Tại cuộc hội đàm ngày 20/6 ở Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tập trung thảo luận về những tiến triển hướng tới việc phê chuẩn thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada ( USMCA ), vốn được coi là Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ ( NAFTA ) phiên bản 2.0. Hiệp định này được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm tốt cho tầng lớp trung lưu và đem lại nhiều cơ hội mới cho người dân của hai nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW0mw4rhuq7hu4934buh4bqo4buP4buvxalJ4buP4buv4bujQuG7jz7hu5wt4buu4buj4bqq4bujduG7o+G7j+G7iOG7qUnhu4/hu4jDjMSo4bqqw4Phu4/DlOG7oULhu4/DlMWp4bqq4buPd0Hhu4/hu4jEgkrhu6/hu4934bur4buY4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu4/huqhw4bqubC/EgsO0bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSSZ44bujduG7jW3huq9w4bqu4buP4buvxKjDiuG7r+G7j8SCw4rhuq7hu4934buh4bqo4buP4bqqw4Phu6Hhu5jhu4/hu5HDtS/hu5fhu49H4buPxJHhu6Phu4rEguG6ruG6qsOD4buIQuG6quG7i+G7j+G6r+G6vuG6qsOD4buP4buIxILhurrhuqrDg+G7jz7hu5zhu49WQuG6quG7o+G6rHbhu4/huq/DjMSo4bqoSeG7j8OU4buh4buP4bqvxIJN4buP4buIT+G7guG6qsOD4buP4buu4buj4bqq4bujduG7o+G7jyjEqOG7iuG7iOG6ruG6quG7j+G6r8OMxKh2eOG7o8So4buPd3Lhu4/hu4jhu6lJ4buP4buIw4zEqOG6qsOD4buP4buIxIJxQuG7j+G6rMSo4bup4bqq4buPw5RB4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4buI4bqu4bu54bqq4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j8SCT+G7guG6qsOD4buP4buI4buC4bqu4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j0nEguG7t+G7j+G7r8SCxKjhu6vhuqrhu4/hu4jEgkXhu6Phu4/hu4jEgsSo4bup4bqq4buPPuG7nC0+eOG7kuG6ruG7r0It4buu4buj4bqq4bujduG7o+G7j2rhu4/hurHEgz7hu67hu6Lhu49r4buL4buPw5Thurrhuqrhu493T0bhu6/hu4/hu69C4bqu4buP4bqs4buh4buPJuG6rsOBSeG7j3fhurLhuqrEguG7j+G6r8SCT+G7huG6qsOD4buP4bqocOG6ruG7j+G6r+G7jOG7j3ZC4buP4busdOG7r+G7jz7hu5zhu49q4buPe+G7oiXhuq/hu6Lhu49r4buPScSC4bqu4bu34bqq4buP4butceG6quG7j+G7keG7icO14buJ4buPJuG6rsOBSeG7j3fhurLhuqrEguG7j+G6quG7oeG7mOG7j3dPRuG7r+G7j+G6puG7luG7j8OUxJDhuqrDg+G7j+G7iuG7teG7j+G7iHBC4buP4buIxILhu7fhuqjhu4/DlOG6rsOB4buv4buP4bqs4buh4bqo4buP4buI4bq64buI4buP4buvxIJC4buP4buIxrDhuqrDg+G7j+G6rOG7gknhu4/hu4jDjMSo4bqqw4Phu4/huqxPxKjhu4/DlOG7oeG7j3d44bqo4buP4bqscOG6ruG7j+G6qsSC4bquQcSo4buP4buv4buG4buPxILDiuG6ruG7j+G6qOG7guG6ruG7j+G7r8SCQuG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j3bhu6fhuqrhu4/hu69N4buj4buPxILhu6Phuq7hu4/huqpP4buC4buv4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbWzhuq7huqjDg+G7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jeG7r+G6qOG7ii1JxIJC4buIQuG7jeG7j+G7iOG6ruG7iOG6rHjhu4Phu40mw4rhuq7hu4934buh4bqo4buP4buvxalJ4buP4buv4bujQuG7jz7hu5wt4buu4buj4bqq4bujduG7o+G7j+G7iOG7qUnhu4/hu4jDjMSo4bqqw4Phu4/DlOG7oULhu4/DlMWp4bqq4buPd0Hhu4/