóa nông nghiệp, kết nối hệ thống tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, thúc đẩy xây dựng thương hiệu sản phẩm; Tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, tự giác, tự nguyện của mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là người nông dân trong quá trình triển khai thực hiện tích tụ, tập trung đất đai phục vụ xây dựng cánh đồng lớn, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp; Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn cho lao động nông nghiệp, nông thôn, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất, chú trọng lao động trực tiếp sử dụng máy móc thiết bị chế biến nông lâm thủy sản, cơ giới hóa nông nghiệp; Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh để liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phát triển thị trường; Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp; huy động các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án, thu hút đầu tư phát triển chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]