(Baothanhhoa.vn) - Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), toàn ngành giáo dục tỉnh nhà luôn chủ động thực hiện đổi mới trên tất cả các mặt hoạt động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà.
4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buPXeG6pOG6osOJ4buVTkzhuqzhu5VF4buM4buz4buVTuG6pOG6ok/hu5Xhu7dH4bqk4buVRcON4bqk4buVxqB14buVw4nhu63DieG6tOG7leG7s3Phurjhu5Xhu7PDguG7r07hu5XEkMOU4buKw4nhurThu5XhurThuqR04bq44buV4bu14buM4buz4buNL8OCxqHhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUoh4bu5c+G7teG7meG7j+G6pUzDlMON4buz4buV4bui4bqiT+G7leG7s3ZP4buV4bu3R+G6pOG7lUXDjeG6pOG7leG7s+G7p8OJ4buVw73DucOJbeG7lU7hurh1w4nhu5Xhu7XhuqThuq7DieG7leG6tOG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Phu5XGoHXhu5Xhu7d14bq44buVTsO64bq44buVw7Mu4bu0xKnhu7bhuqXDsm3hu5VO4bq4dcOJ4buVw4nhurR1w4nDguG7leG6tOG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Phu5VO4bqqw4nDguG7lcOJw4J14buVxJBP4buGw4nhu5Xhu7PDguG7juG7leG7t0bDieG6tOG7lU7DguG7mOG7s+G7lcOC4bqk4bquw4nhu5Xhu7dH4bqk4buVRcON4bqk4buVTkzhuqLDieG7lU7hu69O4buV4buzw7nhu5Xhu7N04buz4buVReG7qU7hu5XDguG6uMO6TuG7leG7t0bDieG6tOG7lcOJw4LGsEXhu5VOw7rhurjhu5Xhu7PDgk/hu6LhurDDieG7lcO94bqkw4PDieG7lUXDusOJw4Lhu5VF4bqg4buV4buzw7nhu5XGoMSC4buV4buzSeG7lU3hu4jhu5XGoHdO4buV4buzw4Lhu69ObeG7leG7s8OC4buvTuG7lcSQw5Thu4rDieG6tOG7leG6tOG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Phu5VFw5XhuqThu5XDicOCw4rDieG7lcagdeG7leG6tOG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Phu5Xhu7fDuuG6pOG7lU5MdW7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buP4buN4bqkReG6tOG7leG7s8SQc01Nw63hu5nhu7VOw4JPRcO94buV4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5Vw4buX4buXSuG7nGzhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTmvhu5Xhu5/hu5vhu59K4bucbOG7meG7lU1M4buzw63hu5kvL+G7s+G7tcOJbsO9c+G6uE7DgnPDicOCw4Lhurhzbsagw4kv4bu14bu5TURO4bq4Si/DieG7ueG7mk0v4bub4budxqHhu5cvxqFwcOG7tcahxqHhu6Phu53hu6Hhu6Phu59OcuG7n+G7nXHhu5/EkOG7l25DSuG6tGpMw61y4buhxqHhu5nhu5VzxJBOw63hu5ld4bqk4bqiw4nhu5VOTOG6rOG7lUXhu4zhu7Phu5VO4bqk4bqiT+G7leG7t0fhuqThu5VFw43huqThu5XGoHXhu5XDieG7rcOJ4bq04buV4buzc+G6uOG7leG7s8OC4buvTuG7lcSQw5Thu4rDieG6tOG7leG6tOG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Phu5nhu5Xhu5rhuqThu7VOw4LDreG7mXDhu5fhu5fhu5nhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTsOt4buZ4buf4bub4buf4buZ4buVL+G7jyBGTuG7lcOC4bq4w7pO4buV4bu3RsOJ4bq04buVw4nhurThurjDuuG6pOG7lUTDguG6unPhu5Xhu7Phu45z4buVw4LDiuG7s+G7lU3huqTDicOC4buV4bqlTMOUw4zDieG6tOG7leG6peG6pOG6sE/hu5XDgsOK4buz4buVIuG6ouG7leG6veG7p8OJ4buV4bqldEXhu5XDs+G6peG6t+G7leG6pcOCc8OJw4Lhu5Uh4bq6c8OybuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