Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye ngày 16/10 cho biết việc tổ chức bầu cử ở các vùng lãnh thổ của Palestine đang đối mặt với hai thách thức lớn, đó là thách thức ở Dải Gaza và Đông Jerusalem.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6syrhu6PhurLhuqnDg8OC4buz4bul4bud4bqpI8Oqw7rDsuG6osOD4buf4bulw7Lhuqlu4bujcuG6qeG6oMOq4bqpY+G6qcOD4buj4bq/buG7o+G6qcOD4buj4bqkbuG6qcOz4buv4buf4bqpQuG7s+G7n+G6qULhu5/hu5Vu4bqpw4N44bqpbuG7o+G6pG7huqltxKnEguG6qW7huqjhurcv4bujYuG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4Hhu6LDssOqb+G6reG6syrhu6PhurLhuqnDg8OC4buz4bul4bud4bqpI8Oqw7rDsuG6osOD4buf4bulw7LhuqnDmeG7p+G7o8Oqw7nDucOyb+G6qeG7nuG6ouG7o8ODw6rEkMOy4bqp4bul4bud4buBxJDhuqliw6kvYuG6q+G6qW7hu6Phu6fhuqlt4buf4buTw4PhuqlC4buf4buVbuG6qcODeOG6qW7hu6PhuqRu4bqpbcSpxILhuqlu4bqo4bqp4bu54bqpbuG6v27huqlC4bqw4bul4bud4bqpw7rhu4Xhu6Xhu6PhuqnDg+G7o3jhuqlu4bqyw6rhuqkjw6rDusOy4bqiw4Phu5/hu6XDsuG6qcOzw6rhu6Xhu53huqnDs+G7r+G7n+G6qcO5acOD4bqpQuG7s+G7n+G6qeG7o8Oq4buf4bqpw4Phu6Phur9u4buj4bqpw4Phu6PhuqRu4bqpw7rhu7Phu6XhuqPhuqnDs8Wp4bqpw7rhu4HhuqnDg+G7o+G6v27hu6PhuqnDg+G7o+G6pG7huqnhu7nhuqlP4buD4buf4bqp4bucw6p6w6rhuqlC4buB4bqpw5Phu63hu6Xhu53huqlUw7LhuqDEguG6osOqw7rDssO5w6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G6t+G7n8O54bud4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtbsO54bqiLcOB4buj4bunw4Phu6fhuq3huqnDg+G7n8ODw7rDsjbhuq0q4buj4bqy4bqpw4PDguG7s+G7peG7neG6qSPDqsO6w7LhuqLDg+G7n+G7pcOy4bqpbuG7o3LhuqnhuqDDquG6qWPhuqnDg+G7o+G6v27hu6PhuqnDg+G7o+G6pG7huqnDs+G7r+G7n+G6qULhu7Phu5/huqlC4buf4buVbuG6qcODeOG6qW7hu6PhuqRu4bqpbcSpxILhuqlu4bqo4bqp4bujcOG7peG7o+G6qeG7g+G7peG7o+G6qWLhuq3huqnhuqLhuqBuNuG6rS8vbm/hu6XDo23DquG7p8OD4bujw6rhu6Xhu6Phu6Phu6fDqsOjQuG7pS9vw7LhuqJ1w4Phu6fDgS/hu6XDskPhuqIvYuG6vcSRYi9i4bq54bq5b8SRYuG6q2ThuqtlY8OD4bq9YuG6ucOpw7piw6N0w4Hhu53huq3huqnDqsO6w4M24bqtKuG7o+G6suG6qcODw4Lhu7Phu6Xhu53huqkjw6rDusOy4bqiw4Phu5/hu6XDsuG6qW7hu6Ny4bqp4bqgw6rhuqlj4bqpw4Phu6Phur9u4buj4bqpw4Phu6PhuqRu4bqpw7Phu6/hu5/huqlC4buz4buf4bqpQuG7n+G7lW7huqnDg3jhuqlu4buj4bqkbuG6qW3EqcSC4bqpbuG6qOG6reG6qW/DqsODw6otw4Hhu6Phu6fDg+G7py3hu6fhuqDhu5/hu53hu5/hu6XDqsO6LeG6ouG6oG424bqt4bujw4PDg8OB4bqiw6AvL25v4bul4bufw7nhu53Do0Lhu5/DssOD4bulw6rDucOBw7rEguG6osOjQuG7pS/