(Baothanhhoa.vn) - Các tiêu chí Home Camera Viettel đáp ứng bao gồm những tiêu chí khó nhất mà hầu hết các dòng camera trên thị trường Việt Nam hiện nay không đáp ứng được.
4budw4l1c+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4bq54bq44buU4buE4bqycuG7ozBIRuG6snM/4buxRuG6suG7kuG7sXPDreG6uOG6suG7lOG7lOG6suG7hHPhurbhu63DlHNQR0Vz4buUSOG7r0dzxIJMc+G7lOG6uOG6rOG7lnPhuq7DieG6unPhu7FHc+G7lEjhu69Hc+G7lMOJxKhHRXPhu5ThurhH4budL8OJdeG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUMOG6suG7seG6sHLhu6M/4but4bquc+G7lOG6uOG6rOG7lnPhuq7DieG6unMwSEbhurJzP+G7sUbhurLhu5Lhu7Fzw63hurjhurLhu5Thu5ThurLhu4Rz4bq24butw5RzUEdFc8SC4buxSHNFS0ZzR8OJVEdFc+G7lOG6uOG6rOG7lnPhuq7DieG6unPhu4LDiUlzR8OJw4Hhu5RzRuG7r3PDicOA4buWc8OJ4bqo4buUc+G6ruG7reG6rnPhurDDjUdFc+G6ruG7sUbhurLhu5Lhu7Fz4buU4buS4bqsR3Phu5TDicOKc+G7lOG7kuG7oMOSR0Vzw63hurhC4buUc8Oh4buxRnPDieG6uEJHc0fhu7Hhu6Rz4buCw4nEqEdFc+G6tuG7rcOUc1BHRXPhurbhu6Dhu4zhuq7hu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6sOG7lMOJ4buWRsSCc+G6uD/hurJH4buU4bqy4buScnPhu5jhu5Thu6Thu4ThurLDs3LDmuG6uOG6sOG7lMOJ4buRc+G7qXR0w5TDmeG7k3PDieG6suG6uEXDieG7lOG7kXPhu6fDuXTDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6ruG6sEfhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL+G6sOG6suG7mOG7guG7lEjDlC9H4bqyw5rhu5gvw7rhu6XDunQvdcawxanhurDDuXV0deG7p3XDuuG7lMO6w7nDucaw4buEdC114buV4buGw5RFcnPhu7Hhu4Thu5TDs3IwSEbhurJzP+G7sUbhurLhu5Lhu7Fzw63hurjhurLhu5Thu5ThurLhu4Rz4bq24butw5RzUEdFc+G7lEjhu69Hc8SCTHPhu5Thurjhuqzhu5Zz4bquw4nhurpz4buxR3Phu5RI4buvR3Phu5TDicSoR0Vz4buU4bq4R3Jzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR0cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcuG7p8O5dHJzL+G7o+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujJkxz4bq5w4nEqEdFc+G7lOG6uEdzVeG7r3Phurnhu5Lhu5bhu6ThuqpHc+G7lMOJxKhHRXNVUeG7sXPEguG7sUdzw4nhu69Hw4lzJkxz4buU4bq44bqs4buWc+G6rsOJ4bq6c1Xhuqpz4buk4bqs4buWc+G6rsOA4buWc+G7sUdz4buUSOG7r0dz4buUw4nEqEdFc+G7lOG6uEdzRnZHRXPhuq5Pc8SCd0dz4bquw4lIc+G6ruG7sUbhurLhu5Lhu7FzReG6uOG7rUZz4buY4but4buUc+G7gsOoRnPhu5TDieG6skhzdXRz4buk4bqs4buWc+G6rsOA4buWc+G7guG7qnPhu5TDieG7luG6oOG7lHPhu7FHc+G7lEjhu69Hc+G7lMOJxKhHRXPhu5ThurhHc0Z2R0Vz4bquT3PEgndHc+G6rsOJSHPhu5TDieG6uOG6qOG7lHPEgsOKc+G7neG7sXPDieG7kuG6ssSQw7Nyw4nhu5Thu5TDlOG7mOG7kS8vVeG7lFXhu5VVRy/huq7hu7FG4bqy4buS4buxLUXhurjhu7FGLeG7mOG7seG7lOG7lcOJ4buURuG7hHLhu6Phuq7hu7FG4bqy4buS4bux4budL+G7seG7o3Phu53hu7Fzw4nhu5LhurLEkMOzcsOJ4buU4buUw5Thu5jhu5EvL1Xhu5RV4buVVUcv4bqu4buxRuG6suG7kuG7sS1F4bq44buxRi3hu5jhu7Hhu5Thu5XDieG7lEbhu4Ry4bujReG6uOG7rUbhu50v4bux4bujc+G7neG7sXPDieG7kuG6ssSQw7Nyw4nhu5Thu5TDlOG7mOG7kS8vVeG7lFXhu5VVRy/huq7hu7FG4bqy4buS4buxLUXhurjhu7FGLeG7mOG7seG7lOG7lcOJ4buURuG7hHLhu6Phu5jhu63hu5Thu50v4bux4bujc+G7mFNz4bqw4bucR0VzReG6uOG7sUhz4buUw4lQ4bquc0Z2R0VzxqFFw4zhurhz4buUw73hu5Rz4buE4buvc+G7lMOJ4bq44bqo4buUc8SCw4pz4bqu4buxRuG6suG7kuG7seG7m+G7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujP8OJ4bq44bqo4buWc+G7lMOJ4bqySHPhuq7hu63huq5z4buU4bq44bqs4buWc+G6rsOJ4bq6cyZMc+G6ucOJxKhHRXPhu5ThurhHc1Xhu69z4bq54buS4buW4buk4bqqR3Phu5TDicSoR0Vz4bq24bug4buxc+G7kuG7seG7mXPhu5h3R3PDlMOJ4bqiRnMwSEbhurJzP+G7sUbhurLhu5Lhu7Fzw63hurjhurLhu5Thu5ThurLhu4Rz4bq24butw5RzUEdFc8OJ4bqo4buUc+G7lMOB4buUc+G6rndz4bqu4but4bquc+G7pOG6rOG7lnPhuq7DgOG7luG7lXPhurnhu5JIR0Vz4bq2SXPhuq5Jc+G7lOG6uOG6rOG7lnPhuq7DieG6unPhu5hKc+G7qXNV4bqqc+KAnCZ3SHPhurZ3RnPhu7FHc+G7lEjhu69Hc+G7lMOJxKhHRXPhu5ThurhHc+G6sFRz4buE4bq4QuG7lnNHReG7oMOS4bq4c+G7mFNz4bqw4bucR0XigJ1zLXNhTOG7lHPhu5Thu5JIR0VzR8OJVEdFc+G7lOG6uOG6rOG7lnPhuq7DieG6unNG4buvc8OJw4Dhu5Zzw4nhuqjhu5Rz4bqu4but4bquc+G6sMONR0Vz4bqu4buxRuG6suG7kuG7sXPhu5Thu5LhuqxHc+G7lMOJw4pz4buU4buS4bugw5JHRXPDreG6uELhu5Rzw6Hhu7FGc8OJ4bq4QkdzR+G7seG7pHPhu4LDicSoR0Vz4bq24butw5RzUEdFc+G6tuG7oOG7jOG6ruG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujw6FFSOG7r+G6uHPhu5Lhu7Fz4bq2SuG6uHNVw5Phurhz4buk4bqs4buWc+G6rsOA4buWc1XhuqpzxJHhu5Z3R3Phu4Thu6Zzw5nhu63huq5z4buUw4lS4bqu4buZcz/hu7FG4bqy4buS4buxc8Ot4bq44bqy4buU4buU4bqy4buEc+G6rklz4bquw4lQ4bquc0d5R0Vz4buk4bqs4buWc+G6rsOA4buWc0dF4bugw5Lhurhz4bqw4buaR0VzxILDveG7lHPEguG7lkzhuq5z4buUw4nhu7Hhu6Rz4bq2TeG6uHNG4bqg4buUc+G7gsOJ4bqi4buWc0bhu7Xhuq5z4bq2w4pHw4lzw4lI4bu14bquc0bhuqDhu5Rz4buCw4nhuqLhu5Zz4buCw4nhu47hurhz4buUdkhz4buCw4nhurhz4buYU3PhurDhu5xHRXPhu5TDieG6uOG6qOG7lHPEgsOKc+G7hMOAR3PhurbDgOG7lnPhu5ThurjhuqxH4buTc+G7gsOJ4bq4c+G6tnlHRXNHw4nhuqDDlHPhu4TDgEdz4bq2w4Dhu5Zz4buU4buS4bqsR3NQR0Vz4bqw4bucR0Vzw63hurjhurLhu5Thu5ThurLhu4RzMEhG4bqyc+G7lOG7kuG6rEdz4buUw4nhurjhuqjhu5RzxILDinNGw5Phurhz4buY4bqmc8OUw4l34bq4c0fDieG6oMOUc8Og4bq5ZHPGocOZ4but4bquc+G7lMOJUuG6rnPDunPhu4TDk8OU4bubc0VT4bq4c1Xhuqpz4buYSnPhurbhurhCR3Phu5TDiUh24bq4c+G7gsOJ4but4bquw4lzw4nhu69HReG7k+G7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujMEhG4bqycz/hu7FG4bqy4buS4buxc+G6rklz4bquw4lQ4bquc0d5R0Vz4buC4bq4Q0Zz4buYSOG7reG7lHNG4bqg4buUc+G7gsOJ4bqi4buWc+G7sUdz4buUSOG7r0dzxILhu7NHRXNHw4nhurjhuqrhu5Zz4bquT3Phuq7DieG6qHNHw4nhu6Dhu5Fz4buCw4nhurhz4bqu4buv4bq4c+G6tuG7teG7lHNQR0Vz4bqw4bucR0Vzw63hurjhurLhu5Thu5ThurLhu4RzMEhG4bqyc+G7lFFzRuG7reG7pHPhurbhurhCR3Phu5TDiUh24bq4c+G7lMOJUHPDunPhu5Thu5Lhu45z4bq24bq4c8ah4buCw4nEqEdFc8OUw4l34bq4c0bhu63hu6Rz4bquw4nhurpHw4nhu5tz4buY4bqmc+G6rsOAR3NHw4nhuqDDlHNG4bqg4buUc+G7gsOJ4bqi4buWc0Z4c8OJSOG7reG7k3NHw4nhuqDDlHPhu5jhu7HhurhzRuG6oOG7lHPhu4LDieG6ouG7lnNGeHPDiUjhu61z4bunc+G7hMOAR3Phu4ThurjhuqxHc+G7lOG6uOG6qMOUc+G7mOG6pnPEgsOKc+G7gsOJSOG7rXPhu5TDieG6uOG6qOG7lHPEgsOK4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Nh4bqg4buUc+G7gsOJ4bqi4buWc+G6tuG7oOG7jOG6rnPhu5R2SHPhu5Lhu7Fz4bquSXPhu6Thuqzhu5Zz4bquw4Dhu5ZzVeG6qnPhurZMc8OUw4lQ4bquc+G7lHbDlHPhurZK4bq4c1XDk+G6uHNG4bqg4buUc+G7gsOJ4bqi4buWc0VLRuG7kXPhurZMc+G6sOG7r+G6uHPhu5RK4bq4c+G7lMOJ4bq4Q+G7lnPhu6lz4buC4bumc+G7lFLhu5lz4bquSXPhuq7DiVRzw4lI4bux4buZc+G6rsOJVHPhu5TDieG7oMOSR0Xhu5lz4bquw4lUc+G7mErhu5lz4buC4bumc+G7lFJz4bq24bu14bquc8SC4bq4QuG7lOG7meG7leG7leG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4buj4bud4bq4RkVz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Ny4bq4P+G6skfhu5ThurLhu5Jyc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5Fz4bupdHTDlMOZ4buTc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buU4buRc+G7p8O64bulw5TDmeG7k3Jz4buY4buS4bquw7NyLy/huq7hurBH4buVxILhu7FI4buUw4nhu7FHw4nDiUjhu7Hhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O64bulw7p0L3XGsMWp4bqww7l1dHXhu6fhu6fDueG7lMO64bupw7rFqeG7hMWpLcO64buV4buGw5RFcnPhu7Hhu4Thu5TDs3IwSEbhurJzP+G7sUbhurLhu5Lhu7Fzw63hurjhurLhu5Thu5ThurLhu4Rz4bq24butw5RzUEdFc+G7lEjhu69Hc8SCTHPhu5Thurjhuqzhu5Zz4bquw4nhurpz4buxR3Phu5RI4buvR3Phu5TDicSoR0Vz4buU4bq4R3Jzw5rhurjhurDhu5TDicOzcuG7qXR0cnPDieG6suG6uEXDieG7lMOzcuG7p8O64bulcnMv4buj4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phurnhu5JIR0VzxIJK4bq4c+G6rndHw4lz4bquw4HDlHPEguG7reG6rsOJc1XhuqpzVcOBR3PhurbhuqpzxIJ3SHNG4bqg4buUc+G7sUdz4buUSOG7r0dz4buUw4nEqEdFc+G7lOG6uEdz4buUduG6uHPDreG6uELhu5Rzw6Hhu7FGc8OJ4bq4QkdzR+G7seG7pOG7mXNV4bq4QuG6rnMmTHPhurnDicSoR0Vz4buU4bq4R3NV4buvc+G6ueG7kuG7luG7pOG6qkdz4buUw4nEqEdFc+G6tuG7oOG7sXPhu5Lhu7FzJkxz4buU4bq44bqs4buWc+G6rsOJ4bq6c1Xhuqpz4buk4bqs4buWc+G6rsOA4buWc+G7sUdz4buUSOG7r0dz4buUw4nEqEdFc+G7lOG6uEdz4bquw4lIc+G7mHdHc8OUw4nhuqJGc+G6ruG7sUbhurLhu5Lhu7Fz4buE4buvc8OJ4bqo4buUc+G7mFDhuq5z4bquw4HDlHPEguG7reG6rsOJ4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6PhurnDieG6skhz4buYSnPhu4ThurhC4buWc+G7lMOJSkdFc+G7guG6rOG7mXPDieG6uEJHc0fhu7Hhu6Thu5lzw4nhu69HRXPhu5Thu5LhurhC4buWc+G6ruG7sUbhurLhu5Lhu7FzReG6uOG7rUZz4buY4but4buUc+G6tuG7sUdFc+G6tuG7oOG7jOG6rnPhu5Thu5LhurhDR3Phu4LDieG7seG6uHNV4buvc+G7mFNz4bqw4bucR0Vzw5TDiU1zxILhurjhuqhH4buVc2TDicOAR3Phu4TDk0dz4bqu4but4bquc+G7lMOJ4bq44bqo4buUc8SCw4pzR+G7r+G7pHPhuq7DieG7oOG7sXPhurbhu6Dhu4zhuq