/Dncaww4nhurThu5VO4bqsw4nDguG7leG7ouG6ok/hu5XDieG6tMOCxIJt4buVRMOCdE7hu5VEw4Jz4bq44buV4buz4buCw4nhurThu5XDguG6pMODw4nhu5Xhu7PDguG6uOG7lU3hu5jhu5XDieG6tMOC4bqk4bquSuG7leKAnE5M4buEw4nhurThu5XDieG6tMOUw4zhuqTigJ3hu5Xhu7Phu45z4buV4buzdOG7s+G7lU7Dgnbhu6Jt4buV4buz4buG4buV4bq04bqkdOG6uOG7lcagdeG7lU7huqTDicOC4buVTsOCdsOJ4buVw4LhuqTDg0/hu5XDgsOK4buz4buV4buz4buOc+G7leG7s3Thu7Phu5Xhu7lF4buVw4LDiuG7s+G7lU3huqTDicOC4buVw7Mhw6LDsm3hu5Xhu7PDguG7r07hu5XEkMOU4buKw4nhurThu5XhurThuqR04bq44buV4bu14buM4buz4buV4buz4buOc+G7leG6pUzDlMOMw4nhurThu5XhuqXhuqThurBP4buVw4LDiuG7s+G7lSLhuqLhu5Xhur3hu6fDieG7leG6pXRF4buVw7PhuqXhurfhu5XhuqXDgnPDicOC4buVIeG6unPDsuG7lUTDguG7hsOJ4bq04buVw4nhurThu5LDieG6tOG7lcOJ4butw4nhurThu5Xhu7Nz4bq44buVS09z4buVTuG7ksOJ4bq04buVw4nhu6dF4buVw4LDiuG7s27hu5Xhu7Lhu4bhu5XhurThuqR04bq44buV4bu2SOG7leG6pcOC4bqo4buV4bql4butRW3hu5Uh4bqk4bquT+G7lU5Mw5Thu4jDieG6tOG7leG6pUzDlMOMw4nhurThu5XhuqXhuqThurBP4buVw4LDiuG7s+G7lSLhuqLhu5Xhur3hu6fDieG7leG6pXRFbeG7leG7s8OC4bq44buVw73huqTDg05r4buV4bu24bqw4buVw4nhu63DieG6tOG7leG7s3Phurjhu5Xhu7PDguG7r07hu5XEkMOU4buKw4nhurThu5XhurThuqR04bq44buV4bu14buM4buz4buVTuG6uHXDieG7leG7teG6pOG6rsOJbeG7lcOJw4J14buVTkzDlMOMw4nhurThu5XEkE/hu4bDieG7leG7s+G6uOG6pOG7lU5Mw4rDieG6tOG7lcag4bqk4bqu4buz4buV4buc4but4bui4buV4bu14buYw4nhurThu5XGoHXhu5XDveG7guG7lU5M4bqm4buVTeG7lOG7leG7teG7jMOJ4bq04buV4bu3RuG6pOG7lcOJ4bq0w5Xhu5XhurThuqR04bq44buVxqDhuqThuqLDieG7lcOzLuG6vcOy4buV4bu3w5PDieG6tOG7leG7s8OCT+G7ouG6osOJ4buVReG7hsOJbeG7lUrDgsOS4buVw4Lhu4pK4buVxqDDjeG6pOG7lcOJ4bunw4nhurThu5XEkOG7mOG7s2zhu5VOw7rhurjhu5Xhu7fhuqTEgk/hu5VE4bqk4bquw4nhu5Xhu7PDguG6uOG7lS7hur3hu5XDgsOK4buz4buVTndKbeG7lcO94buE4bqk4buV4bu1w5TEqMOJ4bq04buVw4nhu63DieG6tOG7leG7s3Phurjhu5VOTOG6rMOJw4Lhu5Xhu7dG4buV4buzw4JP4bui4bqiw4nhu5VF4buGw4nhu5XDieG6tMOC4bqk4bquSuG7lcag4buM4buV4buzw5XDieG6tOG7lcOJw4LDlOG7lUTDgknhuqThu5Xhu7V34bui4buVxJDhurzDieG6tOG7leG7t3NF4buVReG6om3hu5XDicOC4bqk4bquTuG7lcOCT+G7osODTuG7lU5M4bq4w4nhurThu5VFSOG6pOG7lS7hur1u4buV4bqlTOG6uMOJ4bq04buVRUjhuqThu5VO4bqkw4NO4buV4bu1w7rhu6Jt4buVw51zw4nhu5XhurThuqR0ReG7lcOC4bqk4bquT+G7lcOJw4J14buVTkzDlMOMw4nhurThu5XEkE/hu4bDieG7leG7ouG6ok/hu5Xhu7N2T+G7lS7hur3hu5VKw4LDueG6pOG7lcO94bqkw4NO4buVRMOC4bqm4buzw4Lhu5XEkOG6ruG7lU7huqTDicOC4buVTsOCdsOJ4buVw4LDiuG7s+G7lU53SuG7leG7s8OC4bunReG7leG7s8OC4bqqbeG7leG7s3bDieG7leG7s8OSbeG7lU10w4nhurThu5VOw7rhurjhu5Xhu7Phu45z4buVIcOibuG7lcOd4bqiw4nhu5Xhu7PDusOJw4Lhu5Xhu7fhurpt4buVw4nDgnXhu5VOTMOUw4zDieG6tOG7leG7s8OCw5Phu5VOTMOKw4nhurThu5XGoOG6pOG6ruG7s+G7lU3huqTDg07hu5Xhu7PDguG7qU7hu5VEUeG7lcSQT3dObeG7lURR4buV4buzw5RJw4nhurThu5XDicSCw4nhu5XDicODSuG7lU5M4bq4w4nhurThu5Xhu7XDuuG7