(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Trung Sơn, sinh năm 1978, ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa về hành vi chống người thi hành công vụ.
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg6P+G7m+G7ncah4buLw6zhur06SMOq4buT4bq/KeG7nW49KeG6sznhu50p4budNcOtKeG6veG6vzLDrSnhuqVu4bq/KeG7nXPhu5HDrOG6vSnhurXDqm7DrOG6vSnDrOG6vXPDtOG6vynhu53DquG6vynDqjTDrMOqKeG6tW3DrOG6vSnhu6dwPy/hu5vhu53GoeG7i8Os4bq9Oj8vw6o+Oj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7lcOK4bqnMsOiKDrhurThu48p4buX4bujMsOsKeG6tOG7muG6pOG7nCnhurRtw6zhur0pMsOsKeG7nOG7lCnhu5zDqjLDrMOqKcOK4buJMinhuqU3KWjDquG7k+G6vynhu51uKeG7p3ApM8OsPSlow6rhu5Phur8p4budbinhurPhu4Mp4bq1MsOsKeG7pzQpxqEyKWllw6zDqinhurM54budKeG7nTXDrSnhur3hur8yw60peynhu53DqjPDrOG6vSnhuqVu4bq/KeG7p8O14bq/KcOM4bq94buj4bup4bq5w6wp4bucxqHhu6PDrOG6vSnhu5rhu4/DrD0p4bub4bq/w6zDqinDrDjDrSk+MSAwPSnhu5Mp4buVw6pzw7TDrOG6vSnhuqRtw6zhur0p4bua4buPw6w9KeG7nOG7lCnhu5zDqjLDrMOqKcOK4buJMinhu6fEkSnDqjTDrMOqKeG7p+G6vynhurXDqm7DrOG6vSnDrOG6vXPDtOG6vynhu53DquG6vynDqjTDrMOqKeG6tW3DrOG6vSnhu6dwJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDo/4bq/w63hur0p4bq1aTLhu5vhu5tZKMOi4budw6rhu6PDreG6synDosOq4bq/w6Lhuqcp4bq/4bq04bqnw6zhu53huqfGoSgp4bub4bud4bupaeG6p1koxanhur/DouG7ncOqQCldIlvhu5XGsCMpw6rhuqfhur/hur3DquG7nUApWzx94buVxrAjKCnhu5vGoeG6tVkoLy/hur8k4bqzMuG7i+G7ncOqMsOsw6rDquG7izIk4bunw6wvw6zhuqfFqeG7my97fT59L3s8XcOiWz4iPjxbW+G7nSJ7XT5pWy3hu6PDrMOsMsOt4bqnw6IkZ+G7leG6vSgpMmnhu51ZKEjDquG7k+G6vynhu51uPSnhurM54budKeG7nTXDrSnhur3hur8yw60p4bqlbuG6vynhu51z4buRw6zhur0p4bq1w6puw6zhur0pw6zhur1zw7Thur8p4budw6rhur8pw6o0w6zDqinhurVtw6zhur0p4buncCgpxanhur/DouG7ncOqWShdIlsoKcOq4bqn4bq/4bq9w6rhu51ZKFs8fSgpLzo/L+G7lTo/4buVKeG6tWky4bub4bubWSjhu5XhurLhu4vDouG7qSg6P+G6v8Ot4bq9KeG6tWky4bub4bubWSjhur/hurThuqfDrOG7neG6p8ahKCnhu5vhu53hu6lp4bqnWSjFqeG6v8Oi4budw6pAKV0iW+G7lcawIynDquG6p+G6v+G6vcOq4budQCkgIjDhu5XGsCMoKeG7m8ah4bq1WSgvL+G6vyThurMy4buL4budw6oyw6zDqsOq4buLMiThu6fDrC/DrOG6p8Wp4bubL3t9Pn0vezxdw6JbPiI+PHt74budPlsiW2l9LeG7o8Osw6wyw63huqfDoiRn4buV4bq9KCkyaeG7nVkoSMOq4buT4bq/KeG7nW49KeG6sznhu50p4budNcOtKeG6veG6vzLDrSnhuqVu4bq/KeG7nXPhu5HDrOG6vSnhurXDqm7DrOG6vSnDrOG6vXPDtOG6vynhu53DquG6vynDqjTDrMOqKeG6tW3DrOG6vSnhu6dwKCnFqeG6v8Oi4budw6pZKF0iWygpw6rhuqfhur/hur3DquG7nVkoICIwKCkvOj8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6tDLhu5Xhu53hur/hu4vDrCg64bqkbuG6vynhu51z4buRw6zhur0pw4zhur3hu6Phu6nhurnDrCnhu5zGoeG7o8Os4bq9KeG7muG7j8OsJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrhu5zGoXPDteG6tSnhuqXhu4k9KWjDquG7izbDrOG6vSl7PsOqPl0pw6zhur004bupKT5bLX0tezx7fT0p4budw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCloZCnDquG7izXhurXDqinhurVxMinhurzhur8zw60p4bqlbuG6tSnhurRtw6zhur0pMsOsKeG7neG7hcOsw6op4bucw6oyw6zDqinDiuG7iTI9KeG7ncOyKeG7neG7o8SDw6wp4budxqEyKXsweynhurRtw6zhur0pMsOsKeG7neG7hcOsw6opw6Lhu4sp4bqkNeG6vynhu5/hu6kpw40y4bq/KeG7pjjDrCnhu5zhu4s0w6wpaTTDrSnhu53Dsinhu53GoXPhu5PDrOG6vSnhuqUyw6zhur0paTTDrSnDrMOq4bq/ZcOtKeG7p3Ap4budxqFjw6wp4bqlc8O0w6zhur0p4bucbsOs4bq9KcOC4buj4bupKeG7nOG6o8OsPSnhu5XDqnPDtMOs4bq9KUkyw60p4bua4buPw6w9KeG7nOG7lCnhu5zDqjLDrMOqKcOK4buJMinhu5XDqjPhu50pw6rhur9lw6wpw4zhur3hu6Phu6nhurnDrCnhu5zGoeG7o8Os4bq9KeG7muG7j8OsKeG6peG6v8SR4bujKWjDquG6v8Opw6wpxrDhuqcpw60z4bupKeG6psaw4bq14bq/4bud4bqnxqEp4bq1w6rhu5Mp4budw6rhuqfhu4spw63Ds+G7nSnDrOG6vXPDtOG6vynDrOG6vW/hur8p4buVw6rhu4EyKeG7mzLhu6MpaMOqbcOs4bq9KeG6pcOz4bq/KcOtcinhurM24buLKcOq4bq/w6nDrT0p4bq14buJKcOiw6Phu6Mpw6rhur9l4bujKeG7m8O5KcOicMOs4bq9Kcahc+G7keG7oynhurPhur8yKcOsY8OsKeG6pTcp4bupY+G7oynhurXEg+G7oynDonXDrOG6vSnGsOG6pylo4bq/w6nDrSnhu53GoTIkPy/hu5U6P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4bqy4buLw6Lhu6koOuG7nOG7o+G7qSnDrMOq4bq/Y8OsPSnhurU2KcOqMuG6vynDrOG6vW/hur8p4budxqFjw6wpxrDhuqcpw60z4bupKeG6pcSR4bujKWjDqm3DrOG6vSnhurXDqsOj4buVKcOqNMOsw6op4bupY+G7oynhurXEg+G7oylo4bq/w6nDrSnhu53GoTI9KWjDqm3DrOG6vSnGsOG7o8Oj4budKeG7ncah4buHw6zDqinhuqVz4buR4bq1KeG6veG6v8Oj4bupKeG7ncO0KeG7neG7oeG7qSnhu53DquG6o8OsPSnhur3hur/Do+G7qSnhu53DtCnGsOG6pyQpw43DoeG6tSnDouG7oSnhu53DsinhurVtw6zhur0p4budM+G6tSnhuqU3KWjhur9jw6wp4budxqHhu4cp4bq94bq/NuG6vynhu53DquG7geG6tcOqPSnhuqXEkSnDrOG6vcOq4buDKeG6tcOqw6Phu5Upw6o0w6zDqinDrMOqc8Os4bq9KeG7muG7j8OsKWnhur9jw6wp4budcOG6tSnhurXDqsO54bq/KeG6s8O14bq/PSnhu53DqjPhurXDqinhu53DqnThurUp4budw7Ip4bq1bcOs4bq9KeG7nTPhurUkKeG7mjLhu6Mp4bql4buJPSnhu5rhu4/DrCnhuqU3KeG6teG7iSnDqjTDrMOqKeG7p+G6vynDouG7ocOs4bq9KeG7nTLhu6kp4budM+G7nSnhu6c04buLKcOtw6Hhu50pw63Ds+G7nSnhurXDquG6v2TDrCnhu5tmKeG6tDbDrMOqKeG7mzPhu50p4budxqHhuq/hu50p4budw7okKeG7nMOyKeG6tW3DrOG6vSnhu50z4bq1KeG6pTcpaMOqbsOs4bq9KeG6tcOqZD0p4bqlczIp4bqlbuG6vynhu51z4buRw6zhur0p4bunxJEp4budxqFwKeG7m+G7kynhurRtw6zhur0pMsOsKeG7lcOqc8O0w6zhur0pSTLDrSnhu5rhu4/DrCnhuqXDqSlp4bqv4buVKeG6s+G6v2PDrCnhurM2w6wp4bun4bq/KeG7lcOqNcOtJD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7leG6suG7i8Oi4bupKDrGr+G6reG7nSnhu53DqsOj4bupKcOqNMOsw6op4bun4bq/KeG6tXEyKcOM4bq94buj4bup4bq5w6wp4bucxqHhu6PDrOG6vSnhu5rhu4/DrCnhurXEg8OsKeG7lcOqNuG6vynGsMO5KWnhu6spw6zhur3DquG6v2PDrSnDreG6v8Osw6op4budxqFzw7XhurUp4buVw6oz4buVKWnhu6Phuq/hu509KeG6tOG7jynhu5fhu6Myw6wp4bq04bua4bqk4bucKeG6tG3DrOG6vSkyw6wp4buc4buUKeG7nMOqMsOsw6opw4rhu4kyKeG6pTcpaMOq4buT4bq/KeG7nW4p4buncCkzw6w9KWjDquG7k+G6vynhu51uKeG6s+G7gynhurUyw6w9KeG6sznhu50p4budNcOtKeG6veG6vzLDrSnhurPhu4Mp4bq1MsOsKeG6pcOpKeG6peG6v8SR4bujKeG7ncahMj0paTTDrSnGoWwp4buncCnhu6fhur9l4bq1JD8v4buVOj/hu5Up4bq1aTLhu5vhu5tZKOG7lXfhu6Phu53DquG7i8ahKDo/4bub4budxqHhu4vDrOG6vTrhu5zDqjPhur8p4bucw6oyw6zDqj8v4bub4budxqHhu4vDrOG6vTo/L+G7lTo=

Thái Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]