(Baothanhhoa.vn) - Cách đây 3 năm, việc chăn nuôi của gia đình anh Cao Văn Lộc, xã Hà Phong (Hà Trung) chỉ là để tận dụng những phụ phẩm nông nghiệp và có thêm thu nhập. Tuy nhiên, tư tưởng đó hoàn toàn thay đổi khi anh nhận thấy nhiều hộ gia đình trong xã có thể “bứt phá” nhờ đầu tư phát triển chăn nuôi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buUW1Hhu6AkNcWoY2NM4bue4bqpRF1kNSbhu57hu5bGsOG6reG7oDRbOcOV4bug4bqpW8avZOG7oGRiXTw34bugJFvhu6434bugN8SR4bqjXeG7oGThu7jhuqnhu6BkYsSRN33DleG7oOG6q8SRaeG7oDbhuqPhu6A14bq1N+G7lC9bUeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu6kmxagl4bue4buW4bug4budxq8kW+G7oCrhu7Jp4bugU+G7oDfhu642w5Xhu6BmXSkk4bugJFvhu6434bugN8SR4bqjXeG7oCThurvFqOG7oH1dxajhu6AqIDdb4bugxag3W+G7oOG7ncWoOOG7oEbhu6434bugw73huq8kw5Xhu6Bo4bus4bug4bup4buo4bug4bqoWzg3feG7oOG7kuG7qeG7qOG7oERixJE3feG7mOG7oCRbMeG7oDXhu6jhu6AqPOG7oGThu7g34bugJeG6uTd94bugN1vhu4U3feG7oOG6qVvhurnhu6DhuqlbQDbhu6A34bqjN33hu6A3fVtdKeG6qeG7oGbhu6jhu6AkOeG7oGRbLjbhu6BkW8SR4bugN1vhu7jhuqnDlOG7oETEkWnhu6A3W10uN8OV4bugZMOq4bugZMOq4bqnN33hu6AqOeG7oFs44buoN+G7oGQ44buoN+G7oGRbxahp4bugKuG6sV3hu6A0W13hu6DFqDdb4bugN1vhu7g34bugZFvhu7Rp4bugN1tdKMSR4bugW+G6r+G7oH1dxajhu6AqIDdb4bugZGI4N33hu6Bo4bus4bugJDnhu6BkWzzhu6DigJw94bq/ZOG7oOG6qVvGr+KAneG7oDdbw6Lhu6Aq4bu2xJHhu6Bkw6rhu6Dhuqlbxq9k4bugZGJdPDfhu6AkW+G7rjfhu6A3xJHhuqNdw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7lF02feG7oGNiJEzhu54vLyQlN8OUPcWoOGRbxag3W1s4xajDlGY3LyUmYzRkOOG6qS83JmdjL1Hhu6RTUS9U4bukJVJSUlLDmVFSZFJUVDVRw5Qz4bqpfeG7nuG7oC/hu5bhu6BEYsWoN33hu6BkYuG7ql3hu6AkW+G7rjfhu6A3xJHhuqNd4bugNeG6pTfhu6Ak4bq7xajhu6B9XcWo4bugKiA3W+G7oMWoN1vhu6DDvS7hu6Dhu6PEkWnhu6BEW8WoN1vDleG7oGjhu6zhu6BG4buyN+G7oEPhurM34bug4buSRGJdKcSR4bugQ+G6szfhu5jDlOG7oOG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5ZE4buB4bugZl0pJOG7oDRb4bqzXeG7oGRb4bqjN33hu6Bkw6rhu6Bkw6rhuqc3fcOV4bugxag3W+G7oD1WZOG7oCrhu7bEkeG7oGQgNuG7oFtdPMSR4bug4bqrxJHGr+G7oGRiIDdb4bugKuG7tsSR4bugZMOqw5Xhu6Dhuqlbxq9k4bugZGJdPDfhu6AkW+G7rjfhu6A3xJHhuqNd4bugJOG6u8Wo4bugJMavJOG7oFvhuq/hu6Al4buyN+G7oGRiODd94bugNFvEkeG7oGRixag3feG7oGRi4buqXeG7oOG7n+G6ozd94bug4bqoWzg3feG7oOG7tX3DoSThu6Ak4bq7xajhu6BbxJFpKTfhu47hu6AqxIM3feG7oGRbw6Jdw5Xhu6BkIDbhu6BbXTzEkeG7oCTGryThu6A24bqj4bugWyA3W+G7oCRb4buuN+G7oDfEkeG6o13hu6AqXTw34bugWyA3W+G7oOG6q8SRxajhu6Dhuqlbw6rhurM3feG7oGRdKTfhu6BkYsSRaSg34bugZFvhuqM3fcOU4bugeVtd4bugKuG7rOG7oGQiJFvhu6A14bq9aeG7oCRbOOG7oDYgN1vhu6A3W+G7hTd94bugNF03W+G7oDd9W10pNuG7oGYo4bugNMSp4bugZFvEkeG7uGTDleG7oCrhu7bEkeG7oDbDo13hu6BkXS7EkeG7oGRb4bq54bugZOG7geG7oCTGryThu6AkW+G6u+G7oGRixag3feG7oGRi4buqXeG7juG7oCrEgzd94bugZFvDol3hu6Aqw6rhuqUk4bugxJDhu5vhu7Xhu6Phu6Bo4bus4bug4bup4buo4bugw704N33hu6Bk4buqOOG7oCpdKMSR4bugNF0pN8OV4bugJFs44bugKuG7tMSR4bugZFvhu7bEkeG7oDbhu7A3W+G7oCrhu7Rk4bugUcOVVeG7oFvFqMOV4bugN+G7rjbhu6BSUFFV4bugfV3FqOG7oCogN1vhu6DFqDdb4bug4bqrxJFpIWThu6AqMDdb4bugJFvEkWk8N+G7oCrhurFd4bugZOG7geG7oCRb4buuN+G7oDfEkeG6o13hu6A3W8Og4bugNTvhu6Bjxag3feG7oCRb4buuN+G7oDfEkeG6o13hu6BkYsWoN33hu6BkYuG7ql3hu6AkOeG7oOG6q8SRaeG7oDbhuqPhu6Bb4bqzN+G7oFRQUOG7oCQ4N+G7oDXhuqU34bugZFswZMOU4bugajdb4bugKuG7rOG7oDbhu6o3W+G7oCXhu6o34bugZsWoaeG7oGbDozfDleG7oCrhu7bEkeG7oGTDquG7oGjhu7Jp4bugJeG7hzd94bugZGLFqDd94bugZGLhu6pd4bugJFvhu6434bugN8SR4bqjXeG7oDXhuqU34bugNFs/4bqp4bugNCI3w5Xhu6AkOeG7oFsp4bugZFvDozd94bug4bqrxJHhu6pk4bugZFvhuqM3feG7oH1dOcOV4bugWynhu6BkW8OjN33hu6Bo4buD4bugNcOt4bugN8Oq4bq1JOG7oGbhu6jhu6AkW+G7tGThu6BkW+G7sF3hu6A9Vzd94bugJOG6ozd94bugN31bKeG7oDRbIuG7oGNdN1vhu6Bbw6Ek4bugPV04fcWoY8OU4bug4bqqxJHGr+G7oGRiIDdb4bugJFvhu6434bugN8SR4bqjXeG7oCrDquG6pSThu6BkW+G7hyThu6BbXSk34bugN31bXS424bugN31YZOG7oGRbJjjhu6DhuqvEkWnhu6BkYiA3W+G7oOG7neG6qMOV4bugN31bMsWo4bugNeG7qOG7oCQ4N+G7oH1dw6M3feG7oGRiw6rhurUk4bugNFtd4bugKsOqxajhu6Bm4buoOOG7oDfEkeG6o13hu6Dhuqlb4buwXeG7oCrDquG6pSThu6A0XTw24bugKjA3W8OV4bugN33EkcSDN+G7oGRb4bq/JOG7oOG7rjfhu6Aqw6rhuqUk4bugY+G7g+G7oCXhurk3feG7oGRbJjjhu6Bk4buBN33hu6B9XcWoXeG7oCo44buqN+G7oDRbxq8k4bugN1vFqMSRw5Xhu6BbVzd94bugN33hu6hp4bugJFvEkcSDN33hu6BkYuG7ql3hu6AqKMSR4bugKsOq4bqlJOG7oCXDoTfhu6BmKeG7oGNdN1vDleG7oOG6qVvEkTfhu6BkW8SRw6Mk4bugNFvhu4Phu6BkYsOpN33hu6AqMDdb4bugNMOsw5Thu6Dhu7V9OOG7qF3hu6BixajDleG7oCo84bugPeG7sDjhu6Aq4buwNuG7oGRbMOG7oGRiw6rDojd94bugZF0uxJHhu6BkW+G6ueG7oOG6sTfhu6AqMDdbw5Xhu6DFqDdb4bugKuG7rOG7oCrhu7TEkeG7oDbDo13hu6Bm4buo4bugNMOt4bugW+G6peG6qeG7oCrEgzd94bugZF0uxJHhu6BkW+G6ueG7oGbhurVd4bugNuG6r2Thu6Bjw6Phu6Ak4buDxajhu6Bb4buoN33hu6BkW+G7hyThu6DhuqlbQDbhu6Bj4buqJFvhu6Dhuqfhu6Dhu6nhu6jhu6Dhu7Xhuq9dw5Thu6Dhu7Vbw6Lhu6AkW8SRaTw34bugKuG6sV3hu6AkW+G7rjfhu6A3xJHhuqNdw5Xhu6A3Ljfhu6AkODfhu6A3xJHhuqNd4bugNFvhuqM3feG7oGjhu7Bp4bugYsWo4bugJTAkW+G7oD0pN1vhu6Bm4buo4bugNlgk4bugJcOp4bugZFsw4bugZGLDqsOiN33hu6AkW+G7rjfhu6A3xJHhuqNd4bugNeG6pTfhu6Bm4buBxajhu6BkYuG7sF3hu6DhuqvEkcWo4bugNuG6r2Thu6Ak4bqzN+G7oOKAnD3hu6w44bugfV3Gr+KAncOV4bugYzg3feG7oGRixag3feG7oGRi4buqXeG7oCRb4buuN+G7oDfEkeG6o13hu6Ak4bq7xajhu6B9XcWo4bugKiA3W+G7oMWoN1vhu6BmIzfhu6AkOeG7oGRbMOG7oGRiw6rDojd94bugZF0uxJHhu6BkW+G6ueG7oOG6sTfhu6AqMDdbw5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7luG7sWThu6DFqF3hu6A3fVsyw5Xhu6BkYi434bugN1vhu4U3feG7oDRbxJHhu6AkW8SRxIM3feG7oDfEkeG6o13hu6Aqw6rhuqUk4bugaOG7smnhu6Al4buHN33hu6A0Wz/huqnhu6A0IjfDleG7oCQ54bugJeG7qDfhu6A2xq9p4bugNeG7qDbhu6A2xq9kw5Xhu6BmYV3hu6DEkcOjN33hu6A3w6rhurUk4bugZOG7h+G7oCrhuq83fcOUw5TDlOG7oFtdKTfhu6Bk4buqXeG7oCThurvFqOG7oH1dxajhu6AqIDdb4bugxag3W+G7oMO9LuG7oOG7o8SRaeG7oERbxag3W8OV4bugZFvhuqM34bugVMOV4bugaOG7rOG7oEbhu7I34bugQ+G6szfhu6Dhu5JEYl0pxJHhu6BD4bqzN+G7mMOV4bugZGLDquG6tSThu6Aq4buyaeG7oCRbMeG7oDXhu6jhu6A3W+G7hTd94bugJFvEkcSDN33hu6AkW+G7rjfhu6A3xJHhuqNd4bugZOG7qjbhu6A94bqlw5Xhu