ouG7lcOCw4rhu7Nt4buVROG6pOG6sEXhu5VOTHPhu5Xhu7d0w4nDguG7leG6tOG6pHRt4buV4bq0xanDieG7lU5MdOG7s8OC4buVw4nDguG6pOG6rkXhu5Xhu7N04buVw4nDguG7rcOJ4buVTkzhurjDieG6tOG7lU7DguG7mOG7s+G7lcOC4bqk4bquw4nhu5XDicOC4bqk4bquReG7lcag4buM4buV4buzw4JP4bui4bqiw4nhu5VF4buGw4lu4buV4bu2xILhu5Xhu7Nz4bq44buVTuG6pMOJw4Lhu5VOw4J2w4nhu5Xhu7dH4bqk4buVRcON4bqk4buVxqB14buVTXTDieG6tOG7lU7DuuG6uOG7lU5M4bq4w4nhurThu5VLT8O5w4nhu5XEkOG7nuG7lcagdeG7lU5H4buV4buzw4Lhu5Dhu7Phu5Xhu7N04buz4buVw4LhurjDuk7hu5Xhu7dGw4nhurThu5XhurThuqR04bq44buV4bu14buM4buzbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/huqXhu5Lhu5VLT3PDieG7leG7t+G6pOG6sEXhu5Xhu7PDguG6quG7leG7t8O64bq44buV4buzw5XDieG6tOG7lcOJw4LDlOG7lU7DguG7mOG7s+G7lcOC4bqk4bquw4nhu5Xhu7fhu4TDieG6tOG7lcO9RuG7leG7s3Thu7Phu5XhurThuqTDueG6pOG7lUrDgnRKbeG7lcOJw4J14buVTkzDlMOMw4nhurThu5Xhu7fhu6Xhu5XigJzhurThu6lO4buVw4J04bqk4oCd4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5XDicOC4bqkxIJP4buVTsOCdcOJw4Lhu5VLT8O54buV4bu3dMOJ4bq04buVTuG7mOG7lcOCdeG6uOG7lU5M4bq4w4nhurThu5VLT3Thu5VOTOG6rMOJw4Lhu5Xhu7XDuuG7ouG7lcagdeG7lcOCw4rhu7Nu4buV4bu2ScOJ4buV4buz4buU4buVw4nDgsOU4buVw4nhu6dF4buVw4LDiuG7s+G7leG7m+G7l+G7m+G7ly3hu5vhu5fhu5vGoW3hu5Uhw6Lhu5XDicOCdeG7lU5Mw5TDjMOJ4bq04buV4bu3w7pO4buVcMah4buV4bq04bqkw7nhuqThu5Xhu7Phu69K4buVS0/hu4Lhu7Phu5XhurThuqRzbeG7leG7s+G7r0rhu5VO4bqqw4nDguG7lcagdeG7lU7DgnXDicOC4buVSsOC4buCbeG7leG7t8ODw4nhu5XDieG7p0Xhu5XDgsOK4buz4buV4bub4buX4bubxqEt4bub4buX4bub4bub4buV4bu3w7pO4buVxqHhu53hu5vhu5XhurThuqTDueG6pG7hu5Vdw4NO4buVTsOCw5Phu7Phu5XDgsOK4buz4buVROG7oOG7lSht4buVw4nhu6dF4buVw4LDiuG7s+G7leG7m+G7l+G7m+G7my3hu5vhu5fhu5vhu51t4buVIcOi4buVw4nDgnXhu5VOTMOUw4zDieG6tOG7leG7t8O6TuG7leG7neG7oeG7leG6tOG6pMO54bqk4buV4buzdOG7s+G7leG7s+G7r0pt4buVTkzhurjDieG6tOG7leG7t+G6uuG7leG7s+G6uuG7lcahcOG7leG6tOG6pMO54bqk4buVS0/hu4Lhu7Phu5XhurThuqRzbuG7leG7tuG7qeG7s+G7lcO94bqk4bquTm3hu5VOw7rhuqThu5Xhu7JPRuG7s+G7lU7DguG6pOG7lcag4bqg4buVTkxzw4nDguG7lU7DguG6pMODT+G7lcOJw4LhuqThu5Xhur3huqThuq5O4buVMHNFbeG7lcOJw4J14buVTkzDlMOMw4nhurThu5Xhu7Phurrhu5Xhu7lF4buVMOG6tE/hu6LhurbDieG7lcOdw7nhurjhu5XhuqVM4butw4nhu5XEkMONSuG7leG7n+G7uOG7leG7t8O6TuG7leG6tOG6pMO54bqk4buVMMOC4buvTuG7lU7hurh1w4nhu5VLT+G7guG7s+G7lUTDguG7guG6pOG7lU7huqThurBP4buVw4LDiuG7s27hu5XDneG6osOJ4buV4buzw7rDicOC4buV4bu34bq6beG7lcOJw4J14buVTkzDlMOMw4nhurThu5Xhu7fhu6nhu7Phu5XDveG6pOG6rk7hu5VLT3PDieG7lU7hu61F4buV4bu3w4PDieG7leG7s+G7hsOJ4bq04buVTnThu7Phu5XhurThuqR04bq44buV4bu14buM4buz4buV4bu3w7rhurjhu5Xhu7fhu5Dhu7Nt4buVxJDhu4LhuqThu5VN4buCw4nhurThu5Xhu7PDguG6uOG7lSHDouG7lU7DguG7hsOJ4bq04buVS09z4buVxqDhuqThuq7hu7Phu5XEkOG7hMOJ4bq04buV4bq0w4JBSuG7lU5M4bq4w4nhurThu5Xhu7PDgsOUScOJ4bq04buVTkzhuqzDicOC4buV4bu1w7rhu6Lhu5XDgsOK4buz4buV4buzw4LhuqbDicOC4buVRMOC4bq6c+G7lcagdeG7leG7s3Thu7Phu5XDguG6uMO6TuG7leG7t0bDieG6tOG7leG6tOG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Phu5XDieG6tOG6uHXhuqThu5XhurThuqTDjOG7lcSQ4bqiw4nhu5XEkMONSm3hu5XDguG6uMO6TuG7leG7t0bDieG6tOG7leG7t0bhuqRt4buVw4LhurjDuk7hu5Xhu7dGw4nhurThu5VNc+G6uOG7lcOJw4LhuqThu5Xhu7fhu4TDieG6tG3hu5VO4buS4buV4bu34bq64buV4bq04bqkw5NK4buV4buzdOG7s+G7leG7uUXhu5VKw4J0TuG7lU5M4bqk4bqww4nhu5VO4bq4dcOJ4buV4bu14bqk4bquw4lu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j13DguG7hsOJ4bq04buVTOG6pOG6osOJ4bq04buV4bqlTMOUw4zDieG6tOG7leG6peG6pOG6sE/hu5XDgsOK4buz4buVIuG6ouG7leG6veG7p8OJ4buV4bqldEVt4buV4buI4buVTuG7r07hu5Xhu7PDueG7leG7s3Thu7Phu5Xhu7dJw4nhu5XGoOG6qOG7lU5Mw5TDjMOJ4bq04buVRMOCdOG7s+G7lU5M4bq4w4nhurThu5VO4bqqw4nDguG7lcOC4bq4w7pO4buV4bu3RsOJ4bq04buV4bu1w7rhu6Lhu5XGoHXhu5XDgsOK4buz4buV4bu3c8OJ4bq04buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5Xhu7N04buz4buVw4nDgnXhu5VOTMOUw4zDieG6tOG7leG7t3jhu6Lhu5VFw7rDicOC4buVTsOC4bu54bq44buVTuG6pMOJw4Lhu5VOw4J2w4nhu5Xhu7dH4bqk4buVRcON4bqk4buV4buz4bunw4nhu5XDvcO5w4nhu5XGoHXhu5VO4bq4dcOJ4buV4bu14bqk4bquw4lu4buV4bqzT3Phu5Xhu7fhurrhu5XhurThurpK4buVSsOCdsOJ4buVw4nhu63DieG6tOG7leG7s3Phurjhu5Xhu7PDguG7r07hu5XEkMOU4buKw4nhurThu5XhurThuqR04bq44buV4bu14buM4buz4buVTuG6qsOJw4Lhu5XDicOCdW7hu5Uh4bqk4bquT+G7lU5Mw5Thu4jDieG6tOG7leG6pUzDlMOMw4nhurThu5XhuqUh4buyw6LEqeG6pSHhurfhuqXhu5XhuqXDguG7gsOJ4bq04buVMMOC4buvTuG7lcOz4buB4bqiw4nhu5Xhu7bhuqjDicOCw7Lhu5Xhur3DleG7leG6veG7p8OJ4buV4bqlw4J1w4nDgm3hu5Xhu7PDguG6uOG7lcO94bqkw4NOa+G7lSDhu6nhu7Phu5Xhu7XDkuG7leG6tOG7qUrhu5VEw4Lhu4bDieG6tOG7leG6pk7hu5VEw4Lhurrhu5VEw4Lhu6fDieG7lU7DgnThu7PDguG7lU7DguG7kOG7s23hu5XDicOC4buvTuG7lcSQdeG7lU7DgsOM4bqk4buV4bq04bqkc8OJ4buV4bu3dk/hu5VNdErhu5XDicOCd0rhu5VOTMOUw4zDieG6tG3hu5VOT+G7ouG7lcOJw4LhuqThuqLDiW3hu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lU3hu5jhu5VLT3PDieG7lU7hu61F4buV4buz4buOc+G7lcOJ4bq0dcOJw4Lhu5XhurThuqR04bq44buV4bu14buM4buzbeG7leG7s8OC4bqmw4nDguG7lUtP4buixILDieG7leG7s3Thu7Phu5Xhu7Phu69KbeG7lU3hu5jhu5XDiUjhu5XEkOG7mOG7s23hu5Xhu7fhurh1w4nhu5VEw4NO4buVRUZO4buVxJDhurzDieG6tG3hu5Xhu7fhu4TDieG6tOG7lU7hu61F4buVw4LhuqThuq5K4buVxJDhu5jhu7Phu5Xhu7Phu45z4buV4bu3RuG6pOG7lcOJ4bq0w5Xhu5Xhu7N0w4nhu5XDvUZt4buVLuG6vW3hu5XDicOC4butw4nhu5XGoOG6pOG6osOJ4buVxqB14buVIcOibeG7lUTDguG6uuG7lUTDguG7p8OJ4buVTuG7ksOJ4bq04buVw73DlMON4buz4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5VOw4J04bq44buV4bq0xKhu4buV4bqlw4Lhu7nhurjhu5Xhu7fhurpt4buV4buzw4Lhu69O4buVxJDDlOG7isOJ4bq04buV4bq04bqkdOG6uOG7leG7teG7jOG7s+G7leG7s+G7jnPhu5XDicOCdeG7lU5Mw5TDjMOJ4bq04buVw4nhurR14bui