Dg8OpY+G6qy/EgsOBw7rhu6fDqm/Dsm8v4bub4bqiw7nhuqLEkC9j4bqrYuG6vV9i4bqrX2Lhurkvw4PDg0RC4bulX8OD4bujxIJfw4PEguG7p+G7peG7nV/DgcOqw7rDsuG6osOD4buf4bulw7LDo3TDgeG7neG6reG6qS/hurMq4buj4bqy4bqpw4PDguG7s+G7peG7neG6qSPDqsO6w7LhuqLDg+G7n+G7pcOy4bqpw5nhu6fhu6PDqsO5w7nDqm/huqkl4bujw4PDqsSQw7Lhu6PhuqnDg+G7h+G7n+G6qcO5d8OD4bqpbsSCd27huqnhu6Phu6nDgeG6qeG7ueG6qU3huqDEguG6ouG6osOyw7rhuqLhuqPhuqlNcuG6qeG7peG7neG7gcSQ4bqpZOG6qy/EkS9j4bqrYuG6vcOj4bqp4bqv4buC4bul4bujw6DhuqnDiuG7miMvKipdfeG7pOG6seG6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKuG7o+G6suG6qcODw4Lhu7Phu6Xhu53huqnhu57huqLhu6PDg8OqxJDDsuG6qcOzw4LDquG6qeG6oMOq4bqpw4Hhu6Phur/Dg+G6qW3hu5/hu5fEguG6qcOD4bqg4buR4bul4bqpw4Phu4fhu5/huqluxIJ3buG6qeG7nWnDgeG6qULhu7Phu5/huqlNd+G6qcOD4bqgw4Lhu7nhu6Xhu53huqnhu6Lhu7fDgeG6qcOD4bq/buG6qSPhu6Phur/Dg+G6qcOD4bqg4buf4buX4bul4bqpPcSC4buvbuG6qcOD4buT4bqpKuG7o+G6tsSQ4bqpw5Phu5/hu5fhu6Xhuqkjw7LDg8Oy4bqg4bqpw5LhuqDhu5914bqi4bqi4bun4bulw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhuqDhu6fhu6Xhu53huqnDuXfDg+G6qcOD4buj4but4bul4bud4bqpbuG6v+G7p+G6qW3hur/hu6fhuqlu4buj4buh4bqpw4PhuqDDguG7s27huqnDs8Wp4bqj4bqpKuG7o+G6suG6qcODw4Lhu7Phu6Xhu53huqnhu57huqLhu6PDg8OqxJDDsuG6qeG7peG7o+G7ieG7peG6qcO54buH4bul4buj4bqp4oCcQuG7n+G7lW7huqnDg3jhuqlu4buj4bqkbuG6qW7hur9u4bqpbsSCd27huqltxKnEguG6qW7huqjhuqlu4bujxILhu6Xhu53huqnhu7nhuqlN4bu14bqpKuG7i8SQ4bqj4bqpT+G7g+G7n+G6qeG7nMOqesOq4bqpQuG7geG6qcOT4but4bul4bud4bqpVMOy4bqgxILhuqLDqsO6w7LDueG6qeG6oOG7icOD4bqpw4DEgsOq4bul4bqpw4PhuqDhu6nhu6Xhu53huqnDs+G7l+G6qcO5w6rhu6Xhu53huqnDuuG7h+G7n+G6qW3EqcSC4bqpdeG7o+G7reG7peG7neG6qXXhu6Phu6Hhuqlv4buL4bul4bqpbuG7o+G6suG6qeG7ueG6qSPDqsO6w7LhuqLDg+G7n+G7pcOyw6PigJ3hurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syPhu6Phu6fhu6Xhu53huqnDg+G6oOG7geG7p+G6qeG7onbhu5/huqnhu53hu5/hur/hu6fhuqlC4bq04bqpw4PhuqDDquG7peG7neG6qeG7osOqw7nDquG6ouG6qeG7neG7n+G7geG7peG7o+G6qcOAxILEkOG7meG7peG6qXXhu5/hu5fDueG6qeG6ouG7p+G6v8OD4bqpT+G7g+G7n+G6qeG7nMOqesOq4bqpdeG7l+G6qcOD4bqm4bqp4bulZsO54bqpY+G6q+G6q+G6ueG6qeG6osOqxILhuql14buj4buf4bqpRMSC4bul4bud4bqpw7N3w4PhuqlC4buz4buf4bqpw7rhuqxu4bqpw7rDguG7t+G7peG7neG6qcOq4bul4bqp4bul4buf4bul4buj4bqpbuG6ssOq4bqpKnjhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7r+G7peG7neG6qSPDqsO6w7LhuqLDg+G7n+G7pcOy4bqpw5nDquG7o8O54bunxIJv4bqpw4ptbcOq4bqiw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s07hur9u4bqp4buleeG6qcO64bqsbuG6qW7hu6Phu4nDueG6qW/huqTDg+G6qW7hu6Phu5/DquG6qeG6oMO04bqp4buld+G7n+G6qW134bqpI8Oqw7rDsuG6osOD4buf4bulw7LhuqnDs+G7k+G7peG6qeG7pcOqxJDhuqnDusSC4but4bul4bqpw4Phu6Phu4nDg+G6qW3hu4fhu5/Do+G6qU7hur9u4bqpw4DEgsOq4bul4bqpbuG7o+G6pG7huqlu4buj4buh4bul4buj4bqpw4DEgsSQ4buZ4bul4bqpI8Oqw7rDsuG6osOD4buf4bulw7Lhuqnhuq8jw4rhurHhuqnDuuG7p+G6qeG7peG7neG7h+G7n+G6qULhu5/hu5Vu4bqpbcSpxILhuqlu4bqo4bqpbsO94bqpw4DEgsOq4bul4bqpw7pqw4HhuqnDgeG7o+G6v8OB4bqp4bqiw7ThuqltceG6qeG7osOqw7nDquG6ouG6qeG7ueG6qeG7nMOqesOq4bqpQuG7geG6qeG7nuG6ouG6oMOqw7LDuuG6qeG7ueG6qcOT4but4bul4bud4bqpVMOy4bqgxILhuqLDqsO6w7LDueG6qeG7peG7nWbhu6Xhuqlu4bujaeG7pcOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMqxILEqeG7peG6qcOD4bqgw4Lhu7Nu4bqj4bqpKnjhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7r+G7peG7neG6qcOKbW3DquG6ouG6qcOz4buF4bqp4bqyxJDhuqnDgMSCxJDhu5nhu6Xhuqlu4buj4bun4bqpLMSQ4bqpbcOq4bul4bqpbcSpxILhuqlu4bqo4bqpw4PhuqDEguG7peG7neG6qcOCw73hu6Xhu53huqkjw6rDusOy4bqiw4Phu5/hu6XDsuG6qW1nw4PhuqnDs8SpxILhuqlu4bujxIJr4bul4bqpbXHhuqlu4buj4bun4bqpbsSCd27huqltxKnEguG6qW7huqjhuqluw73huqnDgMSCw6rhu6XhuqnDumrDgeG6qcOB4buj4bq/w4HhuqlC4buB4bqpw4Phu5/hu5PDgeG6qeG6osOqxILhuqnDs8Wp4bqpw7rhu4HhuqltxKnEguG6qcODeOG7peG7neG6qcOD4buj4buv4bul4budw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhuqDhu6fhu6Xhu53huql14buj4buf4bqpw7PFqeG6o+G6qeG7osOqw7nDquG6ouG6qcO5xILhu6/hu6XhuqnDg+G7n+G7k+G7peG6qeG7o+G7geG7peG7o+G6qW3EqcSC4bqpbuG6qOG6qW7DveG6qcOAxILDquG7peG6qcO6asOB4bqpw4Hhu6Phur/DgeG6qULhu4HhuqnDg3jhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7r+G7peG7neG6qSPDqsO6w7LhuqLDg+G7n+G7pcOy4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqlu4bqw4bul4bud4bqpw7l3w4Phuqnhu6Xhu53hu4HEkMOj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurPhu6Lhu63DueG6qWJlL2LhuqvhuqPhuqnhu63hu6Xhu53huqnhu6LEguG6ouG6osOy4buf4bul4bqpw6rDui0l4bujw7Lhu5914buj4bqj4bqpw7l3w4PhuqnDg+G7o+G7geG7peG7o+G6qULhu5/hu5Hhu6XhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qcOz4buD4bul4bud4bqp4buaw6rDg8Oq4buj4bqpbuG6ssOq4bqpKnjhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7r