(Baothanhhoa.vn) - Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Thanh Hóa đã huy động hơn 178.000 dân công tuyến lửa, hơn 3.500 xe đạp thồ, 31 xe ô tô, 180 xe bò và rất nhiều phương tiện khác để tải lương lên Điện Biên. Bằng chiếc xe đạp thồ cùng đôi quang gánh thô sơ, lực lượng thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến Thanh Hóa đã vượt hàng trăm cây số đường rừng giữa mưa bom bão đạn, dốc cao vực sâu, để đưa hàng ngàn tấn lương thực - thực phẩm, vũ khí, thuốc men... vào chiến trường Điện Biên Phủ. Con đường tải lương in dấu những năm tháng gian lao và hào hùng năm xưa nay đã trở thành một huyền thoại.
xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT0ptPCnDk+G7rOG6tTYpPcOT4bqj4bueJcOTIeG6tTQpPcOTIcOdKcOTbyXhu7Ypw5NsJcOdKcOTQSThurfEqC8k4buMSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2Hhu53hu67GoOG7sE9K4bqiw6A8KT3Dk+G7qiQl4buyKcOT4buwP+G7qiTDk28l4bu2KcOTbCXDnSnDk0Ek4bq3ScOT4bqiJMagKSTDk+G7nT7GoMOT4bus4bugw5Mkw6Nkw5Phu6wxKT3DkyQ0KcOT4buM4buY4buUw43DksOSw5LDk+G7sMOaKcOT4buqIik9w5PhuqPDo2Thu7Ipw5Mh4bqtxqBJw5MkNCnDk8OVw43hu5DDksOSw5Nj4buuw5Phu6zhu6Jhw5PhuqMkMEnDk8OV4buMw5Nj4buuw5Miw5PhuqMiScOT4buM4buUw5LDk2Phu67Dk+G7qHvDk+G6q+G7nMOTw6DDmeG6o8OTKSQl4bu0w6PDk2Ek4bq1NCk9w5PhuqMl4bu2KcOTLiThu5rhu6rDk+G7rOG7uMOT4bqj4bueJcOTIeG6tTQpPcOTIcOdKcOTbyXhu7Ypw5NsJcOdKcONw5NsUik9w5Phu6okJeG7suG7qsOTY+G7rsOT4bus4buiYcOT4bqjJDDDk+G7quG6ryk9w5Phu6wiJcOTw6HDo8agKT3Dkz3hu5opJMOT4bqjJCLDk+G6oTRJw5Mh4bqn4buqw5Mh4bq1Nyk9w5PhuqMkxqApJMOTKSXDnSnDk2PDoyk9w5NhJDwpPcOT4bqr4bucw5Phu7DDminDk+G7qiIpPcOTJFvGoMOT4bqjw6Nk4buyKcOT4bqiJMagKSTDk+G7nT7GoMOT4bus4bugw5PhuqvhurU34bqjw5Mk4bucKT3Dk+G6o8OgUCjDk+G7qsOaZMOT4bqhIMOT4bus4bq1Nik9w5PDoOG6pSk9w5M9JeG6qcagw5Mo4bq1xqDDk+G7qDwow5Phu6jhu6A8w5Phu6zhu6IpScOT4buwIOG7qsOT4buqxqA8w5Phuqvhuqfhu6rDk+G6ocOaw6NJw5Phu6zhu7jDk+G7rOG6tcagw5Mk4bucKT3Dkyk94bucKcOT4bqjw5kpw5Mh4bq1NCk9w5PhuqMk4bqn4buqw5Mtw5PhuqMk4bqn4buqw5NhJMWoKEnDk+G6q+G6s8OTLiQqScOT4bqjJMOjIOG7qsOTKOG7rinDjcONw43Dk+G6q+G7nDzDk+G7qiQl4buyKcOT4bqjw6DhurU2KT3Dk28l4bu2KcOTbCXDnSnDk0Ek4bq3w43Dk208KcOT4bus4bq1Nik9w5PhuqPhu54lw5Mh4bq1NCk9w5MlKcOT4buww5nDo8OTKSThuqkpPcOTKVAow5PhuqMk4buaKT3Dkz0lxqApw