hu4jEgkrhu6/hu4934bur4buY4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu4/huqhw4bqu4buPxILhurbhuqrEguG7j3HhuqrEguG7j8O04buN4buP4buKw4zhu6/hu4Phu40vL+G7r3bhuqrhu4nhu63hu6NC4buIxILhu6PhuqrEgsSCQuG7o+G7icOU4bqqL3Z44buK4bqm4buIQkkv4bqqeOG7kOG7ii/DtOG7neG7keG7mS/DtMahxqF24buVw7Thu5XDtcah4buZw7Xhu4jhu53hu5Phu5vhu5XhuqzDtOG7ieG6pEnDg+G7jeG7j+G7o+G6rOG7iOG7g+G7jSbDiuG6ruG7j3fhu6Hhuqjhu4/hu6/FqUnhu4/hu6/hu6NC4buPPuG7nC3hu67hu6Phuqrhu6N24buj4buP4buI4bupSeG7j+G7iMOMxKjhuqrDg+G7j8OU4buhQuG7j8OUxanhuqrhu493QeG7j+G7iMSCSuG7r+G7j3fhu6vhu5jhu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G6qHDhuq7hu43hu4924buj4buI4bujLUnEgkLhu4hCLULDjOG6rsOD4bqu4bqq4buj4bqsLeG7isOM4buv4buD4buNxILhu4jhu4hJ4buKw60vL+G7r3bhuqrhuq7huqjDg+G7icOU4bqueOG7iOG6quG7o+G6qEnhuqzEqOG7iuG7icOU4bqqL+G7iOG7l+G7kcO1L8SoSeG6rELhu6N2eHYv4butQuG6pELhuqbhu6Mv4buRw7XDtOG7nV/DteG7l1/hu5HDtC/hu4jDjMSo4bqoSeG7iMOMxKh2eOG7o8So4buJ4bqkScOD4buN4buPL23huq/hur7huqrDg+G7j+G7iMSC4bq64bqqw4Phu48+4buc4buPVkLhuqrhu6Phuqx24buP4bqvw4zEqOG6qEnhu4/DlOG7oeG7j+G6r8SCTeG7j+G7iE/hu4LhuqrDg+G7j+G7ruG7o+G6quG7o3bhu6Phu48oxKjhu4rhu4jhuq7huqrhu4/huq/DjMSodnjhu6PEqOG7ieG7j2pR4bqqxILDreG7j+G7ouG7rOG7ruG7j3t44buQ4buKa2wvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW0m4buj4bqu4buP4bqqxILhu6Hhu4/huqxy4bqqxILhu493cELhu4/hu69O4bqqw4Phu493cuG7j+G7iMSCcULhu4/huqzEqOG7qeG6quG7j8OUQeG7j+G6qsSC4bquQcSo4buPw5TFqeG6quG7j3dB4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/DjcSo4buj4bqq4buPxILDgeG7j+G7iMSCT+G7huG6qsOD4buP4bqocOG6ruG7j+G7ikLhuqrDg+G7j0nEgk/hu4bhuqrDg+G7i+G7j3fhurzhuqrDg+G7j+G7iMSC4buE4bqu4buP4bqqxILFqeG7iOG7j+G7iMOM4bqw4buPw4x14bqqw4Phu4/hu67hu6Phuqrhu6N24buj4buPw5Thu6Hhu48+4buc4buP4buK4bu14buPxIJGSeG7j+G7iOG7n+G7r+G7j3fDgOG7j+G7rXFC4buPw5TDgeG7j8OU4buh4buP4bqoR+G7j8OMw4rhuqrDg+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j8SCQnDhu4jhu493w4rhuqrDg+G7j+G7iMOM4bujQuG7j3fhur7huq7hu4/hu4jEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G6qHDhuq7hu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tJuG7o+G6ruG7j+G6qsSC4buh4buP4bqscuG6qsSC4buPd3BC4buP4buvTuG6qsOD4buP4buIw4zhu6NC4buPd+G6vuG6ruG7j8OUQeG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j8OD4bquceG6ruG7j0nEguG7n0nhu493w4Dhu493ceG6qOG7j+G7rXFC4buP4bqqc+G6qsOD4buP4bqs4buM4buv4buP4buvcOG6qsSC4buP4buIw4zhu6PhuqrEguG7j+G7r03hu6Phu4/huqrDg+G7oeG6qsSC4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/huqrDg8SC4bquw4FJ4buP4bqmxILhu6Phuq7hu4/huqbEgkLhu5/huqrDg+G7j8SC4buj4bqu4buP4bqqT+G7guG7r+G7j+G7r07huqrDg+G7j+G6qsSCT+G7j3bhu6fhu5jhu4/hu6/EgsSo4buYQeG6quG7j+G7r8So4bqqw4Phu4/Dk+G6qsOD4buP4bq+4bqq4buPd+G6suG6qsSC4buJ4buPJuG7o+G6ruG7j+G7reG7t+G6quG7j+G7iMSo4buY4bu34bqq4buP4but4bq64buP4