6Ak4bqjN33hu6Bkxq8k4bug4bqpW2E3feG7oCUwJFvDleG7oGYp4bugY103W+G7oDbhuqNd4bugZGLDqsOiN33hu6A0W+G6ozd94bugKsOq4bqlJOG7oD3hu7A44bugKuG7sDbDleG7oCQ4N+G7oDfEkeG6o13hu6A9MOG7oCUwJFvhu6A9KTdbw5Xhu6A3Ljfhu6AkW+G7rjfhu6A3xJHhuqNd4bugJOG6u8Wo4bugfV3FqOG7oCogN1vhu6A9MOG7oGRbxJHFqOG7oDXhurfDlOG7oOG7tVvhu7g34bugZFvhu7Rpw5Xhu6BmXSkk4bugJFvhu6434bugN8SR4bqjXeG7oGThu4fhu6Dhuqlbxq9kw5Xhu6A3W8Og4bugNTvhu6A0W+G6ozd94bugJGE34bug4bqpW8Op4bugW+G6peG6qeG7oGbhurVd4bugN1vEkeG7oCThu7bEkeG7oCThurvFqOG7oGRbMOG7oGRiw6rDojd9w5Xhu6A3Ljfhu6AkxJHDo13hu6A34buuNuG7oFJQUVXhu6DFqDdb4bugRFvFqDdb4bugKuG7rOG7oOG6q8SRaSFk4bugKjA3W+G7oCRbxJFpPDfhu6Aq4bqxXeG7oGPFqDd94bugJFvhu6434bugN8SR4bqjXeG7oOG6q8SRaeG7oDbhuqPhu6A14bq1N8OV4bugW8Oq4bq1N33hu6AqITfhu6Bj4buH4bug4bqpW8avZOG7oGRiXTw34bugPSg34bugZuG7hTd9w5Thu6Dhu5tWZOG7oGTFqGnhu6Bm4buoOOG7oGRb4buHJOG7oFtdKTfhu6DhuqvEkWkhZOG7oCowN1vhu6A34buoacOV4bugZGLDquG6tSThu6BkXS434bugxag3W+G7oERbxag3W+G7oCrhu6zhu6A2w6Jd4bugNMSp4bugY8Oq4bugJFvhu6434bugN8SR4bqjXeG7oGYo4bugZMOq4bugZuG7tDfhu6BmXSkk4bugaOG7smnhu6Al4buHN33hu6AkW8SRxIM3feG7oGRi4buqXeG7oGRiODd94bugKl0oxJHhu6A0XSk34bugZMOjZOG7oDdb4bu0ZMOU4bugRGLFqDd94bugZGLhu6pd4bugJDnhu6AlXSk34bugZCIkW+G7oMOa4bugW8Wow5Xhu6Bm4bq1XeG7oOG6q8SRaeG7oDbhuqPhu6BSw5RQUFDhu6AkODfhu6A14bqlN+G7oCrDquG6pSThu6Bo4buyaeG7oCXhu4c3feG7oGRbJjjhu6BkW10hZOG7oDQh4bugJOG6u8Wo4bugJMavJOG7oGRixag3feG7oGRi4buqXeG7oCRb4buuN+G7oDfEkeG6o13hu6BkWyY44bug4bqrxJFp4bugZGIgN1vhu6Dhu53huqjDlOG7oOG6qsSRaeG7oGRiIDdb4bugJFvhu6434bugN8SR4bqjXeG7oCThurvFqOG7oGRixag3feG7oGRi4buqXeG7oCrDquG6pSThu6BkW+G7hyThu6BbXSk34bugZFsmOOG7oGRdLsSR4bugJFvEkUA34bugRl0mZMawauG6qMOV4bugKsOq4bqlJOG7oH1dxq824bugY8avZOG7oCRbWGThu6AkWyzDleG7oGThu4Hhu6A0W+G7ssSR4bugJFvDoTfhu6B9XcOjN33DleG7oGYp4bugY103W+G7oDbhuqNd4bugZGLDqsOiN33hu6Bm4buo4bugJOG6ozd94bugZMavJOG7oOG6qVthN33hu6BkYuG7geG7oCUwJFvhu6A9KTdbw5Thu6BqN1vhu6BEW8WoN1vhu6