5MhxqA8w5Phuqvhu5zDkyThu5w8w5Mk4bqvKT3DkylQKMOTY+G6tcagw5MpxqBkw5Phu6zhu6DDk+G6o8OgOMOT4bqjJOG7nCkkw5MoMeG6o8OTJMOjZOG7tCnDk+G6oyQ84buiJcONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbcagYeG6oyU8KU9KxKglKD3Dk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk/hu7DhuqMkw6Mo4buow5MlbeG7rinhuqPhu67DoE/Dk+G6oeG6o2Qh4buu4bq+T2Il4buw4bqjJEfDk+G7mMOSw5JhY0jDkyThu64lPSThuqNHw5PDleG7lsOUYWNIT8OT4bqhw6Dhu6rhur5PLy/hu6rhu7Apw43hu6jGoDzhuqMkxqApJCQ8xqDDjeG6qykv4buw4buu4bqhLuG6ozxhLynhu65i4bqhL+G7juG7juG7jsOSL+G7jOG7mOG7mOG7sOG7kuG7jOG7kOG7kOG7juG7kMOU4bqj4buOw5Thu5Thu5DDlCHDksONLGE9RsOg4bq+w5Thu5Dhu5BPw5PGoCHhuqPhur5PbTwpw5Phu6zhurU2KT3Dk+G6o+G7niXDkyHhurU0KT3DkyHDnSnDk28l4bu2KcOTbCXDnSnDk0Ek4bq3T8OTYiXhu7DhuqMk4bq+T+G7mMOSw5JPw5Mk4buuJT0k4bqj4bq+T8OV4buWw5RPw5MvSm4lw5PhuqMq4buqJMOTIT/hu6okw5PhuqHhuq3Dk8OBw6Mg4buqw5M9Jcagw5Phu6zDqDzDk0EkxqDDk28lKcOTJMOjZOG7tCnDk+G6oyQ84buiJcONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rhuqIk4buuPMOT4bqj4bucJcOTISXhu7bDo8OTIT/hu6okw5PhuqHhuq3Dk+G6q+G7nMOTITYlw5Mu4bu4w5Phu6rhurfGoMOT4buq4bua4buqw5MpJMOaKcOT4buqJMOiKT1Jw5Phu6zhu7jDk+G6q+G7pinDk+G7qiTDo2Thu7gpw5Mk4bucKT3DkyQ+xqBJw5Mh4bq1NCk9w5PhuqMk4bqn4buqw5Phuqvhu5zDk+G6q+G6s8OTLiQqw5MuJCrDk+G6o+G7nCXDkyHDnSnDk2Ek4bqx4buqw5PhuqvhurHDk+G7qiQl4buyKcOT4buwP+G7qiTDk28l4bu2KcOTbCXDnSnDk0Ek4bq3ScOT4buww5opw5Phu6oiKT3Dk+G6q+G7nMOT4bqjJMagKSTDkyklw50pw5Njw6MpPcOTYSQ8KT3Dk+G6oiTGoCkkw5Phu50+xqDDk+G7rOG7oMOTYSThu54lw5Phu6wlw5MpJCXhu7TDo8OTJOG6tTUpPcOTLiThu5rhu6rDkykkxqDDo8OT4bus4bu4w5PhuqPDoOG7mikkw5PhuqHhuqfDk2Ek4bua4bqjw5MkJeG7tinDk+G6q+G7nMOT4bus4buaKSTDkyHhu6Lhu6rDkyThurU1KT3Dkyjhu6bhuqPDk+G6oyThu5ooScOTKOG7mmTDk+G7qMagZMOT4busP+G7qiTDjcOTbTwpw5Phu6zhurU2KT3Dk+G6o+G7niXDkyHhurU0KT3Dk+G7rOG6tTfhu6rDk+G7qiQlxqDDkykk4bq1w5PhuqHGoMOjR8OTdeG6tTQpPcOT4bqjJOG6p+G7qsOT4buqJMOjZOG7uCnDk8OgxqDDk+G6o+G6pcOTdSXDnSnDky4kw6PDk+G7o+G7o+G7o0nDk3Ulw50pw5MuJMOjw5Phu6PhuqrDk+G6q+G7nMOT4bqr4bqvKT3Dk+G7rDApPcOT4buoUik9w5PhuqIkxqApJMOT4budPsagw5Phu6zhurU34buqw5PhuqPhu6Zhw5PhuqPDoMOjKT3DkzjDkyTGoCXDky4kPMOTITUpR8OTLiQ8w5N14bq1N+G7qsOT4buK4bqiJH3Dk0PDo8OaKeG7iMOT4bqr4bucw5MuJDzDk23FqCjDk+G6oiThurdkw43Dk+G6ouG6pcOT4busw5pkw5Mh4bq1NCk9w5PhuqMk4bqn4buqw5PhuqMl4buyYcOT4bqj4bqx4buqw5Phu6zhurU34buqw5Phu6okw6Nk4bu4KcOT4buoUik9w5MpJCXhu7TDo8OTJOG6tTUpPcOT4bqrNSXDkykkJeG7tMOjw5Phu6rDoyk9w5Phu6zhurU2KT3Dky4k4bua4buqw5MpJMagw6PDjcOTb+G6tTYpPcOT4bqjJMOiw5MpJMOZ4bqjScOT4bqj4bqlw5PhuqIkfcOTQ8Ojw5opw5Mhw50pw5N1xqApPcOTbSThu5opJMOTw6AwJcOT4bus4buyKcOT4budMCXDk0PDo8OaKcOT4buKw4HDo8agKcOT4budPsag4buIw43Dk2/hurU2KT3Dk+G6oyTDosOTJMagJcOT4bqj4bqlw5PhuqIkfcOTQ8Ojw5opw5PDocOjxqDDk23FqCjDk+G6oiThurdkScOTIcOdKcOTbeG7nCkkw5PDueG7nCk9w5Phu4ps4buaw5PhuqIk4bq1NeG7quG7iEnDk8Ohw6PGoMOTw7M8w5PDusOaKUnDk8O5xqDDk+G6oOG7nCXDk8OgMCXDk+G7rOG6tcagw5Phuqvhu7TDk+G7nTAlw5NDw6PDminDjcOTbSRTKT3Dk2PGoMOTJDQpScOTJOG7nCk9w5PhuqPhuqXDk+G7nTAlw5NDw6PDminDk+G7rCXDk0EkxIPDk3Xhu7ZJw5PDocOjxqDDk+G7rOG6tTYpPcOT4buM4buQ4bq9w5MpPeG7nGTDkynGoGRJw5PDoMagw5PDgcOjIOG7qsOTITHDk+G7kknDk+G7rOG7sinDk+G6oMOjICXDk8OAxIPhuqPDk+G7isO6xqAlw5NtJMOaw6PDky3Dk+G7nXvGoMOTbCYpJOG7iMONw5PhuqLhuqXDk+G7rMOaZEnDkyThu5wpPcOT4bqjJeG7smHDk+G6o+G6seG7qsOT4bus4bq1N+G7qsOT4buqJMOjZOG7uCnDk8Ohw6PGoMOTKT3hu6DDk+G7qMagw5Nte8OTw7l7JcOT4buK4bqgNCnDk3XGoOG7iMOTw6AwJcOTw6HDo8agw5Phu6zDqDzDk0EkxqDDk28lKUnDk+G7rOG7sinDkyTDo2Thu7Ypw5PhuqLDo+G7pCnDk+G7myXhu5o8w5Phu6rhurfGoMOT4bqjOikkw5NvJeG7tinDk2wlw50pw43Dk+G6oMOaw6PDkyQ0KUnDkyThu5wpPcOT4bqjJeG7smHDk+G6o+G6seG7qsOT4bus4bq1N+G7qsOT4buqJMOjZOG7uCnDk+G6q+G7nDzDky4kPMOTITUpw5PhuqPhu6Ilw5MuJMOjw5PDoOG6pSk9w5PDueG7nMOT4bqiw5nDo0nDk+G7quG7muG7qiTDk+G6o8Og4bumKcOT4busP8agw5MuJDzhu54pPcOTw5TDki4ow43Dk8O6MeG6o8OTJOG6tTUpPcOTLiThu5rhu6rDk+G7rCXDk+G6o+G6pcOTQSTEg8OTdeG7tknDk2PDo2TDnSnDk8Og4bqlKT3Dk8Ohw6PGoMOTJMOjZOG7tinDk8O64bq1Nik9w5N14bua4bqjScOT4bqhxqApPcOT4bqiJOG6tTcpPcOTdeG7nDzDk8OgMCXDk+G6q3spPcOT4bqr4bu0w5NvJeG7tinDk2wlw50pw43DjcONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rDulPhu6rDk+G7sOG6r8OT4bqiJMagKSTDk+G7nT7GoMOTIeG7nMOT4busP8agw5Phu6jhu5wpw5NjxqDDk+G7qiQl4buyKcOT4bqjw6DhurU2KT3Dk28l4bu2KcOTbCXDnSnDk0Ek4bq3ScOT4bus4bq1Nik9w5PhuqHhu5rDk+G7rCXDkyHhu6Ilw5Phuqsiw5Phu6rhuq8pPcOTLiQ+w5MuJFApScOTKSThurUpPcOT4busw5pkw5Mh4bucw5MoMeG6o8OT4bqjw6A8KT3Dkykk4bqpKT3DkyThu6bDo8OTYSThurU0KT3Dk+G7qiThurfDk+G7qiQg4bqjw5Phu6rDoyk9w5Phu6rDmWHDkyHhurU0KT3Dk+G6oyThuqfhu6pJw