buK4bu14buP4buS4bun4buY4buPduG7jOG6qsOD4buP4bqow4rhu4jhu4/huqbhu7nhu4/EgkJw4buvxILhu4/EguG7oeG6qsSC4buPd8OK4bqqw4Phu4/hu6/EgsSo4bqqw4Phu4/DlEHhu4/EgkZJ4buP4buI4buf4buv4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/huqzDguG6qsSC4buPw5Thu4zhu6/hu4/huqrhu6Hhu5jhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tw7Phu67hu6Phuqrhu6N24buj4buP4bqq4buA4buP4bqs4buM4buv4buPxILhurrhuq7hu4/hu4jEgkrhu6/hu48+4buc4buPScSC4bu34buP4buvxILEqOG7q+G6quG7j8SC4bquw4FJ4buPd+G6suG6qsSC4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu4/huqhw4bqu4buP4bqo4buC4bquw7JsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqvxIJN4buP4buIT+G7guG6qsOD4buP4bqvw4zEqHZ44bujxKjhu4/DlOG7oeG7j+G6r+G6vuG6qsOD4buP4buIxILhurrhuqrDg+G7j+G6r8OMxKjhuqhJ4buP4buvTuG6qsOD4buPd0Hhu4/hu6/hu6lJ4buPd+G7ueG6quG7j+G7r3PhuqrDg+G7j+G7iMSCw7nhuqrDg+G7j+G6rHhC4buP4buIxILhu6PhuqrDg+G7j8OD4bquw5Xhu6Phu4/EkeG7o+G7isSC4bqu4bqqw4Phu4hC4bqq4buPw5Thu6Hhu4/huq94xILDjOG7o+G6quG7i+G7j+G7iuG7o8So4buPw5RM4buPP8OM4buj4bqq4buP4butdOG6quG7j8SCcOG7j+G6qOG7n+G7mOG7j+G7reG7o+G7mOG7j3ZC4buP4buIxILhu5/huqjhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4bqs4buf4bqu4buP4buvTeG7o+G7jz7hu5zhu4nhu4/hu6zhu7fhuqrhu4/hu69w4bqqxILhu493Q+G7i+G7j+G7r8Sow4rhu6/hu4/hu6/EguG6ruG7ueG6quG7j+G7r8SC4bq64bqqw4Phu4/huqjhu6Phu4/hu4hK4buY4buPR+G7j+G7ruG7o+G6quG7o3bhu6Phu4/DlOG7oeG7jz7hu5zhu4vhu4/EgkZJ4buP4buI4buf4buv4buP4buKQuG6qsOD4buPScSCT+G7huG6qsOD4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/huqzDguG6qsSC4buPw5Thu4zhu6/hu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buPw4Phuq7hu6Phuqrhu4vhu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu4/huqrhu4Dhu4/huqzhu4zhu6/hu4/hu69x4bqu4buP4buv4buf4buvxILhu4/hu4hw4bqu4buP4bqx4bqmw4zhu6Phuq7huqp44buL4buP4buvc+G6qsOD4buP4buIxILDueG6qsOD4buPw4Phuq7hu6Phu4/hu4hz4bqqw4Phu4/hu4hw4bqu4buPZOG6suG6qsSC4buP4bqheMOM4buK4bqu4buj4bqq4buL4buP4buvxKjDiuG7r+G7j+G6psSCTeG6qsOD4buPxIJCceG6qsOD4buPR+G7j2R44bqqeHrEqHjhuqzhu6Phu4/hu69O4bqqw4Phu4/huqzhu6Hhu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu4/DlMWp4bqq4buPd0Hhu493T0bhu6/hu4/EguG7o+G6ruG7j+G6qsSC4buh4buP4bqscuG6qsSC4buPd3BC4buP4buI4bupSeG7j+G7iMOMxKjhuqrDg+G7j+G7iMSCcULhu4/huqzEqOG7qeG6quG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu67EqMOK4buv4buPw4PDuknhu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j3dPRuG7r+G7j8OD4bqu4buC4bqu4buPw43EqOG7o+G6quG7j+G7iuG7n+G7iOG7j3fhu5/huqrEguG7j8OD4bqu4buf4buP4bqs4buh4buP4bqow4rhu4jhu49JxIJ5SeG7j+G7iMSC4buO4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/hu6/EguG6sOG6qsSC4buP4buK4buf4buvxILhu4934bq64bqu4buP4bqqw4NCcOG6ruG7j+G7r03hu6Phu4/huq/Egk3hu4/hu4hP4buC4bqqw4Phu4/huq/DjMSodnjhu6PEqOG7ieG7j+G7ruG7o+G6quG7