Sau năm tiếng búa đánh dấu Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần thứ 17 tại Bali chính thức khép lại, Tổng thống Indonesia Joko Widodo có thể tuyên bố quốc gia Đông Nam Á này đã hoàn thành cương vị Chủ tịch G20 năm 2022.
4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6p1Hhu7NyZOG7qXBxdWThurZx4bqow4Dhu6lwZMO1w7rhu6lxZFDDqcSRxINkOuG6quG7jWTGsGfhu6lxZOG7jeG6puG7g2ThurZy4bupcWThurZxbeG7qWRxw4DDg2Thurbhu4Xhu43huqUvcWXhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4Phu4zhu4PDg+G6tnLhu6vhu6lj4bqn4bqlcsawcGThu43FqeG7g+G6sOG6sGFj4buNxrDhurAtw4Nx4bur4bq24burZOG7j+G6tnHhurLGsMOyZHLhu4zDtOG7qeG6tsO04bquY2ThurDhurbhurrFqcO0YWPDiXLhu4/hurZxxINkw6rDqcSRw4Phurjhuq9kccO0cnBx4bq2xINk4bq7ZeG6ucOD4bq44bqvY2ThurZy4bq2xanDtGFjUeG7s3Jk4bupcHF1ZOG6tnHhuqjDgOG7qXBkw7XDuuG7qXFkUMOpxJHEg2Q64bqq4buNZMawZ+G7qXFk4buN4bqm4buDZOG6tnLhu6lxZOG6tnFt4bupZHHDgMODZOG6tuG7heG7jWRxdOG7qXFkaOG7qXFkZWNk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6nDqeG6u8OqL2Xhur/hur/hu4/hur1l4bq7xJHhur/hurnhurvhurbhur1lxJHDqsWpZeG6t+G7pcODcGNk4buDxanhurZhY1Hhu7NyZOG7qXBxdWThurZx4bqow4Dhu6lwZMO1w7rhu6lxZFDDqcSRxINkOuG6quG7jWTGsGfhu6lxZOG7jeG6puG7g2ThurZy4bupcWThurZxbeG7qWRxw4DDg2Thurbhu4Xhu41jZOG7j+G7g+G6tuG7gy3Dg3Hhu6vhurbhu6st4bur4bqucnBy4bup4buDxakt4bqw4bqu4buNYWNx4bq24bq2w4PhurDEgy8v4buN4buP4bupcsawcOG6t0Vyw7Thurbhu6nhu4PGsMODxanhurLhurDhurdF4bupL+G6tsOqw6nEkS/hurLDg8Wp4bur4buD4buPw7Thu48vw4Phu43hu6Hhu6svw6nEkcOpw6lfZWVfZeG7gS/hurbhurbhurhF4bupX2Xhu4FlZV9ww6nEkeG6t+G7pcODcGNkL+G6p+G7jOG7heG7jWTFqWnhu6lxZMO1Z+G7q2ThurZncmTFqeG7n2Thurbhuq7DveG7qXBk4buNa+G6umTFqeG6qOG6smThu6ly4budxrBkw7Lhu5fhu6lkxanhu5tkUeG7s3Jk4bupcHF1ZOG6tnHhuqjDgOG7qXBkw7XDuuG7qXFkUMOpxJFk4bqgZMOS4buDxaly4bqxZFLhu6nhu4/hu6vhu6nDtOG6sHLhu4Phurdk4bq1SOG7qXHEg2Thu4Lhu6AqLzs7MSDhu6jDouG6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg1HDtOG7g+G7j2Phuqc64buD4bqyZOG7qcOtxrBk4bq2csah4bupcGTDsuG6tOG7g2TDteG7heG7qXFk4buPbOG6smRR4buzcmThu6lwcXVk4bq2ceG6qMOA4bupcGTDtcO64bupcWThu6hx4buxxrBk4buN4buF4buNZOG7qeG7m+G7qWThu6dy4bupcWThurbGoWTDg3Hhu4XhurZk4bq24bqucuG7o+G7qWRFZmTGsEFyZOG7qeG7tXJkcWbhu6lwZMO1beG6smThurZxxqFkcHJBcmThurVQw6nEkcOiZMWpbeG7qWThurZx4bqqZGXhur9k4bq2Z3Jkw5Lhu4PFqXJk4buNcXPhu6lxZOG6tnHhuqrhu41k4bunceG7kcODZMWpZ3LhurFkO+G7teG7qXBk4bq2cXnhu6lwZFLhu6nhu4/hu6vhu6nDtOG6sHLhu4Nk4buk4bur4bun4burZDBy4buP4bur4buP4burZOG7jeG7sWThurZx4bujZOG6tuG6suG6uuG7l+G7qWTDsnlkxILhurJ54buNZHBy4buDZMOVeOG7qXBk4buo4buDxrBk4buEZOG7qWbhurpkw7VpZHHhu6tm4bupZOG6tnFm4bupcWThu43huqjhu7nhu6lwZEV1ZOG7jHHhuqZk4bq2deG7jXFkUMOpxJFk4bupw63GsGTDqcSRw6nDqeG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6pzvhuq7hu6vhu6lwZMOyeXJk4buNaOG7qXFk4bup4buzcmTDsuG7s2Thu41xcuG7g2Thuq7hu5Vk4bqwa+G6smThurDDrOG7jWRFZmTDsnVkw4Nx4bqmZMOy4bux4bupcGTDsuG6oHJkcWbhu6lwZMWp4burZ+G6tmThu43hurLhu7Phu41k4bunceG6puG7qXBkceG7q2jhu6lw4bqxZOG6tkJk4bq44bqy4bupcGTDteG7s+G6tmThu6hw4buDLSzhu6fhuq7hu4Ny4bupw7Rkw7XGoeG7qWThurZ04bupcWThurbhuq5n4bupcGThurDhurLhurpk4bq2ceG7q+G7hXJk4buncuG7qXFk4bq2xqFk4bq24burZuG7qWThu41t4bqy4bqxZOG7p3Hhuqbhu6lwZHHhu6to4bupcGTFqeG6qOG7ueG7qXBk4bq2cUPhu41kRWZk4bupw63hu6lwZMWp4bqow4Dhu6lw4bqxZMO14bqq4bq2ZHBp4bq6ZOG7jXHhurLhu7dyZOG7jeG6suG7qXBk4bqq4bupcOG6sWThu41x4bqmZOG7qXBxw7nhu4Nkw7Jo4burZHHhu7NkcHLhu4Nk4bq2w63hu6lw4bqxZOG7jcOC4bupcGTFqWfGsGTDg3Hhu4XhurZk4bq2w63hu6lwZEXhu6/hurZkRWZkw7JyxqHhu6lkw7Xhu7VyZOG7p3FzZHFu4bqy4bqxZOG7p3F44bupcGThu41xw7pk4bq24bqu4bqoQeG7jWTGsGZk4bupcOG7g+G6umThu41oZOG7p3FyZHHhu7NyZOG7qXBxdWTDteG7g+G7qXBk4buPcuG7n+G7qWThuq7hu4PhurFk4bupcXLhu5vhurJk4bq8ZOG7p3LGoeG7qWThu41x4burZOG6ruG7i+G7qXBkceG7s3Jk4bupcHF1ZOG6tnHhuqjDgOG7qXBkw7XDuuG7qXFkUMOpxJFk4bunceG7sWThu43hu7Fk4bq2ceG7o2TDtWfhurZkw7XhuqjDgOG7jWTDtcO94bupcGThurZx4bqybuG7qWThuq7hu7Phu6lwZOG6rmly4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnO3FuxrBk4buNcXNk4bundeG7jXFkw7Jo4bupZHHhu7NyZOG7qXBxdWThu43hu7Fk4bq2ceG7o2ThurDhu5Vk4bunxqHhurZk4bq2ceG6tOG7jWTDsuG7i+G7qXBkxrDhu7PhurZkw7Jo4bupZOG6tuG7scawZOG6tsOs4bq2ZOG7jeG6puG7g2Thu41x4bqmZOG6tuG7r+G7g+G6sWThurbhuq7hu6vhu6lwZMO14buxZHBxcmThu6lxbuG7qWRFZmTFqXLhu53hurZk4bun4buXZOG7jeG7heG7jWThu6nhu7NyZOG7j+G6suG7qXBkw7VpZMO14bqow4Dhu41k4bq2cWjhu6tkxanhurJu4bup4bqxZOG6tnHhu4PhurpkRXRkxrDhu7PhurZk4bq2cXjhu6lwZOG7jeG7heG7q2Thu41x4bqy4bupcGRx4bur4buJ4buNZMaw4buz4bq2ZOG6tuG6suG6uuG7l+G7qWTDsnlk4buNceG6suG7qXBk4bupceG6qGThurZx4bqow4Hhu6lwZMWp4bud4bqxZOG7jeG6rOG7qXBkw7XhuqjDgOG7jWThurZz4bupcWTDtcah4bup4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4buO4burZMO14bux4bqxZEVy4bud4buNZOG7jeG7heG7jWThu6lxZmTFqWnhu6lxZMO1Z+G7q2RQw6nEkWThu43DguG7qXBk4bup4bu3ZMWpQ+G7jWRwZ+G6tmTDsnZkw7Js4bq2ZMO1w73hu6lw4bqxZOG7qXFs4bq2ZOG6tuG6rnNkw7Xhuqjhu4Nk4bqu4buDZMaw4buz4bq2ZDvhurLhurrhu5fhu6lkw7J5ZOG7jXHhurLhu6lw4bqxZOG6uOG7q+G7g+G6umTEguG6suG7g+G7qXFk4bq5ZOG7jXHhuqjhu7nhu6lwZOG6tuG6rnThu6lxZOG7qXBxdWThurBDZOG7jXFz4bupcWRww73GsGThurbDreG7qXBk4buN4bqow4Hhu6lwZOG7jWzhurJk4bq24bqu4bq04buNZOG6umThurbGoWThurbhu6tm4bupZOG7jW3hurJk4bqxZOG7jXHhurLhurrhu6Phu6lkw7Xhu7VyZOG7p3Lhu6lxZOG6tsahZOG7p+G7hmThurZx4bqybuG6tmThurB5ZEVmZOG7jXHhurLhurrhu6Phu6lkw7Xhu7VyZOG7qcOt4bupcGTFqeG6qMOA4bupcGTDsuG7m+G7qWRFxJDhu6lwZOG6sWTDteG6qMOA4buNZOG7jeG7q3JkxalmZOG7p8ah4bq2ZMSC4bqyaGTDsmzhurZk4bupcMOBZEVmZMSC4bqy4buD4bupZOG6tuG6ruG7r+G7qXBk4bupcWzhurZk4buN4bqm4buDZHHhu7NyZOG7qXBxdeG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G7qOG7sXJk4bupceG6qGThu4xx4bqmZOG6tnXhu41xZFHhu7NyZMO1w73hu6lwZOG7jXFr4bqyZEvhurJk4buMceG7g+G6rsWpw7ThurBkxq9y4buNccO0xalk4bq2cXRk4oCcIHLhu53hu41kUMOpxJFkw7Vn4bq2ZMO14bqow4Dhu41k4bupcWzhurZk4bq24bquc2RF4bubZOG6tuG6suG6uuG7l+G7qWTDsnlk4buN4bqm4buDZOG7jeG7heG7jWTEguG6suG7g+G7qWThu41x4bqq4buNZOG7jWzDg2Thu43hu4Phu6tkxalmZMaw4buz4bq2ZOG6tnFm4bupcWThurZD4bqy4bq34oCd4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnO+G6ruG7l+G7qWThurZy4bupcWThurZxbeG7qWTigJzhu4zDguG7qXBk4bupceG7g+G6smTDg3HhuqThu41kccO9cuG6sWQqceG6pOG7jWRxw71yZMawZ+G7qXFkxrDhu5VkceG7ueG7qeKAnWThu43huqbhu4Nk4buMceG6pmThurZ14buNcWRQw6nEkWRS4bup4buP4bur4bupw7ThurBy4buDZOG7qcOtxrBkw6nEkcOpw6nhurFk4buN4buF4buNZOG7qXFmZMWpaeG7qXFkw7Vn4burZFDDqcSRZMO1aWTDg3F5cmRxw4DDg2TDteG7o2Thu43huqRk4bq2ceG7o2Rx4bux4buDZOG7qXHEkOG7qXBkRWzhu6lkw7Xhu5tk4bqo4bqyZOG6tnLhu5fhu6lk4bq24bqu4bur4bupcGThu41x4bqo4bu54bupcGThurbhuq504bupcWThu6lwcXVk4bqwQ2TDsuG7i+G7qXBkcWbhu6lxZMO14buz4bupcGRFZmThu6fGoWRx4burZ+G7jXFkceG6qEHhu6lwZOG6tkFyZMODceG6pOG7jWRxw71yZOG6tuG7q2bhu6lk4buNbeG6smTGsGfhu6lxZMaw4buV4bqxZMOy4buD4burZOG6tuG6rsOCxrDhurFk4buncuG7l+G7qWThu43huqjDgeG7qXBkRWZkw4Nx4buF4bq2ZOG6tuG6rnLhu6Phu6lkw7Lhu5vhu6lkRcSQ4bupcOG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7jOG7g8OD4bq2cuG7q+G7qWPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPhu43GsOG6sC3Dg3Hhu6vhurbhu6tkcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2TDqsOpxJHDg+G6uOG6r2Rxw7RycHHhurbEg2Thurtl4bq5w4Phurjhuq9jZOG6tnLhurbFqcO0YWNR4buzcmThu6lwcXVk4bq2ceG6qMOA4bupcGTDtcO64bupcWRQw6nEkcSDZDrhuqrhu41kxrBn4bupcWThu43huqbhu4Nk4bq2cuG7qXFk4bq2cW3hu6lkccOAw4Nk4bq24buF4buNZHF04bupcWRo4bupcWTDqWNk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6nDqeG6u8OqL2Xhur/hur/hu4/hur1l4bq7xJHhur/hurnhurvhurbhurnEkeG7geG6u8Wpw6nhurfhu6XDg3BjZOG7g8Wp4bq2YWNR4buzcmThu6lwcXVk4bq2ceG6qMOA4bupcGTDtcO64bupcWRQw6nEkcSDZDrhuqrhu41kxrBn4bupcWThu43huqbhu4Nk4bq2cuG7qXFk4bq2cW3hu6lkccOAw4Nk4bq24buF4buNY2Thu4/hu4Phurbhu4Mtw4Nx4bur4bq24burLeG7q+G6rnJwcuG7qeG7g8WpLeG6sOG6ruG7jWFjceG6tuG6tsOD4bqwxIMvL+G7jeG7j+G7qXLGsHDhurdFcsO04bq24bup4buDxrDDg8Wp4bqy4bqw4bq3ReG7qS/hurbDqsOpxJEv4bqyw4PFqeG7q+G7g+G7j8O04buPL8OD4buN4buh4burL8OpxJHDqcOpX2VlX2Xhu4Ev4bq24bq24bq4ReG7qV9l4buBZWVfcMOpxJHDqeG6t+G7pcODcGNkL+G6pzvhu7Xhu6lwZOG6tnF54bupcGRS4bup4buP4bur4bupw7ThurBy4buDZOG7pOG7q+G7p+G7q2QwcuG7j+G7q+G7j+G7q2ThurXDg3FocuG6sWRxZuG7qXBk4bq24bqu4bqoQeG7jcOiZOG6tuG6ruG7g+G7q2TDsuG6tOG7g2Thu41x4bqy4bq64buj4bupZHBy4buD4burZOG7jeG6qOG7ueG7qXBkRXVk4buMceG6pmThurZ14buNcWRQw6nEkWThu41x4burZDtx4bqmZOG6tuG6qEHhu6lwZEzhu6lkw5Xhu7Nk4buo4buD4bquw7Thu6nhu4/huq7hu4Nkxq/hu6vhu49yZOG6teG6tuG6ruG7hXLhurFkcWbhu6lwZOG6tuG6ruG6qEHhu43DomThurZncmTFqeG7n2TDssahZMawZ+G7jWRR4buzcmThu6lwcXVkUMOpxJFk4bqgZMOS4buDxalyZOG6tVLhu6nhu4/hu6vhu6nDtOG6sHLhu4PDouG6t2ThurVI4bupccSDZOG7guG7oCovOzsxIOG7qMOi4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnO+G6ruG6qEHhu41k4bupcOG6suG6umThu43hu7lk4buncuG7qXFk4bq2xqFk4bq24burZuG7qWThu41t4bqyZOG7jeG7sWThurZx4bujZOG6ruG7uXJkRWbhu6tk4bqw4bqy4bq6ZOG6tnHhu6vhu4Vy4bqxZEVBcmTFqWfGsGTDg3Hhu4XhurZkcHLhu4Nk4bq2w63hu6lw4bqxZOG7jcOC4bupcGThu43hu4Xhu41kxrB5cmTDtcO0ZOG7j+G7r+G7g2ThurZCZOG7jeG6tGThurB54buNZHBy4buFZOG7j23hurJkRWZk4bunceG6puG7qXBkceG7q2jhu6lwZOG6tmZyZOG7jXFz4bupceG6sWThu43hu4Xhu41k4bupcWZkxalp4bupcWTDtWfhu6tkUMOpxJFkw7VpZOG7qXFs4bupZMawZ+G7qXFk4bupccSQ4bupcGThu6nhu7dkxalD4buNZOG7jXHhurLhu6lwZEVmZMOycuG7neG7qWTDg3Hhu4XDg2TDg3HhuqThu41kccO9cmRxbuG6smTDtWdyZOG7j3Xhu41xZOG7jOG7qiBS4buOLWXhu4fhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqdQw6nEkWThurDhu5Vk4bq2w63hu6lwZMO1beG6smThurbhuqhk4buNeOG7qXBkRWZk4bq2csah4bupZHFm4bupcWThu41ocmThu43hu4Xhu41xZOG7jeG7uWThu41s4bqy4bqxZOG6tnHhurThu41kw7Vv4bq6ZMO1beG6smThurbhuqhk4bq24bqoZOG7qXFr4bup4bqxZOG6tnHhuqjhu7nhu6lwZMawZ3Jkw7Xhu4Nkw4Nx4bqo4bu54bupcGRFZmThurbDreG7qXBk4buN4bqow4Hhu6lwZOG7p3FoZOG7qcOt4bupcGTDg3HhuqThu41kccO9cmThu43huqbhu4Nk4buNceG6suG7t3Jk4buN4bqy4bupcGThuqrhu6lwZOG6tuG7q2bhu6lk4buNbeG6smThu6lx4buLxrBkceG7t2Thurbhuq7DgGThurbDreG7qXBk4bq24bqu4bqo4bqg4bupcGThu49mcmRxZ+G7qeG6sWThu41x4bqy4bq64buj4bupZMO14bu1cmTDsuG7m+G7qWRFxJDhu6lwZEVmZMOy4buD4burZOG6tuG6rsOCxrDhurFk4bq44buD4bupcWRFZmThu4144bupcGTDsuG7i+G7qXDhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfDkuG7l+G7qWThu41n4bupcWTDteG7seG6sWRQw6nEkWTDteG7m2Thu6lwcXVk4buN4buF4buNZOG7qXBr4bupZHFm4bupcGThurbhuq7hurLhu6lwZOG6qOG7ueG7qXBkw7Vy4bub4bqyZOG7jXHDuuG7qXFkxrDhu7PhurZk4buN4buF4buNcWThurZxc+G7jXFkccOAw4Nk4bq2eeG7jWTDteG7s2ThurZxw6zhurZk4buNceG7ieG6tmThu41xc+G7qXFk4bqw4buF4buNcWThurZy4bub4bupZOG6tuG7neG6sWTDtcO94bupcGThurZxw4FyZOG6tuG7hXJk4bunccSp4bupcGTDtXXhu6lxZOG7jeG7g8awZOG7p8ah4bq2ZOG6tuG6ruG7heG7qXFkw7JyxqHhu6lkw7Xhu7Phu6lwZOG6tuG7gGRwcuG7hWTEguG6suG7hWTGsOG6quG7jeG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p1DDqcSRZOG7jeG6rOG7qXBk4bupcWzhurZk4bq24bquc2Thu4/hurLhurpk4bq24bqudGThu7Xhu6lkw7V14bupcWThurZmcmThu41xc+G7qXFkRWZkRcO5ZMaweOG6r2ThurZx4bq04buNZMO1b+G6umThu4Phu6lk4bupcuG7qXFkxanhuqjhu7nhu6lwZOG6tnFD4buNZEVmZOG7qcOt4bupcGTFqeG6qMOA4bupcOG6r2Rx4bu3ZOG6tuG6rsOAZOG7teG7qWTDtXXhu6lxZOG6tnF1ZOG6tuG6ruG6qMOB4bupcOG6sWThu43hurLhu6lwZOG7jWzDg2Rx4bu3ZOG6tuG6rsOAZOG6tmfGsGThurZxw4FyZEVmZOG7jeG7sWTGsOG6pOG7jWThurZy4buX4bqyZOG7qXHhu4vGsGRwcmjGsGThurbhu4Xhu41kw7Xhu7Phu6lwZOG7jeG6puG7g2RFcuG7neG7jWThurbDreG7qXBkcHLhu4Xhuq9k4bq2w63hu6lwZOG7jeG6qMOB4bupcGThurZx4bqo4bu54bupcGTGsGdyZEVmZMO1beG6smThurbhuqhkw7Xhu6Nkw7VoxrBkw7Jo4burZOG7g+G7qWThu6ly4bupcWThu6nDreG7qXBkxanhuqjDgOG7qXBkRWZkxanhuqjhu7nhu6lwZOG6tnFD4buNZOG7j2ZyZHFn4bup4bqxZOG7jeG6rOG7qXBk4bupceG6qGThu43hu4Xhu41kceG7nWThurZxeeG7qXBk4bupw63hu6lwZMWp4bqow4Dhu6lw4bqxZMODcWvhu6lkw7Lhu7Hhu6lkRWZkxanhuqjhu7nhu6lwZOG6tnFD4buNZOG7jeG7sWThu6dxaGThu6nDreG7qXBk4bqq4bupcGTDg3Hhu7FkRWZkw7Lhu5vhu6lkRcSQ4bupcOG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G7qHHEkOG7qXBk4bup4bu3ZMWpQ+G7jWRFZmTDsnLhu53hu6lkw4Nx4buFw4Nk4buN4bqkZOG6tnHhu6NkxrBmZFDDqcSRZMO14bqo4buDZOG6ruG7g2Thu41x4burZOG6tnFs4bq6ZMO1a+G6umRFw7Phu6lkxalmZOG7j3Lhu5/hu6lkw7Vm4bupZHFm4bupcGTDtW3hurJkw7Xhu6Nkw7Jm4bupZOG6tnFo4burZEVmZMSC4bqy4bq6xqHhurZkw7V14bupcWThu43hu4Xhu41kRWzhu6lkw7Xhu5tk4buncuG7qXFk4bq2xqFkxalB4bupZOG7jeG6puG7g2ThurZxxqFkcHJBcuG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p1DDqcSRZOG7jeG6rOG7qXBkw7Xhuqjhu4Nk4bqu4buDZOG7qXFy4bub4bqyZMOycuG7neG7qWTDg3Hhu4XDg2Thu6lx4buLxrBkw7V5cmTDg3Hhu7Fk4buN4buF4buNZOG6tnHhu4Xhu41xZOG6tnHhuqrhu41kxalB4bupZOG6tuG7q2bhu6lk4buNbeG6suG6t2Q74bqu4bur4bupcGTFqcO54bupcWRFQ+G7jWThu6dy4bupcWThurbGoS3hurZmcmThu41xc+G7qXHhurFkUMOpxJFkxILhurLhurrGoeG6tmThurZrxrBkxrDhuqBk4bqu4buz4bupcGRx4bu54bupZOG7qcSQ4buDZMO1beG6smThurbhuqhk4buNceG7q2Thu43hu4Xhu41k4bup4bqoQeG7jWThu43hu7Fk4bq2ceG6smThu6lxbsODZOG6tnFsw4NkRWZk4bq24bqu4bqy4bupcGTDsnThu6lx4bqxZOG7jeG6rOG7qXBk4bupceG6qGThu43hu4Xhu41k4bup4bqoQeG7jWTDteG7g+G7qXBkw4Nx4buF4bq2ZOG6tuG6rnLhu6Phu6nhurFkxanhuqjhurJk4bq8ZEVs4bupZMO14bubZOG7qXFy4bub4bqyZMSC4bqyeeG7jWRwcuG7g2Thu43hu7Fk4bq2ceG6smThu6lxbsODZOG6tuG6ruG6suG7qXBkw7J04bupcWThuq7hu7lyZEVm4burZOG6tnThu6lxZOG6tuG6rmfhu6lwZOKAnOG7qcOAZOG6uGzhurLhurfigJ3huqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqcgQXJk4bq2ceG7heG7jXFk4bq2ceG6quG7jWThu4Phu6lk4bupcuG7qXFkxanhuqjhu7nhu6lwZOG6tnFD4buNZOG6tuG7q2bhu6lk4buNbeG6suG6sWRQw6nEkWThu43hu4PGsGThu6fGoeG6tmThurZxQ+G7jWRxcuG7neG7qWThu43hu4Xhu41kcWbhu6lxZMO14buz4bupcGThu6dxb+G7qWThu41sw4Nkw7Xhu6Nk4bupcMOt4bupZOG7jXHhu4nhu6lk4bupZ+G7qWTDteG7sXJkRWZk4bqw4bqy4bq6ZOG7j3Lhu6lxZOG7j+G