5PhuqMk4bqn4buqw5NhJMWoKMOT4buqJDzDk+G7qiQl4buyKcOT4buwP+G7qiTDjcOTw7pT4buqw5Phu7Dhuq/Dkykk4bqpKT3Dk+G7qsOjKT3Dk+G7rOG6tTYpPcOTIcOdKcOT4bqiw5pkw5NsUeG7qsOTYSThu54lw5PhuqPDoMOoPMOT4busw6g8ScOTITElw5PhuqHDoyAlScOT4buqPsOTKSThuqkpPcOT4busPOG7oinDk2Ek4bueJcOT4bqr4bqlxqDDk+G7rCVJw5PhuqvhuqXGoMOTKDjDkyEgJUnDkykk4bq1KT3Dk8O5JMOaKcOT4buww5opw5PhuqIkxqApJMOT4budPsagw5Phu6zhu6DDky4kUeG7qsOTYSThurHhu6rDk+G7qFIpPcOTKH0lw5Phu6rhu5rhu6okw5Phu6zhu7jDk+G7qsOjKT3Dk+G7qsOZYcOTLj9hw5PhuqMkNiXDk+G6ocOi4buqw5MpPeG6tTYlScOT4bqhw6Lhu6rDk+G7quG6t8agScOTw6HDo2Thu7LhuqPDk+G6o8OaKMOT4buq4bqvKT3Dk+G6qzUlw5Phu6rhu57DkynhurU14buqw5NhJOG6seG7qsOT4bqr4bqxw5Phu6okJeG7sinDk+G7sD/hu6okw5NvJeG7tinDk2wlw50pw5NBJOG6t8OT4busJcOT4bus4buyKcOT4bqjJFEpPcOTITclw5Phu6rDoyAlw5Phu6rhuq8pPcONw5PhuqLDoDwpPcOTLsSRw5PDouG7qsOT4buq4bq3xqDDk+G7quG6scOT4bud4bucw5PhuqIkP8OTb+G7rsOT4bqr4bucw5Phu6rhurHDk3XhurU0KT3Dk+G6qlApw5PDuSRTKMOTLcOT4buq4bqnw6PDk+G7sMOaKcOT4buqIik9w5MkW8agw5PhuqPDo2Thu7Ipw5Phu6zGoCk9w5PhuqElKSTDk+G6oSApPcOT4bqj4buiJcOTY+G7oMOTQSTEg8OT4bqiJMagKSTDk+G7isOBw6PGoCnDk+G7nT7GoOG7iEnDkyk94bucZMOTw5lkScOTKSThuqkpPcOT4buww5opw5Phu6oiKT3Dk+G6o8OgPCk9w5Phuqvhuq8pPcOT4bqjJCXhu7LDo8OTUCnDkynDnSnDkz3hu6Rkw5M9e8OTKSThurUpPcOT4bqjJSkkw5PhuqMk4bukKcOT4bqjJeG7smHDk+G6q+G7pinDk+G6oyQmw5Mhw6MiKcOT4bus4bukZMOTUWHDjcOT4budfcOT4bus4bu0w6PDk+G7qiDDkz0lw5nDo8OTKTMlw5Mo4bu24bqjw5MpJH3hu6pJw5PhuqMk4bumKMOT4buqJCrDk+G7qnspw5M9JcOZw6PDk+G7quG7nsOT4buo4bu2KSTDk+G6o+G7puG6o8OT4bus4bu4w5MuJFslw5Phu54pJMOTJOG6tTgpPcOTKSQl4bu2KMOT4bqr4bqxw5Phu6okw6MpPcONw5PhuqDhuqfDkyRkw5PhuqElKSRJw5Phu6ogKT3DkyQl4buyKcOT4bqjJOG7pCjDkyFTKT3Dk+G6q+G7nMOT4bqrIsOT4bqj4bq1w5Phu6rhurfGoMOT4buoxqA8w5Phu7DDminDk+G7qiIpPUnDk+G6oyTGoCkkw5MpJcOdKcOTY8OjKT3Dk2EkPCk9w5MpJOG6tcOTJMagJcOT4buq4bqxw5Phu6zhu6DDkyHhu5wow5Mpw50pw5MoMeG6o8OT4buqPCnDk+G7rOG6tTYpPcOTJMOjZOG7tCnDk+G6oyQ84buiJcOTKOG7nMOT4buqJCopJMOT4bqjJOG6p+G7qsOT4buww5opw5NBJOG7mmHDk+G6oyQ2JcOT4buow5lkw5M9JTbDk+G7quG6syk9w5MuJCIpPcOTKT02w5PhuqM1JcONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rDgcOjIOG7qsOTITHDk+G7jOG7kOG6vcOTY8OjZMOdKcOTw6DhuqUpPcOT4bqrUeG6o8OTw6HDo8agw5MpxIMlw5Phu6zDqDxJw5MlKcOT4buww5nDo8OTJOG7nCk9w5Phuqvhu6Ipw5Phu6jhu5wpw5Phu6okw5opw5Phu6rhu5rhu6rDk+G6oyThu7LDkyThu7bDk+G7qiTGoMOTIik9w5M9JTbDk+G7rOG6tTfhu6rDkyg4w5PDoDEpPUnDk+G6oyTDnSkkw5PhuqMkxqApPcOTw6MgKcOTIeG6tTcpw5PhuqMk4buuPMOT4bqjw6Al4bu0KcOT4bqhIik9w5PDuuG7oMONw5PhuqLDoMOdKcOT4buwfeG7qsOTw4HDoyDhu6rDkyExw5Phu4zhu5Dhur3Dk+G6oyQmw5Phu6w/xqDDk+G7sMagKSTDk+G6quG7oinDk8O6xqAlw5Phu4rhu517xqDDk2wmKSThu4jDkyHhu5zDk+G7rCXhu7gow5PhuqPhu6Zhw5Mu4buy4bqjw5Mh4bq1NCk9w5PhuqMk4bqn4buqw5PhuqPhuqXDk0EkxIPDk3Xhu7bDk+G7isOBw6PGoCnDk+G7nT7GoMOTLcOT4bqiJMagKSTDk+G7nT7GoOG7iMOT4bqhxqApPcOT4bus4bu4w5PhuqMl4buyYcOT4bqj4bqx4buqw5PhuqPDoMOjKT3Dk+G7qiTDo2Thu7gpw5Phuqvhu5w8w5PhuqPDo2Thu7Ipw5PhuqPDoDwpPcONw5PhuqIk4buuPMOTITYlw5Mu4bu4w5Phu6rhurfGoMOTIik9w5Phu53hu5zDk+G6qlApw5NtJMOjKT3DkzjDk2Phu6DDk+G6quG7oinDk8O6xqAlScOTJMOjZOG7tinDk8O6xqAlw5NtJMOaw6NJw5PhuqM6KSTDk+G7nXvGoMOTbCYpJMOT4bqjJCbDky4kw6PDk+G6q+G6p+G7qsOT4bqq4buiKcOTw7rGoCXDkynhu5xkw5PhuqPhuqUpPcOTIeG7nMOTKTQlw5Phu6xT4bqjw5Phu47Dky4kPMOTIeG6tTQpPcOT4bqj4bumYcOTLuG7suG6o8OT4bqj4bqlw5PhuqIkxqApJMOT4budPsagw5PhuqHGoCk9ScOT4bqhxqDDo8OT4busPsOT4bqjJeG7smHDk+G6o+G6seG7qsOT4bqr4bumKcOT4buqJMOjZOG7uCnDk+G6ozUlw5PhuqPDoOG7oijDk+G6o8Ogw6MpPcOT4bqjw6Nk4buyKcOT4bqj4buiJcOT4bqgw6MgJcOTw4DEg+G6o8ONw5Nuw6PDky4q4buqJMOT4busP8agw5NhJOG6tTQpPcOT4bus4bq1N+G7qsOTYSTDminDk+G7qiIpPcOT4buqJFPhuqPDkz0zw5Phu7DhuqcpPcOTIeG7minDk+G7rOG7uMOTIeG7nCjDky4kPMOT4buqJMOixqDDkyHhurU0KT3Dk+G6oyThuqfhu6pJw5Phu7DDminDk+G7qiIpPcOTJFvGoMOT4bqjw6Nk4buyKcOTKT3hu5xkw5MpPSQ6ScOT4busw50ow5Phu7Dhuq8pPcOT4busw6gpw5Phu7Dhu6TDo8OT4bus4bu4w5PhuqMkMEnDkz0wKT3Dkz3hu5opJMOTJOG7nCk9w5MkPsagw43Dk+G6oiThuqfhu6rDk+G7sMOaKcOTQSThu5phw5Phu6rhurMpPcOT4bus4bugw5Phu6okPMOTKVYow5Phu6g8KMOT4buw4bqpw5Phu7AxJcOTY8OjICk9w5MuJMOjw5Phuqvhuqfhu6rDkynhu5xkScOT4busU+G7qsOT4buoJeG7tuG6o8OTIeG7nMOT4bqj4buiJcOTKT3hu6DDk+G7qMagw5PhuqDDoyAlw5PDgMSD4bqjw5Mtw5MpNCXDkykgJcOTPSXhuqnGoMOTJMagJcOT4bqjw6Nk4buyKcOT4bus4bq1Nik9w5Phu4zhu5Dhur3Dk+G6o+G6pcOTLiTDo8OTw5VJw5MuJMOjw5PDlMOTIcOdKcOT4bqr4bucw5PhuqPDo2Thu7Ipw5Phu6zhurU2KT3Dk+G7jOG7jsOT4bqj4bqlw5N1JcOdKcOTLiTDo8OT4buj4bujw5PhuqHGoCk9w5Phu6zhu7jDkykk4bumYcOT4bqr4bucPMOTw4HDoyDhu6rDkyExw5PDlOG7jMOT4bqjw6DhurU14buqw5MuJcagw5Phuqvhu5zDkyHhu5zDk+G6o8OjZOG7sinDk8OBw6Mg4buqw5MhMcOT4buSw5MpPeG7nGTDkynGoGTDjcOTb8OaZMOT4bus4bq1N+G7qsOTY+G7rijDkyHhu5zDk+G7quG6rcagw5MpPV3Dk+G6q+G7nDzDk+G6q+G6ryk9w5PhuqLDmmTDk2xR4buqw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsO5PeG7nGTDk8OZZMOTKSThuqkpPcOT4buqw6MpPcOT4bus4bq1Nik9w5Phu6zDqDzDk+G7sCDhu6rDkyQl4bu4KMOTKT3Do2TDkynhu5xkw5Mh4bucw5MoMeG6o8OT4bqjJOG6rcOT4bqjJOG7muG7qiTDkyE1KcOT4busICXDk+G6qzUlw5PEkcOT4buqJCrDk+G7quG6t8agw5MpJOG6qSk9w5PigJzhu6glKSTDk+G7rDzhu5wp4oCdw5Phuqvhu6Ypw5PhuqPhu54lw5Phu6hSKT3Dk+G6ocOi4buqw5MpPeG6tTYlw43Dk8O5JOG6tSk9w5Phuqs1JcOT4bqjJSkkw5PhuqMk4bukKcOT4bqjw5nhuqPDk+G7quG7nsOT4buqJDzDk+G6oyXhu7Qpw5PhuqPDo2Thu7IpScOT4bqjw5nhuqPDk+G7quG7nsOT4bus4bu4w5Phu6okJeG7sinDk+G6oyRRKT1Jw5PhuqPhuqUpPcOT4busPOG7nCnDk2Phu67Dk+G6oyQiw5PhuqE0ScOTPeG7mikkw5Phu6gxw5Mp4bq1NijDkynhurU3YcOTKSAlw5Phu6zDoyIlw5MpJMagw6PDk+G6q+G6tTfhuqPDk8Ohw6PGoMOTKcSDJcOT4buqxqA8ScOT4busw6g8w5PhuqHDmsOjw5Phu6zhu7jDk+G6q+G7nDzDk+G7qiQl4buyKcOT4buwP+G7qiTDjcOT4bqiw6A8KT3Dkz0lxqApw5MuJD5Jw5PhuqMlKSTDk+G6oyThu6Qpw5PhuqMkJcOT4busw6PGoMOT4bqh4buaKT3Dk+G6o+G7ojzDk+G7rOG7oMOTPT5hw5NhJOG7pCnDk+G7rOG6tcagw5MpUCk9w5PhuqHDo8OZ4bqjw5Phuqvhu6Ypw5PhuqPhu54lw5PhuqNQKT3Dk+G6q33huqNJw5M9PmHDk2Ek4bukKcOT4bus4bueKMOT4buo4buePMOTw6HDo8OaKcOTIeG6tTQpPUnDk+G6q+G6s8OTLiQqScOTLiQqw5PhuqPhu5wlw5Phu6okPMOT4buq4buew5PDlcOT4busN+G6o8OT4buwJUApw5PDoMagw5Phu6okJeG7sinDk+G7sD/hu6okw5NvJeG7tinDk2wlw50pw5NBJOG6t8ONw5Nt4bqxw5PhuqLDoOG7pCnDk3QkIiXDky3Dk+G7quG6p8Ojw5Phu7DDminDk+G7qiIpPcOTJFvGoMOT4bqjw6Nk4buyKcOTYSThurHhu6rDk+G6q+G6scOT4buqJCXhu7Ipw5Phu7A/4buqJMOTbyXhu7Ypw5NsJcOdKcOTQSThurfDkykkNcOTIeG7oiVHw5PigJzDujMlw5MoMeG6o8OTY+G7rsOT4bqjJDDDkyk94bucZMOTw5lkw5M9MCjDk8OVw5MpPeG6tTYlScOTKDHhuqPDkyk94bq1NiXDk+G7quG7pCjDkyHhu5olw5Phuqvhu5zDk+G7jsOTKT3hurU2JcOT4busxahkScOT4bus4buyKcOTKSThuqkpPcOT4busPOG7oinDk+G7rOG6tTYpPcOT4bqjw6A0KcOT4buwIOG7qsOT4bqhWcOT4buqPsOTKDHhuqPDkyk94bq1NiXDk+G7rCXDk+G6o8Og4bq1NeG7qsOT4bus4bu4w5MuVjzDk+G7qOG7mikkw5Nj4buuw5Mhw50pw43Dk+G7myXGoCnDky4kMsOT4bqjJOG7ssOTKSThurUpPcOT4bqjw6Nk4buyKcOT4bus4bq1Nik9w5PhuqPhu54lw5Mh4bq1NCk9w5PhuqvGrynDk+G6q8OjJcOTKSThurXDk+G6o8Ogxahkw5MkMSVJw5PhuqPhuqUpPcOT4busPOG7nCnDk2Phu67Dk+G6oyQww