(Baothanhhoa.vn) - Bắt đầu từ ngày 1-1-2019, Luật An ninh mạng chính thức có hiệu lực, trong đó quy định nhiều hành vi liên quan đến người sử dụng mạng xã hội.
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5Hhu5U+4bq84bqkw4rhuqZPw7pN4bqs4bqo4bu5w5Phu5fhu5vhuqnhu5bhu5vhu6Mt4bujLeG7n+G7neG7o3Vu4bubM+G6puG7mMSo4bqo4bubQcOV4bq84bqm4bub4bq64bun4bq84bqm4bub4bugxrDhu5vhuqxJ4bqo4bub4bu5eeG6vOG7m+G6uOG7mOG7jOG7m1Hhu5vhuqZCbcO0L+G6rOG7o+G7kcO0QeG6qOG7ouG7m+G6qEHhu4nGoeG7ueG6rMO6TcOAw7rhu4zGoeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahw5PDuk3Disah4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNPMOAw7pBxqHhu5Hhu7bhu6vDkuG7m8OBeeG7jOG7m8OS4buW4bub4bq84bqm4bulUOG7m+G7oy3hu6Mt4buf4bud4bujdcOz4bubMeG7jMO9w5Lhu5vDmuG6vOG7m+G6vOG6qOG6vOG6rOG7m+G6uuG7p+G6vOG6puG7m+G7ueG6rOG6quG6vOG6rOG7m8OS4bqs4buU4bu54bub4bu54bq+4bub4bqs4bqo4bqy4buM4bub4bq4xqDhu7nDs+G7m8OST8OK4bq84bqm4bubw4Hhur7hu5tO4buMUOG7m8OBQ+G6vOG6rOG7m+G6vOG6rOG6qOG6tuG7jOG7m+G6rOG7peG6vOG6rOG7m+G7ouG6qOG7m+G6uOG6qOG6ruG6vOG7m07hu4zDuuG6vOG7m8OB4bqw4bq84bub4bq84bqm4buYxKjhuqjhu5vDk+G7muG7m0HDlOG6vOG6puG7m+G6uuG7p+G6vOG6puG7m+G7oMaw4bub4bqsSeG6qMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTTzDgMO6QeG7m03hu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5HDtOG6qOG6uuG6puG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahQeG6rOG6qEHDgOG7m+G6qOG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7m8OTw5JQ4bq4w4Dhu4nGoeG7nuG6qEHDkuG6rG7hu5t04bud4budTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3BycE3hu6BvxqHhu5vDk0/hu7nhu4nGoS8v4bu5QeG6vMOy4bu3w7rDisOS4bqsw7rhurzhuqzhuqzDisO6w7Lhu6LhurwvQcOAw5PDicOSw4pNL+G6vMOA4buew5Mv4bujdHHhu58v4buj4budcUHhu53hu6Phu53hu5/hu51xcMOScXPhu53hu53hurhyLcO64bujw7JFTeG6psah4bubw7rhurjDkuG7icah4buVPuG6vOG6pMOK4bqmT8O6TeG6rOG6qOG7ucOT4buX4bub4bqp4buW4bub4bujLeG7oy3hu5/hu53hu6N1buG7mzPhuqbhu5jEqOG6qOG7m0HDleG6vOG6puG7m+G6uuG7p+G6vOG6puG7m+G7oMaw4bub4bqsSeG6qOG7m+G7uXnhurzhu5vhurjhu5jhu4zhu5tR4bub4bqmQm3GoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buRMeG7jMO9w5Lhu5vDmuG6vOG7m+G6vOG6qOG6vOG6rOG7m+G6uuG7p+G6vOG6puG7m8OB4buYSuG7ueG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m07hu4zDuuG7m8OS4bun4bqo4bubw4lS4bub4bqs4buGTeG7m8OS4bqs4buU4bubceG7m+G6peG7jEfhu7nhu5vhuqxJ4bqo4bubw4nhuqzhur7DuuG7m+G7gz7hu4HDs+G7m+G6pkjhurrhu5tz4bub4bu54bqs4buY4buK4bq84bqmw7Phu5tw4buh4bubw4Hhuqjhurbhu4zDs+G7m07hu4xQ4bubw4FD4bq84bqs4bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bub4bq8SeG6qOG7m0Hhu4zhurzhuqbhu5vhu7nhu4rhu5vhu7fFqeG6vOG7m+G7ouG6tuG7m+G7t8Wpw4rhu5vhu6LhurLhu5vDmjMy4bubw4FH4bqo4bub4bui4buI4bqo4bub4bqs4bqy4bubw5LhuqxH4bq84bqm4bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubw5Lhuqjhurzhu5tO4buMw7rhurzhu5vDkk/hu4bhurzhuqbhu5vhu6Lhurbhu5vDuuG6vOG7m+G6vOG6qOG6vOG6rOG7m07hu4xH4bu54bub4bqm4bqow7pv4bubTeG6rOG7gOG6vOG6puG7m+G6vOG6puG7lsO6w7Phu5vhu6Dhu5rhu5vhurhR4bub4bqs4bul4bq84bqs4bub4bui4bqo4bub4bugd+G6uuG7m03huqzhu6fhurrhu5vDmjMyb+G7m8OST+G6qOG6tOG6vOG7m8OJ4bqsw7rhuqjhu5vhuqzDiuG7p8OS4bubw4FJ4bq84bqm4bub4bu3xanDiuG7m+G7ouG6suG7m8OaMzLhu5vhu6Lhu6Xhu5tO4buMUOG7m8OBQ+G6vOG6rOG7m8OST8O54bu54bqs4bub4bq84bqs4bqo4bqy4bq64bub4bu54buQw7rhu5vhu7nhu4rhu5tO4buMw7rhurzDs+G7m8OSw43hu5vhu7nhuqzhu5Thu7nDs+G7m+G7ucO54bub4bq84bqsd+G6vMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubdOG7neG7nU3hu6Bv4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkm7hu5twceG7oXJN4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7o3Rx4bufL+G7o+G7nXFB4bud4buj4bud4buf4buj4bujccOS4bujc3Fw4bq4dC3DuuG6vC3hurzhuqjhurzhuqwt4bq6w7rhurzhuqbDskVN4bqmxqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqHhu5U+4bq84bqkw4rhuqZPw7pN4bqs4bqo4bu5w5Phu5fhu5vhuqnhu5bhu5vhu6Mt4bujLeG7n+G7neG7o3Vu4bubM+G6puG7mMSo4bqo4bubQcOV4bq84bqm4bub4bq64bun4bq84bqm4bub4bugxrDhu5vhuqxJ4bqo4bub4bu5eeG6vOG7m+G6uOG7mOG7jOG7m1Hhu5vhuqZCbcah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3DmuG7jMOS4bqsw4pPxqHhu5Hhu7Yj4bqpw7QvTeG7kcO0L0Hhuqjhu6Lhu5HDtEHhuqjhu6Lhu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoUHDgMOSw7rhuqjhurjDk19fw7rhu4zDkuG6rMOKT8ah4buRw7RB4bqo4bui4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFBw4DDksO64bqo4bq4w5NfX8O64buMw5LhuqzDik9fX+G6usOAw5LDusah4buRw7QvQeG6qOG7ouG7kcO0L0Hhuqjhu6Lhu5E=

BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]