6qOG6ouG7qXDhurFkw7XDveG7qXBk4bq2ccOBcmThu6fhu5fhurJkcOG7r3Jk4bupceG7g+G7qXFk4buNceG7seG7qXBk4buNceG6suG6uuG7o+G7qWTDteG7tXJkceG6qEHhu6lwZOG6tkFyZOG7jeG7heG7jWRx4budZOG6tnF54bupcGRFZmThu41x4bqy4bu3cmThu43hurLhu6lwZOG6quG7qXBk4bupeOG7qXBk4bupcHFy4budw4NkRWZk4bq2cUPhu41kw4Nxb8awZMOy4bub4bupZEXEkOG7qXBkRWZk4buN4buxZOG7p3FoZOG7qcOt4bupcGThuqrhu6lwZMODceG7seG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p+G7qHFr4bupZOG7j3XDg2Thu6lm4bq64bqxZCbhurLhu4ZkO3Lhu5vhu6lk4bq24budZMSC4bqyeeG7jWThurbGoWThurVSxq/hu6DDomTDtWlk4bq2cWbhu6lxZMWpbsODZCbhurLhu4Zk4bq2c+G7qWThurZx4buF4buNZEXhu5tk4buncWhk4bupw63hu6lwZMODceG6pOG7jWRxw71yZEVmZMOy4bub4bupZEXEkOG7qXBk4bq1Pzo7w6LhurFkRUFyZOG6tuG7teG7qXBk4bq24bqudWRwcuG7hWThu4Fl4bqxw6pk4bq24buAZCw64buOZMO14bujZHBy4bq0w4Nk4buN4buF4buNZMSC4bqyeeG7jWRwcuG7g2Thu4/hu59kw7J1ZOG6tuG7teG7qWThurZx4bqo4bu54bupcGThurbhuq7huqhB4buNZOG7p3Hhuqbhu6lwZHHhu6to4bupcOG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6pyDhu5tk4buNceG6suG6uuG7o+G7qWTDteG7tXJk4bupw63hu6lwZMWp4bqow4Dhu6lw4bqxZFDDqcSRZOG7qXHDrOG7jWTFqWdyZOG7jeG7g8awZOG7p8ah4bq2ZMO1Z+G6tmTGsOG6pOG7jWThurZy4buX4bqyZOG6tuG6ruG6suG7qXBkceG7reG7g2Thu43hu4Phuq7DsuG7q+G7qWThurbhuq7hu5fhu6lk4bq24burZuG7qWThu41t4bqyZEVm4burZHByxJDhu4Nk4bq2ccahZOG7p+G7gGThu6lm4bq6ZHHhu6vhu4nhu41k4bqwQcawZHHhu7nhu6nhurFkcXlyZOG6tnHhurThu41k4buN4buF4buNZOG7qeG6qEHhu41kw4Nx4buF4bq2ZOG6tuG6rnLhu6Phu6lk4bup4bu3ZMWpQ+G7jWRx4bqy4bq6ZMO14buz4bupcGThu6dxb+G7qWThu41sw4NkZcSRxJFk4bq24buAZCw64buOZMaw4bu3cmThu6nDrcawZOG6tuG6ruG7q+G7qXBkcHLhu4NyZMO14burZ+G7qWTDqcSRw6nEkS3DqcSRw6nhur1kw7Xhu6NkceG7t2Thurbhuq7DgGThu43hu4Xhu41k4bup4bqoQeG7jWTDteG7g+G7qXBkw4Nx4buF4bq2ZOG6tuG6rnLhu6Phu6nhurFkcHLhurTDg2Rx4burZuG7qWThurZxZuG7qXFkxrDhuqThu41k4bq2cuG7l+G6smThu6dxeeG7qXBk4buNccahZMaw4bqq4buNZOG6tsOt4bupcGThu6lxcuG7neG6tmThuqBkZeG6seG6vWTDteG7s2Thu4xk4bqw4burZEVBcmThurZxw4FyZOG7p8OKZOG6tnLhu5vhu6lk4buNeOG7qXBk4bupcHFy4budw4Nk4bq2ccO04burZFFy4budw4Nkw7V14bupcWQq4buD4bqucuG6sGRF4bubZMOycsah4bupZMO14bu1cmThu6dxc2RxbuG6suG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p8OV4buF4bupcGThu41x4bq0ZOG6vGTFqWZkRXLhu53hu41k4buNeOG7qXBkw7J5ZOG6tnF24buDZOG6tnHhurJu4bupZMOVeXJk4bq24buF4buNZOG7jXHhurLhurrhu6Phu6lkw7Xhu7VyZOG7qcOt4bupcGTFqeG6qMOA4bupcGThu4144bupcGTDsuG7i+G7qXBk4bq14bukw5Q7KsOiZMawQXJk4buP4burZFLhu6nhu4/hu6vhu6nDtOG6sHLhu4Nkw7Xhu5tk4bq44bqybOG6tuG6sWTEguG6suG7g2TDteG7sWThu41x4burZMODceG7kcODZMSC4bqyeeG7jWRwcuG7g2TDlXjhu6lwZOG7qOG7g8awZOG7hGThu6lm4bq6ZOG7jeG7sWThurZx4bujZOG6tnHhurJkceG6tOG6tmRxZuG7qXBk4bq24buAZCw64buOZOG6tmZyZOG6tuG6rsOAZMSC4bqyeeG7jWThurbGoWThu6lx4buLxrBkcHJoxrBkw4Nx4bqkZOG6tnHhurLhu7Phu41kRWbhu6tkw7Vy4bud4bupZOG6tnHhu4Phu6nhurFkw7XDveG7qXBk4bq2ccOBcmThurZx4bq04buNZMO1b+G6umTEguG6suG7hWThurbhuq504bupcWThu41x4bqy4bq64buj4bupZMO14bu1cmThurjhu4Phu6lxZEVmZOG7jXjhu6lwZMOy4buL4bupcOG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6pztxduG7g2ThurZx4bqybuG7qWThu6lm4bq6ZMO14bqow4Dhu41k4buN4burcmTFqWZk4oCccXThu6lxZMaww7PhurLigJ1k4buNceG7q2Thu43hu4Xhu41k4bupcWZk4bqwaOG7qWThurjhurJs4bq2ZOG6tnHhu4Phu6lkw7Xhu4Vk4bunceG7heG7jWTDteG7g+G7qXBk4buN4buxZOG7p8ahZHHhu6tn4buNcWThu41x4bqy4bq64buj4bupZMO14bu1cmThurDhu4Phu6lwZOG7jeG7heG7jWThu6lw4bqyw73hu6lk4bupw63hu6lwZMWp4bqow4Dhu6lwZOG6sGfhu41xZHHhu7nhu6nhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqcg4bubZOG7qXBxdWThurBDZOG6umThurbGoeG6sWRQw6nEkWTDtWlk4buNeOG7qXBkw7J5ZOG6tnFm4bupcWTFqW7Dg2Qm4bqy4buGZMODceG7reG7qXBk4buNcXnhu6lwZMO1Z3Jk4buPdeG7jXFkRUFyZOG6tuG7teG7qXBk4bqweWThurZy4bub4bupZMO14bux4bupcGRw4buxw4Nk4bq2QXJk4bup4buD4bq6ZMWp4buX4bupZOG6tkFyZHBt4bupZGXhurHhur1k4bq24buAZCw64buOZOG7qXHhu4vGsGThurZmcmThurbhuq7DgGThu41x4burZOG7jXjhu6lwZOG6tuG7heG7jWThu41x4bqyb+G7qWTDsnXhurFkw4Nx4but4bupcGThu6lwQuG7g2RFZmThuqrhu6lwZMODceG7sWRFQXJk4buN4buF4buNZMO1Z3Jk4buPdeG7jXFk4bq24bqu4bur4bupcGThurbhuqjhu7nhu6lwZMWp4buDcuG6t2TDlWvhurpk4buN4bqs4bupcGTDteG6qMOA4buNZMO14buF4bupcWRwcuG7hWTFqWZkxrDhu7PhurZk4bq24bqu4bur4bupcGThu6lxxJDhu6lwZMOy4bqoQeG7jWTDteG7s+G6tmTDg3Hhu4Vkxal14buNcWThurBEZOG7jeG6puG7g2RQw6nEkWThu6dxeOG7qXBk4buNccO6ZOG6tuG6ruG7q+G7qXBkxanDueG7qXFkRUPhu41k4bq6ZOG6tsahZMawZmThu43hu63hu6lkw7V5cmRFQXJk4buN4buF4buNZEVs4bupZMO14bubZMO14butcmRxdnJkccOAw4Nk4bq24buF4buNZOG6tuG7q2bhu6lk4buNbeG6suG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6p8OS4buzZOG6tuG6ruG6qOG6oOG7qXBkO2ZyZOG7jXFz4bupcWTGr+G7hmThu6Thu4Phu6nDtOG6tmQyw7TFqcWpw7Thu6lk4bup4buX4bqyZOG6rndkJuG6suG7hmTDg3Hhu63hu6lwZOG7jXF54bupcGTDtWdyZOG7j3Xhu41xZFDDqcSRZMWpZmTGsOG7s+G6tmRFc2Thu4/huqRkReG7m2Thu6lxxJDhu6lwZHB0ZFDDqcSRZOG7jeG7sWThurZx4bujZMWpZsawZMO14bujZHByaHJkxILhurLhurrGoeG6tmThu43hu4Xhu41kRWzhu6lkw7Xhu5tk4bq24burZuG7qWThu41t4bqy4bqxZMWpZmTGsOG7s+G6tmThu4144bupcGThu43huqRkxILhurLhu4Phu6lk4bq24bqu4buv4bupcGRx4bu3ZOG6tuG6rsOAZOG7jeG7heG7jWTEguG6snnhu41kcHLhu4Nk4buN4buxZOG6tnHhurJk4bupcW7Dg2Thurbhuq7hurLhu6lwZMOydOG7qXFkRWZk4bq2cWzDg2Thu41x4bqyb+G7qWTDsnVk4bq2eeG6tmRx4bu54bupZOG7jXHhu6tk4buN4buF4buNZOG7jeG6suG7s+G7jWThu6dx4bqm4bupcGRx4buraOG7qXBk4bq6ZOG6tsahZOG6tuG7q2bhu6lk4buNbeG6suG6t2Thu6jhu7FyZOG7jeG7heG7jXFk4bunceG7heG7jeG6sWQm4bqy4buGZMODceG7reG7qXBk4buNcXnhu6lwZMO1Z3Jk4buPdeG7jXFkUMOpxJFk4buN4buxZOG6tnHhu6NkcHLhurTDg2ThurZxxqFkcHJBcmThu4Phu6lk4bq24burZuG7qWRx4bu54bup4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnUMOpxJFk4buN4bqs4bupcGThu6lxbOG7qWTGsGfhu6lxZOG6tm3GsGTEguG6suG7g+G7qWThurbhuq7hu6/hu6lwZOG7jeG6puG7g2Thu41x4bqy4bq64buj4bupZMO14bu1cmThurB5ZOG6tuG6ruG7q+G7qXBkRXLhu53hu41kw7Vn4bq2ZMO14bqow4Dhu41k4buN4buF4buNZMaw4bqk4buNZOG6tnLhu5fhurJkw4Nx4buF4bq2ZOG6tuG6rnLhu6Phu6lkw7Lhu5vhu6lkRcSQ4bupcOG6sWTDtcO94bupcGThurZxw4FyZOG7p3HEqeG7qXBkw7V14bupcWThu4144bupcGThu6lwceG7nWThu6fhu4Zk4bq2ceG6sm7hurZk4bqweWTFqWZk4buNcXThu4Nk4bunceG7seG7g2Thu41x4burZMODceG6pOG7jWRxw71yZEVmZOG6tuG6ruG7g+G7q2TEguG6suG6uuG7m+G7qWThurbhuq7hu6vhu6lwZOG7qXFy4bub4bqyZMWpw7nhu6lxZEVD4buN4bqxZMaw4bqgZOG6ruG7g2ThurZy4bubxrBk4bupw63hu6lwZOG7jeG6puG7g2Thu6nhu5vhu6lk4buncuG7qXFk4bq2xqFk4bq24bqo4bu54bupcGTFqeG7g3LhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfFqHLhu5fhu6lkxILhurLhu4Phu6lk4bq2QXJk4buN4buF4buNZOG7jeG6suG7s+G7jWThurjhurLhu6lwZMO14buz4bq24bqxZDvhurLhurrhu5fhu6lkw7J5ZOG7jeG6puG7g2Thu43hu4Xhu41k4bupcWZkxalp4bupcWTDtWfhu6tkUMOpxJFk4bupcWzhu6lkxrBn4bupcWThurBDZOG7jW3hu6lk4bq2cXLGoeG6tmThu4/hurLhurpk4bq24bqudGTFqeG6sm7hurZkw4Nx4buFw4NkxILhurJ54buNZOG6tsahZEVmZHHhu51k4bq2cXnhu6lwZMO14buDZMODceG6qOG7ueG7qXBk