Theo kế hoạch, trong 2 ngày (9 và 10-2), Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại thủ đô Brussels (Bỉ) thảo luận về vấn đề Ukraine, phản ứng của châu Âu trước các chương trình trợ cấp của Mỹ và vấn đề di cư.
4bqtc+G6uWXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquLnThurThu6nhu5PEkeG6qVPhu7d0ZeG7sXJzw7ll4bq0c0LhuqLhu7FyZeG7keG7peG7sXNl4buPbuG6tGXhurRzQuG6oOG7sXJl4buSIWXhurRzw63hu61l4bupw4LDs+G7sWXhurjhu6NlIcaw4bq2ZnThu7Hhu5Phuq0vc+G6ueG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquw5Vm4bqu4bq0dOG7reG7scSR4bqp4bqtdOG7q3Jlw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkcO14bur4bqyLeG6rnPhu63hurThu61lw7ThurRzw4Lhu6vhu49ldMOV4buT4bux4bq04buT4bq2xJFl4bqy4bq0w4rhu6nhu5PDoMSR4bq6dMO04bq0c+G6sWXhu4HhurvDqeG6ruG6vOG6t2Vz4buTdHJz4bq04bqxZcOq4bq54bq94bqu4bq84bq3xJFl4bq0dOG6tOG7qeG7k8OgxJFT4bu3dGXhu7Fyc8O5ZeG6tHNC4bqi4buxcmXhu5Hhu6Xhu7FzZeG7j27hurRl4bq0c0LhuqDhu7FyZeG7kiFl4bq0c8Ot4butZeG7qcOCw7Phu7Fl4bq44bujZSHGsOG6tmZ04bux4buTZXPDuuG7sXNlw63hu7FzZeG6ucSRZeG6suG6tsO1w6DEkS8vw7XDtOG7seG6teG7j2bhu63hurRzZuG7sXNz4butZuG6teG6uOG7sS/DtOG7k+G6ssaw4bq04but4bquL+G7seG7k+G6uuG6si/hurvhur3DqeG7gS/hurnhu4fhu4fDtMOqw6nhu4Phur3hur/hurnhu4XhurThu4Phurvhu4Phur3hu6nhurnhurXFqeG6rnLEkWVm4bup4bq0w6DEkVPhu7d0ZeG7sXJzw7ll4bq0c0LhuqLhu7FyZeG7keG7peG7sXNl4buPbuG6tGXhurRzQuG6oOG7sXJl4buSIWXhurRzw63hu61l4bupw4LDs+G7sWXhurjhu6NlIcaw4bq2ZnThu7Hhu5PEkWXhurp0w7ThurRzw6DEkeG7geG6u8OpxJFlc+G7k3Ryc+G6tMOgxJHDquG6ueG6vcSRZcO0ZuG6tGYt4bquc+G7reG6tOG7rS3hu63hurZ0cnThu7Fm4bupLeG6suG6tsO1w6DEkXPhurThurThuq7hurLhurEvL8O1w7Thu7F04burcuG6teG6uHThu5PhurThu7Fm4bur4bqu4bupw4LhurLhurXhurjhu7Ev4bq04buB4bq7w6kvw4Lhuq7hu6nhu61mw7Thu5PDtC904bq44bquw4rDtXThurjhu60v4bq7w6nhurvhur1fw6nhurtfw6nhu4Uv4bq04bq04bq84bq44buxX+G7sXLDguG7rXRfw7Rm4buxX8OCxrDhurZmdOG7seG7k+G6tcWp4bqucsSRZS/huqnhu7ByQuG6oHRlw7Rt4buxZSHGsOG6tmZ04bux4buTZeG6ssOBZeG6tGfhu7FlxrBzeHRl4bq0c2jhu7FzZeG6rnPhu7Nl4buqZuG6tnTDguG6ruG7reG7qeG6tWXhuqXDjeG7sXPhurFlLlMzLy4uMzHhu7Dhuqfhuq0v4bqu4bqp4bqt4bquZcO14bupZuG6suG6ssOgxJHhuq5T4buTZsO0xJHhuqkuc+G7k+G7rWXGsOG7nWVz4butacO1c+G6s2XhurThurbhu63hu7FyZeG6u2Xhu7FyaMOKZeG6peG7hWXhurhoZeG6ucOpLeG6u+G6p+G6s2VT4bu3dGXhu7Fyc8O5ZeG6tHNC4bqi4buxcmXhu5Hhu6Xhu7FzZeG7kWrDtWXhu4904buf4bq0ZcO14bqoZmXhu6h04bub4buxZeG7q3Thu7FzZcO1c23DgmVNw4Jl4bql4buSIeG6p2XDtHRw