Hoàng gia Tây Ban Nha ngày 3/8 cho biết cựu vương Juan Carlos đã thông báo kế hoạch sống lưu vong sau khi ông bị điều tra cáo buộc tham nhũng trong và ngoài nước thời gian gần đây.

Tin liên quan

Đọc nhiều

NsOyw6PhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7FX4buNd+G7l2nDoDdGw4B44bqhw4Phu7nhu6Xhu5vDs+G6oVfhur3hurDhuqHhu4Thuqfhu5vhuqHhu5rDsuG6p+G6oeG7mHjhuqfhu5vhuqFG4bqn4buv4buX4budduG6oeG7rXjhurBqd+G6oWjDtOG7m8Oy4bqhdnPhu5vDs+G6oeG7l+G7uXjhuqHDg+G7neG7m8OzNi/DssOjNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7HDkmnhuqdnw6A3w5Lhu53huqnhu5vDs+G6ocOz4buN4bqn4bqhV+G6veG6sOG6oeG7hOG6p+G7m+G6oeG7msOy4bqn4bqh4bubw7PhuqnhurDhuqHhuq8vw6LhuqFmw7Lhu53huqHhu4Xhu41qd+G6oWbDgHjhuqHDg+G7ueG7peG7m8Oz4bqh4buYeOG6p+G7m+G6oUbhuqfhu6/hu5fhu5124bqhaGPhuqF3w7Jy4bubw7PhuqHhu4Xhuq3hu53huqHhu5Vq4bqhw7Lhu53huqtmw7LhuqF2c+G7m8Oz4bqh4buX4bu5eOG6ocOD4bud4bubw7PhuqF24bqneOG6oeG7lcOy4buN4bqhcuG7m8Oz4bqh4buFw7ThuqFo4buNa3jhuqF34buv4bqn4bqhZuG6reG7neG6oeG7hXh1ZuG6oXfDsuG6p8ah4bqh4bubw7Lhu7fhu5vDs+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6ocOD4bqp4bqh4bubw7Phu53huqnhu43huqHhu5vhu7nhu6dm4bqhd8Oyxanhu43huqHDs+G7jeG6p+G7m+G6ocOz4bq/4bub4bqhaOG6veG6sDI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgNzbhu43GocOz4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOgZsahdi3hu7HDsuG7nXfhu53DoOG6oXfhu4134buXaT7DoEbDgHjhuqHDg+G7ueG7peG7m8Oz4bqhV+G6veG6sOG6oeG7hOG6p+G7m+G6oeG7msOy4bqn4bqh4buYeOG6p+G7m+G6oUbhuqfhu6/hu5fhu5124bqh4buteOG6sGp34bqhaMO04bubw7LhuqF2c+G7m8Oz4bqh4buX4bu5eOG6ocOD4bud4bubw7PhuqHDssO14bubw7LhuqFi4bubw7LhuqHDo8Og4bqhduG7r2Y+w6AvL2Zn4bubMuG7heG6p+G7nXfDsuG6p+G7m8Oyw7Lhu53huqcyw4Phu5svZ2l24buVd+G7neG7sS/hu5tpxIJ2L8SD4bqj4bqvw6Mvw6PhurXhurVnxIPhuqPhuqXEg+G6t+G6r8Oid8Oj4bqz4bq34buXw6My4buZ4buxw7PDoOG6oeG6p+G7l3c+w6BGw4B44bqhw4Phu7nhu6Xhu5vDs+G6oVfhur3hurDhuqHhu4Thuqfhu5vhuqHhu5rDsuG6p+G6oeG7mHjhuqfhu5vhuqFG4bqn4buv4buX4budduG6oeG7rXjhurBqd+G6oWjDtOG7m8Oy4bqhdnPhu5vDs+G6oeG7l+G7uXjhuqHDg+G7neG7m8Ozw6DhuqFn4bqnd+G6py3hu7HDsuG7nXfhu50t4bud4buv4buNw7Phu43hu5vhuqfhu5ctduG7r2Y+w6DDsnd34buxdiAvL2Zn4bub4buNxqHDszLDg+G7jWl34bub4bqnxqHhu7Hhu