+G7peG7neG6qcOKbW3DquG6ouG6qW7hu6Phu6fhuqlt4buf4buTw4PhuqnhuqLDqsSC4bqpdeG7o+G7n+G6qSzEkOG6qW3DquG7peG6qW3EqcSC4bqpbuG6qOG6qcOD4bqgxILhu6Xhu53huqnDgsO94bul4bud4bqpdeG7k8OD4bqpw4Phu6Phuq5u4bqpbuG6v27huqluxIJ3buG6qcOD4bujw6rDueG6qULhu4nhu6XhuqPhuqkqeOG7peG7neG6qcOD4buj4buv4bul4bud4bqpw4ptbcOq4bqi4bqp4bqiw7Thuqnhu4nhu6XhuqnDs3Hhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qcODeOG6qW7hu6PhuqRu4bqpbcSpxILhuqlu4bqo4bqpbsO94bqpw4DEgsOq4bul4bqpw7pqw4HhuqnDgeG7o+G6v8OBw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s07Egndu4bqpbcSpxILhuqlu4bqo4bqpw7pqw4HhuqnDgeG7o+G6v8OB4bqp4budxKnhu6XhuqnDs+G7i8SQ4bqp4bul4buj4buJw4PhuqnDs8OC4bu3buG6qcODeOG6qW7hu6PhuqRu4bqpw4Phu4fhu5/huqlu4bq/buG6qULhurDhu6Xhu53huqnDuuG7heG7peG7o+G6qcOD4bujeOG6qSPDqsO6w7LhuqLDg+G7n+G7pcOy4bqpw7rhu4HhuqlC4buB4bun4bqpw4Phu6Phur/hu6Xhu53huqliL2PhuqvhuqvDqeG6o+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw7PFqeG6qeG7osOqw7nDquG6ouG6qeG7neG7n+G7geG7peG7o+G6qcOzw6rhuqnhuqLhu6/huqnhur/DgeG6qcOz4buD4bun4bqpw4PhuqDhu6fhu6Xhu53huqnhu6J34buf4bqpw7N24bul4bud4bqpw5pqw4HhuqnDgeG7o+G6v8OB4bqpI8Oqw7rDsuG6osOD4buf4bulw7LDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzKuG6oMOC4buzbuG6qcOzxanhuqPhuqnDg+G6oOG7p+G7peG7neG6qW7Egndu4bqpbcSpxILhuqlu4bqo4bqpKnjhu6Xhu53huqnDg+G7o+G7r+G7peG7neG6qULhu4Hhu6fhuqnDg+G7o+G6v+G7peG7neG6qWIvY+G6q+G6q2XhuqPhuqnhu63hu6Xhu53huqnDim1tw6rhuqLhuqnDs8OC4bu3buG6qW3EqcSC4bqpw7rhu4HDueG6qSp44bul4bud4bqpw4Phu6Phu6/hu6Xhu53huqlO4buj4buh4bul4buj4bqpw4DEgsSQ4buZ4bul4bqpI8Oqw7rDsuG6osOD4buf4bulw7LDo+G6qSrEgsSQ4bqp4bul4buj4buf4buR4bul4bqj4bqpbuG7o+G7n+G7k+G7peG6qcOD4bujZ+G7peG7neG6qW7hurLDquG6qeG7osOqw7nDquG6ouG6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpbsSCd27huqltxKnEguG6qW7huqjhuqnhu6N34buf4bqpw7N24bul4bud4bqpw7pqw4HhuqnDgeG7o+G6v8OB4bqpI8Oqw7rDsuG6osOD4buf4bulw7Lhuql14buj4but4bul4bud4bqpbsWp4bqp4buj4buf4buVxILhuqnDuuG6rG7huql14buX4bqpw4Phuqbhuql14buj4buf4bqpROG7g8SQ4bqp4bqgw6rhuqlu4buj4bufw6rhuqnhuqDDtOG6qeG7pXfhu5/huqltd+G6qeG7pWbDueG6qWPhuqvhuqvhurnDoy/Do+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4HDisSCw4Phu6Phu6fhuqDhuq3hurPhuq8qKl194bukL33hu5/DssOD4bulw6rDuSvhurHhurcvw4HhurM=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]