(Baothanhhoa.vn) - Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) là công cụ quản lý mới trong triển khai Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3965/2017/QĐ - UBND về ban hành quy định xác định chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Các sở đều ở vị trí tốt, cấp huyện giảm 2,1%

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) là công cụ quản lý mới trong triển khai Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3965/2017/QĐ - UBND về ban hành quy định xác định chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh.

Trên cơ sở tự đánh giá chấm điểm của các đơn vị và ý kiến thẩm định của các thành viên tổ thẩm định, Sở Nội vụ được giao tổng hợp, công bố chỉ số CCHC hằng năm.

Năm 2017, chỉ số CCHC của các sở, cơ quan ngang sở (gọi chung là cấp sở) được đánh giá xác định trên 8 lĩnh vực, 27 tiêu chí và 68 tiêu chí thành phần; chỉ số CCHC các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) được xác định trên 8 lĩnh vực, 32 tiêu chí và 71 tiêu chí thành phần.

Theo công bố của Sở Nội vụ, các đơn vị dẫn đầu về chỉ số CCHC cấp sở là Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp có chỉ số đạt 92% so với điểm tối đa (100), tiếp đó là Văn phòng UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ có chỉ số đạt 90%... Chỉ số CCHC trung bình của các sở là 87%, chỉ số của các sở điểm không chênh lệch nhau nhiều và đều ở vị trí có chỉ số CCHC tốt (đạt từ 80% trở lên).

Trong khi đó, giá trị trung bình chỉ số CCHC cấp huyện là 82,23% (giảm 2,1% so với năm 2016). Có 3 nhóm chỉ số tương ứng với kết quả xếp loại gồm: Nhóm các huyện đạt kết quả xuất sắc, có 2 đơn vị (bằng năm 2016) là TP Thanh Hóa (đạt 91%) và huyện Thọ Xuân (đạt 90,75%). Nhóm các huyện đạt kết quả tốt, có chỉ số từ 80% đến dưới 90%, gồm 18/27 đơn vị (giảm 7 huyện so với năm 2016). Nhóm các huyện đạt kết quả khá gồm các huyện đạt chỉ số từ 70% đến dưới 80%, có 7/27 đơn vị.

Từ điểm số đạt được trong 8 lĩnh vực được đánh giá theo chỉ số CCHC năm 2017, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của sở, đối với cấp huyện là xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại huyện; cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức (CCVC); cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, cho thấy những kết quả đạt được của từng đơn vị phản ánh rõ nét quá trình tổ chức và triển khai thực hiện CCHC theo chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ và kế hoạch CCHC năm 2017 của UBND tỉnh.

Các đơn vị đạt chỉ số CCHC cao đều là những đơn vị có nhiều chỉ số thành phần đạt cao, đã coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc xây dựng kế hoạch CCHC và có sự kiểm tra, báo cáo thống kê đầy đủ, có chất lượng về các nội dung CCHC. Và ngược lại, các đơn vị đạt chỉ số thấp trong lĩnh vực chỉ đạo, điều hành đều dẫn đến chỉ số tổng hợp thấp.

Trong năm qua, Chính phủ, UBND tỉnh, đã tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy mạnh thực hiện CCHC. Trên cơ sở đó, các sở, huyện đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị mình. Giá trị trung bình tại chỉ số chỉ đạo, điều hành CCHC ở cấp sở đạt 84,06% (tăng 1,22% so với năm 2016); đối với cấp huyện đạt 82,63% (tăng 2,87%), cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành nói chung đã được quan tâm và có sự chỉ đạo quyết liệt hơn tại các sở và các địa phương.

Về chỉ số tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của sở, ngành: Giá trị trung bình của chỉ số đạt 91,92% (giảm 0,16% so với năm 2016). Trong khi đó chỉ số trung bình của lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại cấp huyện cũng chỉ đạt 81,67% (giảm 3,96% so với năm 2016).

Về chỉ số CCTTHC: Phần lớn các sở, ngành có chỉ số đạt ở mức tốt, giá trị trung bình tại chỉ số này đạt 90,38% (tăng 9,71% so với năm 2016). Tiêu biểu có những đơn vị đạt điểm tối đa như: Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Trong khi đó ở cấp huyện, không có đơn vị nào đạt điểm tối đa. Giá trị trung bình chỉ số này của cấp huyện là 81,92% (giảm 1,26% so với năm 2016).

Giá trị trung bình các chỉ số thành phần về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC, đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của cấp sở và cấp huyện đều tăng cho thấy các đơn vị, địa phương đã tuân thủ tốt các quy định của Chính phủ, UBND tỉnh, quan tâm hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực có trình độ. Việc áp dụng các cơ chế về khoán, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đã góp phần nâng cao tính chủ động, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Giá trị trung bình chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước của cấp sở đạt 95,42%; cấp huyện đạt 93,33% (tăng 6,6% so với năm 2016). Chỉ số thành phần về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC của cấp sở có giá trị trung bình là 90% (tăng 6% so với năm 2016); cấp huyện đạt 86,75% (tăng 1,34%). Giá trị trung bình chỉ số đổi mới cơ chế tài chính đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của cấp sở đạt 97,60% (bằng mức năm 2016) và cấp huyện đạt 94,80% (tăng 2,2% so với năm 2016). Song bên cạnh đó, ở cấp huyện, vẫn có những đơn vị thực hiện các chỉ số thành phần này chưa tốt dẫn đến có chỉ số đạt dưới 80% như Lang Chánh, Mường Lát, Quan Hóa, Triệu Sơn, Thiệu Hóa...

Về chỉ số hiện đại hóa hành chính: Hầu hết các đơn vị đã thực hiện tốt việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 - 2008. Tuy nhiên, đa số chưa cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 vì vậy điểm chỉ số của các đơn vị tại lĩnh vực này giảm nhiều so với năm 2016. Giá trị trung bình của chỉ số thành phần này của cấp sở đạt 60,08% (giảm 21,5% so với năm 2016); cấp huyện chỉ đạt 55,85% (giảm 12,93%).

Chỉ số thành phần thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp sở đạt 92,15% (tăng 3,79% so với năm 2016) cho thấy chất lượng phục vụ tại các đơn vị và trung tâm hành chính công ngày càng được nâng cao; trong khi đó của cấp huyện đạt 87,86% (giảm 3,47%), một số huyện miền núi rơi vào nhóm đạt chỉ số thấp.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, qua chỉ số điểm và xếp loại cho thấy công tác CCHC tại một số đơn vị đã có chuyển biến tích cực. Giá trị trung bình chỉ số CCHC của các sở có kết quả cao hơn các huyện. Điều này cũng có thể nhìn nhận từ sự nghiêm túc trong chỉ đạo, điều hành CCHC của các sở, từ sự nhận thức ý nghĩa, vai trò quan trọng và quyết tâm chính trị của người đứng đầu. Kết quả phản ánh tương đối khách quan việc triển khai thực tế tại các sở, các địa phương, là nguồn thông tin quan trọng giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá đúng công tác CCHC, từ đó phát huy mặt mạnh, khắc phục những điểm yếu, hạn chế, để đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng CCHC trong thời gian tới.


Hồng Hạnh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]