5z4buQ4buWd0dz4buE4bumc0fhuqxHc+G7lOG6uOG6qkZz4bqiR3NHw4nhurjhuqrhu5ZzR0Xhu5bhu6Rz4bquT3PEgndIc0bhuqDhu5Rz4bquSXPhu5TDiUNzxILDinPhu4LDieG7seG6uHPhu5TDieG7reG6rnNHw4nhu7NGc8OUw4nhu5zhuq5zVeG7nHPhuq7hu63huq5zw4nhu69Hw4lzVeG6uHNV4bq4c8OUw4l2RnPDlMOJ4butw5Rz4buE4buW4bqg4buU4buZc0fDieG7oOG7kXPhu5TDieG7lnPhu5TDieG6oMOUc+G7lOG7kuG7reG6uHPDlMOJ4bq0w5Rz4bqwVHPhu4ThurhC4buW4buZc+G7lMOJxKhHRXPhu5ThurhHc+G6ruG7ouG7sXPhuq5Pc+G7kOG7luG7sUfhu5lz4buUTXPhuq7DiVDhuq7hu5lzR0Xhu6DDkuG6uHPhurDhu5pHRXPhuq7DiUhz4bqu4but4bquc0bhu5zhuq5z4bq24bq64bquw4lz4buEUeG7sXPhurZ3SOG7mXPhuq7DieG6uOG6qEZz4bq2SHbhu5Rz4buU4buv4bq4c+G7mHdH4buTc+G6rsOJ4bq44bqoRnPhu5Dhu5bhu6ThuqpHc+G6tuG6uOG6quG7lnPhu4LDieG6uENHc+G7lMOJ4bq44bqo4buUc8SCw4pzVeG7r3Phu5hTc+G6sOG7nEdFc+G6rsOJSHPhuq7hu63huq5z4bqu4buWTOG6rnPhu5TDgUdz4bquxKhHRXNGdkdF4buZc8OUw4nhu63hu5Rz4buU4butR3PDlMOJw4BHc0bhuqpGc+G6tkzhuq5zw4l24bq44buTc+G6rklz4buUw4lDc+G7hOG7r0Zz4buETHPEguG6unNG4bqg4buUc8Ohw4nhu69zR+G7oMOT4bqu4buZc+G7hOG7r0Zzd0fDiXPDieG7oOG7jkdFc+G6tuG6qEdz4buxR3NH4bq4R8OJc+G7kOG7lkrhuq5zReG6uOG7seG7mXPhu5Thu5LhuqDhu5Rz4buUUnPhu7FHc+G7lEjhu69Hc8OZeHPDiUzhurjhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7oztDc+G7gsOJw73huq5zw5TDieG7nOG6rnPhuq7hu63huq5z4buUS0dz4buUduG6uHNV4buvc+G7kuG7ouG6uHPhu5JIc1Xhuqpz4buxR3Phu5RI4buvR3Phu5TDicSoR0Vz4buU4bq4R3NGdkdF4buZc+G7sUdzR+G6uEfDiXPhu5TDicSoR0Vz4buU4bq4R3Phu4ThurjhuqxHc+G7kOG7luG7sUdz4bq24bqoR3Phuq7hu7FG4bqy4buS4buxc0Xhurjhu61Gc+G7mOG7reG7lOG7mXPhurnDieG7onPhu5Thu6DDk0dFcz/DieG6ukfDiXPDlMOJ4buic+G6rsOJ4bq+c+G7lMOJw4pzReG6uOG7sUhz4bquw4lIcyZMc+G6ueG6uS3hurnhurlzw5lB4bukc+G6sFJHRXPEgkxz4buU4bq44bqs4buWc+G6rsOJ4bq6c1Xhuqpz4buk4bqs4buWc+G6rsOA4buWc+G7sUdz4buUSOG7r0dz4buUw4nEqEdFc+G7lOG6uEdzRnZHRXPhuq5Pc8SCd0dz4bquw4lIc+G6ruG7sUbhurLhu5Lhu7FzReG6uOG7rUZz4buY4but4buU4buVcybhuqxHc+G6rnZHw4lz4bq2SeG7mXPEguG7sUdzw4nhu69Hw4lz4buQ4buW4bukc+G6rsOJ4buW4bqiR3Phu4Lhu6pz4buUw4nhu5bhuqDhu5Rz4