5d4djLDg+G7my934bqzxIPhuqMveOG7seG7l+G7neG6p2dpZy9vdsahduG6sC/Eg+G6o8SD4bqjX+G6o8OiX+G6o+G6sS/hu5l44bqn4bubX2bhuqfhu6/hu5fhu512MuG7meG7scOzw6DhuqEvN0bDgHjhuqHDg+G7ueG7peG7m8Oz4bqhV+G6veG6sOG6oeG7hOG6p+G7m+G6oeG7msOy4bqn4bqh4buYeOG6p+G7m+G6oUbhuqfhu6/hu5fhu512MuG6oTThu5rDs3h04bubIOG6ocOTaXd34bqw4bqh4buMxqHhuqfDs2l2NTYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3V+G7r+G7neG7m8Oz4bqhd8Oy4bu54bqhw7PhuqDhu43huqFm4bud4bub4bqhd+G7r+G6p+G7jeG6ocahw7Xhu5vDsuG6oeG7l+G6qeG6oeG7msOy4bqp4bqhw4N44bqn4bqhV+G6veG6sOG6oeG7hOG6p+G7m+G6oeG7msOy4bqn4bqhT2nhu5fhu43hu7Fp4bqhKuG7jDHhuqFy4bubw7PhuqHhu5h44bqn4bub4bqhRuG6p+G7r+G7l+G7nXbhuqFmw7Lhu53huqHhu4Xhu41qd+G6oWhj4bqh4buteOG6sGp34bqhaMO04bubw7LhuqF2c+G7m8Oz4bqh4buX4bu5eOG6ocOD4bud4bubw7PhuqHhu5vDs+G7neG6qeG7jeG6oVfhur3hurDhuqHhu4Thuqfhu5vhuqHhu5rDsuG6p+G6oeG7m8OyZcah4bqhxqHhuqfhu5vDs+G6oeG7l+G6q+G7jeG6oWjhu41reOG6oXdzd+G6oeG7m8Oyw6p34bqhZsOy4bud4bqh4bubw7Lhur3hu5vhuqFn4bq94bubMeG6oXfDsm3huqFmw7Jq4bqhw4PhuqnhuqHDg+G6qeG6oeG7hWLhu5vhuqF3w7Lhur3hu5vhuqHhu5vDsuG6qeG6ocODeOG6p+G6oVfhur3hurDhuqHhu4Thuqfhu5vhuqHhu5rDsuG6pzLhuqFS4bubw7PhuqFm4bu34bubw7PhuqFmYsah4bqh4bul4bub4bqh4buaw7LhuqnhuqHDg3jhuqfhuqFPaeG7l+G7jeG7sWnhuqEq4buM4bqhaGPhuqHhu7Xhu5vDs+G6ocOydeG6oeG7rXjhurBqd+G6oWjDtOG7m8Oy4bqhZuG7teG6p+G6ocahw7Xhu5vDsjLhuqFXeOG6sOG6oeG7m8Oy4buNxKnhu5sx4bqhcuG7m8Oz4bqh4buVw7Jy4bubw7PhuqFmw7Lhu53huqHhu4Xhu41qd+G6oXbhu4nhuqHhu5fhu7l44bqhw4Phu53hu5vDs+G6oeG7qeG6oWjhur14MjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7Hhu4Thu51n4bqww6A3w5J04buN4bqhd8Oy4bqt4bubw7PhuqFW4bqteDHhuqFX4buf4bqn4bqh4bqt4bub4bqhV3Phu43huqFm4bqn4bud4bqhV+G6veG6sOG6oeG7hOG6p+G7m+G6oeG7msOy4bqn4bqhaGPhuqHGoeG7qeG6oWZ4dWbhuqFo4buNa3jhuqF34buv4bqn4bqhaG3huqHhuq7huq1m4bqhaMO04bubw7LhuqF34buv4bqtZsOy4bqh4bubw7Lhu41sxqHhuqHhu7HDsuG6reG7seG6oeG7l+G6tuG6oeG7l+G7jcSp4bub4bqh4buteOG6p+G7m+G6oXfhu6fhu43huqF2w4DhuqFn4buP4bubw7LhuqHhu5fhu4944bqhZuG7teG6p+G6oWbDgHjhuqHDg+G7ueG7peG7m8Oz4bqh4buYeOG6p+G7m+G6oUbhuqfhu6/hu5fhu5124bqhd+G7r+G7neG7m8Oz4bqhxqF1d+G6oWfDgOG6oeG6reG7m+G6oXfhuql44bqhZuG6p+G7neG6oXdzZuG6oeG7qeG6oVbhuqd4Z+G7jeG6oeG6puG7r+G6p+G7heG7jeG6pzI2L+G7sTc24bux4bqhZuG7l+G6p3Z2PsOg4bux4buE4budZ+G6sMOgN8agdXfhuqF3xanhuqHhu4Xhuq3hu53huqFm4bu14bqn4bqhV8Oy4buz4bqw4bqhVuG7k+G6oWjhu7nhuqfhuqF34buN4bub4bqhcuG7m8Oz4bqh4buYeOG6p+G7m+G6oUbhuqfhu6/hu5fhu5124bqhaGPhuqHhu5vDsuG7geG7m+G6ocOj4bqj4bqj4bqhd+G7r+G7jWx44bqhWFZH4bqhd8OB4bqhZnPhuqHhu614c2bhuqHDg+G7ueG7peG7m8Oz4bqhVuG6p3hn4buN4bqh4bqm4buv4bqn4buF4buN4bqnMeG6oWjhu7nGsGbhuqF34buvYuG6oeG7heG7j+G6ocah4buBd+G6oXfhu6/hu53hu5vDs+G6ocahdXfhuqF34bqp4buN4bqh4buVw7Lhu51i4bub4bqh4bubw7Phur3hu5vhuqHDsuG6qeG7m8Oz4bqhV8Oy4buz4bqw4bqhVuG7k+G6ocOydOG7jeG6oeG7m2TGoeG6ocSD4bqj4bqjw6IyNi/hu7E3NuG7seG6oWbhu5fhuqd2dj7DoOG7seG7hOG7nWfhurDDoDdXw7Jy4bubw7PhuqHhu6144bqn4bqh4buXeOG7gXfhuqF24bu54bqhZuG7teG6p+G6ocahw7Xhu5vDsjHhuqFy4bubw7PhuqHhu5h44bqn4bub4bqhRuG6p+G7r+G7l+G7nXYx4bqhw6LEg+G6oXd4w7rhu40x4bqhaGPhuqHhu5vDsuG7jWt44bqh4buX4bq/4bub4bqhd8OB4bqhZsOyc+G7jeG6oeG7hcO14bubw7LhuqHhu5d44buB4bub4bqhw4Nr4bqh4bubw7LhuqLhu5vDs+G6oWbhuq3hu53huqHhu4V4dWbhuqF34buvxKnhu5sy4bqhUuG7m8Oz4bqh4buYeOG6p+G7m+G6oUbhuqfhu6/hu5fhu5124bqhaGThu5vDs+G6oeG7rXjhuqfhu5vDs+G6ocOD4bqp4bud4bqh4bubZMah4bqhw6PhuqXhurXhurcx4bqhduG6p3jhuqFm4bqt4buN4bqhZsOyanfhuqFm4bu14bqn4bqh4bubw7LhuqnhuqFodWbhuqF34bqp4buN4bqhT+G7r+G6p+G7m2bhu412ZuG7neG6oU/hu6/huqfhu5tm4bud4bqhw4PhuqnhuqFoY+G6oXfhuqvhu43huqHDg8O04bqhdnhzd+G6oeG6r8Oi4bqh4bubZMah4bqhd+G7r+G7ueG7p2bhuqHhu5XDsuG7jeG6oXfDsuG7neG6reG7jeG6ocODw7ThuqHDg+G6qeG7neG6oXfDsuG6reG7m8Oz4bqh4bqzL8SD4bqjw6PhurEy4bqhUuG7m8Oz4bqh4buX4bqp4bqh4bubw7Lhur3hu5vhuqHDg+G7gXfhuqHhu5vDuuG7jeG6oXfhu41q4bubw7PhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHhu5vDsuG7jWt44bqhd8Oy4buB4bux4bqh4buVw4LhuqF34bqr4buN4bqhV+G6veG6sOG6oeG7hOG6p+G7m+G6oeG7msOy4bqnMeG6oWjhu6Phu5vDs+G6ocOD4bqn4buN4bqhd+G7r+G7n+G6oeG7rXjhuqfhu5vhuqF34buv4buh4bubw7PhuqF34buv4bud4bubw7PhuqHhu6144bqt4bqhd+G7r8O14bubw7LhuqFmw7J44bqwbeG7m+G6oWjDuuG7jeG6oWfhur3hu5vhuqFmw7Lhu7XhuqHhu6nhuqHhu614c2bhuqHDs+G7jeG6p+G6oeG7muG6p8ah4bqh4bq8eOG6oeG7m+G6qeG6sDIvMjYv4buxNzbhu7HhuqFm4buX4bqndnY+w6Dhu7HhuqZ4d8Oy4bud4buvw6A3NFdXPyrhu5ovKuG7jWl34bub4bqnxqErNTYv4buxNw==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]