(Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu xây dựng con người là những công dân gương mẫu, gia đình, thôn (khu phố), cơ quan, đơn vị, xã (thị trấn), doanh nghiệp kiểu mẫu; có nền kinh tế phát triển bền vững, đời sống vật chất và tinh thần từng bước được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được ổn định..., đến nay, huyện Hậu Lộc đã triển khai quyết liệt, hiệu quả phong trào “Xây dựng công dân, gia đình, thôn (khu phố), xã (thị trấn), cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu” bằng cách làm sáng tạo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hậu Lộc xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu bằng cách làm sáng tạo

Hậu Lộc xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu bằng cách làm sáng tạo

Xã Phú Lộc (Hậu Lộc) xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn gắn với xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu.

Với mục tiêu xây dựng con người là những công dân gương mẫu, gia đình, thôn (khu phố), cơ quan, đơn vị, xã (thị trấn), doanh nghiệp kiểu mẫu; có nền kinh tế phát triển bền vững, đời sống vật chất và tinh thần từng bước được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được ổn định..., đến nay, huyện Hậu Lộc đã triển khai quyết liệt, hiệu quả phong trào “Xây dựng công dân, gia đình, thôn (khu phố), xã (thị trấn), cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu” bằng cách làm sáng tạo.

Ông Bùi Ngọc Tú, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hậu Lộc cho biết: Sau khi có Quyết định số 488/2014/QĐ-UBND ngày 17-2-2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH quê hương, đất nước giai đoạn 2014-2020, huyện Hậu Lộc đã triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Huyện đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Xây dựng công dân, gia đình, thôn làng (khu phố), xã (thị trấn), cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu giai đoạn 2017-2020”. Phương châm là lựa chọn những xã đã và đang hoàn thành xây dựng nông thôn mới để làm trước, những xã khó khăn hơn làm sau. Phòng nội vụ với vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND huyện đã hướng dẫn cụ thể quy trình, triển khai đôn đốc các đơn vị thực hiện. Định kỳ hàng năm trình chủ tịch UBND huyện xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu. Đồng thời tổng hợp hồ sơ đề nghị UBND tỉnh xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian.

Theo kế hoạch, huyện phấn đấu đến năm 2020 đạt mục tiêu: Có từ 65% trở lên công dân trên địa bàn huyện đạt danh hiệu “Công dân gương mẫu”; 60% hộ gia đình trở lên đạt danh hiệu “Gia đình kiểu mẫu”; 50 thôn, khu phố trở lên đạt danh hiệu “thôn, khu phố kiểu mẫu”; 2 xã, thị trấn trở lên đạt danh hiệu “xã, thị trấn kiểu mẫu”; 10 cơ quan, đơn vị, trường học trở lên đạt “cơ quan, đơn vị, trường học kiểu mẫu”; 2 doanh nghiệp (có tổ chức công đoàn cơ sở) trở lên đạt danh hiệu “doanh nghiệp kiểu mẫu”. Để đảm bảo mức độ hoàn thành kế hoạch đạt 100% trở lên, UBND huyện đã ban hành Quyết định 259/QĐ-UBND ngày 25-1-2019 kèm theo kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ huyện, nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trong đó giao cụ thể cho 21 đơn vị đạt danh hiệu kiểu mẫu trong năm 2019. Đến hết tháng 3-2019, toàn huyện đã có 11 đơn vị cấp xã, 2 đơn vị, cơ quan, 24 đơn vị trường học đăng ký đạt danh hiệu kiểu mẫu (trong đó 2 xã Văn Lộc và Phú Lộc được huyện giao chỉ tiêu xã đạt danh hiệu kiểu mẫu năm 2019).

Ông Đoàn Văn Nga, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, cho biết: Hàng năm, cấp ủy đã đề ra nghị quyết chuyên đề về thực hiện các danh hiệu kiểu mẫu. Trong tổ chức các phong trào thi đua của xã cũng đã đưa vào nội dung này. Mỗi năm xã bình xét được 20% các danh hiệu kiểu mẫu và biểu dương tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Do được tuyên truyền sâu rộng nên hầu hết người dân đều đồng tình hưởng ứng, cam kết thực hiện các danh hiệu thi đua gắn với việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước của địa phương; gắn với sản xuất nông nghiệp an toàn, tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường... Xã đang tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành việc công nhận danh hiệu xã kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2019.

Theo dự kiến, các thôn của 2 xã Văn Lộc và Phú Lộc sau khi thẩm định lần 1 vào tháng 3-2019 nếu đạt sẽ được huyện công nhận vào tháng 5-2019. Nếu thôn nào chưa đạt thì tiếp tục triển khai thực hiện để thẩm định lần 2 vào tháng 9-2019 và công nhận vào tháng 10-2019. Đối với xã thì hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ trình tỉnh công nhận vào tháng 10-2019. Các thôn ở các xã còn lại đăng ký đạt năm 2018, 2019 thẩm định lần 1 vào tháng 4-2019; đơn vị chưa đạt thì thẩm định lần 2 vào tháng 9-2019. Khối cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thẩm định lần 1 vào tháng 4-2019, thẩm định lần 2 vào tháng 9-2019; hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục trình tỉnh công nhận vào tháng 10-2019. Các đơn vị thuộc ngành giáo dục thẩm định vào tháng 6-2019, nếu đạt thì trình tỉnh công nhận vào tháng 7-2019, chưa đạt thì thẩm định lần 2 vào tháng 9-2019 và trình tỉnh công nhận vào tháng 10-2019.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Hậu Lộc đã đề ra một số giải pháp, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp của MTTQ, các tổ chức đoàn thể, phát động phong trào thi đua, triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các tiêu chí kiểu mẫu, vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết phải xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân để toàn thể cán bộ và nhân dân hiểu và tự giác thực hiện. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá chất lượng, tiến độ thực hiện các tiêu chí công dân kiểu mẫu, gia đình, thôn, khu phố, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu. Đối với cấp xã, hàng năm mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải lựa chọn một hoặc một số nội dung, công việc làm nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, thực hiện và xây dựng thành mô hình, điển hình. Đối với cấp huyện, hằng năm, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể căn cứ các tiêu chí kiểu mẫu có liên quan đến ngành, lĩnh vực do đơn vị quản lý để chỉ đạo, xây dựng điển hình để nhân ra diện rộng. Thường xuyên tổ chức giao ban chuyên đề để nắm bắt tình hình; biểu dương, khen thưởng, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau giữa các cơ quan, đơn vị... Bên cạnh đó, HĐND huyện đã ban hành nghị quyết khen thưởng: Đối với xã (thị trấn) đạt danh hiệu kiểu mẫu thưởng 300.000.000 đồng/đơn vị; thôn (khu phố) đạt danh hiệu kiểu mẫu thưởng 20.000.000 đồng/đơn vị; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu kiểu mẫu thưởng 10.000.000 đồng/đơn vị. Với cách làm sáng tạo, kịp thời đã góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu trên địa bàn huyện sớm về “đích”.

Ngọc Anh


Ngọc Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 hữu cơ miền trung - 21:07 06/04/19

 Trả lời

để sử dụng cho mô hình này mời các bạn tham khảo http://huucomientrung.com.vn/kien-thuc-nong-nghiep/cach-trong-rau-sach-trong-chau-xop-tai-nha-3543.html

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]