Với 227 phiếu ủng hộ và 201 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 8/2 đã bỏ phiếu thông qua dự luật ngừng áp dụng quy định phải có chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 được áp dụng với hầu hết du khách nước ngoài tới nước này bằng đường hàng không - một trong số ít các hạn chế đi lại do đại dịch hiện vẫn được nhà chức trách Mỹ áp dụng.
4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq1SaMSRw4lz4buj4burxJHhu6jhu4LEkcSCcsahxJHhu49y4bq0w7Phu6vEkcO1RMSRxrDhurRv4bqyxJHhu413xJHhu49yQuG7q3HEkeG7q3Jv4burxJHhurJzxqHhu6nEkcOJ4buF4buP4buPc+G7q+G7kcSRw4nDgXPEkcO14bq0xJHFqXJm4buPcuG6py9yw6nhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7juG7hcSC4bqyc+G7seG7q2Thuq3huqdz4bupccSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWThu4/hu6nhurYtxIJy4bux4bqy4buxxJHDteG6snLhurThu6nhu43EkXPhu47hu5Hhu6vhurLhu5HhurBkxJHhurbhurLhurzGsOG7kcOhZOG6uHPDteG6snLhuq/EkeG6v+G6uWXEguG6uuG6scSRcuG7kXNxcuG6suG6r8SR4bq9w6nhurvEguG6uuG6sWTEkeG6snPhurLGsOG7kcOhZFJoxJHDiXPhu6Phu6vEkeG7qOG7gsSRxIJyxqHEkeG7j3LhurTDs+G7q8SRw7VExJHGsOG6tG/hurLEkeG7jXfEkeG7j3JC4burccSR4burcm/hu6vEkeG6snPGoeG7qcSRw4nhu4Xhu4/hu49z4bur4buRxJHDicOBc8SRw7XhurTEkcWpcmbhu49yxJFydeG7q3LEkWnhu6tyxJHDqWTEkeG6tuG6sOG7j8OhZC8v4buPw7Xhu6vhurPhu43hu4Xhu7HhurJy4buF4burcnLhu7Hhu4XhurPDieG7qy/DteG7keG6tsWp4bqy4buxxIIv4bur4buR4bq44bq2L+G6ueG6u2Xhur8vw6nhu4Hhu4HDteG6vWXhu4fhurvhurnDquG7geG6suG7h8Oq4buBw6rGsMOp4bqz4bunxIJxZMSR4buFxrDhurLDoWRSaMSRw4lz4buj4burxJHhu6jhu4LEkcSCcsahxJHhu49y4bq0w7Phu6vEkcO1RMSRxrDhurRv4bqyxJHhu413xJHhu49yQuG7q3HEkeG7q3Jv4burxJHhurJzxqHhu6nEkcOJ4buF4buP4buPc+G7q+G7kcSRw4nDgXPEkcO14bq0xJHFqXJm4buPcmTEkcO14buF4bqy4buFLcSCcuG7seG6suG7sS3hu7HhurBzcXPhu6vhu4XGsC3hurbhurDhu4/DoWRy4bqy4bqyxILhurbhuq8vL+G7j8O14burc+G7qXHhurPDiXPhu5HhurLhu6vhu4Xhu6nEgsaw4bq04bq24bqzw4nhu6sv4bqy4bq/4bq5ZS/hurTEgsaw4bux4buFw7Xhu5HDtS9zw4nEguG6vOG7j3PDieG7sS/hurll4bq54bq7X2XhurlfZeG7gy/hurLhurLhurrDieG7q19y4buFX8OJc+G7keG7q1/hu6nhurzhurPhu6fEgnFkxJEv4bqtUmjEkcOJc+G7o+G7q8SR4buo4buC4bqzxJHDoknhu6tyxJHhu6lz4burcsSRcnbhu4Xhuq/EkSxSMi8sLDIw4buq4bql4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxIJS4buR4buFw7Vk4bqtMMOBc8SR4bq54bq54buBxJHEgnJz4bub4bq0xJHhuqzhu6txxJFy4bu1xJHDiWfEkeG6uWXDqcSRxIJyc+G7m+G6tMSR4buPcsO94burceG6t8SRUmjEkcOJc+G7o+G7q8SR4buo4buCxJHhu6txZ+G6vMSR4buHL+G6ucSRw7TDrcSR4buNd8SRxIJyc+G7m+G6tMSR4bqycnnhu6txxJHhuq7hurThu4XEkcO1RMSRxrDhurRv4bqyxJHhu6txQ+G7q3HEkWbEgsSRw7Xhuqbhu6txxJHhuq7hurThurzEkcO0w7rhu6tyxJHEgnJpc8SR4buP4butxJHhu49yQuG7q3HEkeG7q3Jv4burxJHhurJzxqHhu6nEkcOJ4buF4buP4buPc+G7q+G7kcSRxIJy4buv4burccSR4buO4buwMFPDlS3DqeG7g8SRw7ThuqrhuqDhu4/EkWbEgsSRw7Xhuqbhu6txxJHDicOBc8SRcm7hurTEkXLhu5vhurLEkcO14bq0xJHFqXJm4buPcsSR4bur4bqqw4Hhu4/EkeG7q3Hhu7Fnc8SR4bqyw4FzxJHhu6vhuqrDgeG7j8SR4burZ+G6vMSR4buN4buJ4burccSRw7ThuqrDgOG7q3HEkXJn4burccSRxalyeeG7q3HEkS3EkeG7qeG7teG6ssSR4bqy4bqw4bux4burccSR4bq2w73EkXThurLEkeG7j2bhu4/EkXJo4burxJHhu49y4bubxJHDtHPEkcawaHPEkcO14buxxJHDtGhzxJHDtcO64buPcsSRcnPhu6Phu6vEkcOJw7Lhu6vEkcO04bqq4bqg4buPxJHhu6tyZ8SR4buPckLhu4/EkeG6suG6sGbhu49yxJHhu6jhu4LEkWbEgsSRw7Xhuqbhu6tx4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0scmbhu6txxJHhur8v4bq5ZeG6ueG6ueG6t8SR4buPcnThu6tyxJHhuq7hurThurzhu53hu6vEkSzhu7fhu6txxJHhurJyw73hu6txxJHhu6bhu7Hhu5HEkeG7jHPDteG7keG7q8SRw7TDrcSRw7XDg8SR4buNd8SR4bqu4bq04bq8xJHDtMO64burcsSR4burckXhu6txxJHhu6tx4bqqw4BzxJHDtOG7m+G7q8SR4buo4buCxJHhu43hu4nhu6txxJHDtOG6qsOA4burccSRcmfhu6txxJHFqXJ54burccSRxIJyaXPEkeG7j+G7rcSR4buPckLhu6txxJHhu6tyb+G7q8SR4bq64buT4bqyxJHhu6txcnPhu6Phu6nEkWzhu6nEkeG6snThu6tyxJHDicOBc8SRw4lz4bqw4bq04bq2xJE74buEOjst4buO4buxMC3hurnhurfEkeG7q3Lhuqrhu6txxJHFqXJ54burccSRw7XDg8SR4buNd8SR4bq8xqHhurTEkeG7j27hurTEkeG6snPGoeG7qcSR4buPcuG6rOG7q3HEkeG7j+G6rOG7hcSRLOG6sOG6tOG7q3HEkeG6smzhu6nEkcWoc+G7n+G7qcSR4bq24buxZuG6ssSRw4lnxJEmcuG7r+G7q3HEkeG7q3FD4buFxJHDlcO64buPcsSR4buN4buj4burcsSRw6Lhu47DleG7juG6pcSRw7TDvXPEkcOJw4FzxJFybuG6tMSRcuG7m+G6ssSRw7XhurTEkcWpcmbhu49yxJHhu6vhuqrDgeG7j8SR4burceG7sWdz4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3hu6pyZ8SRLOG6sOG7i+G7q3HEkeG7q3Fn4bq8xJHhu4Ev4bq5xJHDtMOtxJHhu41n4bq8xJHhurJ3xJHEgnJp4burxJHDtMO9c8SRw7VExJHGsOG6tG/hurLEkeG6suG6sMah4bur4bq3xJHhu49y4buxxJHhurDhu4nhu6txxJHhurzGoeG6tMSR4buPbuG6tMSR4bqyc8ah4bupxJHDieG7heG7j+G7j3Phu6vhu5HEkcO0w63EkeG7j3Lhu7HEkcSCcuG7k8SCxJHhu6tyc+G7neG6tMSR4burceG6qsOAc8SR4bqy4bqwxqHhu6vEkeG6suG7sWfhu6vEkeG7j27hurTEkeG7j+G7rcSR4buPQcSRcuG7tXPEkcO04buxZ+G7q8SR4bqy4bqm4bq3xJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHFqXJzxJFxc2nhu6nEkeG6snJz4buf4bq0xJHhurZExJHGsGzhurzEkcaw4buF4burxJHhu4/huqzhu4XEkeG7juG7sDBTw5Utw6nhu4PEkeG7j+G6qOG7q3HEkeG7q3LhuqrEkXFm4burcsSR4burxKnhu6txxJHhu6lnxJHhu6vhu63EkXFs4bq8xJHhurDhu4XEkeG7j3Lhu7HEkXLhu6PEkeG6snLDveG7q3HEkeG7j3LDrOG7qcSR4bq24but4buPxJHhurZC4buPxJHFqXJ34buRxJHhuqLEkeG7qOG7guG6s8SRLOG6sOG6qsOB4buPxJHDtOG7reG6t8SR4buqcmfEkSzhurDhu4vhu6txxJHDtMOtxJHhurJyeeG7q3HEkeG7jWbhu7HEkcWp4bubxJFy4buxaOG7j3LEkeG7j3Jt4bupxJHDtULhurLEkeG6snXhu6tyxJHhurLhurBo4burccSRxalyw7Phu6vEkeG7j23EgsSRw4nhu53EkeG6tkLhu4/EkcWpcnfhu5HEkeG7j+G7teG7q3HEkcO04buz4burccSRw4nDgXPEkeG7juG7sDBTw5Utw6nhu4PEkcOJZ+G7scSR4burcWfhurzEkcOpw6kvw6rEkeG6ssOBc+G6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtLOG6sOG7seG7q3HEkeG7j+G6tOG7teG7j8SR4buNd8SRxIJyc+G7m+G6tMSRw4lD4buFxJHhuq7hurThu4XhurfEkeG6suG6sOG7seG7q3HEkcWpcnPEkeG6sm3hurLEkeG7j2nEkeG7j2bhu4/EkeG6snJn4burcsSRw4lzxqHhu6vEkeG7juG7teG7q3HEkXLhu6/hu4XEkeG6smhzxJFSaMSRw4lz4buj4burxJHhuqzhu6txxJFy4bu1xJHDtUTEkcaw4bq0b+G6ssSR4bqycnXEkcO0w63EkeG7j+G7rcSR4buBxJFyaMSR4burcXLDusSR4bq24buCxJHDlWzhu6vEkeG7j3LhuqzEkeG6ruG6tOG7heG6vMSR4bq24buF4burccSR4bqs4burccSRcuG7tcSRw7Thu53EkeG6uuG6tG3hurLEkeG7q2fhurzhurPEkVJz4buj4burxJHhu49y4bqq4buFxJHhurB4xJEscuG6quG6oOG7q3HEkcOJc+G7o+G7q8SR4buo4buCxJHDteG7scSRw7Rp4burccSRw5Vs4burxJHhu49y4bqsxJHFqXPhu5/hu6nEkeG6tuG7sWbhurLEkeG7j+G7rcSR4bqycnnhu6txxJHhuq7hurThu4XEkcO1RMSRxrDhurRv4bqyxJHhu6tn4bq8xJFy4buF4bq8xJHFqXJ54burceG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtJnJp4burxJFC4burccSR4bqy4bqw4bqqw4Hhu4/EkcO04bu14burccSR4bqycmZzxJHhurLhurDGoeG7q+G6t8SRUnPhu6PEgsSRcuG7tXPEkcOV4bq0xJHGsMO64buPcsSR4buo4buCxJHDtMOtxJHDtGbhu6tyxJFxc2bEkeG7j+G7heG7scSRcmfhu6tyxJHDtOG7teG7q3HEkcaw4bqqw4Phu6txxJHDtGnhu6txxJHhu4/huqzhu4XEkVJoxJHDiXPhu6Phu6vEkeG7qOG7gsSR4burcuG7ieG7qcSR4buPcm3hu6nEkcO1QuG6ssSR4oCc4buPcnThu6tyxJHhurZm4buPcsSRxrDhu7lzxJHhurJyw4BzxJHhu6tn4bq84oCd4bq3xJHDtOG7s+G7q3HEkeG6snLDgHPEkcWpcmrhu6txxJHDtMO64burcsSR4buo4buCxJHGsGfEkeG6ruG6tMO94buPxJFxc+G7hcSRw7XhurThurzEkeG7q3Jt4bqyxJHhurLhurDGoeG7q8SR4bqycuG7m8SRcXPDgXPEkeG7j+G7r+G7q8SRw7XhurThurzEkeG6suG6sHXEkeG7j3J04burcsSR4bq2ZuG7j3LEkeG7q2fhurzhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rSzhurDhu7Hhu6txxJHFqXJzxJHDtOG7reG6t8SR4buOw5Xhu47EkeG7j3Lhu7HEkeG7jXPhu5vhurLEkcOJ4buF4buP4buPc+G7q+G7kcSRw4nDsuG7q8SRxrBnxJHhu4954burccSR4buP4bqmxJHhurzEkeG6suG7m8SR4buPeeG7q3HEkeG7j+G7teG7q3HEkeG6ruG6tOG7heG7q8SR4bqy4bqwduG7q3HEkeG7q3Jt4bqyxJHDtOG7n8SRw7TDvXPEkcSCcuG7rcSRw4nDgXPEkeG7juG7sDBTw5Utw6nhu4PEkcOJZ8SRxaly4bq04bq84bub4burxJHhu49m4buxxJHhurJt4bqyxJHhu49pxJHDteG6tMSRxalyZuG7j3LEkeG7q8ah4burxJHhurJzxqHhu6nEkcSCcuG7r+G7q3HhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rVJz4buj4burxJHhurJoc+G6t8SR4burckXhu6txxJHDteG6tMSRxalyZuG7j3LEkcawZ8SR4burceG6qsOAc8SR4bqy4bqw4bqq4bqi4burccSR4bqycmfhu6tyxJHDtOG7m+G7q8SR4buo4buCxJHhu6lnxJHFqXJ54burccSRxIJyaXPEkcawZ8SR4buPeeG7q3HEkcO1bOG7q8SRcuG7scSp4buPxJHhu4/hu63EkXFzbeG6vMSRxIJy4buTxILEkeG7j+G6qsSR4bqy4bqww4LEkcawbOG6tMSRw7Vnc8SRw6LhurJy4buVxJHhurrhu4Xhu6ty4bqlxJHhurJoc8SR4bur4bqqw4Hhu4/EkeG7q2fhurzEkcO04bud4bq0xJHEgnJpc8SR4bq64bq0beG6ssSR4bqy4bqwdeG7q3LEkeG7j3JC4burccSR4burcm/hu6vEkeG6snPGoeG7qcSR4buPcuG6rOG7q3HEkeG6suG6sOG6qsOB4buPxJHFqXJzxJHGsMah4burxJHhu6lm4bq8xJHhu43hu4XhurzhurfEkeG6suG6sEPEkeG7qeG7teG6ssSR4bq2w73EkeG6suG6sOG6qsOA4burccSRcuG6oMSCxJHhu6tx4buxaHPEkcaw4buj4bqzL+G6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buE4bq04bqycuG7seG6sGThuq3GrybEkcOiLHLhu5Hhu7HEkTrhu5HhurThurLhu5HhurDhurYvLCwyMOG7quG6peG6py/EguG6rQ==

LP (Theo Reuters/TTXVN)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]