4buV4buzdcOJ4bq04buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5XDieG7rcOJ4bq04buV4buzc+G6uG7hu5UgSOG6pOG7lcOJ4bunReG7lcOJw4J14buVTkzDlMOMw4nhurThu5Xhu7Phurrhu5XDgnXDieG6tOG7lU5M4bunReG7leG7uUXhu5Xhu7fDuk7hu5XhurThuqTDueG6pOG7lU5M4bq4w4nhurThu5Xhu7N04buz4buVROG7oOG7lU7DguG6pOG7lSHDouG7leG6tOG6pOG6vuG6pOG7leG7s3Thu7Phu5Xhu7Phu69KbuG7leG6teG6pOG6osOJ4bq04buVTkzhurjDieG6tOG7lcOJ4bunReG7lcOCw4rhu7Phu5Xhu5vhu5fhu5vGoS3hu5vhu5fhu5vhu5tt4buV4buz4bq64buV4bub4buVIcOi4buV4bu3w7pO4buV4bq04bqkw7nhuqThu5Uhw6Lhu5XhurThuqThur7huqThu5VLT+G7guG7s+G7leG6tOG6pHNu4buV4bqlTOG6uMOJ4bq04buVw4Jz4bqk4buVROG7oOG7lU7DguG6pOG7lU7hu4JO4buVw4nhurTDguG6pOG6rkrhu5XhuqUh4bq34bql4buVw4nhu6dF4buVw4LDiuG7s+G7leG7m+G7l+G7m+G7ly3hu5vhu5fhu5vGoeG7lcagdeG7leG7m+G7l+G7m8ahLeG7m+G7l+G7m+G7m23hu5XDicOCdeG7lU5Mw5TDjMOJ4bq04buV4buz4bq64buV4bu34bqk4bqwReG7lcO94bqsw4nDguG7lUtP4butw4nhu5VO4bunw4nhurThu5VN4bq44buVxqDDjeG6pOG7leG7t3ZP4buVxqB14bq44buVxqDDlOG7ik7hu5Xhu5vhu5tt4buV4bub4bud4buVw7134buzbeG7leG6tOG6ukrhu5XGoHXhurjhu5VOw4J1w4nDguG7lU7huqbhu7PDguG7leG7s8OCT8OJ4bq04buV4buz4buOc+G7lcOJ4bq0dcOJw4Lhu5XhurThuqR04bq44buV4bu14buM4buz4buVTuG6qsOJw4Lhu5XDicOCdW7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4bqlw4Lhu7nhurjhu5Xhu7d0w4nDguG7leG6tOG6pHThu5Xhu7Phu45z4buVw6Lhu4jhu5Uu4bu0xKnhu7bhuqVt4buVRMODTuG7lU7DgsOT4buz4buVw4LDiuG7s+G7lUThu6Dhu5UobeG7lcOJ4bunReG7lcOCw4rhu7Phu5Xhu5vhu5fhu5vhu5st4bub4buX4bub4budbeG7lcagw43huqThu5VN4buY4buVS09zw4nhu5VO4butReG7leG7s8OC4bqq4buV4bu3w7rhurht4buVTsO64bq44buV4bu34bqkxIJP4buVROG6pOG6rsOJ4buV4bq04bqkw5NK4buV4bu3xKjhu5Xhu7Phu45z4buVw51G4buVLuG7tMSp4bu24bqlbeG7leG7s+G7jnPhu5XhuqXhuqrDicOC4buV4buO4buibeG7lSHhu7Yw4bu0beG7leG6p8OdMOG7tOG7lU7huqrDicOCbeG7lU3hu5jhu5VKw4Lhu4LhuqThu5XDguG7ikrhu5Xhu7PDguG7qU7hu5Xhu7PDguG6oOG7leG7s+G7jnPhu5Xhu7N04buz4buVTeG7iG3hu5XDieG6tHXDicOCbeG7leG6p8OdMOG7tOG7leG7s3Thu7Phu5XDgk/hu6Lhuq7DiW3hu5VOw4Lhuqjhu5Xhu5zhu6Vt4buVTsOCdcOJw4Lhu5VKw4Lhu4Jt4buVTeG7mOG7leG7jsOJ4bq04buVw4JG4buV4buz4buOc+G7leG7s3Thu7Phu5Xhu7Phu69K4buV4buzw4LhuqbDicOC4buVS0/hu6LEgsOJ4buV4buzSeG7lU3hu4jhu5XGoHXhu5VO4bq4dcOJ4buVTsOC4bqw4buVMMOC4butw4nhu5Xhu7Xhu63DiW3hu5VO4bq4dcOJ4buVw4nhurR1w4nDguG7leG6tOG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Phu5VO4bqqw4nDguG7lcOJw4J14buVTuG6pMODSuG7lU7hu4zhu7Phu5VKw4J0TuG7lcOCT+G7ouG7lU7DgsOD4buVRcO6w4nDgm3hu5VEw4LFqeG7s+G7lUrDguG7jOG7s+G7lUTDguG6uuG7lUTDguG7p8OJbeG7lUTDguG7hsOJ4bq04buVw4nhurThu5LDieG6tOG7leG7t0fhuqThu5VFw43huqRt4buVTXTDieG6tOG7lU7DuuG6uG3hu5XDguG6uHXDieG7lU7DgnXDicOC4buVTuG7gk7hu5XDicOC4bqk4bquReG7lcag4buM4buV4bu3xILhu5VMc27hu5XhuqVM4bq4w4nhurThu5XDgsOK4buz4buVROG7oOG7lcOJdeG7om