Giám đốc điều hành quỹ cứu trợ Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) Klaus Regling ngày 13/6 nhận định các nước châu Âu có nợ công cao hiện không đối mặt với nguy cơ ngắn hạn từ việc tăng lãi suất, và những tranh luận về khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng nợ mới là “hoàn toàn phóng đại.”

Tin liên quan

Đọc nhiều

UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUcO5w4rhuqLhu5bDmcO54buB4bq9xIN6xIPDoynDmcOgNMOiw6Mzw5ku4bqvw5nDozPhu4Fsw5kuYsOZw6A0ZsOjM8OZNMSD4buyw6Mzw5nDo8SRw5khxIPDmeG6v+G7tsOjM8OZ4bqh4bu0NcOZw6rhu4Eq4bq/UC804bumUVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurl5KVchw5pReDVY4bqjw5ko4bqlLsOZKDUi4buBw5k0WcOjNMOZ4bq74buBw7LDmS5p4buBw5nhur/hur3EkcOZdGLDmS40XcOZczfDozTDmeG6qcOjw5kuNCXhu4HDmeG7o+G7gcOZ4buew7nDiuG6ouG7oMOZLmZXw5nDgDThu4HDmcSpw6wuw5ko4bqnw6Mzw5nhur81IsOjw5kuNOG7gcOjM8OZLjQl4buBw5nhu6Phu4HDmeG7nsO54buB4bq9xIN6xIPDoynhu6DDmcOA4bqhV+G7gcOqw5nhurwpM+G6oTXDozPDmcOjM1lsw5nhu6bGry/hu7DDmcOjND/Do8OZKDjDozTDmS5YLsOZw6NoYy7DmS40JeG7gcOZ4buj4buBw5ku4bqvw5nDo8SRw5kuw6LDozPDmS5XxIPDmTQ1IMOjw5nDoDTDosOjM8OZKOG6pTXDmeG6oyPhur/DmcSpYzXDmcOjM+G7gWzDmS5iw5nDozPhu7jDo8OZNMOdw6PDmeG6v8Otw5nEqTUgLsOZ4bq/4bu2w6Mzw5nhuqHhu7Q1w5nDquG7gSrhur/hu5rDmcSpWcOZw6M04buJw6Mzw5nhur/hur1Xw6M0w5nhuqHhu4E/w6PDmcSpIsOZw6A04buyw5nDo+G7tsOjM8OZa+G7smzDmeG6vVfDmeG6o+G6reG6v8OZLuG7geG6rS7DmcOgNGbDozPDmTTEg+G7ssOjM8OZw6PEkcOZ4bqjYzXDmeG6oVnDmeKAnDTEg1nDo8OZ4bq/xINZw6PDmeG6uTThuq/DozPDmSjDnTXhu5zigJ1QL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5dFfhurnhur81xIPDo8OaUVA14bqjM8OZLuG6oVfDqsOqw5XDmi7huqPDqi3hurk0xIPhur/Eg8Oaw5nDquG6v2zhuqEpw5XDmiE1w6rhurnhuqFXbOG7lsOZLOG6ocSDLsOgxqDDmeG6o1fhur0zNcOjLeG6oSky4bq/4buWw5lX4buB4bq/xIPGoMOZ4bqjV+G6vTM1w6Mt4bq9NTM04bq/4buWw5lX4buB4bq/xIPGoMOaw5nhur814bq/4bqhKcOVw5rDucOK4bqi4buWw5nDueG7geG6vcSDesSDw6Mpw5nDoDTDosOjM8OZLuG6r8OZw6Mz4buBbMOZLmLDmcOgNGbDozPDmTTEg+G7ssOjM8OZw6PEkcOZIcSDw5nhur/hu7bDozPDmeG6oeG7tDXDmcOq4buBKuG6v8OZNDfDozTDmeG7ssOjNMOZ4bumw5rDmcOq4bq9LsOVw5ovLzXhu5wsV8SD4bq/NFfDozQ0xINX4bucxKnDoy/Doylqw6ovxajFqMWo4buoL8Wo4buo4buqIcWo4bum4buw4buo4buw4buqVuG6v8avVlbhu7DhuqHhu6bhu5zDoeG6uTPDmsOZV+G6oeG6v8OVw5rDucOK4bqi4buWw5nDueG7geG6vcSDesSDw6Mpw5nDoDTDosOjM8OZLuG6r8OZw6Mz4buBbMOZLmLDmcOgNGbDozPDmTTEg+G7ssOjM8OZw6PEkcOZIcSDw5nhur/hu7bDozPDmeG6oeG7tDXDmcOq4buBKuG6v8Oaw5khV+G6v1ct4bq5NMSD4bq/xIMtxIPhur01MzXDo1fhuqEtw6rhur0uw5XDmjThur/hur/hurnDquG7li8vLiHDozXhuqMz4bucxKk1KeG6v8OjV+G6o+G6ueG6oeG7gcOq4bucxKnDoy/hur/hu7DFqOG7pC/hu4HhurnhuqHEg1chKSEv4bqjeiE1Li/FqOG7pMWoxahf4buk4buwX+G7puG7qC8p4buB4bq9xIN6xIPDoylf4bum4buo4buk4buw4bucw6Hhurkzw5rDmS9R4buew4Mz4buB4bqnw6Phu5bDmeG6vCnhu4Hhur8p4bq9w6rhu6BQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlF04bqpw5nhurk0NV3hu4HDmS5mV8OZLlguw5nDozMlw6PDmTRZw6Mzw5nDveG6v1fhuqFsw5nhur81XeG6ucOZ4bq/4buFLsOZMzXhu7LhuqPDmeG6o8Odw6M0w5nhur/hur3Eg8OjM8OZ4bq5NDVbw6PDmTM1V8SDw5khOC40w5nhu6bGry/hu7DDmcOgNDXDmTM1YzXDmSgm4buBw5nhur9ow5nhuqHEg8OZw6Mzw501w5nEqSLDmcOgNOG7ssOZw6Phu7bDozPDmS40NcOZ4bq5NDbDmSg1w5nEqVdsw5kuZlfDmcOjaGMuw5nDo1lsw5nhur/hu7bDozPDmeG6o8Odw6M0w5nhur/hur1oYy7DmcOgNDXDmcODMyXDo8OZNFnDozPDmeG6vuG6veG7gcOjM8OZaGLDozPDmS40JeG7gcOZ4buj4buBw5nhu57DuXRz4bugw5nhur81XcOjw5k0WcOjNMOZKMSR4bq/w5nhur/hu7bDozPDmeG6oeG7tDXDmcOq4buBKuG6v8OZ4bqhJsOjw5koJuG7gcOZ4bq/NVvDo8OZ4bq/4bq9xIPDozPDmTRiw6PDmeG7puG7pMOZw6Phu7bhuqPDmeG6u+G7gVfhu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlHhurg0WOG6v8OZLDUw4buBw5nhur/DnTXDmeG6o+G6reG6v8OZNOG6rTXDmcOjMzQ44buaw5nDosOjM8OZ4bq8KTPhuqE1w6Mzw5kuNMSDw5ksNV3hur/DmS5YLsOZ4bq/NDjDmeG6v+G6vWhkw6Mzw5koV8OjM8OZ4bq/4bq94buyNcOZ4bq74buBV8OZw6M04buJw6Mzw5nhurk0NVvDo8OZKDUi4buBw5kuNDnDozTDmcOgNOG6r8OZw6A04bu2w6PDmcOqV+G7gcOZw6A0NcOZw7l0c8OZ4bqjYzXDmSglbMOZLjTEg8OZLDVd4bq/w5nDqn3DmcOjJcOjM8OZ4bqh4bu0NcOZw6rhu4Eq4bq/w5nEqVnEg8OZ4bq/NFjDozPDmXPhu7Jsw5nEqVnDmS7hu7LDmeG6vzRkNcOZMzVXw6PDmcOqV+G7gcOZKOG6r8OZ4bq