buQ4buWSuG6rnNF4bq44buxc1Xhuqpz4buk4bqs4buWc+G6rsOA4buWc+G7sUdz4buUSOG7r0dz4buUw4nEqEdFc+G7lOG6uEdzRnZHRXPhuq5Pc8SCd0dz4bquw4lIc+G6ruG7sUbhurLhu5Lhu7FzReG6uOG7rUZz4buY4but4buUc1Xhu69z4buU4buW4buk4bqsR3Phu5Thu5Lhu5bhu6ThuqpH4buZc8OUw4lNc8SC4bq44bqoR+G7mXPhu5RNc+G6rsOJUOG6rnPDieG7oMOTR0Vz4bqww4NHc+G7rcOUc+G6sOG7nEdFc+G7kOG7luG7pHPhuq7DieG7luG6okdz4buC4buqc+G7lMOJ4buW4bqg4buUc0fhu6/hu6Thu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG7mOG7lOG7kkhHReG7oz9Pc8OJTOG6uHPhu5Thu5J34bq4c0dFw4nhurhCRnPhuq7hu7FG4bqy4buS4buxc+G7sUdzR+G6uEfDiXPhurZ24buUc+G6rsOJ4buW4bqiR3NVw5PhurhzReG6uOG7rXN0c+G6tktHReG7nS/hu5jhu5Thu5JIR0Xhu6Phu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o8Ohw4nhu7NGc0XhurjGoMOUc+G7gsOJ4but4bquw4lzw4nhu69HRXPhurbhu6Dhu4zhuq5z4buU4buSd+G6uHNHRcOJ4bq4QkZz4bquxKhHRXNHRcOJQnM/4buxRuG6suG7kuG7sXPhu7FHc0fhurhHw4lz4bq2w5LhurhzRsOT4bq4c0fDicOB4buU4buZc+G6uU1HRXM/xKhHRXPhu5Thu6Rzw63hurhER3Phu5TDicSoR0Vzw63hurjhurLhu5Thu5ThurLhu4Rz4bquw4lIc8SC4bq44bqo4buU4buZc+G7lEjhu69Hc8SCTHPhu4LDieG7reG6rsOJc8OJ4buvR0Vz4bqw4buaR0VzMUfhu5ThurLhu5JH4bqy4buUcyLhurnhurkwc8Ot4bq44bqy4buU4buU4bqy4buEc+G7mOG6pnPhurbhu6Dhu4zhuq5z4buU4buS4buxR0VzxILDinNG4bq4REdzw5TDieG6unPhuq7hu7FG4bqy4buS4buxc+G7sUdzR+G6uEfDieG7lXPhurnDieG6skhz4bq2SeG7mXNGTuG6uHPDieG7jMOUc+G6tktHRXMxR+G7lOG6suG7kkfhurLhu5Rz4bq24bug4buM4bquc+G7lOG7tUdFc0bhurhER3PDlMOJ4bq6c+G7lErhurhz4bq24buxc8O6c+G6ruG7sUbhurLhu5Lhu7Fz4buU4buSSEdFc0fDieG7r+G7lXM4w4nhu63huq7DiXPDieG7r0dFc+G6rklz4buUw4lDc+G6tk3hurhz4buY4buxR0Vz4bqu4buxRuG6suG7kuG7sXNHRUjhu6/hurhz4buU4buSw5LhurhzR8OJ4bugR0Vz4bquw4BHc+G6tklHRXPDlMOJ4bq6c8OUw4nhu5xz4buUw4nhu5Zzw7l0dOG7lXR0dOG6ti91c+G6ruG7sUbhurLhu5Lhu7Hhu5VzOMOJ4but4bquw4lzw4nhu69HRXPhu5jhuqZz4bq24bug4buM4bquc0bhurhER3PDlMOJ4bq6c+G7hMO9w5Rz4bq24bu14buUc+G6ruG7sUbhurLhu5Lhu7Fz4bq2w4Dhu5Zz4buU4bq44bqsR3PGoeG7lOG7ksOKc0Xhurjhu61zdeG7p3Thu5V0dHThurYv4bqu4buxRuG6suG7kuG7seG7m3NH4bqo