(Baothanhhoa.vn) - Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019, bên cạnh những thuận lợi, ngành thuế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị có liên quan và sự nỗ lực phấn đấu, đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức ngành thuế nên công tác thu NSNN đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kết quả thu NSNN 2019 đạt khoảng 18.200 tỷ đồng, tăng 26,9% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 17,1% dự toán tỉnh giao. Thực tế những năm gần đây, thu năm sau tăng cao hơn năm trước và năm 2019 đạt dấu mốc mới thu NSNN trên địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dấu mốc mới thu ngân sách Nhà nước

Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2019, bên cạnh những thuận lợi, ngành thuế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị có liên quan và sự nỗ lực phấn đấu, đồng lòng của tập thể cán bộ, công chức ngành thuế nên công tác thu NSNN đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kết quả thu NSNN 2019 đạt khoảng 18.200 tỷ đồng, tăng 26,9% dự toán Bộ Tài chính giao, tăng 17,1% dự toán tỉnh giao. Thực tế những năm gần đây, thu năm sau tăng cao hơn năm trước và năm 2019 đạt dấu mốc mới thu NSNN trên địa bàn.

Dấu mốc mới thu ngân sách Nhà nước

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn xuất bán sản phẩm cho khách hàng.

Để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN được giao, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa đã triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm hướng dẫn người nộp thuế (NNT) và mọi người dân cùng giám sát thực hiện pháp luật thuế; đồng thời, cung cấp kịp thời các chính sách, pháp luật cho NNT. Duy trì đường dây nóng và hòm thư góp ý để tiếp thu, lắng nghe ý kiến phản ánh của NNT về các thủ tục hành chính của cơ quan thuế, về công chức thuế nhằm tạo môi trường làm việc minh bạch, hiệu quả. Tăng cường công tác cải cách hành chính, triển khai xây dựng đề án đánh giá mức độ hài lòng của NNT để có giải pháp đổi mới tác phong, lề lối làm việc phục vụ NNT. Công khai sổ bộ thuế của hộ khoán, tạo sự minh bạch trong quản lý thuế, tình trạng nợ đọng thuế, hoạt động của NNT (bỏ trốn, vi phạm pháp luật). Tiếp tục chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra, kiểm tra... Ngành thuế phối hợp có hiệu quả với các cơ quan chức năng (kiểm toán, thanh tra) lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tránh chồng chéo và kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra, ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát chấp hành pháp luật và hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ lợi dụng công tác thanh tra, kiểm tra gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực. Thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế chặt chẽ, thường xuyên và kết hợp với biện pháp giám sát trực tiếp đối với một số hoạt động sản xuất, kinh doanh có rủi ro cao (như giám sát hoạt động khai thác khoáng sản...). Tập trung chỉ đạo các phòng, các chi cục thuế triển khai thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ theo quy định pháp luật, đôn đốc kịp thời vào NSNN, hạn chế nợ mới gia tăng. Giao trách nhiệm đôn đốc thu nợ đến từng đồng chí lãnh đạo cục thuế, lãnh đạo các chi cục thuế chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức công tác thu nợ; theo dõi chính xác nghĩa vụ thuế, số thu nộp của NNT. Tập trung đánh giá chất lượng khai thuế của NNT để so sánh với các chỉ số bình quân theo ngành, từ đó xác định lĩnh vực, ngành cần phải tập trung giám sát hồ sơ khai thuế. Giải quyết hoàn thuế kịp thời, đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Cục thuế cũng đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử. Ngoài ra, Cục thuế phối hợp, triển khai có hiệu quả thu NSNN tại các ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công thương, Ngoại thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...; qua đó, đã giảm thiểu việc đi lại của NNT. Cục thuế triển khai thực hiện luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức trong ngành theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Xây dựng kế hoạch, bố trí sắp xếp, bố trí đội ngũ lãnh đạo các chi cục thuế, đội thuế phù hợp, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đào tạo, tự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện kế hoạch kiểm tra công vụ đối với các tập thể, cá nhân, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định pháp luật trong thực thi công vụ.

Dấu mốc mới thu ngân sách Nhà nước

Công nhân Nhà máy Xi măng Long Sơn trong ca sản xuất.

Phát huy kết quả đạt được trong năm qua, năm 2020, ngành thuế tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao. Ngành thuế thường xuyên bám sát chỉ đạo, điều hành và các giải pháp chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thuế... Căn cứ dự toán Bộ Tài chính, Nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND tỉnh để giao dự toán thu NSNN kịp thời theo đúng quy định Luật Ngân sách. Nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo; rà soát, xác định và đánh giá kịp thời những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN trên địa bàn để có biện pháp quản lý. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ để nâng cao sự hiểu biết và tính tuân thủ pháp luật thuế, duy trì và thực hiện việc hỗ trợ NNT; hướng dẫn NNT kê khai thuế đúng hạn. Thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng chính sách để hoàn thuế không đúng đối tượng nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Bổ sung tối đa nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, kiểm tra nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Phân bổ nhân lực hợp lý cho từng đoàn thanh tra, kiểm tra; áp dụng kỹ năng thanh tra, kiểm tra phù hợp với từng đối tượng để nâng cao hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra. Thực hiện rà soát, phân loại nợ; giao chỉ tiêu thu nợ hàng tháng cho từng bộ phận, từng cán bộ để phân tích, đánh giá và đề xuất các biện pháp thu nợ, cưỡng chế nợ thuế. Thường xuyên báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời đến các sở, ban, ngành có liên quan trong công tác đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế. Chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng cung cấp, trao đổi thông tin về số dư tài khoản; thực hiện nghiêm túc các quyết định cưỡng chế để thu hồi nợ thuế thông qua tài khoản của các doanh nghiệp hoặc tài sản thế chấp tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 trong điều kiện kinh tế đang có những chuyển biến tích cực, song theo dự báo cũng còn gặp không ít khó khăn, thách thức; nhưng tin tưởng với nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức ngành thuế, nhiệm vụ công tác thuế năm 2020 sẽ hoàn thành xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Xuân Hùng


Bài Và Ảnh: Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]