o3bhu6Phu4/huqjEqOG6uuG6quG7j+G7iMSCxKjhu5jhu7nhu4jhu49JxIJM4buv4buP4bqv4bq+4bqqw4Phu4/hu4jEguG6uuG6qsOD4buP4bqvw4zEqOG6qEnhu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j8SC4bquw4Hhuqrhu4/huqzhu4Thuq7hu4/EgsOT4buj4buP4buIxIJK4buv4buPd+G7q+G7mOG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4/EgsOB4buPxIJGSeG7j+G7iOG7n+G7r+G7j+G7iHDhuq7hu4/hu6x04buv4buPPuG7nOG7j+G7iMOMR+G7j+G6quG7t+G6quG7j8ODxrDhuqrhu4/Dg07huq7hu4/EguG7huG6quG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3huq/DjELhuqrDg+G7j+G7r8SCxKjhu5jhu7nhuqrhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j3bEqOG7j8SR4buj4buKxILhuq7huqrDg+G7iELhuqrhu4/huqzGsOG6quG7j+G6quG7oeG7mOG7i+G7j+G6r8SCTeG7j+G7iE/hu4LhuqrDg+G7j+G7ruG7o+G6quG7o3bhu6Phu4/hu69O4bqqw4Phu4/hu69D4buP4buvxKjDiuG7r+G7j8ODw7pJ4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu67Egk3hu4/hu4jhurLhu6/EguG7jyZw4buPw5Thuq7DgeG6quG7jz7hu5zhu4974buj4bqq4buv4buY4buP4bqheOG6rELhu4rhuq7hu4vhu4/huqrEgnXhuqjhu4934bur4buY4buP4bqqxILhu6PhuqrEguG7j+G7iOG6ruG7ueG6quG7j+G7iMOM4bq24bqqxILhu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buPw43EqOG7o+G7j3vhu6Il4bqv4bui4buPScSC4bqu4bu34bqq4buP4butceG6quG7j+G6qOG7guG6ruG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW0+4buc4buPxILhuq7DgeG6quG7j+G6rOG7oeG7j+G6qsSC4buh4buPd8awxKjhu4/hu4hP4buP4bqs4buC4bqq4buP4bqqxILFqeG7iOG7j+G7iHDhuq7hu4/hu67hu6Phuqrhu6N24buj4buJ4buPPuG6uuG6ruG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4/EgsOB4buP4bqm4bqu4bqqxILhu4/hu4jhu7nhu4/hu4pC4bqqw4Phu49JxIJP4buG4bqqw4Phu493cuG7j8OD4bquSknhu4/hu4hwQuG7j8OM4buj4buPw4PGsOG6quG7j+G7neG7j+G7iMOM4bquw4HEqOG7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/huqzhu6Hhuqjhu4/hu4hw4bqu4buPPuG7nOG7j8OU4buh4buPxILhu4bhuqrhu4/hu5Hhu4/hu4jDjOG6rsOBxKjhu4/DlOG6rsOB4buv4buP4bqs4buh4bqo4buP4buIcOG6ruG7j+G7ruG7o+G6quG7o3bhu6Phu4nhu4/hu67hu6Phuqrhu6N24buj4buPw5Thu6Hhu48+4buc4buP4buvxILhuq7hu6Phu4/hu4rhu7Phu493T+G7hOG6qsOD4buP4but4bqu4bu34bqq4buPw4Phuq7hu4Lhuq7hu4924buh4bqu4buP4bqqxILFqeG7iOG7j+G7iMSC4bu54buPw4Phuq7hu4Lhuq7hu4vhu4/huqrhu4bhuq7hu4/hu69D4buP4bqmxIJCceG6qsOD4buP4buT4bub4buZ4buJw7XDtcO14buP4bqsT0bhu4jhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/DlOG7oeG7j+G7keG7i+G7l+G7j+G7iOG7muG7j+G7ruG7olbhu49qw4PGsOG6quG7j+G7keG7j+G7iOG7muG7j+G6scSDVmvhu4/Dg+G6ruG7n+G7j+G7iMOM4bqy4buPxILhu6HhuqrDg+G7j8SCQ+G7oy924bqy4buvxILhu4/DlEzhu4934bqu4buPw43EqOG7o+G7j+G6qOG7gOG6ruG7j+G6qsOD4buh4buY4buJL+G7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jeG7j+G7iuG7iOG7mOG6rHjhu4Phu43hu4h44buS4buILeG7o+G6rOG6rsOD4bqqw63hu4/DjOG6rsODxILhu4jDrOG7jW1q4bqv4bqvZWR7L2Thuq544buI4bqq4buj4bqoK2tsL0lt


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]