4bupceG7i8awZMOyaOG7q2RF4budZHHhu63hu4Nkw7J04bupcWRFZmThu4/hurLhurpk4bq24bqudGThu7Xhu6lkw7V14bupceG6sWThu6lxbOG7qWTGsGfhu6lxZHByaHJkw4Nx4buFw4NkceG7reG7g2TDsnThu6lxZOG7jXHhu6tk4buN4buF4buNZOG6uOG6suG7qXBkw7Xhu7PhurbhurFk4buN4buF4buNZOG7qeG7t2TFqUPhu41kcHJocmTEguG6suG6usah4bq2ZOG7p3Hhuqbhu6lwZHHhu6to4bupcOG6sWThu43huqzhu6lwZOG7qXHhuqhk4bupcOG7q2dyZHBy4buD4burZEVmZMO1eXJk4bq2ceG7q2dyZMWpZmThuq5s4bq2ZMSC4bqy4buD4bupZOG6tuG6ruG7r+G7qXDhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqcgQXJkReG7g3Jk4bq24bqu4butZOG7jXHhuqZk4bupcWZkUMOpxJHhurFkUuG7qeG7j+G7q+G7qcO04bqwcuG7g2TDteG6qMOA4buNZMO14buF4bupcWRwcuG7hWTFqWZkw7VpZMODceG7heG6tmRx4bqy4bq6ZEXhu4NyZOG6tuG6ruG7rWThu41t4bqyZOG7qXly4bqxZHBy4bq0w4Nk4buN4buF4buNZOG7qeG6qEHhu41k4bq4c+G7jXFkxalncmRwbeG7qWThu6lx4buD4bqyZHHhu7nhu6nhurFkxILhurLhu4NkxrDhu7PhurZkxanhu6tn4bq2ZOG7jeG6suG7s+G7jWRw4buJw4Nk4bq2ceG6qMOA4bupcGTDtcO64bupcWTDsuG7l+G7qWTFqeG7m2Rx4buzcmThu6lwcXXhurfhuqUvw4PhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4PDkuG7q+G7j+G6umPhuqfDleG7ueG7qWThu41EZOG7qXHhuqhk4buN4bqy4buz4buNZHDhu4nDg2Thurbhuq5D4buNZOG6tnLGocODZMO1beG6smThurZy4buX4bupZOG7p+G7o2ThurZCZOG7p3FyZDvhu7Xhu6lwZOG6tnF54bupcGTGr+G7hmThu6Thu6vDtGTDknLhu4/DtOG7qWThu6lxbsawZOG7jXHhuqrhu41kRWZk4buMceG6pmThurZ14buNcWQ74bqu4bqy4bupcGQm4bqyeeG7jWQ7bsODZOG7jG7hu6lkw5J04bupceG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7jOG7g8OD4bq2cuG7q+G7qWPhuqfhuqVyxrBwZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPhu43GsOG6sC3Dg3Hhu6vhurbhu6tkcuG7jMO04bup4bq2w7Thuq5jZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8OJcuG7j+G6tnHEg2TDqsOpxJHDg+G6uOG6r2Rxw7RycHHhurbEg2Thurvhur3hur3Dg+G6uOG6r2Nk4bq2cuG6tsWpw7RhY1Hhu7NyZOG7qXBxdWThurZx4bqow4Dhu6lwZMO1w7rhu6lxZFDDqcSRxINkOuG6quG7jWTGsGfhu6lxZOG7jeG6puG7g2ThurZy4bupcWThurZxbeG7qWRxw4DDg2Thurbhu4Xhu41kcXThu6lxZGjhu6lxZOG6uWNk4bqw4bqu4buNYWMvL+G7jeG7j+G7qeG6t8Oy4buD4bur4bq2ceG7g+G7qXFx4bur4buD4bq3ReG7qS/hu4/DtOG6sOG7p+G6tuG7q8ODL+G7qcO0w4nhurAvw6nDqeG6u8OqL2Xhur/hur/hu4/hur1l4bq7xJHhur/hurnhurvhurbDqsOqxJHhurvFqeG6ueG6t+G7pcODcGNk4buDxanhurZhY1Hhu7NyZOG7qXBxdWThurZx4bqow4Dhu6lwZMO1w7rhu6lxZFDDqcSRxINkOuG6quG7jWTGsGfhu6lxZOG7jeG6puG7g2ThurZy4bupcWThurZxbeG7qWRxw4DDg2Thurbhu4Xhu41jZOG7j+G7g+G6tuG7gy3Dg3Hhu6vhurbhu6st4bur4bqucnBy4bup4buDxakt4bqw4bqu4buNYWNx4bq24bq2w4PhurDEgy8v4buN4buP4bupcsawcOG6t0Vyw7Thurbhu6nhu4PGsMODxanhurLhurDhurdF4bupL+G6tsOqw6nEkS/hurLDg8Wp4bur4buD4buPw7Thu48vw4Phu43hu6Hhu6svw6nEkcOpw6lfZWVfZeG7gS/hurbhurbhurhF4bupX2Xhu4FlZV9ww6nEkeG6ueG6t+G7pcODcGNkL+G6pzvhu7Xhu6lwZOG6tnF54bupcGTGr+G7hmThu6Thu6vDtGTDknLhu4/DtOG7qWThurXDg3FocsOiZEVmZOG7jHHhuqZk4bq2deG7jXFkO+G6ruG6suG7qXBkJuG6snnhu41kO27Dg2Thu4xu4bupZMOSdOG7qXFk4bq14bq24bqu4buFcsOiZOG7jeG7sWThu43hurLhu7Phu41kcOG7icODZOG6tuG6ruG6qEHhu41k4bq2ceG7m8awZFHhu7NyZOG7qXBxdWThurZx4bqow4Dhu6lwZMO1w7rhu6lxZFDDqcSRZOG6t2ThurVI4bupccSDZDtRMS9kOzsxIOG7qMOi4bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqnIHLhu53hu41kceG7g3Jk4bupcWZkxalp4bupcWTDtWfhu6tk4bupcWzhurZk4bq24bquc2Thu6l5cmTFqWdyZOG7jeG7heG7jWThu43hurLhu7Phu41kw7VmxrBkw4Nx4buF4bupZEXhu5tkw7JyxqHhu6lkw7Xhu7VyZOG7p3FzZHFu4bqy4bqxZOG7jeG7g8awZOG7p8ah4bq2ZOG7j+G6suG6umThurbhuq50ZMWpcuG7l+G7qWTFqWfhu41kRWZk4bq2w63hu6lwZOG7jeG6qMOB4bupcGThu43hu4Xhu41k4bup4bu3ZMWpQ+G7jWTGsOG7g+G7qXBk4bq2c+G7qXFk4bq4a+G6umThu49D4bupcGRF4bubZOG7g+G7qWThu6ly4bupcWThu41x4bqy4bu3cmThu43hurLhu6lwZOG6quG7qXBkxanhuqjhu7nhu6lwZOG6tnFD4buNZOG6tuG7q2bhu6lk4buNbeG6suG6sWThu43DguG7qXBk4bq24bqu4buD4burZMO14bu1cmRF4bubZOG6tnThu6lxZHF04bupcWTDtXXhu4Nk4buNcXPhu6lxZOG6tuG6rnVk4bq2ccahZHByQXJkw4Nx4bqq4buNZOG6tmfDg2RxcuG7neG7qWThu6nhu4Phurpk4bupceG6qGRFbOG7qWTDteG7m2Q74bqucuG7m+G6smQ7cuG7l+G7qeG6sWTDlWZyZMWo4bur4buD4bupZOG6tTvhuq7hurLhu6lwZCbhurJ54buNw6LhurFkxILhurLhu4Phu6lkw7Vy4bujxrBkReG7m2Thu43hurLhu7Phu41k4buNcXLGoeG7qWRwcsSQ4buDZOG7qHDhu4NkRWZkLOG7p+G6ruG7g3Lhu6nDtOG6sWThurZx4bujZHFy4bud4bupZOG7qeG7t2TFqUPhu41k4bq2dMawZOG7p3LGocawZOG7jeG7uWRx4buzcmThu41ocmThurZxcuG7neG7qWTEguG6suG7g+G7qWRx4budZOG6sOG7q+G7qXBkw4Nx4bqo4bu54bupcGRFZmRxw4DDg2Thurbhu4Xhu41k4bq24bqu4bur4bupcGThu43hu4Xhu41kRWzhu6lkw7Xhu5tk4bq24burZuG7qWThu41t4bqy4bq34bqlL8OD4bqn4bqlw4Nk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODw5Lhu6vhu4/hurpj4bqn4buM4buxZOG6tnHhu6Nk4bq2cWzhurpk4buN4buF4buNZOG7jeG7g8awZOG7p8ah4bq2ZMO14bqow4Dhu41kUMOpxJFkw7Xhuqjhu4Nk4bqu4buDZOG6tmdyZHHhu7NyZOG7qXBxdWThu41x4burZOG6tnFs4bq6ZMSC4bqy4bq6xqHhurZk4bq2a8awZHHDgMODZOG6tuG7heG7jWThu43huqbhu4Nk4buncXlyZOG6tuG6ruG7q+G7qXBkRXLhu53hu41kw7VyZMO1beG6smThu6nhu7dkxalD4buNZMO1eXJkw4Nx4buxZOG6tnHhu4Xhu41xZOG6tnHhuqrhu41k4buNceG6suG7qXDhurFk4buN4bqs4bupcGThu6lx4bqoZOG6sOG6quG7jWTGsGfhu6lxZOG7jeG6puG7g2Thu41x4bqmZOG7qXBxw7nhu4Nkw7Xhu4Nkw4Nx4bqo4bu54bupcOG6sWRww6zhu6lkRUFyZMO14burZuG7qWThu6fGoeG6tuG6sWTGsHLhu6lxZMOyZ+G7jXFkRWZk4bqwQ2TDg3F5cmRxw4DDg2Thurbhu6tm4bupZOG7jW3hurLhurFk4bupceG6qGThu6dxxKnhu6lwZMO1deG7qXFk4buN4bqm4buDZDvhu7Xhu6lwZOG6tnF54bupcGQwcuG7j+G7q+G7j+G7q8SDZOKAnOG7jHHhurThu6lwZOG6tuG7g2Thu6dxeOG7qXBk4buN4buxZMWpQ+G7g2Thu41x4buv4bupZOG7qWbhu6tk4bunceG7heG7jeG6sWRxw4DDg2Thurbhu4Xhu41kxalmZOG7jW3hu6lk4bq2cXLGoeG6tmTDteG7o2Thu43huqrhurJk4bq2ccahZHByQXLhurdkUMOpxJFk4buncXjhu6lwZOG7jXHDumThu43hu7Fk4bq24bqu4buF4buNcWThu6lxcuG7ncawZMO1eXJkRUFyZOG7qXDhuqjDgXJk4buPa+G7qWThu43huqbhu4Nk4buNceG6tOG7qXBk4bq24buDZMawZmThu43hu63hu6lkRUFyZOG7qXDhuqjDgXJk4buPa+G7qWThurZxxqFkcHJBcuG6t+KAneG6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg8OS4bur4buP4bq6Y+G6pztxZuG7qXFk4buNeOG7qXBk4buN4bqm4buDZHHhu7NyZOG7qXBxdWThurbhuq7hu6vhu6lwZEVy4bud4buNZOG6tnHhurJkceG7k8ODZMOybOG6tmTDtcO94bupcOG6sWRx4bqoQeG7qXBk4bq2QXJkw7XDveG7qXBk4bq2ceG6sm7hu6nhurFkw7Xhu5tk4bq44bqybOG6tmThu43hu4Xhu41xZOG6tnHhuqrhu41kcHJocmTEguG6suG6usah4bq2ZMaw4buz4bq2ZMWp4burZ+G6tmRFbOG7qWTDteG7m2Thu6nhu4Phu6lkcHJocmThurbhu6tm4bupZOG7jW3hurJkxrDhu7PhurZkxalt4bupZOG7qcSQ4buDZOG7jXHhu6tk4bq2cWzhurpkReG7g3Jk4bq24bqu4butZMSC4bqy4buD4bupZOG6tuG6ruG7r+G7qXBk4buN4bqm4buDZFDDqcSRZOG6tuG6ruG7q+G7qXBkRXLhu53hu41k4buPw7Phu6lk4buPw6zhurZk4bq2ccahZHByQXJkReG6qMOA4bq2ZMSC4bqy4buDZOG7jeG7heG7jWThu43hurLhu7Phu41k4bunceG6puG7qXBkceG7q2jhu6lw4bqxZHHhuqhB4bupcGThurZBcmTDg3HhuqThu41kccO9cmTDsuG7m+G7qWRFxJDhu6lw4bq3L+G6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcODZOG7jcWp4buD4bqw4bqwYWPDg+G7guG6suG6tnHhu6vhuq5j4bqn4bq1OzsxIOG7qC8gcsO04bq24bup4buDxrArw6LhuqUvw4Phuqc=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]