(Baothanhhoa.vn) - Ngày 5-6, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Thanh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Hải Long, Xuân Khang, Xuân Phúc, Phúc Đường, Xuân Thái (Như Thanh). Dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Như Thanh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq04bugRELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJHBQP+G7pOG7juG6qsOC4bqr4buEUEJPUOG7mjpC4buD4bqrauG6qUI/VMWo4bugQj9Q4buUJEIgO8OTQsOTfUI/KlBC4bugOjDGoMWoQmrhu6ApQnDhu6Dhu4DFqOG7oOG6tC/hu6BEw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4buD4buO4buAw5LhuqrDgkJq4bue4buCMELhurgt4bq6xIJCP8OdQuG7jOG7hFBCT1Dhu5o6QuG7g+G6q2rhuqlCP1TFqOG7oELhu55Y4bumQsOT4buGw5NC4buMWMWo4bueQsOT4bugUeG6okLhu53hu6Dhu4Thu6ZCcOG7oOG7gMWo4bugQuG7oeG7tMWoxIJCdTBCXVDhu5jFqELhuqfhu4DFqEJw4bugKeG7uMWo4bueQl0uQnBUxajhu6BCITDEgkLhu53hu6Dhu6hC4bqt4bugIUI/U8OT4bugQnDhu6Ap4bu4xajhu55CPyp7w5NC4buD4bqrauG6qUI/VMWo4bugw4NCcCpLxahC4burSMWoQnA6SsWoxIJCcFTFqOG7oEIhMEJdUOG7mMWoxIJC4bqnUUI/4bugKULhu4M6MMagxahCITDEgkLhuq3hu6AhQj9Tw5Phu6BC4buD4bqrauG6qULhu6A6MMagxahCauG7oClCcOG7oOG7gMWo4bugQuG7jEdCw5Phu6hCTzrDnVBCP1Dhu5QkQiA7w5NCXeG7tlBCw5N9Qj8qUELDk+G7hsOTQiBHQuG7g0ZQQuG7icavxajhu57EgkLhu606xKjFqELhu4vhu6Dhu4DFqOG7nsSCQuG7rTrEqMWoQuG7neG7oDvDk8SCQuG7neG7oDvDk0Lhuqsp4bu4xajhu57EgkLhu606xKjFqEJw4bug4buGUELhurZq4bugKUJw4bug4buAxajhu6DhurLhuq5C4bqpe0JPOsOdUEI/UOG7lCRCIDvDk0LDk+G7qELhu4zhu4RQQsOSUMagxahC4bukR8Wo4bugQuG7jOG7hMavQuG7q0jFqEIk4bug4buqxajhu55C4buD4bqrauG6qUI/VMWo4bugxIJCdTBCT+G7gMWoQsSpcHDhu6NCP1TFqOG7oMSCQuG7pEfFqOG7oELhu4zhu4TGr0Lhu6A6MMagxahCauG7oClCcOG7oOG7gMWo4bug4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0UOG7puG7nkImKsOT4bu34bqqLy9Q4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvxajhu44iJi9Ew4rEkEUvw4nDisOSxJBE4bq6w4nDicOJxJA/w4pFxJBF4bukxJDhuq7DmiThu57huqpCL8OCQnDGr+G7gsWoQsOTRsWo4bugQk86w51QQj9Q4buUJEIgO8OTQsOTfUI/KlDhuq5C4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Jw4buEUEJPOsOdUEI/UOG7lCRCIDvDk8SCQj/hu6Dhu4AwQuG7psOMP0I/w51C4buM4buEUEJPUOG7mjpC4buD4bqrauG6qUI/VMWo4bugQuG7jFjFqOG7nkLDk+G7oFFC4bud4bug4buE4bumQnDhu6Dhu4DFqOG7oELhu6Hhu7TFqMSCQnUwQl1Q4buYxahC4bqn4buAxahCcOG7oCnhu7jFqOG7nkJdLkJwVMWo4bugQiEwxIJC4bud4bug4buoQuG6reG7oCFCP1PDk+G7oEJw4bugKeG7uMWo4bueQj8qe8OTQuG7g+G6q2rhuqlCP1TFqOG7oELhu4xHQj/hu6BWxajhu55CT+G7hsavQj/hu6jhu6ZCP0k/Qj9Sxajhu6BC4bugUsWo4bugQsOZUMWo4bugQj/hu5RCLUIgR0Lhu6BZUELhurhCP+G7oOG7hsWo4bueQsWoSOG7pkLEkENEw4rEgkLFqOG7oFDGoOG7pkJdLkI/KuG7sMWo4bueQj/EqOG7pkLFqOG7oFvFqOG7nkI/4bug4buGxajhu55Cw5M6V1BCxahI4bumQsOTIeG7gEI/VMWo4bugw4NCP+G7oFbFqOG7nkJP4buGxq9Cw5J7QsOZUOG7lMWoQsWoWVBCw5I6xajhu57EgkLDk+G7oCnhu7TFqOG7nkI/KlLFqOG7oELDmTJC4bug4buwJEI/4bugPELhurpC4buD4bqrauG6qUI/VMWo4bugQsOZ4bug4buo4buAQuG7reG7q+G7heG7heG6ruG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6tFDhu6bhu55CJirDk+G7t+G6qi8vUOG6rk/hu4DGrz/hu6Dhu4DFqOG7oOG7oMav4buA4bquXcWoL8Wo4buOIiYvRMOKxJBFL8OJw4rDksSQROG6usOJw4nDicSQP0Thur7DiuG6uuG7pOG6uuG6rsOaJOG7nuG6qkIvw4LhuqtYxajhu55Cw5Phu6BRQuG7neG7oOG7hOG7pkJw4bug4buAxajhu6BC4buh4bu0xajEgkJ1MEJdUOG7mMWoQuG6p+G7gMWoQnDhu6Ap4bu4xajhu55CXS5CcFTFqOG7oEIhMMSCQuG7neG7oOG7qELhuq3hu6AhQj9Tw5Phu6BCcOG7oCnhu7jFqOG7nkI/KnvDk0Lhu4Phuqtq4bqpQj9Uxajhu6BCP+G7oFbFqOG7nkJP4buGxq9CP+G7qOG7pkI/ST9CP1LFqOG7oELhu6BSxajhu6BCw5lQxajhu6BCP+G7lEItQiBHQuG7oFlQQuG6uEI/4bug4buGxajhu55CxahI4bumQsSQQ0TDisSCQsWo4bugUMag4bumQl0uQj8q4buwxajhu55CP8So4bumQsWo4bugW8Wo4bueQj/hu6Dhu4bFqOG7nkLDkzpXUELFqEjhu6ZCw5Mh4buAQj9Uxajhu6Dhuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4JwKsavxajhu55Cw5nhu6BWxajhu55Cw5nhu6BRQsOSxKjFqELDk+G7oCHEgkLDk31CPypQQsOT4buGw5NCIEdC4buDRlBC4buJxq/FqOG7nsSCQuG7rTrEqMWoQuG7i+G7oOG7gMWo4bueQuG7jEdCw5lQ4buUxahCxajhu57hu6BTQuG7jOG7lMWoQsOT4buGw5NC4buM4buEUEJPUOG7mjpC4buD4bqrauG6qUI/VMWo4bugQuG7plk/QiZXQl1KxahC4buM4buWxIJCxajhu6ApQsOT4bug4buUQuG7jFlCJOG7oC5Cw5NKJELhu4xXUEJd4bu2UELDk+G7hsWoQk9ZQsOZ4bugVsWo4bueQsOT4bugOjDhu5jFqEI/KuG7hsOT4bugQsOTSiRCIEdCJTrhu4ZCP+G7oEokw4NCP1LFqOG7oEI/KuG7hMWo4bueQlZCxajhu6BQ4buc4bumQuG7plZQQj8qKeG7uMWo4bueQj/hu4RQQsOT4buGw5NCw5nhu6A6Ql17w5NCPyrhu4DFqOG7nkI/KuG7hFDEgkLhu55Q4buAQj8q4buEUELDk+G7oEjFqELFqDpWUMODQj9Q4buUxahC4buMWUI/4buge8OTQuG7oFDGoMWoQsOT4buGw5NCPzow4buUxahC4buMKeG7uMWo4bueQsWoV1BCPz5C4buJ4buqQsOT4buAxq9C4buL4bug4buGxajhu55Cw5Phu6BQ4buUxahCIEdC4buDRlBC4burxKjFqELhu4xQQuG7g0ZQQuG7icavxajhu55CP1Dhu5TFqELhu4xZQsOT4bugTOG7psODQsOSe0Lhu4bFqELhu4xLOkI/KULDmeG7oDpCw5I6QuG7pFPDk+G7oEImUMWo4bugQj/hu6Dhu4ZQQuG6p+G7lMWoQmLFqELDk+G7oCnhu4BC4buMKUDDk0I/KlDhu5rFqELDmeG7oOG7gFBCP+G7oHvDk0Lhu6BQxqDFqMODQuG7nlDhu4ZC4buM4buWxahCTyxC4buMSj9C4bueUEZQQiThu6Dhu6jFqOG7nkLhu6bDjD9CT8ONxajhu55CP+G7oEokQuG7oOG7tMWoQuG7nlDhu4ZCP+G7oFNCPyop4bu4xajhu57Dg0LFqOG7ninhu7hQQsOSxKjFqELFqFbFqOG7nkI/4bugVsWoQuG7psavxajhu55C4bumOlfFqEIm4bu24bumQuG7jClAw5NCJn1Cw5Iuxajhu55Cxagp4bu2w5NCJuG7hMOT4bug4oCmQuG6rX1CPypQQsOT4buGw5NCIEdC4butOsSoxahC4bud4bugO8OTxIJC4bud4bugO8OTQuG6qynhu7jFqOG7nsSCQuG7rTrEqMWoQnDhu6Dhu4ZQQsOZUOG7lMWoQsWo4bue4bugU0Im4bu24bumQuG7jEs6Qj8pxIJCPzpCJn3hu4BCPzow4buUxahC4buMKeG7uMWo4bueQuG7nlDhu4DGr0I/4bugVsWo4bueQuG7jFBCPz5CIEdC4buDRlBC4burxKjFqELhu4zhu5TFqELhu606xKjFqELhu53hu6A7w5PEgkLhu606xKjFqEJw4bug4buGUMODQsWoxKjFqOG7nkLhu6Y8w5NCJOG7oC5Cw5NKJELDk+G7oMavQsOT4buGxahCT1lCxajhu54p4bu4UELDk+G7gMavQj86w51QQiNCw5Phu7RCJiPDg0Lhu55QRlBCJTow4buUP0JdSsWoQuG7jOG7lkLhu4wpQMOTQuG7pizhu4BC4bumSj9C4bueUOG7hsODQj9Q4buUJEI/LsOTQuG7oOG7skI/KkBCXeG7gkI/SMWo4bueQsOTKeG7uMWo4bueQsOT4buGw5NCw5Phu6Ap4bu0xajhu55CPypSxajhu6DEgkLDk+G7oFHFqOG7oEIm4buGw5Phu6BC4bueUEbhu6ZCxajhu57hu6DDqMavQsOZ4bugOkJde8OTQuG7plDhu5bFqELFqDtQ4bqu4bq0LyTDguG6tCRCw5Phu6Thu4AmJuG7t+G6qiThuqfGr8OSMOG6qsOC4bq0UOG7puG7nkImKsOT4bu34bqqLy9Q4bquT+G7gMavP+G7oOG7gMWo4bug4bugxq/hu4Dhuq5dxagvxajhu44iJi9Ew4rEkEUvw4nDisOSxJBE4bq6w4nDicOJxJA/4bq+Q+G7pMOK4bquw5ok4bue4bqqQi/DguG6tC8kw4LhurQkQsOT4buk4buAJibhu7fhuqok4bqnxq/DkjDhuqrDguG6rX1CPypQQuG7oDowxqDFqEJq4bugKUJw4bug4buAxajhu6BCP+G7hFBCTzrDnVBCP1Dhu5QkQiA7w5Phuq7hurQvJMOC4bq0JELDk+G7pOG7gCYm4bu34bqqJOG6p8avw5Iw4bqqw4Lhu6Hhu4A6QsOZ4bugUELhu6RJxajhu55Cxajhu57hu6Dhu45CMULDmVDhu5TFqMSCQsOZUOG7lMWoQsWo4bue4bugU0LDkyHhu4BCw5N9Qj8qUMSCQuG7jFjFqOG7nkLDk+G7oFFCcCpLxahC4burSMWoQnA6SsWoxIJCcFTFqOG7oEIhMEJdUOG7mMWoxIJC4bqnUUI/4bugKULhu4M6MMagxahCITDEgkLhuq3hu6AhQj9Tw5Phu6BC4buD4bqrauG6qULhu6A6MMagxahCauG7oClCcOG7oOG7gMWo4bugQuG7jEdC4bueUEZQQj8qUsWo4bugQuG7plk/QiZXQsWoWVBCw5I6xajhu55CP+G7oDpZw5NCP+G7oE3hu6ZCJTow4buWxahCw5Mh4buAQuG7oDowxqDFqOG6rkLhuqtYxajhu55CP+G7oOG7uFDEgkI/UOG7lCRCP+G7oDpCw5Phu4bDk0IxQsOZUOG7lMWoxIJCw5lQ4buUxahCxajhu57hu6BTQsOTIeG7gELDk31CPypQQuG7jOG7mkI/KlLFqOG7oELhu4Phuqtq4bqpQj9Uxajhu6BCPyrGr8Wo4bueQsOZMkLhu6Dhu7AkQj/hu7ZQ4bqu4bq0LyTDgg==

Trần Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]