Sau năm tiếng búa đánh dấu Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần thứ 17 tại Bali chính thức khép lại, Tổng thống Indonesia Joko Widodo có thể tuyên bố quốc gia Đông Nam Á này đã hoàn thành cương vị Chủ tịch G20 năm 2022.
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq/GoOG7reG7m+G6pXXhu5fGoeG7n+G6pcOAxqHhurbDvXXhu5fhuqVt4buhdcah4bql4buW4bqp4bqnOeG6pSPhurJr4bqldMOqdcah4bqla+G6ruG6ueG6pcOA4bubdcah4bqlw4DGocOsdeG6pcahw73hu7fhuqXDgOG6u2vEgy/GoeG6reG6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3S+G6ueG7t8OA4bubw7p1w6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6JrdMOBLeG7t8ahw7rDgMO64bqlbMOAxqHhuqB0auG6peG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqVk4bqp4bqn4bu34bqqYeG6pcahbuG7m+G7l8ahw4A54bqlYuG6reG6q+G7t+G6qmHDouG6pcOA4bubw4BzbjPDosag4but4bub4bqldeG7l8ah4buf4bqlw4DGoeG6tsO9deG7l+G6pW3hu6F1xqHhuqXhu5bhuqnhuqc54bqlI+G6smvhuqV0w6p1xqHhuqVr4bqu4bq54bqlw4Dhu5t1xqHhuqXDgMahw6x14bqlxqHDveG7t+G6pcOA4bq7a+G6pcah4bujdcah4bql4bq/dcah4bql4bqtw6LhuqXDgUFrM8OiLy9rbHXDoGrhurnDusOAxqHhurl1xqHGocO64bq5w6Dhuqx1L2xuw4Fyw4DDuuG7ty91buG6qMOBL+G6qeG6qWJkL+G6rcSRxJFsY+G6rWLhuqfEkeG6q2LDgGPhuq3huqdkc+G6rcOgceG7t+G7l8Oi4bql4bq5c8OAM8OixqDhu63hu5vhuqV14buXxqHhu5/huqXDgMah4bq2w7114buX4bqlbeG7oXXGoeG6peG7luG6qeG6pznhuqUj4bqya+G6pXTDqnXGoeG6pWvhuq7hurnhuqXDgOG7m3XGoeG6pcOAxqHDrHXhuqXGocO94bu34bqlw4Dhurtrw6LhuqVs4bq5w4Dhurkt4bu3xqHDusOAw7otw7pB4bub4buX4bubdeG6uXMtw4FBazPDosahw4DDgOG7t8OBOS8va2x14bubdOG7l8Og4bqs4bubbsOAdeG6uXThu7dz4bqgw4HDoOG6rHUvw4Bk4bqp4bqnL+G6oOG7t3PDuuG6uWxubC/hu7dr4buVw7ov4bqp4bqn4bqp4bqpX+G6reG6rV/huq1lL8OAw4Dhuqrhuqx1X+G6rWXhuq3huq1f4buX4bqp4bqnw6Bx4bu34buXw6LhuqUv4bqvS+G6u2vhuqVz4buBdcah4bqlbcOqw7rhuqXDgMOq4bub4bqlc+G7meG6pcOAQeG7sXXhu5fhuqVraULhuqVz4bq24bqg4bqldeG7m+G7kXThuqVq4buPdeG6pXPDtOG6pcag4but4bub4bqldeG7l8ah4buf4bqlw4DGoeG6tsO9deG7l+G6pW3hu6F1xqHhuqXhu5bhuqnhuqfhuqXhu7PhuqVK4bq5c+G7m8Oh4bql4buadWzDunVuw4Hhu5vhurnDoOG6peG6o+G6vnXGoTnhuqXhurjhu5Thu7YvPT17PFXDo8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3xqBu4bq5bMOi4bqvI+G6ueG6oOG6pXXhu4d04bqlw4Dhu5vDtXXhu5fhuqVq4bqi4bq54bqlbeG6u3XGoeG6pWzDreG6oOG6pcag4but4bub4bqldeG7l8ah4buf4bqlw4DGoeG6tsO9deG7l+G6pW3hu6F1xqHhuqVVxqHDuXThuqVr4bq7a+G6pXXDtHXhuqVy4bubdcah4bqlw4DDteG6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N14bql4bqs4bq94bqldHjhu5vhuqV14buv4bub4bqlxqHhur114buX4bqlbcOs4bqg4bqlw4DGocO14bql4buX4bubeOG7m+G6peG6o+G7luG6qeG6p8Oj4bqlc8OsdeG6pcOAxqHhurLhuqXhuq3EkeG6pcOAw6rhu5vhuqVK4bq5c+G7m+G6pWvGoeG7nXXGoeG6pcOAxqHhurJr4bqlcsahb+G7t+G6pXPDquG7m8Oh4bqlPeG7r3Xhu5fhuqXDgMah4burdeG7l+G6peG7mnVsw7p1bsOB4bub4bq54bqlUcO6csO64bqlPuG7m2zDumzDuuG6pWvDueG6pcOAxqHhu5PhuqXDgOG6oELhu4914bqlauG7q+G6peG7ueG6oOG7q2vhuqXhu5fhu5vhurnhuqVN4bupdeG7l+G6pVXhurl04bql4bq64bqldeG6vULhuqVt4buB4bqlxqHDuuG6vXXhuqXDgMah4bq9dcah4bqla+G6tnd14buX4bql4bqs4buf4bqlS8ah4bqu4bqlw4Dhu59rxqHhuqXhu5bhuqnhuqfhuqV14buHdOG6peG6qeG6p+G6qeG6qcOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPUHDunXhu5fhuqVq4bur4bub4bqla+G6v3XGoeG6pXXhu63hu5vhuqVq4but4bqla8ah4bub4bq54bqlQeG7jeG6pcOBaeG6oOG6pcOB4buDa+G6peG6rOG6veG6pWrhu5/huqXhu7fGoeG6ruG6pWrDuXXhu5fhuqVq4buz4bub4bqlxqHhur114buX4bqlc8O6w6rDgOG6pWvhuqDhu61r4bqlcsah4bqudeG7l+G6pcahw7rhur914buXw6HhuqXDgOG6tOG6peG6quG6oHXhu5fhuqVt4butw4DhuqVV4buX4bq5LSRyQeG6ueG7m3Vu4bqlbcO1deG6pcOA4bujdcah4bqlw4BBw6p14buX4bqlw4HhuqBC4bqlw4DGocO64bq74bub4bqlcuG7m3XGoeG6pcOAw7XhuqXDgMO64bq9deG6pWvDrOG6oMOh4bqlcsah4bqudeG7l+G6pcahw7rhur914buX4bqlc+G6tnd14buX4bqlw4DGocOCa+G6peG6rOG6veG6pXXhu4d14buX4bqlc+G6tsO9deG7l8Oh4bqlbeG6ssOA4bql4buX4buBQuG6pWvGoeG6oHbhu5vhuqVr4bqgdeG7l+G6peG6snXhu5fDoeG6pWvGoeG6ruG6pXXhu5fGoXDhurnhuqVq4bq/w7rhuqXGoeG7reG6peG7l+G7m+G6ueG6pcOA4buHdeG7l8Oh4bqla8ODdeG7l+G6pXPDqnThuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4Dhu4d14buX4bql4bqs4bunw4DhuqXhuqzhur3huqVq4bubw7V14bqlbeG7r+G7m+G6pXLGoeG7neG6pcah4buL4bqgw6HhuqVyxqHhu6l14buX4bqla8ah4buh4bqlw4BB4bq2eGvhuqV04bq94bqldeG7l+G6uULhuqVr4bq/4bqlcsah4bub4bqlxqHhu63hu5vhuqV14buXxqHhu5/huqVt4bq5deG7l+G6pWzhu5vhu5l14bqlQeG6ucOh4bqldcah4bubw7ThuqDhuqVD4bqlcuG7m8O1deG6pWvGocO64bqlQeG7hXXhu5fhuqXGoeG7reG7m+G6pXXhu5fGoeG7n+G6pcOAxqHhurbDvXXhu5fhuqVt4buhdcah4bql4buW4bqp4bqn4bqlcsahw7nhuqVrw7nhuqXDgMah4buT4bqlbcOqw4DhuqVt4bq2w71r4bqlbeG7sXXhu5fhuqXDgMah4bqg4buLdeG6pUHhu6114buX4bqlQeG7geG7m8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPcah4buLdOG6pWvGoeG7neG6pXLhu59rxqHhuqVq4bq/deG6pcah4but4bub4bqldeG7l8ah4buf4bqla8O54bqlw4DGoeG7k+G6pcOB4buN4bqlcsO1w4DhuqXDgMah4bqia+G6pWrhu4V14buX4bqldOG7rcOA4bqlauG6v3XhuqXDgMO5dOG6pcOA4buDw4DhuqVr4bqu4bq54bqla8ah4bqu4bqlw4Dhu6fhurnDoeG6pcOAQcO6deG7l+G6pW3DueG6peG7l8ah4bub4bqldcah4buLdeG6peG6rOG6veG6pXPhu5vhu5HDgOG6pXLhu4/huqVr4bq7a+G6pXXhu63hu5vhuqVs4bqgdeG7l+G6pW3hu4HhuqVt4bq2w71r4bqlw4DGoeG6v8O64bqlc+G6oOG7i3XDoeG6pcOAxqHhurlC4bql4bqs4buj4bqldOG7rcOA4bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqVr4bq7w7rhuqVrxqHhuqB14buX4bqlxqHDumZr4bqldOG7rcOA4bqlw4DhuqBC4buPdeG6pWrhu6vhuqVrxqHhuqB14buX4bqldcah4bq24bqlw4DGoeG6tnl14buX4bqlc+G7kcOh4bqla+G6sHXhu5fhuqVt4bq2w71r4bqlw4Dhu511xqHhuqVtw7V1w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9Mw7rhuqVtw7nDoeG6peG6rOG7m+G7kWvhuqVr4bq7a+G6pXXGoeG6veG6pXPhu4F1xqHhuqVtw6rDuuG6peG7luG6qeG6p+G6pWvDg3Xhu5fhuqV1duG6pXPDgmvhuqXhu5fDqsOA4bqlasWp4bqlasOtw4DhuqVt4buxdeG7l8Oh4bqldcahw63DgOG6pcOAQeG7neG6pW3hurbhurnhuqVB4bq54bqldOG7rcOA4bqlPeG6oELhu4914bqlauG7q+G6pWvGoeG6oHXhu5fDoeG6peG6qsO64bq5QuG6peG7ueG6oOG6uXXGoeG6peG6q+G6pWvGoeG6tnd14buX4bqlw4BB4bujdcah4bqldeG7l8ah4buf4bqlw4HDguG6pWvGoeG7nXXGoeG6peG7l+G7sXThuqXDgOG7h3Xhu5fhuqVr4bq2eXXhu5fhuqVrw63huqDhuqXDgEHhuqJr4bqlQuG6pcOAw7XhuqXDgMO64bq9deG6pWvDrOG6oOG6pcOh4bqla8ah4bqgQuG7k3XhuqVt4buv4bub4bqlcuG7m3XGoeG6pcOAw7XhuqVyw4nhuqXDgMah4bqg4buLw4DhuqXDgeG7q+G6peG6rOG6veG6pWvGoeG6oELhu5N14bqlbeG7r+G7m+G6pXXhu4d14buX4bqlc+G6tsO9deG7l+G6pWrDtHXhuqXhuqzhuqZ14buX4bqlw6HhuqVt4bq2w71r4bqla8O64bub4bqlc+G6veG6pXLDtcOA4bql4bu54bqg4bq/4bqlasOtw4DhuqV14buXeeG6peG6rOG6veG6peG7ueG6oOG6uXXhuqXDgEHhu6d14buX4bqldcahw63DgOG6pWvhuq7hurnhuqXGoeG7reG7m+G6pXXhu5fGoeG7n8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvVcO54bub4bqldcah4bq24bqlS8ah4bqu4bqlw4Dhu59rxqHhuqXGoOG7reG7m+G6pW3hu7F14buX4bqla8ahaeG6oOG6pUnhuqDhuqVLxqHhurlBc27DgeG6pVThu5trxqFuc+G6pcOAxqHhu6PhuqXigJw84bub4buRa+G6peG7luG6qeG6p+G6pW3DqsOA4bqlbeG6tsO9a+G6pXXGocOtw4DhuqXDgEHhu53huqXhuqzDtOG6pcOA4bqgQuG7j3XhuqVq4bur4bqla+G6ruG6ueG6pWvhurtr4bql4bu54bqg4bq5deG6pWvGoeG6smvhuqVrw63hu7fhuqVr4bq5w7rhuqVz4bq94bqldOG7rcOA4bqlw4DGoeG6vXXGoeG6pcOAw4LhuqDDoOKAncSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rz1B4buPdeG6pcOA4bubdcah4bqlw4DGocOsdeG6peKAnEvDg3Xhu5fhuqV1xqHhurnhuqDhuqXhu7fGocSCa+G6pcah4bux4bubw6HhuqXhu7bGocSCa+G6pcah4bux4bub4bqldMOqdcah4bqldOG7jeG6pcahd3XigJ3huqVr4bqu4bq54bqlS8ah4bqu4bqlw4Dhu59rxqHhuqXhu5bhuqnhuqfhuqXhu5p1bMO6dW7DgeG7m+G6ueG6pXXhu4d04bql4bqp4bqn4bqp4bqpw6HhuqVr4bq7a+G6pXXGoeG6veG6pXPhu4F1xqHhuqVtw6rDuuG6peG7luG6qeG6p+G6pW3hu4HhuqXhu7fGoeG7q+G7m+G6pcahw73hu7fhuqVt4buT4bqla8SC4bqlw4DGoeG7k+G6pcahw7nhurnhuqV1xqHhuqZ14buX4bql4bqsw6114bqlbcO04bql4bq24bqg4bqlw4Dhu5vhu4914bqlw4BBw7p14buX4bqla8ah4bq2d3Xhu5fhuqXDgEHhu6N1xqHhuqV14buXxqHhu5/huqXDgcOC4bqlauG7hXXhu5fhuqXGoeG6vXXGoeG6pW3hu6114buX4bql4bqs4bq94bqlcsO14bqlxqHDusOqa8ah4bqlxqHhurZ4deG7l+G6pcOAeOG7m+G6peG7t8ahxIJr4bqlxqHhu7Hhu5vhuqXDgMO64bq9deG6pWvDrOG6oOG6pXTDqnXGoeG6pXThu43DoeG6pWrhurnDuuG6pcOAQcODdMOh4bqlcuG7m+G7j3XhuqVr4bq2eXXhu5fhuqXhuqzhur3huqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6pWrDtHXhuqXhuqzhuqZ14buXw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0vhurnhu7fDgOG7m8O6dcOi4bqvxIPhu5t04buX4bqla3PhurnDgcOBM8Oia3TDgS3hu7fGocO6w4DDuuG6peG7m0tudcOAbkHDouG6pcOBw4BCc24zw6Lhuqjhu5tsw4DGoTnhuqVk4bqp4bqn4bu34bqqYeG6pcahbuG7m+G7l8ahw4A54bqlYuG6reG6q+G7t+G6qmHDouG6pcOA4bubw4BzbjPDosag4but4bub4bqldeG7l8ah4buf4bqlw4DGoeG6tsO9deG7l+G6pW3hu6F1xqHhuqXhu5bhuqnhuqc54bqlI+G6smvhuqV0w6p1xqHhuqVr4bqu4bq54bqlw4Dhu5t1xqHhuqXDgMahw6x14bqlxqHDveG7t+G6pcOA4bq7a+G6pcah4bujdcah4bql4bq/dcah4bql4bqpw6LhuqXDgUFrM8OiLy9rbHXDoGrhurnDusOAxqHhurl1xqHGocO64bq5w6Dhuqx1L2xuw4Fyw4DDuuG7ty91buG6qMOBL+G6qeG6qWJkL+G6rcSRxJFsY+G6rWLhuqfEkeG6q2LDgOG6q+G6p2Vic+G6qcOgceG7t+G7l8Oi4bql4bq5c8OAM8OixqDhu63hu5vhuqV14buXxqHhu5/huqXDgMah4bq2w7114buX4bqlbeG7oXXGoeG6peG7luG6qeG6pznhuqUj4bqya+G6pXTDqnXGoeG6pWvhuq7hurnhuqXDgOG7m3XGoeG6pcOAxqHDrHXhuqXGocO94bu34bqlw4Dhurtrw6LhuqVs4bq5w4Dhurkt4bu3xqHDusOAw7otw7pB4bub4buX4bubdeG6uXMtw4FBazPDosahw4DDgOG7t8OBOS8va2x14bubdOG7l8Og4bqs4bubbsOAdeG6uXThu7dz4bqgw4HDoOG6rHUvw4Bk4bqp4bqnL+G6oOG7t3PDuuG6uWxubC/hu7dr4buVw7ov4bqp4bqn4bqp4bqpX+G6reG6rV/huq1lL8OAw4Dhuqrhuqx1X+G6rWXhuq3huq1f4buX4bqp4bqn4bqpw6Bx4bu34buXw6LhuqUv4bqvPeG7r3Xhu5fhuqXDgMah4burdeG7l+G6peG7mnVsw7p1bsOB4bub4bq54bqlUcO6csO64bqlPuG7m2zDumzDuuG6peG6o+G7t8ah4bq/4bubw6HhuqXGoeG6vXXhu5fhuqXDgEHhurZ4a8Oj4bqlw4BB4bq5w7rhuqVq4bqi4bq54bqla8ah4bqgQuG7k3XhuqXhu5fhu5vhurnDuuG6pWvhurZ3deG7l+G6peG6rOG7n+G6pUvGoeG6ruG6pcOA4bufa8ah4bql4buW4bqp4bqn4bqla8ahw7rhuqU9xqHhuq7huqXDgOG6tnh14buX4bqlw4114bqlTeG7reG6pVXhurlBbnVsQeG6ueG6pVTDumzhu5vhuqXhuqPDgEHhurvhu5vDoeG6pcah4bq9deG7l+G6pcOAQeG6tnhrw6PhuqXDgMOq4bub4bqlc+G7meG6pWrDteG6pXTDqmvhuqXGoOG7reG7m+G6pXXhu5fGoeG7n+G6peG7luG6qeG6p+G6peG7s+G6pUrhurlz4bub4bql4bqj4buadWzDunVuw4Hhu5vhurnDo8Og4bql4bqj4bq+dcahOeG6peG6uOG7lOG7ti89PXs8VcOjxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPUHhurZ4a+G6pXXhu5fhuqBC4bqla3fhuqVy4bubdcah4bqlw4DDteG6pcOAw7rhur114bqla8Os4bqg4bqla8O54bqlw4DGoeG7k+G6pUF34bub4bql4bqs4bq9w7rhuqXDgeG6oELhuqXDgMahw7rhurvhu5vDoeG6peG6rHjhu5vhuqVzw6p04bql4bu3xqHhurvDgOG6peG7l+G7m+G6ueG6pcOA4buHdeG7l8Oh4bqla8ODdeG7l+G6pWvhurtr4bqldOG7q+G7m+G6pW1u4bqlbOG7p+G6ueG6pcOA4bq04bqla+G6ouG6pcOB4bura+G6peG7l+G7m+G6u+G6pWzDrOG6oOG6peG6rOG6veG6pXLGoeG6rnXhu5fhuqXGocO64bq/deG7l+G6pcOA4bq94bub4bqla8ah4buddcahw6HhuqVr4bq7a+G6pXXGoeG6veG6pXPhu4F1xqHhuqVtw6rDuuG6peG7luG6qeG6p+G6pW3hu4HhuqV1xqHDrXXhuqV0w6p1xqHhuqV1xqHhuqZ14buX4bqldXbhuqVzw4Jr4bqla8ah4bqgdeG7l+G6peG6rOG6veG6pWrhu5vhu5F14bql4bu3xqHhurvhu7fhuqXhu7fGocSCa+G6pcah4bux4bub4bqlxqHhu4vhuqDhuqVtw6rhu5vhuqVs4bufa8ah4bqlS8OaPOG7mkwt4bqtw6nDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r+G7luG6qeG6p+G6pcOB4buN4bqlw4Dhu4d14buX4bqlbcOs4bqg4bqlw4DhurbhuqVr4bupdeG7l+G6peG6rOG6veG6pcOA4bubw7V14bqlxqHhur11xqHhuqVr4bq/4bub4bqla+G6u2vGoeG6pWt34bqla8Ot4bqgw6HhuqXDgMah4bqia+G6pW3hu4lC4bqlbcOs4bqg4bqlw4DhurbhuqXDgOG6tuG6pXXGoWl1w6HhuqXDgMah4bq2d3Xhu5fhuqV0w6rhu5vhuqVt4bq54bql4bu3xqHhurZ3deG7l+G6peG6rOG6veG6pcOA4buHdeG7l+G6pWvhurZ5deG7l+G6pXLGoeG6v+G6pXXhu4d14buX4bql4bu3xqHEgmvhuqXGoeG7seG7m+G6pWvhuq7hurnhuqVrxqHhuqB24bub4bqla+G6oHXhu5fhuqXhurJ14buX4bqlw4DDuuG6vXXhuqVrw6zhuqDhuqV1xqHhu4V04bqlxqF24bqlw4BBw73huqXDgOG7h3Xhu5fhuqXDgEHhurbhu7N14buX4bqlbOG6veG7m+G6pcahw6p1w6HhuqVrxqHhuqBC4buTdeG6pW3hu6/hu5vhuqVqw7R14bql4bqs4bqmdeG7l+G6peG6rOG6veG6pWrhurnDuuG6pcOAQcODdMOh4bql4bqq4bq5dcah4bql4bqs4bq94bqla+G7qXXhu5fhuqVq4buFdeG7l8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvSuG7j3XhuqVrw6p1xqHhuqVtw7nDoeG6peG7luG6qeG6p+G6pW3DtOG6pXXhu5fGoeG7n+G6pWvhurtr4bqldeG7l2l14bqlxqHhur114buX4bqlw4BB4bqgdeG7l+G6peG6tnd14buX4bqlbeG7m8O04bqg4bqla8ah4buhdcah4bqldOG7rcOA4bqla+G6u2vGoeG6pcOAxqHhu51rxqHhuqXGocO94bu34bqlw4Dhu6tr4bqlbeG7reG6pcOAxqHhu4PDgOG6pWvGoWbDgOG6pWvGoeG7nXXGoeG6pcOB4bq7a8ah4bqlw4Dhu5vDtHXhuqXDgOG7kcOh4bqlbeG7sXXhu5fhuqXDgMaheeG7m+G6pcOA4bq74bub4bqlcsahZ3Xhu5fhuqVt4bufdcah4bqla+G6uXThuqVyw7XDgOG6pcOAQeG6u3XGoeG6pWrhu5vDtXXhuqVt4butdeG7l+G6pcOAReG6peG7l+G7m+G6u+G6peG7ueG6oOG6u+G6pXThurJrw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/hu5bhuqnhuqfhuqVr4bqwdeG7l+G6pXXGocOtw4DhuqXDgEHhu53huqVs4bqgQuG6pcOAQeG7o+G6peG7r3XhuqVt4bufdcah4bqlw4Dhur3hu5vhuqVrxqHhu511xqHhuqXhuqzhur3huqXhuqxw4bqldOG7qWHhuqXDgMah4bqia+G6pW3hu4lC4bql4bq5deG6pXXhu5t1xqHhuqVz4bq2d3Xhu5fhuqXDgMahw4Jr4bql4bqs4bq94bqldeG7h3Xhu5fhuqVz4bq2w7114buXYeG6pcahduG6pcOAQcO94bql4buvdeG6pW3hu591xqHhuqXDgMah4buf4bqlw4BB4bq2eXXhu5fDoeG6pWvhuqB14buX4bqla8Ot4bu34bqlxqF24bqlw4BBw73huqXDgMOqdOG6pcOAxqF54bub4bql4bqs4bq94bqla8O54bqldMSCa+G6pcOA4bub4buP4bqg4bqldcah4buFdOG6peG7l+G7m+G6v3ThuqXDgOG6u2vhuqVt4butdeG7l+G6pWvhuq7hurnhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlw4Dhu4d14buX4bql4buX4bub4bq7YeG6pcOA4buHdeG7l+G6pWvhurZ5deG7l+G6pcOAxqHhurZ3deG7l+G6pXTDquG7m+G6peG6rOG6veG6pW3DrOG6oOG6pcOA4bq24bqlbeG7k+G6pW3hur904bqlauG6v8O64bql4bq5deG6pXXhu5t1xqHhuqV14buHdeG7l+G6pXPhurbDvXXhu5fhuqXhuqzhur3huqVz4bq2d3Xhu5fhuqXDgMahw4Jr4bqlbOG6veG7m+G6pcahw6p1w6HhuqVr4bqwdeG7l+G6pXXGoeG6tuG6pWvhurtr4bqlxqHhu5HhuqXDgMah4burdeG7l+G6pXXhu4d14buX4bqlc+G6tsO9deG7l8Oh4bql4bu3xqFpdeG6pWrDuXXhuqXhuqzhur3huqVz4bq2d3Xhu5fhuqXDgMahw4Jr4bqla8O54bqlcsah4bq/4bqldeG7h3Xhu5fhuqXhurJ14buX4bql4bu3xqHDueG6peG6rOG6veG6pWrDtHXhuqXhuqzhuqZ14buXw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9VxqHhuqZ14buX4bqldXbhuqVzw4Jr4bql4bqs4bq94bqlauG7m+G7kXXhuqXhu7fGoeG6u+G7t+G6pWvEguG6pcOAxqHhu5PhuqV04bq94bql4buW4bqp4bqn4bqlbeG6tuG6ueG6pUHhurnhuqVrxqHDuuG6pcOAxqHDrULhuqVtaULhuqXhuqzEqXXhuqVz4bq94bqlbOG7m+G7mXXhuqVt4bq9deG6pcah4bq9deG7l+G6pW3DrOG6oOG6pW3hu5PhuqVq4bq9deG6pcOAxqHhur/DuuG6peG6rOG6veG6peG7ueG6oELDtcOA4bqlbeG7n3XGoeG6pWvhurtr4bql4bqsw6114bqlbcO04bqlcuG7m3XGoeG6pcOAw7XhuqVzeHXhuqVr4bqu4bq54bqlw4DGocO14bql4buX4bubeOG7m8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqv4buW4bqp4bqn4bqla+G6sHXhu5fhuqVt4bq24bq54bqlQeG6ueG6pXXGoeG7m8O04bqg4bqlauG7m+G7kXXhuqXhu7fGoeG6u+G7t+G6pXXGoeG7hXThuqVt4bur4bub4bql4bu3xqHDueG6pWvhurtr4bqlw4DGoeG6u2vGoeG6pcOAxqHhurJr4bqlc3h14bqlw4DDuuG6vXXhuqVrw6zhuqDDoOG6pT1Bw7p14buX4bqlc3B1xqHhuqXhuqzDgmvhuqVy4bubdcah4bqlw4DDtS3DgOG6veG7m+G6pWvGoeG7nXXGocOh4bql4buW4bqp4bqn4bql4bu54bqgQsO1w4DhuqXDgGl04bqldOG7s+G6pUHhu6114buX4bqlxqF3deG6pXXhuqbhurnhuqVtw6zhuqDhuqXDgOG6tuG6pWvGocO64bqla+G6u2vhuqV14bq2eGvhuqVrw7nhuqXDgMah4bqg4bqldcah4buL4bu34bqlw4DGocOt4bu34bql4bqs4bq94bqlw4BB4bqgdeG7l+G6pWrhu6N1xqHDoeG6pWvhurB14buX4bqldcah4bq24bqla+G6u2vhuqV14bq2eGvhuqVt4bq5deG7l+G6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N1w6HhuqVz4bq24bqg4bqlQ+G6peG6rMOtdeG6pW3DtOG6pXXGoeG7m8O04bqg4bql4bu54bqg4bura+G6peG7l+G7m+G6ueG6pWvDueG6pcOAxqHhuqDhuqV1xqHhu4vhu7fhuqXDgEHhuqB14buX4bqlauG7o3XGoeG6pUF34bub4bql4bqs4bq9w7rhuqXDgOG7o3XGoeG6pcOAQcOqdeG7l+G6peKAnHXDveG6peG6qsOt4bqgw6DigJ3Egy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq88eOG7m+G6pcOAxqHhurtrxqHhuqXDgMah4bqya+G6peG6uXXhuqV14bubdcah4bqlc+G6tnd14buX4bqlw4DGocOCa+G6pcOAw7rhur114bqla8Os4bqgw6HhuqXhu5bhuqnhuqfhuqVr4bq5dOG6pXLDtcOA4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pWvhurtr4bqlxqHhur11xqHhuqVt4butdeG7l+G6pXLGoeG7iXXhuqVrw63hu7fhuqVt4buT4bqldeG7l+G7h3XhuqVrxqFmdeG6pXXDqnXhuqVtw7nhu5vhuqXhuqzhur3huqXDgeG6oELhuqVs4bubdcah4bqlbOG6tuG7tXXhu5fDoeG6pW3hu7F14buX4bqlw4DGoXnhu5vhuqVy4buP4bqg4bql4buX4bun4bub4bqldcah4bq5dcah4bqla8ahw7l14buX4bqla8ah4bqgQuG7k3XhuqVt4buv4bub4bqlxqHhurZ4deG7l+G6pcOAeOG7m+G6pWvhurtr4bqlxqHhu5HhuqXDgMah4burdeG7l+G6peG6rOG6veG6pWvGoeG6oHbhu5vhuqVr4bqgdeG7l+G6peG6snXhu5fhuqV14bupdeG7l+G6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t+G6peG6rOG6veG6pcOAxqHDgmvhuqXhu7fGoeG7iXThuqVqw7R14bql4bqs4bqmdeG7l+G6peG6rOG6veG6pWvDueG6pXLGoeG6v+G6pXXhu4d14buX4bql4bqydeG7l+G6peG7t8ahw7nDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r1XGoWl14bqlbOG7n+G7t+G6pXXhur1Cw6HhuqXhu7jhuqDDieG6pT3hu5vDtHXhuqXDgOG7keG6peG7ueG6oOG7q2vhuqXDgMO14bql4bqj4buaVOG7lMOj4bqlbeG7geG6pcOAxqHhur11xqHhuqVz4buL4bu34bql4bu44bqgw4nhuqXDgOG7nXXhuqXDgMah4bq7a+G6peG6rMO04bqlcsah4bq/4bqldeG7h3Xhu5fhuqXhu7fGocSCa+G6pcah4bux4bub4bql4bqs4bq94bqlasO0deG6peG6rOG6pnXhu5fhuqXhuqNAIz3Do8Oh4bql4bqseOG7m+G6pcOA4buvdeG7l+G6pcOAQeG7n+G6peG7l+G7m+G6u+G6pWXhuq3DoWThuqXDgEXhuqUkI0zhuqVt4buT4bql4buX4bub4bqi4bu34bqla+G6u2vhuqXhu7nhuqDhu6tr4bql4buX4bub4bq54bqlbOG7meG6pWrhu5/huqXDgOG7r3XhuqXDgMah4bq2d3Xhu5fhuqXDgEHhurZ4a+G6pXLGoeG6rnXhu5fhuqXGocO64bq/deG7l8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPMO04bqla8ah4bqgQuG7k3XhuqVt4buv4bub4bqldeG7h3Xhu5fhuqVz4bq2w7114buXw6HhuqXhu5bhuqnhuqfhuqV1xqHhu4Nr4bqlc8Oq4bub4bqla+G6uXThuqVyw7XDgOG6pW3DqsOA4bqldMSCa+G6pcOA4bub4buP4bqg4bqlw4BB4bqgdeG7l+G6pcah4bul4bq54bqla+G6uUFqw7p14bqlw4BB4buPdeG6pcOAw7rhur114bqla8Os4bqg4bql4bqs4bq9w7rhuqXhu5fhu5vhuqbhurnhuqXDgMahw7XhuqVyReG6pXXhur1C4bqlxqHDumZr4bqlw4F4dOG6pcahd3XDoeG6pcah4bur4bub4bqlw4DGoeG6omvhuqVr4bq7a+G6pXXhurZ4a+G6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N14bqldXbhuqVzw4Jr4bqlxqHhuqBC4bqlbeG7rXXhu5fhuqVyxqHhu4l14bqla8Ot4bu34bql4bqt4bqn4bqn4bqlw4BF4bqlJCNM4bqldHbhu5vhuqV14buHdOG6pcOAQcO6deG7l+G6peG7l+G7m+G6ueG7m+G6pW3DusOqdeG6peG6qeG6p+G6qeG6py3huqnhuqfhuqlj4bqlbeG7k+G6pcahduG6pcOAQcO94bqla+G6u2vhuqV14bq2eGvhuqVt4bq5deG7l+G6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N1w6HhuqXhu5fhu5vhuqLhu7fhuqXGocO64bq9deG6pcOAxqHhur11xqHhuqV0xIJr4bqlw4Dhu5vhu4/huqDhuqVyxqHhu6t14buX4bqla8ahw7XhuqV04bqya+G6pcOA4buHdeG7l+G6pXXGoeG7m+G7kcOA4bql4buz4bql4bqtw6Fj4bqlbeG7reG6pUvhuqXDgcO64bql4bqseOG7m+G6pcOAxqF54bub4bqlckThuqXDgOG7m8O0deG6pWvhu6l14buX4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bqlw4DGoW7DuuG6pcag4bub4buR4bu34bqlbeG7n3XGoeG6peG7tuG6uUHhu5vDgeG6peG6rMO04bqlauG7m8O1deG6pW3hu6/hu5vhuqVyxqHhu53huqXGoeG7i+G6oMOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvTeG6u3Xhu5fhuqVrxqHhuqLhuqVD4bqlc+G6veG6peG6rOG7m+G7kWvhuqVr4bupdeG7l+G6pWrhu6vhuqXDgMahxanhurnhuqXDgMah4bqg4buLdeG6pU3hu6vhu5vhuqXDgOG6u2vhuqVrxqHhuqBC4buTdeG6pW3hu6/hu5vhuqV14buHdeG7l+G6pXPhurbDvXXhu5fhuqVr4bupdeG7l+G6pWrhu4V14buX4bql4bqjUU494bu2w6PhuqV0eOG7m+G6pWzDuuG6peG7mnVsw7p1bsOB4bub4bq54bqlbcO04bql4bqq4bqgw63DgMOh4bql4bu54bqg4bq54bqlbcO54bqla8ahw7rhuqXhu7fGoW/hu7fhuqXhu7nhuqDhu6tr4bql4buX4bub4bq54bqlTeG7qXXhu5fhuqVV4bq5dOG6peG6uuG6pXXhur1C4bqla8O54bqlw4DGoeG7k+G6pcOAxqHhuqDhuqXGoeG6osOA4bqlxqHhur114buX4bqlw4BF4bqlJCNM4bqlw4Dhur3hu5vhuqXDgEHDveG6peG7ueG6oOG7q2vhuqXDgMO14bqldcah4buFdOG6peG7l+G7m+G6v3ThuqXhu7fGocSC4bqlw4DGoeG6oOG7rWvhuqXhuqzhur3DuuG6pW3hu5vhu5F14bqlw4DGoeG6uXXDoeG6pW3hu7F14buX4bqlw4DGoXnhu5vhuqXDgMah4bqia+G6pW3hu4lC4bql4bu54bqg4bq74bqlw4BB4bujdcah4bqla8ah4bqgQuG7k3XhuqVt4buv4bub4bql4bqq4bq5dcah4bql4bqs4bq94bqla+G7qXXhu5fhuqVq4buFdeG7l8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPcahxanhurnhuqXDgMah4bqg4buLdeG6pXXhur1C4bqlbeG6tsO9a+G6pWvDuuG7m+G6pXPhur3huqXigJzGoeG7o3XGoeG6pXTEqeG6oOKAneG6pWvGocO64bqla+G6u2vhuqV1xqHhur3huqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqlw4DGoeG6uXXhuqVt4bq74bqlcsah4bq7a+G6pW3hurl14buX4bqla8O54bqlcsO14bqlxqHDusOqa8ah4bqla8ah4bqgQuG7k3XhuqVt4buv4bub4bqlw4Hhurl14buX4bqla+G6u2vhuqV14buX4bqg4buxdeG6pXXhu4d14buX4bqlc+G6tsO9deG7l+G6pcOBw6prxqHhuqXGoXd1w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq88w7ThuqV14buXxqHhu5/huqXDgcOC4bqlQuG6pcOAw7XDoeG6peG7luG6qeG6p+G6pW3hu4HhuqVr4bupdeG7l+G6pWrhu6vhuqXDgMah4bq9dcah4bqlc+G7i+G7t+G6peG7uOG6oMOJ4bql4bu3xqHhu6V14buX4bqla8ah4burdeG7l+G6pW3DquG7m+G6pWzhu59rxqHhuqXhuqx44bub4bqlw4Dhu6914buX4bqlw4Hhu6vhuqXDgOG7m8O0deG6pW3DuXXhu5fhuqXhu5fDueG7t+G6pcOAeOG7m+G6pXXhurlC4bqlc+G7j3XhuqXDgHjhu5vhuqXhu5fDrHXhuqXhuq3DoWPhuqXDgEXhuqUkI0zhuqV1xqHhu4V04bqlw4Dhur3hu5vhuqXDgEHDveG6pWvGocO64bqla+G7qXXhu5fhuqXDgOG6u2vhuqVrxqHhuqDhu4l14bqlauG7n8Oh4bql4bu3xqHhu6V14buX4bqldeG7l+G6tOG6ueG6peG6rOG6veG6peG6snXhu5fhuqXhu7fGocO54bql4bqseOG7m+G6pWvhurtr4bqlbcOq4bub4bqlbOG7n2vGoeG6pcOAQcO6deG7l+G6pcOA4bq2d3Xhu5fhuqVz4bq54bubw6DhuqVNaULhuqVr4bqwdeG7l+G6pW3hurbDvWvhuqVt4bq7dcah4bql4buX4bub4bq74bqlc+G6veG6pXThu63DgOG6pcOAQcO6deG7l+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVq4bq2eGvhuqVt4butw4DhuqXhu7fGoeG6u+G6pXPhu59rxqHhuqXDgeG6pOG6pWvhuq7hurnhuqXhu5bhuqnhuqfhuqVyxqHhu6l14buX4bqla8ah4buh4bqlw4BBw7p14buX4bqlc3B1xqHhuqXhuqzDgmvhuqVC4bqlw4DDteG6pXThur3huqVr4buldeG6pW3hu6vhu5vhuqXhuqx44bub4bqla+G6u2vhuqXhuqzDrXXhuqVtw7ThuqVt4bul4bub4bqlxqHFqeG7m+G6pcahw73hu7fhuqXDgOG6u2vhuqXDgMO64bq9deG6pWvDrOG6oMOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvSuG7reG6pcOAQeG6tuG7s3Xhu5fhuqU94bq94bub4bqla8ah4buddcah4bqlVMOJ4bqlUeG6uXVuw4DhuqV9bnNzbnXhuqV14buP4bqg4bqlQcaw4bql4bu44bqgw4nhuqXhu7fGoeG7pXXhu5fhuqVrxqHhu6t14buX4bqlbcOq4bub4bqlbOG7n2vGoeG6peG7luG6qeG6p+G6pXPhur3huqV04butw4DhuqXhuqzhu53huqVsxILhuqXhuqzDtOG6pXXGoeG6pnXhu5fhuqXhu5fhu6PhuqXhu5bhuqnhuqfhuqVrw7nhuqXDgMah4buT4bqlc+G6vXThuqVt4buT4bql4buX4bub4bq/4bub4bql4bu54bqgQsO1w4DhuqVr4bq7a+G6peG6rMOtdeG6pW3DtOG6pcOAw7rhur114bqla8Os4bqgw6HhuqVz4bq94bqldOG7rcOA4bqla+G7qXXhu5fhuqVrxILhuqXhu7nhuqDhurl14bqlw4BB4bundeG7l+G6pcahduG6pcOAQcO94bqla+G6u2vhuqXhu7nhuqDhu6tr4bql4buX4bub4bq54bqla8O54bqlw4DGoeG6oOG6pXXGoeG7i+G7t+G6pcOAQeG6oHXhu5fhuqVq4bujdcah4bql4bqs4bq94bqlw4DGocOt4bu34bqla8ah4bqg4buJdeG6pWrhu5/huqXDgOG7q8OA4bqlxqF3deG6pWvGocO64bqla+G6u2vhuqVr4bqg4buta+G6pXLGoeG6rnXhu5fhuqXGocO64bq/deG7l+G6pULhuqXDgMO14bqlw4DDuuG6vXXhuqVrw6zhuqDDoOG6pVXDueG7m+G6pWvhurtrxqHhuqVyxqHhurtrw6HhuqXhu7jhuqDDieG6peG7t8ah4buldeG7l+G6pWvGoeG7q3Xhu5fhuqVtw6rhu5vhuqVs4bufa8ah4bql4buW4bqp4bqn4bqla8O54bqlw4DGoeG7k+G6peG7l+G7m+G6ouG7t+G6pcOAxqHDteG6peG7l+G7m3jhu5vhuqXhurl14bqlw4DDuuG6vXXhuqXGoXd1w6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/hu5bhuqnhuqfhuqVr4bqwdeG7l+G6pXXGocOtdeG6pXTDqnXGoeG6pcOAw6x04bql4bu54bqg4bq5deG6pcOAQeG7p3Xhu5fhuqVr4bqu4bq54bqla8ah4bqgQuG7k3XhuqVt4buv4bub4bqlw4Hhu6vhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlbcOqw4DhuqVt4bq2w71r4bqla+G6u2vhuqV0xIJr4bqlw4Dhu5vhu4/huqDhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6pWrDtHXhuqXhuqzhuqZ14buXw6HhuqVt4buxdeG7l+G6pcOAxqF54bub4bqlcsahZ3Xhu5fhuqVt4bufdcah4bqla+G7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5HhuqVyw4nhuqXDgMah4bqg4buLw4DhuqXDgeG7q+G6pXPhur3huqVrxqHhu6PhurnhuqVyxqHDueG6ueG6pWvGocO64bql4bu3xqHEgmvhuqXGoeG7seG7m+G6peG6rOG6veG6pcOAQeG6ucO64bql4bu54bqgQsO0deG6pcOAQcO6deG7l+G6pXXGoeG7m8O04bqg4bqlc3B1xqHhuqXhuqzDgmvDoeG6pXThu7PhuqVB4bq54bqlw4Dhu5vDtHThuqV14buHdeG7l+G6pWvhuq7hurnhuqV1w7R14bqlcuG7m3XGoeG6pcOAw7XhuqXDgOG6tnd14buX4bqlc+G6ueG7m8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvU+G7m+G7j3XhuqXhu7nhuqDhurl14bqlw4B44bub4bqla+G6u2vhuqVr4bqg4buta+G6peG6quG6oHXhu5fhuqVt4butw4DDoeG6pT3huqBC4buPdeG6pWrhu6vhuqVr4bqu4bq54bqla+G6u2vhuqV1xqHhur3huqVz4buBdcah4bqlbcOqw7rhuqXhu5bhuqnhuqfhuqV1xqHDrXXhuqV0w6p1xqHhuqXDgcOC4bqla8OsdeG6pcOAxqHhu5vDtcOA4bqlbOG6oELhuqXDgEHhu6PhuqVz4bqg4buLw4DhuqXhu7fGoeG6u+G7t+G6peG7ueG6oOG7q2vhuqXDgMO14bql4bqs4bq94bqlxqHhu5HhuqXDgMah4burdeG7l+G6pW3hurnhuqXhu7fGoeG6tnd14buX4bqldcah4buFdOG6pWrhur/DuuG6peG6rOG7keG6pcah4bul4bq54bqlauG7o3XGoeG6peG6rOG6veG6pWzhuqBC4bqlw4BB4buj4bql4buvdeG6pW3hu591xqHDoeG6pXXGocOtdeG6pXTDqnXGoeG6peG7l+G7m+G6v+G7m+G6peG7t8ah4bq74bu34bqlxqHhu6XhurnhuqVq4bujdcah4bqla8ahw7rhuqVr4bq7a+G6peG6quG6oHXhu5fhuqVt4butw4DDoeG6pWvhurtr4bqldXbhuqVzw4Jr4bql4buX4bub4bq/4bub4bql4bu54bqgQsO1w4DhuqVyxqHhuq514buX4bqlxqHDuuG6v3Xhu5fDoeG6pWvhurB14buX4bqldcah4bq24bqldeG7l8O6w6rhu5vhuqXhu5fhu5vhurnDuuG6peG6rOG6veG6pW3hu6vhu5vhuqXDgMahw7rDquG7m+G6pXPhur3huqVBw63DgOG6peG7ueG6oOG6uXXhuqXDgEHhu6d14buXw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq88eOG7m+G6peG6rOG6ueG7m+G6pcOAQeG7peG6pWvGoeG6ruG6pXXGoeG6veG6peG7luG6qeG6p8Oh4bql4buadWzDunVuw4Hhu5vhurnhuqVt4bq2w71r4bqlbeG6u3XGoeG6peG7l+G7m+G6u+G6pXPhur3huqVt4buB4bql4bu3xqHhurvDgOG6pcah4bqgQuG6peG6rOG6ueG7m+G6pcOAQeG7peG6pWvDrOG6oOG6pXXhu6vhu5vDoeG6peG7l+G7m+G6ouG7t+G6pWvhurtr4bqldeG6tnhr4bql4bqq4buda8ah4bqlc8Oq4bub4bql4buXw6x14bqldcah4bq54bqg4bqlxqF3dcOh4bql4bu54bqg4bq54bqldOG7rcOA4bqlc8O6w6rDgOG6pWvhuqDhu61r4bql4buXZuG7t+G6pcOAxqHhurbDvXXhu5fhuqVt4buhdcah4bqlauG7j3XhuqVzw7ThuqXGoeG7reG7m+G6pXXhu5fGoeG7n8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvTXd14bqla+G6pOG6pXXGoeG6tuG6pWvhuqDhu61r4bql4buXZuG7t+G6pcOAQcOCa+G6pcOA4bubw7Xhu7fhuqVtw6zhuqDhuqXDgOG7m+G7j3XhuqVy4buT4bqlw4DhurThuqVyxqHhu5vhuqU94buvdeG7l+G6pcOAxqHhu6t14buX4bqlVMOJ4bqlUcO6buG6pUrhu5tsbnXhuqV1xqHhu4t04bqla8ah4bqya+G6peG6rOG6veG6pUvGoeG6ruG6pcOA4bufa8ah4bqlPUHhuqB14buX4bql4bu44bqg4bura+G6pT3hu4vhu7fhuqVL4buLdeG6pUrhu6N1xqHDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3S+G6ueG7t8OA4bubw7p1w6Lhuq/Eg+G7m3Thu5fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6JrdMOBLeG7t8ahw7rDgMO64bql4bubS251w4BuQcOi4bqlw4HDgEJzbjPDouG6qOG7m2zDgMahOeG6pWThuqnhuqfhu7fhuqph4bqlxqFu4bub4buXxqHDgDnhuqViY2Phu7fhuqphw6LhuqXDgOG7m8OAc24zw6LGoOG7reG7m+G6pXXhu5fGoeG7n+G6pcOAxqHhurbDvXXhu5fhuqVt4buhdcah4bql4buW4bqp4bqnOeG6pSPhurJr4bqldMOqdcah4bqla+G6ruG6ueG6pcOA4bubdcah4bqlw4DGocOsdeG6pcahw73hu7fhuqXDgOG6u2vhuqXGoeG7o3XGoeG6peG6v3XGoeG6peG6q8Oi4bqlw4FBazPDoi8va2x1w6Bq4bq5w7rDgMah4bq5dcahxqHDuuG6ucOg4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huqnhuqliZC/huq3EkcSRbGPhuq1i4bqnxJHhuqtiw4BkZOG6p2Jz4bqrw6Bx4bu34buXw6LhuqXhurlzw4Azw6LGoOG7reG7m+G6pXXhu5fGoeG7n+G6pcOAxqHhurbDvXXhu5fhuqVt4buhdcah4bql4buW4bqp4bqnOeG6pSPhurJr4bqldMOqdcah4bqla+G6ruG6ueG6pcOA4bubdcah4bqlw4DGocOsdeG6pcahw73hu7fhuqXDgOG6u2vDouG6pWzhurnDgOG6uS3hu7fGocO6w4DDui3DukHhu5vhu5fhu5t14bq5cy3DgUFrM8OixqHDgMOA4bu3w4E5Ly9rbHXhu5t04buXw6Dhuqzhu5tuw4B14bq5dOG7t3PhuqDDgcOg4bqsdS/DgGThuqnhuqcv4bqg4bu3c8O64bq5bG5sL+G7t2vhu5XDui/huqnhuqfhuqnhuqlf4bqt4bqtX+G6rWUvw4DDgOG6quG6rHVf4bqtZeG6reG6rV/hu5fhuqnhuqfhuqvDoHHhu7fhu5fDouG6pS/huq894buvdeG7l+G6pcOAxqHhu6t14buX4bqlVMOJ4bqlUcO6buG6pUrhu5tsbnXhuqXhuqPhu7fGoeG6v+G7m8Oj4bql4bqs4bq94bqlS8ah4bqu4bqlw4Dhu59rxqHhuqU9QeG6oHXhu5fhuqXhu7jhuqDhu6tr4bqlPeG7i+G7t+G6pUvhu4t14bqlSuG7o3XGoeG6peG6o8OAQeG6u+G7m8Oj4bqla8O54bqla+G6oOG7rWvhuqXhu5dm4bu34bqlw4BB4bq2eGvhuqXDgMahw7R04bqlxqDhu63hu5vhuqV14buXxqHhu5/huqXDgMah4bq2w7114buX4bqlbeG7oXXGoeG6peG7luG6qeG6p+G6pcOg4bql4bqj4bq+dcahOeG6pT3GoHsv4bqlPT17PFXDo8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6rzzhu5vhu5Fr4bqlxqHhurnhu5vhuqV1xqHhur3huqVz4buBdcah4bqlbcOqw7rhuqV1xqHDrcOA4bqlw4BB4bud4bqldeG7q+G7m+G6pXPDquG7m+G6pWvhurtr4bqla+G6oOG7rWvhuqVt4bq9dOG6peG7t8ah4bq7deG6peG6rMO04bqlauG7m8O1deG6pW3hu6/hu5vhuqVyxqHhu53huqXGoeG7i+G6oMOh4bqla+G6uXThuqVyw7XDgOG6pWzhuqBC4bqlw4BB4buj4bqlc+G7m+G7j3XhuqVzw6pr4bql4bqs4bq94bqlw4Dhu4d14buX4bqla+G6tnl14buX4bqla+G6u2vhuqV1duG6pXPDgmvhuqV04bq5deG7l+G6pcOA4buddcah4bql4bqqaULhuqVsw4J14buX4bql4bqsw7ThuqXhurl14bqldeG7m3XGoeG6pWvGoeG6oHbhu5vhuqVr4bqgdeG7l+G6peG6snXhu5fhuqVz4bq2d3Xhu5fhuqXDgMahw4Jr4bqlw4DDuuG6vXXhuqVrw6zhuqDDoeG6pWvDg3Xhu5fhuqXDgEHhurnDuuG6pW3hu6/hu5vhuqXhuqzDtOG6pcOA4bujdcah4bqlxqHhu6N1xqHhuqVt4buf4bq54bqla8ah4buddcah4bqlw4BB4buf4bqlw4DGocO14bql4buX4bubeOG7m+G6peG7t8ah4bqya+G6pcOAw6rhu7fhuqXGoeG7m+G7kXXhuqV14bq5QuG6pXXGoeG6tuG6peG6rMOtdeG6pW3DtOG6pT1B4bubw7ThuqDhuqU94bub4buPdcOh4bqlTeG6veG7m+G6pVPDuuG6uXXhuqXhuqM9QeG6oHXhu5fhuqXhu7jhuqDhu6trw6PDoeG6peG7ueG6oOG6uXXhuqVt4bub4buTdOG6peG6rMO04bqla+G6oOG7rWvhuqVrxqHhu5vDtXXhuqXhu5fhu5vhuqbhurnhuqVV4buX4bq54bql4bqs4bq94bqlJHJB4bq54bubdW7DoeG6pcOAxqHhu5PhuqXGoeG7m+G7kXXhuqV1duG6pXPDgmvhuqXDgOG7o3ThuqVy4bubw7V04bqla3fhuqXGoeG7reG7m+G6pWvhur/hu5vhuqXDgMah4bub4buRdeG6peG7ueG6oOG6uXXhuqXGoeG7keG6pcOBw7p14buX4bql4bu3xqHhurZ3deG7l+G6peG6rOG6veG6pcahw73hu7fhuqXDgOG6u2vhuqXDgEHDunXhu5fhuqVr4bq7a+G6peG6rMOtdeG6pW3DtOG6pcOAw7rhur114bqla8Os4bqgw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9Lw7nhuqXDgMah4buT4bqlw4DGocOtQuG6pWvhurtr4bqla+G6uXThuqVyw7XDgOG6pW3hurbDvWvhuqXhu5bhuqnhuqfhuqVt4bq24bq54bqlQeG6ueG6pcOAw6rhu5vhuqXGoeG7reG7m+G6pXXhu5fGoeG7n+G6pWvGocO64bqlw4DGocOtQuG6peG7ueG6oELDtcOA4bqlw4BpdOG6pcahw73hu7fhuqXDgOG6u2vhuqVr4bqu4bq54bqlcsah4bur4bub4bqlw4BBw7p14buX4bql4bqs4bub4buRa+G6pW3hu5vhuqVtw6zhuqDhuqV1duG6pXPDgmvhuqVt4bur4bub4bql4bu3xqHDueG6pcOAxqHhurtrxqHhuqXDgMah4bqya+G6pWvGoeG6oHXhu5fDoeG6pWvhurB14buX4bqldcah4bq24bqlw4HhurJr4bqldMOqdcah4bqla+G6ruG6ueG6pWvGoeG6ruG6pXXhu5fGoXDhurnhuqVt4bq54bql4bu3xqHhurZ3deG7l8Oh4bql4buX4buDdeG6peG6rHjhu5vhuqVtw7rhur114bqlcsO1w4DDoeG6pXThu5t1xqHhuqVqw6prxqHhuqXhuqzhur3huqXDgcOC4bql4bu3xqHhu6vhu5vhuqXGocO94bu34bqlw4DDuuG6vXXhuqVrw6zhuqDDoeG6pXXGoeG6tuG6pXLGoWd14buX4bqlbeG7n3XGoeG6pWvhuq7hurnhuqU94buvdeG7l+G6pcOAxqHhu6t14buX4bqlPuG7m2zDumzDujnhuqXigJxLxqHhuqJ14buX4bqlw4DhurnhuqVyxqHhu6l14buX4bqla8O54bqlc8OC4bq54bqla8ah4bundeG6pXXhur3DuuG6pXLGoeG6u2vDoeG6pcahw73hu7fhuqXDgOG6u2vhuqVz4bq94bqla8OsdeG6pcOAxqHhu5vDtcOA4bqlbeG7k+G6pWvhurLhuqDhuqXDgMahw7XhuqXhu5fhu5t44bubw6DhuqXhu5bhuqnhuqfhuqVyxqHhu6l14buX4bqla8ah4buh4bqla8O54bqlw4BB4bq7a8ah4bqldcah4bub4buRdOG6pW3hu6vhu5vhuqXhuqx44bub4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXhuqVr4bqu4bq54bqla8ah4bqideG7l+G6pcOA4bq54bqldOG6veG6pWvhu6V14bql4bqseOG7m+G6pXXhu5fhurZ54bub4bqlbGl14bqlw4DGocO14bql4buX4bubeOG7m8Og4oCdxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPcah4bq9dcah4bqla+G7qXXhu5fhuqVr4bqu4bq54bqlxqHhu63hu5vhuqV14buXxqHhu5/huqXDgEHDunXhu5fhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlw4DGoeG6oOG6pcahw7Phu7fhuqVqw63DgOG6pW3hu7F14buXw6HhuqXGoeG6tnh14buX4bqlw4B44bub4bqlbeG7sXXhu5fhuqXDgMah4bqg4buLdcOh4bqlbcO04bql4bqq4bqgw63DgOG6pWvhurtrxqHhuqXDgMah4bqya+G6peG7l+G7m+G6v+G7m+G6peG7ueG6oELDtcOA4bqldOG7rcOA4bqlc8O6w6rDgOG6peG6rMOtdeG6pW3DtOG6pXXhurl14bql4buX4bub4bq/4bub4bqlw4DDuuG6vXXhuqVrw6zhuqDhuqV04butw4DhuqVzw6x14bqldeG6puG6ueG6pWvGocO64bqlw4DGocOtQuG6peG6rOG6ueG7m+G6pcOAQeG7peG6peG7ueG6oOG6uXXhuqXDgEHhu6d14buX4bqla+G6ruG6ueG6peG7luG6qeG6p+G6pcOAQcO6deG7l+G6peG6rOG7m+G7kWvhuqVsxKl14bqlbOG7g8OA4bqlw4DGocO14bql4buX4bubeOG7m+G6peG6rOG6tsO9w4DhuqXhu7nhuqDhurnhuqVr4bq7a+G6pWvhuqDhu61r4bqlcsah4bqudeG7l+G6pcahw7rhur914buXw6HhuqXGoeG6tnh14buX4bqlw4B44bub4bql4bu3xqHEgmvhuqXGoeG7seG7m+G6pWrDtHXhuqXhuqzhuqZ14buXw6Avw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t+G6uOG6oMOAxqHDukHDouG6r+G6oz09ezxVLzzhu5tuw4B14bq5dCvDo8SDL+G7t+G6rw==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]