AkWzjhu6A9XSFkw5Xhu6Bk4buB4bugNFtd4bugJFvEkWk8N+G7oCrhurFd4bugY8WoN33hu6AkW+G7rjfhu6A3xJHhuqNd4bugZFsmOOG7oOG6q8SRaeG7oGRiIDdb4bugNFs/4bqp4bugNCI3w5Xhu6BkYsWoN33hu6BkYuG7ql3hu6Ak4bq7xajhu6B9XcWo4bugKiA3W+G7oMWoN1vhu6AkW8Oqxajhu6A9xag44bugfV3DouG7oGjhu7Bp4bugYsWo4bugJTAkW+G7oD0pN1vDleG7oCQ4N+G7oDfEkeG6o13hu6A14bq1N+G7oDdbxag3W8OV4bugZOG7ieG7oDUp4bugN+G7qiThu6Akxag4w5Xhu6BkWzBk4bugJFtWJMOV4bugNy434bugKsOq4bqlJOG7oDdbXSjEkeG7oCrhu6pd4bugNcOt4bugKlhk4bugW+G7qDd94bugZF0uxJHhu6BkW+G6ueG7oGPhu7A34bug4bqpW0A2w5Thu6BEWyY44bugxag3W8OV4bugJFvhu6434bugN8SR4bqjXeG7oGThu7jhuqnhu6BkYsSRN33DleG7oOG6q8SRaeG7oDbhuqPhu6A14bq1N+G7oGTEkWnhu6A3fcSRxIM34bugZsOjN+G7oCrhu7bEkeG7oGTDquG7oDXhurU3w5Xhu6A3W8OqN33hu6AiZOG7oCRbMMSR4bugYuG6u+G7oGI44bugZijhu6AlMCRb4bugPSk3W8OV4bugW10pxJHhu6DhuqvEkeG7sOG7oDRdN1vhu6BkIeG7oCTFqDjhu6Bm4buo4bug4bqxN+G7oCowN1vDlOG7oERbJjjhu6BkIjdb4bugZDjGrzfhu6Ak4bq7xajhu6DFqDdbw5Xhu6Bm4bq1XeG7oDRbOOG7sDd94bugUsOUUFBQ4bugJDg34bugNeG6pTfhu6BkWzBkLzXhur/FqMOV4bugN+G7rjbhu6Aq4bu2xJHhu6BkXS434bugJTjFqDdb4bugZFvEkeG7oCThurvFqOG7oGRixag3feG7oGRi4buqXeG7oCrhu6pk4bugNFs44buwN33hu6BRUuG7oGThu4nhu6AqxIM3fcOV4bugZGLhu4Hhu6AkW13hu6DhuqlbIuG7oDXhu6xd4bugKuG7qmThu6A0Wzjhu7A3feG7oFPhu6Bk4buJ4bugKsSDN33DleG7oH3hu7Thuqnhu6B94bu2N+G7oFNQ4bugNeG7tjfhu6BjOOG7oGbhurVd4bugJFvhu6434bugN8SR4bqjXeG7oDdbw6Dhu6A1O+G7oDdbw6rhu6BkYsOq4bq1JOG7oDRdxajDlOG7oOG7teG7rjbhu6BSUFHhu6TDleG7oCU4xag3W+G7oGRbxJHhu6Al4buH4bugNF0hN+G7oCThurvFqOG7oGRixag3feG7oGRi4buqXeG7oMWoN1vhu6BjLOG7oCrhu6pk4bugNFs44buwN33hu6BRU+G7oCohN+G7oFFV4bugZOG7ieG7oCrEgzd9w5Thu5Qv4bqp4buW4buU4bqp4bugJDXFqGNjTOG7nuG6qeG7mzglaeG7nuG7lnlb4buwOOG7oGPGr2Thu6BkW+G7hyThu6BkIeG7oGThu6pd4bugNuG6r2Thu6Bjw6Phu6AqMMWo4bug4bqpW8Oq4bqzN33hu6AkWzjhu6BkW+G7tGnDleG7oGZdKSThu6AkW8SRaTw34bugKuG6sV3hu6Bk4buB4bugJFvhu6434bugN8SR4bqjXeG7oDdbw6Dhu6A1O+G7oGPFqDd94bugJFvhu6434bugN8SR4bqjXeG