4buxZeG6tmZl4bq0aXRl4bq0c+G6qGXhu5HDvWXhu47hurbDguG6suG6suG7k+G7qeG6smXhuqXhu47hu6Xhuqdl4bq0c8Ot4butZeG7qcOCw7Phu7Fl4bq44bujZeG6uG7hu7Fl4buR4bujZSHGsOG6tmZ04bux4buT4bqzZeG6rnPDreG7sWVD4buxcmXDteG6qGZlw7VzbcOCZU3DgmXhurThurZCw4DDtWXDtWfDtWXDtXNCw4Hhu7FyZeG6tOG6tsO64buxc2XhurThurbhuqJlw7Vu4bquZcO14bqoZmXhu6rhu4Rl4bq4aGXhurhu4buxZeG7keG7o2XDtHRlw7VC4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpLnPhu5Phu61l4buR4buv4bqzZcO1Z8O1ZeG7sXNoZeG7qcOs4buxc2Xhu5Fp4butZeG7qHThu5vhu7Fl4burdOG7sXNlw7VzbcOCZU3DgmXhuqXhu5Ih4bqnZeG6tMOz4bquZeG6tOG6tsOC4buxcmXhurho4butZeG7sXPDieG7sXJlw7R0cOG7sWXhu4904bud4buxZXJv4buxZeG7kW3DimXhu6l04bub4buxZeG6sMOCZuG7sWXhu5Hhu53hu7Flw7VzdOG7neG7sWXDtMO5w7VzZeG6sMOCbeG7sWXhurLEkGXhu5Fqw7Vl4buPdOG7n+G6tGXDteG6qGZl4buwcmZl4bq0aXRlIcaw4bq2ZnThu7Hhu5Nl4bq4aGXhurh04bufw7Vl4buSIWXhurR04bud4bquZeG6tOG6rMO1ZXNBZeG6tOG6tuG6omUhxrDhurZmdOG7seG7k+G6tWXDlXPhu61l4buR4bud4buxZeG7sWbDiuG6s2Xhu5IhZeG6uGhlw7Vnw7Vl4bqww4Lhu7PDtWVydGZl4bq0c2jhu7FzZeG6uHThu5vhu7Fl4buRw6xlw7XDguG7sXJlw7Vu4bquZeG6uHThu5/hu7Fl4bq04bq24bqiZeG6tOG6tsO5ZXJ0Z2Xhur/DqWXhurThu4Jl4buTw4Lhurbhu61lw7Vz4butZSHGsOG6tmZ04bux4buT4bq1ZcOVw4Lhu7fDtWVzd+G6rmXhu6lv4buxZeG7sWjDimXDteG6qGZlU+G7t3Rl4buR4bu14buxcmXDtXNtw4JlTcOCZcO0dHDhu7Fl4bq2ZmXhurJmw4JlU+G7t3Rl4buxcnPDuWXhurRzQuG6ouG7sXJl4buR4bul4buxc2Xhu5IhLSHGsOG6tmZ04bux4buTZeG7qW/hu7Fl4bq0c0Nl4bq7w6pl4bq4aOG7rWXhu7FyaMOKZeG6vS/hurvhurVl4buQbcOKZeG7qWhlc+G7t3Rl4buxcnPDuWXhurRzQuG6ouG7sXJl4buR4bul4buxc2Xhu5Fvw4Jl4bq0dOG7m+G7sWXhu5FC4bqiw7Vl4bq04bu5ZcO1c0PDtWXhurJmw4JlxrBzdGXhurzDrcOKZeG6tmZlw7XDguG7t8O1ZeG6vMOC4buxcmXhu5Hhu7fhurRl4bqww4Jt4buxZeG6ssSQZeG7sHJmLSHGsOG6tmZ04bux4buTZeG6uGhlxrDhu6Fl4bq0RGXGsHN0ZeG7kiFl4bq04bq2ZuG7rWXhurRCZcO1Z8O1c2VD4buxcmXDtUVl4bq4dOG7m+G7sWXDtXPhu61lIcaw4bq2ZnThu7Hhu5Nl4bq4aOG7rWXhurRzZ+G7sXJl4buBL+G6u8Op4bq74bq74bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bqu4buO4butw7TDisSR4bqpU+G7t3Rl4buxcnPDuWXhurRzQuG6ouG7sXJl4buR4bul4buxc2XhurTDs+G6rmXhurThurbDguG7sXJl4bq4aOG7rWXhurDDgmdl4bq04bq2w7rhu7FzZXPhu7d0ZeG7sXPDs+G6rmXhurhoZXJ0ZmXhu7Fzw7Phuq5lw7VzbcOCZU3DgmXDteG6qGZlIcaw4bq2ZnThu7Hhu5PhurNl4bquc8Ot4buxZUPhu7FyZcO14bqoZmXhu5IhZeG6tOG6tkLDgMO1ZcO1w4Lhu7fDtWXhurzDguG7sXJl4buR4bu34bq0ZeG7sHJmLSHGsOG6tmZ04bux4buT4bq1ZS7hurZCw4DDtWXhurRzxJDDtWXhurThu51l4buRw7lmZcO1c3Xhu7FzZeG6tOG6tsO