3hu5VO4bq4dcOJ4buVw4nhurR1w4nDguG7leG6tOG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Phu5Xhu7fhu6Xhu5VOw4Lhu5jhu7Phu5XDguG6pOG6rsOJ4buV4bu34buEw4nhurThu5XDvUZt4buVROG6qErhu5VOw4LDjOG6pG3hu5XDguG6pOG6rk/hu5VLT8O54buV4buzdOG7s+G7leG7s8OC4bqq4buVTsOC4bqobeG7lcOJ4bq0w4Lhuqjhu5VLT+G7osODTuG7leG7s+G7jnPhu5XhuqVMT8OJ4bq04buVw5RJw4nhurRt4buV4buz4buOc+G7lU7huqrDicOC4buVxqDEguG7lUrDgnRO4buVTkzhuqThurDDieG7leG6tOG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Nt4buVw4nDguG6pOG6rkXhu5XGoOG7jOG7lcOJ4bunReG7lcOCw4rhu7Nu4buV4bqzT+G7ouG7lUXhu4bhu5VOTMOUw4zDieG6tOG7lcSQw41K4buV4buI4buV4buzdOG7s+G7leG7s+G7r0rhu5XDgsOK4buz4buVTuG6pMODSuG7lU7hu4zhu7Phu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lUx14buVTeG6uHRObeG7lU3FqUrhu5Xhu5zDg0rhu5VKw4LDkuG7lcOC4buKSuG7lcagw43huqThu5Xhu6LhuqJP4buV4buzdk/hu5VOw4Lhu5jhu7Phu5VO4bqk4bq2w4lu4buV4buySeG7lU3hu4jhu5XGoHdO4buV4buzw4Lhu69O4buVTkzDlMOMw4nhurThu5XDgsOK4buz4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5Xhu7N04buz4buV4buz4buvSuG7leG7s8OC4bqmw4nDguG7lUtP4buixILDieG7lcagdeG7lTDDguG7rcOJ4buV4bu14butw4nhu5VLT3PDieG7lU7hu61F4buV4bu3dk/hu5VOw5Thu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tG3hu5XDieG7rcOJ4bq04buV4buz4buvSuG7leG7t3RK4buV4buQw4nhurThu5VO4buCTuG7lcOCScOJ4buV4bui4bqiT+G7leG7s3ZP4buV4bu1w7rhu6Lhu5XDgsOK4buzbuG7leG7tsODw4nhu5XDiXPhu6Jt4buVTuG6uHXDieG7lU7huqrDicOC4buV4buz4bq64buVRMOC4bq4w7nDieG6tOG7lU5M4bqiw4nhu5Xhu5vhu59u4buX4buX4buXL+G7m3Fu4buX4buX4buX4buVSsOC4bq8w4nhurThu5XDgsOK4buz4buVROG6pOG6osOJ4buV4buz4buC4buVw7Phu7fDuk7hu5VOUeG7lcSQ4bqu4buVcXJt4bubcuG7i8OybOG7lcah4buX4buX4buL4buV4buzdOG7s+G7lU5Mw5TDjMOJ4bq04buVTuG6pOG6sE/hu5XDgsOK4buzbeG7leG6pSHhu7LDouG7leG7t8OU4buK4buz4buVTkxzw4nhurThu5Xhu7Phu69K4buVTsOC4bqkw4NO4buVw73huqht4buV4bu34buE4buV4bu1w5LDieG6tOG7leG7tcO64bui4buVw4LDiuG7s+G7lU7DguG7mOG7s+G7lcOC4bqk4bquw4nhu5Xhu7LDgsOUScOJ4bq04buVTkzhuqzDicOC4buVLuG7tOG6t+G6peG7leG7m+G7l8ahcW3hu5VOT+G7ouG7lcOJw4LhuqThuqLDiW3hu5VN4buC4buVxJDDlOG7isOJ4bq04buVTsOC4bqkw4NO4buVw73huqjhu5Xhu7PhurzDieG7lcOCw7rDieG7leG7s8OCw4Nu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7ssOSw4nhurThu5XGoMON4bqk4buV4bu34bq6beG7leG7s+G7hsOJ4bq04buVTnThu7Phu5Xhu7fDuUXhu5XDvcO54bq44buVc8OJ4buVTuG6uHXDiW3hu5Vzw4nhu5XDieG6pMOJw4Lhu5VOTMOUw4zDieG6tOG7lcOCw4rhu7Nt4buVc8OJ4buVTuG6uHXDieG7lU7DguG7mOG7s+G7lUrDgnhFbeG7lUrDguG6vMOJ4bq04buV4buzw4Lhu4LDieG6tOG7leG7teG6qOG7s8OC4buVw73huq7DicOC4buVTuG6pMODSuG7lU7hu4zhu7Phu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lUtPc8OJ4buVTuG7rUXhu5Xhu7PDguG6quG7leG7t8O64bq44buVxqB14buVTsOC4buY4buz4buVw4LhuqThuq7DiWzhu5XGoOG6pOG6ruG7s+G7leG7kMOJ4bq04buV4