4buWc+G6tnlHRXPhu4Lhu6ZzRsOT4bq4c+G7lFFzRUnhurhzMUfhu5ThurLhu5JH4bqy4buUc8Op4bq7w6F1c+G7lOG7kuG7jnPhu4ThuqxH4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phu53hurhGRXPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3Lhurg/4bqyR+G7lOG6suG7knJz4buY4buU4buk4buE4bqyw7Nyw5rhurjhurDhu5TDieG7kXPhu6l0dMOUw5nhu5Nzw4nhurLhurhFw4nhu5Thu5Fz4bul4bupw7rDlMOZ4buTcnPhu5jhu5Lhuq7Ds3IvL+G6ruG6sEfhu5XEguG7sUjhu5TDieG7sUfDicOJSOG7seG7lVVHL+G6sOG6suG7mOG7guG7lEjDlC9H4bqyw5rhu5gvw7rhu6XDunQvdcawxanhurDDuXV0dcWpw7rhu6Xhu5TGsHThu6Xhu6nhu4Thu6ktw7nhu5Xhu4bDlEVyc+G7seG7hOG7lMOzcjBIRuG6snM/4buxRuG6suG7kuG7sXPDreG6uOG6suG7lOG7lOG6suG7hHPhurbhu63DlHNQR0Vz4buUSOG7r0dzxIJMc+G7lOG6uOG6rOG7lnPhuq7DieG6unPhu7FHc+G7lEjhu69Hc+G7lMOJxKhHRXPhu5ThurhHcnPDmuG6uOG6sOG7lMOJw7Ny4bupdHRyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bul4bupw7pycy/hu6Phu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7oz/DieG7oE9HRXPhu5Thu5LhurxHw4lz4buU4bu1R0Vz4bqu4buxRuG6suG7kuG7sXPhu63DlHPhurDhu5xHRXNVw5Phurhz4bq24bq44bqq4buWc+G7guG6uEJHc+G7gsOJ4but4bquw4lzw4nhu69HRXPDicON4buxc0Z2R0VzRsOT4bq4c+G7lMOJ4bqySHPDieG6vEfDiXPhu5TDiVDhuq5z4bq2SUdFc+G6ruG7oMOT4bquc+G7lOG7kuG7oMOT4bquc8ahxalz4buUw4nhu61HRXPhu5Thu5Lhu45z4buE4bqsR+G7m3NV4buvc+G6ruG7sUZz4buC4bqo4buUc+G6sOG7mkdFc+G6sMOK4bquw4lzVeG7nHPhu5RK4bq4c+G7lMOJ4bq4Q+G7lnPDuuG7pXPhu5TDieG7rUdF4buVcztK4bq4c1XDk+G6uHPhu4LDieG7reG6rsOJc8OJ4buvR0Vz4buE4buvc+G7lMOJ4buW4bqsc8SC4buxSHMi4bq54bq5MHPhurbhu7FHRXPDiUh24buUc+G6tkxHRXPhuq7DgEdz4bq2eUdFc+G7guG7pnNFSeG6uHM/4buESOG7luG6sHPhu5RRc+G7pXThu5V0dHThurYv4bqu4buxRuG6suG7kuG7sS/hu5TDieG7rUdFc8ah4buU4buSSEdFc8O64bulc+G7lMOJ4butR0Xhu5tz4bq2Q3Phurbhu6Dhu4zhuq5zw4nhu6Dhu45HRXPhu6Dhu5Zz4bq2eOG6uOG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujw6HDieG7s0Zz4buUdkhz4buUw4nhu5bhuqBHc+G7hOG7jOG6uHNHw4nDgeG7lHPhuq7DiUhzR0Xhu6DDkuG6uHPhurDhu5pHReG7mXPDreG6uOG6suG7lOG7lOG6suG7hHPDlMOJ4but4buUc+G7lOG7kuG6uENHc0Z2R0Vz4buE4bugw5Phurhzw5TDiUFHc8OUw4lK4bq4c+G7kkxHRXPhu4LDicO9w5Thu5lzw4lOc+G7lOG7kuG7jHPhu4LDieG7reG6rsOJc8OJ4buvR0Vzw7rhu6UvxrBz4buU4buS4bqsR3Phu5RI4buvR3Phu5Dhu5ZK4bqu4buVcztM4bq4c0dF4buec+G7guG7qnPhu5TDieG7luG6oOG7lHNV4bq44bqsR3Phuq7hu6Lhu7Fzw63hurjhurLhu5Thu5ThurLhu4Rz4buY4bqmc+G7lOG7klLhuq5z4buU4bq44bqow5Rz4buEw73DlHPhurbhu7Xhu5RzVeG7r3PDieG7oMOTR0Vz4bqww4NHc+G7mFNz4bqw4bucR0Vz4buUw4nhurjhuqjhu5RzxILDinPhu5R24bq4c0fDieG7r+G7leG7nS/DlOG7o+G7neG7lOG7scSC4buE4bqyc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcuG6ruG7sUZHw4nhu7Hhu5Ryc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcsOa4bq44bqw4buUw4nhu5Fz4bul4bundMOUw5nhu5NzRuG7seG7kkXhurhHLeG7hOG6ssSQ4buU4buRc+G7seG7luG7lEjhu5NzRuG7seG7kkXhurhHLeG7kuG6uEXDieG7lOG7kXPhu7Hhu5bhu5RI4buTcuG7o+G7neG7lMSCSOG6sOG7pOG7o+G7neG7lOG7kuG7o+G7neG7lOG6sOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ry4bujO0Nz4bq2eUdFc+G7guG7pnPhurDDiuG6rsOJc1Xhu5xzVeG7r3NHw4nhuqBHc+G7oOG7lnPhurZ44bq44buZc0bDkuG6uHPhu4LDieG7reG6rsOJc8OJ4buvR0Vz4buE4bq44bqsR3PDiUJzdeG7qXR04bupdcWp4bupc8ahRuG6uERHc8OUw4nhurrhu5tzw4lI4bu14bquc+G6rlPhu7Fzw4nhu69HRXPDreG6uOG6suG7lOG7lOG6suG7hHPhu5Thu5LhuqxHc+G7lEjhu69Hc+G7kOG7lkrhuq7hu5Vz4bq5w4nEqEdFc+G7lOG6uEdz4bquw4nhurhz4buU4bq44bqo4buUc1Xhuqpz4buYd0dzw5TDieG6okbhu5lz4bqww4rhuq7DiXNV4bucc8Ot4bq44bqy4buU4buU4bqy4buE4buZc+G7gsOJ4but4bquw4lzw4nhu69HRXPhu5Thu5Lhu5bhu6Rz4bqu4bqgw5Rz4bud4buxc8OJ4buS4bqyxJDDs3LDieG7lOG7lMOU4buRLy9V4bq44bqy4buU4buU4bqy4buE4buVVUcv4bqu4buxRuG6suG7kuG7sXLhu6PDieG7lOG7lMOU4buRLy9V4bq44bqy4buU4buU4bqy4buE4buVVUcv4bqu4buxRuG6suG7kuG7seG7nS/hu7Hhu6Phu5Xhu50vw5Thu6Phu50v4buU4bqw4buj4budL+G7lOG7kuG7o+G7nS/hu5TEgkjhurDhu6Thu6Phu50v4buU4buxxILhu4ThurLhu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlOG7sOG7luG7lMOJSOG7knLhu6PEkeG7luG7pOG6qOG7lHPhurnDicO9R0Xhu50vw5Thu6M=

Quyết Thắng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]