5ZeG7q8OAdOG6s2XDtWfDtWXhu7FzaGXhu6nDrOG7sXNl4buRaeG7rWXhu5IhZeG6ssahZeG7kUJmZeG6tmZl4bq+ZcawdOG7neG7sWXhurjhu6Nlw7Vnw7VzZeG7kcOt4burZeG7j8Ot4butZcawc8OtZeG7seG7i+G7sXJlw7Vp4buxc2XhurThurZm4buxc2Xhu6ltw4Jlw7RodOG6s2XhurRzw7nhu7FzZeG6uELhuqLhu7FyZeG6uGhl4bq4ZnRl4bq04bq2dmXhurThu61o4buxZcO1b8OCZcO14bqoZmXhu5Ih4bq1ZTHhu6Nl4bq4buG7sWXhu5Hhu6Nl4buxaMOK4bqzZXN3ZcO14bqq4buxcmXhurLGoWXhurRzw63hu61l4bupw4LDs+G7sWXhurjhu6Nlw7Vnw7VzZeG6tHNDw7VlxrBzZnRl4bq0c2fDtWXhurThurZ04buf4bq0ZeG7keG7oWXhurR04buj4burZeG7seG7i+G7sXJlw7XhuqhmZeG6tHPDuWXhurThurZC4bqg4buxcmXDtXPDguG7sXJl4buSIeG6s2Xhurjhu7Phu7Fl4bupaGXhu7Hhu6Phu7Fl4bq0w63hu7FyZcO1c+G7rWXhurLEkGXhurRzw7nhu7FzZeG6uELhuqLhu7FyZcO14bqoZmXDtXNtw4JlTcOCZcaw4buhZeG6tERlxrBzdGXhurRzaOG7sXNl4bupw7Phuq5lw7Vnw7VzZeG7kW3DimXhur3DqWXhu7Hhu4vhu6vhurVl4buQ4buhZeG7keG7s3Rl4bquc+G7r2XhurjDgHRl4buxc8OJ4buxcmXhurRzZ8O1c2XhurRzQ8O1ZeG7q2hlw7Vnw7Vl4buxcmjhu7FzZcO1w73hu7FyZeG7sXJzdOG7n+G6rmXhu5IhZeG7kWbhu7FyZeG6rnPDrXRl4buR4buzdGXhu6tq4bq04bqzZcO1Z8O1ZeG7sXNoZeG7qcOs4buxc2Xhu5Fp4butZcO14bqq4buxcmXhurLGoWXhurRzw63hu61l4bupw4LDs+G7sWXhurjhu6Nl4bur4bu34bq0ZeG7qeG7rWnhurRlw7Vnw7Vl4buPdOG7n+G7sWXhuq5zZ+G6rmXDteG7r2XhurRz4buhZXJ04bqk4bquZXXDtXNl4bq04bq24but4buxcmXhurRz4bqgdGVydGbhu7Fl4buxcuG7ieG7seG6teG6rS/huq7huqnhuq3huq5lw7Xhu6lm4bqy4bqyw6DEkeG6ruG7juG7rcO0w4rEkeG6qeG7qHThu5vhu7Fl4bqww4Jm4buxZeG7keG7neG7sWXhurhu4buxZeG7keG7o2XDtHRlw7VC4bqzZVPhu7d0ZeG7keG7teG7sXJlw7VzbcOCZU3DgmXhurLGoWXhu5Fn4buxc2VydGdl4bq4dOG7n8O1ZeG6tHPEkMO1ZXN04buf4buxZcO1Z8O1Zcaw4bud4bq0ZeG7qcOCw7Phu7Fl4bq04bq2QsOAw7Vl4buRbcOKZeG6uOG7o2XDtWfDtXNl4bq0dOG7neG6rmXDtcOz4buxZeG6tOG7rWjhu7Flw7R04buf4buxZeG7keG7s3Rl4bq4w4B0ZeG6uG7hu7Fl4buR4bujZcO0dGXDtUJl4bquc+G6pmVz4bqi4bquZeG6uMOAdGXDtWfDtWXhu7Fyw4LDiuG7m+G7sWXhurThu4nDtWXhurhoZXJ0Z2XhurThurbDuWXDteG6qGZl4buSIeG6s2XhurTDs+G6rmXhurThurbDguG7sXJl4bq4aOG7rWXhurh04bufw7VlxrB04buh4burZeG6suG7rWfhurRlc3Thu5/DgmXhurDDgsOtZeG7j3Thu5vhu7FlcnTDgHRl4buP4bub4buxZeG7sXLhu61odOG6s2XhurThu4vhu7FyZcO1QuG6oOG7sXJlc2jhu7FzZeG7keG7t+G7sXJl4buP4bub4buxZeG7sXLhu61odGXhurhoZcO1Z8O1Zcawc3VmZcO1aeG7sXNl4bux4bu3dGXhu4/hu7fhurUv4bq14bqtL+G6ruG6qeG6reG6rmXDteG7qWbhurLhurLDoMSR4bquRsOC4bq0c+G7reG6tsSR4bqpU1Jl4bqlLnPhu5Phu61lRlE/Ly4uMzHhu7Dhuqfhuq0v4bqu4bqp

HG (Theo AFP/TTXVN)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]