7oGThu7jhuqnhu6BkYsSRN33DleG7oOG6q8SRaeG7oDbhuqPhu6A14bq1N+G7oCrhu6zhu6Bm4buo4bugKsWoN33hu6AqJjbhu6A14buqXeG7oFtdKcSR4bug4bqrxJHhu7Dhu6A0XTdb4bugZCHhu6Akxag44bugJFs44bugN1tdKMSR4bugW+G6r+G7oCRb4buuN+G7oDfEkeG6o13DlOG7oOG7m+G6p13hu6Bm4bu4acOV4bugKjzhu6A0W8SRaSE34bugNFsiJFvDleG7oCpAaeG7oDbhu6o3W+G7oGZdKSThu6AkW8SRaTw34bugKuG6sV3hu6AkW+G7rjfhu6A3xJHhuqNdw5Xhu6A3W+G7hTd94bugN+G7rjbhu6DhuqvEkcWow5Xhu6A3feG7qDdb4bugN+G6ozd94bugN31bXSnhuqnhu6Bm4buo4bugJFsiN1vhu6DhuqvEkWkoN+G7oCTGryThu6AqMMWo4bug4bqpW8Oq4bqzN33hu6Aq4bus4bugZOG7qjjhu6AqXSjEkeG7oDRdKTfhu6BmKOG7oOG6q8SRxKnhu6Aq4bu0ZMOV4bugfV3hu7Bd4bug4bqpWzk3feG7oDZYZOG7oD1XN33DleG7oFvhurfhu6BkYuG6peG7oGbFqGnhu6Bmw6M3w5Thu6Dhu5suN+G7oCThu6o3W+G7oCo5w5Xhu6AkYTfhu6AkOeG7oCRbIjdb4bugY8avJFvhu6Bo4buyaeG7oCXhu4c3feG7oFvhu6rhu6Bk4bu2N33hu6A0W8SR4bugZGLFqDd94bugZGLhu6pdw5Xhu6Bb4bq34bugZGLhuqXhu6B9XeG7sF3hu6DhuqlbOTd94bugNlhk4bugPVc3feG7oCRbOOG7oGThurHhu6AkW+G6vyTDleG7oCTGr+G7oDdb4buyN+G7oOG6qVvGr2Thu6BkYl08N+G7oCRb4buuN+G7oDfEkeG6o13hu6BkWyY44bugW8Oq4bq1N33hu6Bk4bu44bqp4bugZGLEkTd9w5Xhu6DhuqvEkWnhu6A24bqj4bugNeG6tTfDlOG7oOG7ncOpN33hu6Bm4bq1XeG7oCo5w5Xhu6AkW+G6u+G7oCrhuq83feG7oDbDol3hu6B9w6Fdw5Xhu6BkW8SR4bugW2Vk4bugJMavJOG7oCU4xag3W+G7oDd9W10p4bqp4bugKuG7tsSR4bugZMOq4bugNV0uN+G7oDQhZOG7oGPhu7A34bugaMSR4bu0ZOG7oGbhu6jhu6A9xag44bugZF0uxJHhu6Bj4buwN+G7oOG6qVtANuG7oCRbOOG7oCTGryThu6Bb4bqv4bugJFvhu6434bugN8SR4bqjXeG7oOG6q8SRaeG7oDbhuqPhu6A14bq1N8OU4buUL+G6qeG7luG7lOG6qeG7oCQ1xahjY0zhu57huqnhu5s4JWnhu57hu5bhu7Vbw6Lhu6Akxq8k4bugfV3hu7Bd4bug4bqpW8av4bqp4bugNFvEkWkhN+G7oDRbIiRb4bugJFvEkWk8N+G7oCrhurFd4bugJFvhu6434bugN8SR4bqjXcOV4bugNy434bugNTI3W+G7oGbhu4ck4bugJFvhu6434bugN8SR4bqjXeG7oCThurvFqOG7oGQxN1vhu6Aq4bus4bugPcOq4bq1JOG7oCrhu7bEkeG7oCrhu6pk4bugKsOq4bqlJOG7oDdb4buFN33hu6A0IWThu6DhuqvEkeG7sOG7oCrGrzd94bugfVtd4bugN1vhu7g3w5Thu6BEW+G6ozd94bugZF034bugZOG7geG7oOG6qFthN33hu6Dhu51b4buuN+G7oDfEkeG6o13DleG7oEPhuqfhu6Dhu7XhuqM3feG7oDd9W10p4bqp4bugZuG7qOG7oOG6qFvGr2Thu6BkYl08N+G7oDfhuqM3feG7oGRb4bqjN+G7jOG7oOG7qV0pN8OV4bugZDE3W+G7oGTFqOG7oCrhu6zhu6BbIDdb4bugZFvhu6g3W+G7oCrDquG6pSThu6Akxq8k4bugNuG6o+G7oFsgN1vhu6AkW+G7rjfhu6A3xJHhuqNd4bugZOG7uOG6qeG7oGRixJE3fcOV4bug4bqrxJFp4bugNuG6o+G7oDXhurU3w5Xhu6DGr+G6qeG7oCXhurk3feG7oCTGryThu6BkXSE34bugPeG6r+G7oDRbOMWo4bugW8OhJOG7oC3hu6A0xKnhu6BkW8SR4bu4ZOG7oGbhu6g44bug4bqrxJHGr+G7oGRiIDdb4bugN8SR4bqjXcOV4bugN1vDquG7jOG7oOG7s+G6o+G7oFsgN1vhu6AkW+G7rjfhu6A3xJHhuqNd4bugPWHhu6BkWzBk4bugJFvhu7Rk4bugNcOq4bqlN33hu6Akxag44bugJOG6u8Wo4bug4bud4bqjN33hu6BkaeG7oOG7neG6qOG7oCRb4buuN+G7oDfEkeG6o13hu6Dhu5vGr+G7oERbw6rhurUk4bugZuG7qOG7oOG7neG6ozd94bugZGnhu6BE4bu14bup4bup4bugajdb4bug4buzXTdb4bugxrBdxag3feG7juG7oDbhuqPhu6BbIDdb4bugJFvhu6434bugN8SR4bqjXeG7oD1h4bugY+G7hcWo4bugJOG6u8Wo4bug4bud4bqjN33hu6BkaeG7oEPhu4XFqOG7oEZdKWThu6Dhu7XFqDbhu6BGXTfFqDZdNTTDlOG7oOG7my434bugJOG7qjdb4bugKjnDleG7oGRiLjfhu6AqMMWo4bugPeG7qDfhu6BkMTdb4bugKuG7rOG7oFsgN1vhu6BkW+G7qDdb4bugNuG6r2Thu6Bjw6Phu6A24bqj4bugWyA3W+G7oDVdLjfhu6A0IWThu6AkW+G7rjfhu6A3xJHhuqNd4bugZFsmOOG7oCRbxJHhurddw5Xhu6A3W8Oq4buM4bug4bud4bqjN33hu6BkaeG7oOG7neG6qOG7oOG7teG6ozd94bugY+G7sDfhu6DhuqhbZeG7oMawXcWow5Xhu6A1XS434bugNCFk4bugY+G7sDfhu6BoxJHhu7Rk4bugJFvhu6434bugN8SR4bqjXeG7oH3hu6jhu6A14bqjN33hu6A24buoxJHDleG7oDXhuqU34bugZFswZOG7oDd9OOG7ql3hu6Bk4buqXeG7oGjhu6zhu6BIxJHhu7I34bug4bqoW2XDleG7oFvEkWkpN+G7oERbw6Hhu6BIxJHhu7I34bugZuG7qOG7oGjhu6zhu6BEW10pxJHhu6DhuqhbZcOV4bugW8SRaSk34bugRFtdKcSR4bug4bupOcWow5Xhu6Bm4bq1XeG7oOG6q8SRaeG7oDbhuqPhu6BRUlDDlFBQUOG7oCQ4N+G7oH3hu6jhu6A9w6PDleG7oDY6w5Xhu6BTUlDhu6AkODfhu6A14bqlN+G7oDfGr13hu6BjXTdb4bugY+G7sDfhu6Bm4buo4bugU8OUUFBQ4bugJDg34bugNeG6pTfhu6BkWzBk4bugN3044buqXS834buuNsOU4buUL+G6qeG7lg==

Bài và ảnh: Tiến Xuân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]