/4bq9xIPDozPDmcOj4bu24bqjw5nDo1ds4bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pR4bq+4buBbMOZw6M0NVvDo+G7msOZ4bq74buBV8Ojw5kuNGkuw5nDo1lsw5kuNMSDw5nhur1Aw6Mz4buWw5nigJx0WC7DmS7hu4Hhuq0uw5nhur/hur1Xw6M0w5nhuqHhu4E/w6PDmcSpIsOZ4bqj4bqt4bq/w5ku4buB4bqtLsOZw6A0ZsOjM8OZNMSD4buyw6Mzw5nDo8SRw5nhuqFZw5k0xINZw6PDmeG6v8SDWcOjw5nhurk04bqvw6Mzw5kow5014buc4oCdUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRw4LDozPDmS40xIPDmSw1XeG6v8OZLCrhur/DmS40KuG6ucOZ4bqjaS7DmcOjxJHDmS5XxIPDmWXDmcOjNDUi4buBw5nDo2hjLsOZw7nhu4Hhur3Eg3rEg8OjKeG7msOZw6M0aMOZw73hur9X4bqhbMOZxKlZw5l5bMOZ4bqgw53hurnhu5rDmcOjNGjDozPDmS40NcOZ4bq5NDbDmeG6oeG7tDXDmcSpV2zDmTQ1IMOjw5nEqTvDo8OZZcOZ4bqjaS7DmeG6vzQq4bq5w5nhuqE4LjTDmcOq4buL4buaw5nhur/hur3Eg8OjM8OZw6A0NcOZLlguw5nDoDTEg+G7ssOjw5nDo8SRw5kuZlfDmS5YLsOZw6NoYy7DmeG6ocOdNcOZLuG6r8OZw6Buw5k0w53Do8OZ4bq/NFfDozTDmeG6v8SDWMOjw5khWTXhu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlHDgsOjM8OZLmfDozPDmS40xIPDmSw1XeG6v8OZLlguw5nDozRZw5koJuG7gcOZ4bq/aMOZLjQl4buBw5nhu4/DmSjhu7TDmSxZbMOZ4bq/4bqzw5nDqsOsw5nhuqPEg8OjM8OZ4bqj4buB4bqlw6PDmeG6u+G7gVdsw5nhur/hur1lw5nhuqHDnTXDmS5YLsOZ4bq/NDjDmeG6v+G6vWhkw6Mzw5nDueG7geG6vcSDesSDw6Mpw5nDoDQ1w5nhuqNZw5nhuqHEkTXDmcOq4buBKuG6v8OZ4bq/4bq9WDXDmeG6uTQ1XeG7gcOZNDUgw6PDmSjhu7TDmeG6u+G7gVdsw5nhur/hur1lw5nhuqHDnTXDmeG6o2kuw5khaGLDozPhu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlHhur7hu4Fsw5nDozQ1W8Oj4buaw5nDosOjM8OZ4bq8KTPhuqE1w6Mzw5kuNMSDw5nhur1Aw6Mzw5kuWC7DmcOjaGMuw5ku4bqvw5nDo8SRw5kuV8SDw5nDo1vDo8OZ4bq/ND/Do8OZ4bq/4bq9xIPDozPDmeG6v+G6vcSDw6Mzw5khWTXDmTTDncOjw5koMMOZKOG7suG6o8OZLOG7ssSDw5ko4bu0w5kuNOG7gTrDo8OZLDjDmeG6v+G6peG6v8OZ4bq/4bq9xIPDozPDmeG6v+G6vWhkw6Mzw5k0xJHhurnDmeG6o+G6reG6v8OZLuG7geG6rS7DmcOgNGbDozPDmTTEg+G7ssOjM8OZ4bqjYzXDmWvhu7Jsw5nhur1X4bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6ueG7jeG7geG6vzTEg+G6vcOaUeG6vjQpxIPDmXTDg8ODUC/hurlR

Theo CNN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]