bu14buMw4nhurThu5Xhu7Phu4bDieG6tOG7lcOJ4bq0w4Lhuq7hu5VOw4Lhu4bDieG6tOG7lU7huqTDiW3hu5Xhu7PDgk/hu6LhurDDieG7leG7t0fhuqThu5VN4buC4buVTkzhurjDieG6tOG7leG7s+G7hsOJ4bq04buVTnThu7Phu5VLT8O5w4nhu5XEkOG7nm3hu5Xhu7PDguG6quG7leG7t8O64bq4beG7leG7t+G6pMSCT+G7lcOCdcOJw4Lhu5XGoHXhu5VOTOG6uMOJ4bq04buV4bu1w7rhu6Lhu5XDgsOK4buz4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5Xhu7d44bui4buVRcO6w4nDguG7lcagdeG7lcOJ4bq0deG7ouG7leG7s3XDieG6tOG7lUrDgnRO4buVw4JP4bui4buVw4LhuqThuq5P4buVS0/DuW7hu5Xhu7Lhu4bDieG6tOG7lU504buz4buVTsOCc8OJw4Lhu5VOTHNt4buVROG6pOG6sEXhu5VOTHNt4buV4buzw4Lhuqrhu5Xhu7fDuuG6uOG7leG7s0nhu5VN4buI4buVTuG6pMODSuG7lU7hu4zhu7Phu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7leG7t0fhuqThu5VFw43huqRt4buVw4LhuqThuq5P4buVS0/DuW3hu5XhurThurpK4buVSsOCdsOJ4buVTeG6pMODTuG7leG7s8OC4bupTuG7lcOJxILDieG7lcOJw4NKbeG7lURR4buV4buzw5RJw4nhurRt4buVw4nhu63DieG6tOG7leG7s3Phurjhu5Xhu7PDguG7r07hu5XEkMOU4buKw4nhurThu5XhurThuqR04bq44buV4bu14buM4buz4buV4buI4buV4buzdOG7s+G7leG7s+G7r0rhu5XDgsOK4buzbeG7lcO9d+G7s+G7lcOCw4rhu7Nu4buVXcODTuG7lU7DgsOT4buz4buVw4LDiuG7s+G7lUThu6Bt4buV4buzw4Lhu69O4buVxJDDlOG7isOJ4bq04buV4bq04bqkdOG6uOG7leG7teG7jOG7s+G7leG7t8O64bqk4buVTkx14buVTuG6pMODSuG7lU7hu4zhu7Phu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7leG7tU/hu6Lhu5VOTOG6rOG7lUfDieG7leG7t+G6qMOJw4Ju4buV4bqlw4LhuqThu5Uhw6Lhu5XhurThuqThur7huqThu5XGoOG7p8OJ4buVw4Lhurpz4buV4buz4buvSuG7lU7huqrDicOCbeG7lUTDguG7guG6pOG7leG6pSHhu7LDouG7leG7s+G6uuG7lcahbuG7m+G7o+G7l+G7lSHDouG7leG7t8O6TuG7leG6tOG6pMO54bqkbeG7leG7t8O6TuG7lU5R4buVxJDhuq7hu5Xhu5/hu6NtcuG7o+G7i2zhu5VEw4Lhu4LhuqThu5XhuqUh4bq34bql4buV4buz4bq64buV4bubbuG7l3Hhu5vhu5Uhw6Lhu5Xhu7fDuk7hu5XhurThuqTDueG6pG3hu5Xhu7fDuk7hu5VOUeG7lcSQ4bqu4buV4buf4bujbeG7neG7l+G7i2zhu5VEw4Lhu4LhuqThu5XhurThuqR04bq44buV4bu14buM4buz4buVw4nhurTDgsSC4buVw4nhurTDguG6pOG6rkrhu5Ut4buV4bq04bqkdOG6uOG7leG7teG7jOG7s+G7lU7DgsOUw4zDieG6tOG7leG7nE/hu6LhuqLDieG7leG7s+G6uuG7lcah4bubcOG7lSHDouG7leG7t8O6TuG7leG6tOG6pMO54bqkbeG7leG7t8O6TuG7lU5R4buVxJDhuq7hu5Xhu5/hu5dt4buj4buX4buLbm5u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7tuG6sOG7lUrDgnRO4buVw4JP4bui4buVRMODTuG7lUtPw7nhu5Xhu7fDuk7hu5Xhu7fDlOG7iuG7s23hu5XDguG6uHXDieG7lU7DgnXDicOC4buVTuG7gk7hu5XDicOC4bqk4bquReG7lcag4buM4buVw4LDiuG7s+G7lUThu6Dhu5UoKOG7lcagdeG7leG7s8O54buVw4nhu6dF4buVw4LDiuG7s+G7leG7m+G7l+G7m+G7my3hu5vhu5fhu5vhu51t4buVTsO64bqk4buVw4JG4bqk4buVw4nhurTDguG6qOG7lU1J4buVRMODTuG7lcOCw4rhu7Phu5VE4bug4buVKOG7lUXDjeG6pOG7leG7t+G7reG7om3hu5Uu4bqkdEXhu5Xhu7fhu4Lhu7Phu5XDouG7iOG7lS7hu7TEqeG7tuG6peG7leG6pUx2w4nhu5Xhur3hu6fDieG7leG6pcOC4buQ4buz4buVw4nDguG7r8OJ4buVRcO6w4nDgmvhu5XhuqXhurh1w4nhu5XDieG6tHXDicOC4buVTuG6pMODSuG7lU7hu4zhu7Phu5VE4bqk4bqiw4nhu5VOTOG6rOG7lUXhu4zhu7Phu5VO4bqk4bqiT+G7leG7t0fhuqThu5VFw43huqThu5XGoHXhu5XDieG7rcOJ4bq04buV4buzc+G6uOG7leG7s8OC4buvTuG7lcSQw5Thu4rDieG6tOG7leG6tOG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Nu4buV4bu2R+G6pOG7lUXDjeG6pOG7leG7s+G7hsOJ4bq04buVTnThu7Phu5VLT8O5w4nhu5XEkOG7nm3hu5Xhu7PDguG6quG7leG7t8O64bq4beG7leG7t+G6pMSCT+G7lcOCdcOJw4Lhu5Xhu7Phu45z4buV4buzdOG7s+G7leG7s+G7r0rhu5VLT8O5w4nhu5XEkOG7nuG7leG6tOG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Ns4buVTkzhuqThurDDieG7lUTDgnPhuqThu5VLT+G7osODTuG7lcSQ4bqk4bquTm3hu5Xhu7fhu4TDieG6tOG7lcO9RuG7leG7s3Thu7Phu5XhurThuqTDueG6pOG7lUrDgnRKbeG7leG7s8OC4bqq4buV4bu3w7rhurjhu5VLT+G7osODTuG7lcSQ4bqk4bquTuG7leG7s3Thu7Phu5Xhu7dJw4nhu5XGoOG6qG3hu5Xhu7NJ4buVTeG7iOG7leG6tOG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Phu5VOw4Lhu5jhu7Phu5XDguG6pOG6rsOJ4buV4buz4bq64buVw4LhuqThuq5P4buVS0/DueG7leG7s3Thu7Phu5XDicOC4bqk4bquReG7lcag4buM4buVxqB14buV4bq04bqkw7nhuqThu5VKw4J0SuG7lcOJ4butw4nhurThu5Xhu7Nz4bq44buV4buzw4Lhu69O4buVxJDDlOG7isOJ4bq04buV4bq04bqkdOG6uOG7leG7teG7jOG7s23hu5XDicOCxrBF4buVTsOC4buY4buz4buVw4LhuqThuq7DieG7leG7s+G6uuG7lcOC4bqk4bquT+G7lUtPw7nhu5Xhu7LDgsOUScOJ4bq04buVTkzhuqzDicOC4buVLuG7tOG6t+G6peG7leG7m+G7l8ahcW7hu5Xhu7bhu4TDieG6tOG7lU7DgsOM4bqkbeG7lU53SuG7lU5MT8OJ4bq04buVTkfhu5Xhu7PDguG7kOG7s+G7leG7s3Thu7Phu5VE4bug4buVTsOC4bqk4buV4bu3w7lF4buVw73DueG6uOG7lcOJ4bq0w4LhuqThuqJF4buVTsOT4buzbeG7lXPDieG7lU7hurh1w4lt4buV4bu3w5PDieG6tOG7lUtP4bui4buV4buzw4LDg2zhu5Xhu5zhu63hu6Lhu5Xhu7Xhu5jDieG6tOG7lUXhu4bhuqThu5VOTMOUw4zDieG6tOG7leG6tOG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Phu5Vzw4nhu5VO4bq4dcOJbeG7lcSQdcOJw4Lhu5VFw7rDicOCbeG7lU7DguG7rcOJ4buVTsOC4bqk4bquw4lt4buV4bu14butw4nhu5Xhu7PDguG7jm3hu5XDicSCw4nhu5XDicODSm3hu5VEUeG7leG7s8OUScOJ4bq0bOG7lU7hu6fDieG6tOG7leG7s8OUw4zDieG6tOG7leG7s3Thu7Phu5Xhu7fhuqTEgk/hu5VE4bqk4bquw4nhu5XhurThuqR04bq44buV4bu14buM4buz4buVw4nDgsOU4buV4buzSeG7lU3hu4jhu5XGoHdO4buV4buzw4Lhu69ObeG7lU7DguG6pMODTuG7lcO94bqo4buV4bq04bqkdOG6uOG7leG7teG7jOG7s23hu5Xhu7dG4bqk4buVw4nhurTDleG7leG6tOG6pHThurjhu5XGoOG6pOG6osOJ4buVw4nDgsawReG7leG6tOG6pOG7luG7lcag4buWw4nhurThu5XGoHXhu5XDieG7rcOJ4bq04buV4buzc+G6uOG7leG7s8OC4buvTuG7lcSQw5Thu4rDieG6tOG7lS7hu7TEqeG7tuG6peG7lU5M4bq4w4nhurThu5XhurThuqRz4bqk4buV4bu34bq4w7rDieG7leG7t0fhuqThu5VFw43huqRu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7mU7hu7nhu5xOLXPEkOG6pOG6tMOJa+G7lUzhuqThurTDgk5s4buZ4buP4buNTU5M4bq4w4nhurThu4/DnXXhuqThu5XGoHXhu5XDucOJw4Jr4buVIuG6ouG7leG6t8OC4bq4w4nhurThu40vTU5M4bq4w4nhurThu4/hu40vSuG7jw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]