5Phuqvhu5zDkz3hu5opJMOT4buoMcOT4bqj4bqlw5N1JcOdKcOTLiTDo8OT4buj4bujScOTdSXDnSnDky4kw6PDk+G7o+G7o+G7o0nDk3Ulw50pw5MuJMOjw5Phu6PhuqrDkyHDnSlJw5PhuqPhuqXDk+G7quG7muG7qsOT4bqjOikkw5NvIik9w5NsUeG7qsOT4bqhxqApPUnDk8OgMCXDkyk94bqnxqDDk+G6oyQwScOT4bqr4bumKcOT4bqj4bueJcOT4bus4bq1Nik9w5PhuqEiKT1Jw5Miw5PhuqMiw5Phuqvhu6Ypw5PhuqPhu54lw5PDocOjw5opw5MuJCrDk8Og4bukKMOTw6Dhu6Zhw5Mhw50pw5Phu6okJeG7sinDk+G6o8Og4bq1Nik9w5NvJeG7tinDk2wlw50pw5NBJOG6t8OT4bqjw6A8KT3Dk+G7rMOdKMOT4bus4bu4w5Phu6ok4buuw5MoUeG6o8OTLljDk+G6oyThuq/igJ3DjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KbTwpw5Phu6zhurU2KT3Dk+G6o+G7niXDkyHhurU0KT3Dk2Ek4bqx4buqw5PhuqvhurHDk+G7qiQl4buyKcOT4buwP+G7qiTDk28l4bu2KcOTbCXDnSnDk0Ek4bq3w5PhuqPDoDjDk+G6oyThu5wpJMOT4bqjw6Nk4buyKcOTIeG6rcagw5Phu5rhu6rDkyEl4bu24bqjw5MpPcagZMOT4bqhxqDDo8OTLiQlw5PhuqMk4bqn4buqw5Phu7DDminDk0Ek4buaYcOTYSThu5rhuqPDkyQl4bu2KcOTw6DGoMONw5PhuqLDoMOdKcOT4bqhw6Mg4bqjw5Phu7B94buqw5PhuqPDo2Thu7Ipw5Phu6zhurU2KT3Dk+G6o+G6pcOT4bqgw6MgJcOTw4DEg+G6o8OTw6HDo8agw5PDujHhu6rDk20kw5rDo0nDk217w5PDuXslw5PDoDAlw5Mhw50pw5PhuqM1JcOT4busw6g8w5NBJMagw5NvJSlJw5Phu6o+w5MpJOG6qSk9w5MpPeG7nGTDk+G7qj7Dk+G6ozUlw5Mk4bucKT3Dk+G6o8OgUCjDk+G6o8OZKcOT4buoPCjDk+G7quG7muG7qsOTITzhu6Ilw5PhuqMk4buew5Njw6MgKT1Jw5PhuqPDoDwpPcOT4busPsOT4buqPsOT4buq4buew5Phu6g8KMOTKcagw5NhxqApScOT4bqrNSXDkyjhurHhu6rDk+G6oyXDncOjw5NhJOG7msOTJOG6t2TDk8Og4bqlKT3Dk+G7qsOaZEnDk+G7rOG6tTYpPcOT4bqh4buaScOT4buq4bukw6PDk+G7qiApPUnDkykkUijDk+G7qlHhuqPDk+G7rMOi4bqjw5Phu6o8KcOT4bus4bq1Nik9w5PhuqMl4buyYcOT4bqrJeG7tinDk+G7quG6t8agw5PhuqPGoMOT4buqJDzDk+G7qiQl4buyKcOT4bqjw6DhurU2KT3Dk28l4bu2KcOTbCXDnSnDk0Ek4bq3w43Dk23hu6TDo8OT4bqi4bucw5Phuqrhu5wlw5MpxqBkw5PhuqMkw6Mx4buqw5Nj4bugw5NtJCXhu7QpPcOT4budU+G7qknDkyTDo2Thu7Ypw5NEw50pw5NtJMOaw6NJw5PhuqM6KSTDk+G6oDQpw5N1xqDDkylSKMOT4bqjw6DDnSnDk+G6o8OjZOG7sinDk+G7rOG6tTYpPcOT4buS4bq9ScOTJMOjZOG7suG6o8OTKOG7ouG7qiTDkykgJcOTISXhu7Qpw5PhuqLDmmTDk2xR4buqw5Phuqs1JcOTdSXDnSnDky4kw6PDk8OVScOTdSXDnSnDky4kw6PDk8OUw5Phuqvhu5zDkynhurU14buqw5Nt4budbm3DuW7Dk3Xhu5w8w5Mh4bucw5PhuqPDoH0pPcOT4busJeG7uCjDk+G7qFEpw5NhJOG7msOT4bua4buqw5MhJeG7tuG6o8OT4buq4bq3xqDDk+G6oyThuqfhu6rDk+G7sMOaKcOTQSThu5phw43Dk23huqfDo8OT4bqjJMagKSTDkyklw50pw5Njw6MpPcOTYSQ8KT3Dk+G6oiThu5olw5Phu53huqnDo8OT4budPOG7nCkkw5Mtw5Nv4buiJcOT4busMSXDk+G7juG7luG7jknDk28xJcOT4bqjJMagKSTDkyklw50pw5Njw6MpPcOTYSQ8KT3Dk8OVw5TDkyQl4bu2KcOT4bqhJSkkw5PhuqEgKT3Dk+G6o+G7oiXDk+G6okHDk+G6oDQpw5N1xqDDkykkNcOTw6BdR8OT4oCc4bqiw6A8KT3Dk+G6ocOjIOG6o8OT4bqjJDYlw5M9JcagKcOT4buwJUApw5PDoMagw5Phu6okJeG7sinDk+G7sD/hu6okScOT4bqjw6DDoyk9w5Phu6gmKSTDkygzJcOTKT3hu5xkw5Phu6rhu6TDo8OT4bqi4bucw5Phuqrhu5wlw5Mkw6IpPcOT4buqJD/Do8OTKuG6o8OTKSTDmeG6o8OT4buMw5PhuqPDoOG7pinDk+G7qDwow43Dk3Xhuqfhu6rDkyHhurU3KT3Dk+G6oyTGoCkkw5MpJcOdKcOTY8OjKT3Dk2EkPCk9w5PhuqvGrynDkyk94bucZMOT4busw50ow5MuJcOdKcOT4buq4bq1Nik9w5Phu6jhu5oow5PhuqPDoOG6sUnDk+G7qiRT4bqjw5MpJOG6qSk9w5Phu6g+w5Phu6rDmmTDk+G6ozzDkyE+4bqjw5Njw6MgKT3Dk+G7sOG6tTUlw5Phu6zhu7jDk+G6o8OjZOG7sinDk+G7rOG6tTYpPcOT4bqr4bumKcOT4buqJMOjZOG7uCnDkyThu5wpPcOTJD7GoMOTw6HDo8OaKcOTIeG6tTQpPcOT4buqJDzDk+G7qiQl4buyKcOT4buwP+G7qiTDk28l4bu2KcOTbCXDnSnDk0Ek4bq3w5Phu6zhurU34buqw5PhuqMkIik9w5PhuqHDoyDhuqPDjcOTw7k94bucZMOTKcagZEnDk+G7qMOdKcOT4buq4buiKSTDk+G7qsOaZMOT4buq4bukw6PDkyg1JUnDk+G7quG7pMOjw5PhuqLhu5zDk+G6quG7nCXDk+G7quG6s8OT4bqrNSXDkyEzw5Phu6okM8OTKSThuqkpPcOT4bqr4buy4bqjw5Phu6g8KMOT4bus4buiKcOT4bqrxq8pw5Phu6zhurU34buqw5M9JeG6qcOTIeG7oiXDk+G7rOG7uMOTKCUpJMOT4buqJMOiKT3Dk+G7qiQ8w5PhuqMlKSTDk+G6oyThu6Qpw5Phu6jDmeG6o8OTLiTDo8OZ4bqjw5Phu6rhurfGoMOTw6HDo8OaKcOT4bqr4bucw5Phu7DDminDk+G6o8agw5PhuqPDoDwpPcOTLiThu5opPcOT4buqJCXhu7Ipw5Phu6okICk9w5NBJOG7mmHigJ3DjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9Kb+G7uMOT4buqJCXDk+G6qyXhu7Ypw5Phu6okPMOT4buqJCXhu7Ipw5Phu7A/4buqJEnDk+G7quG7nsOTw5XDk+G6o8OjZOG7sinDk+G6oyXhu7Jhw5Phuqvhu6Ypw5Phu6okKikkw5Mk4bq1NSk9w5PhuqPhuqXDk+G6qiXhu7bhuqPDk2xR4buqScOTdSXDnSnDky4kw6PDk8OVScOTdSXDnSnDky4kw6PDk8OUw5Mhw50pw5NvJeG7tinDk2wlw50pw5NBJOG6t8OT4bus4bu0w6PDk2Ek4bueJcOTw6HDo8agw5MpPeG7oMOT4buoxqDDk217w5PDuXslw5PhuqMkw6Mx4buqw5Phu6w/xqDDk2Ek4bumKcOT4bqjOikkw5PhuqA0KcOTdcagw43Dk8O5NCXDk+G7rMOaZMOT4bus4bq1N+G7qsOT4buqJH0pw5Mh4bucw5Phu6wl4bu4KMOT4bqj4bumYcOTLuG7suG6o0nDk+G6o8Ogw6MpPcOT4buqJMOjZOG7uCnDkyE1KcOTKSTDmeG6o8OT4buqJDzDk+G7qiQl4buyKcOT4bqjw6DhurU2KT3Dk28l4bu2KcOTbCXDnSnDk0Ek4bq3ScOTKTQlw5PhuqPhuqUpPcOT4bus4bq1N+G7qsOTKOG7tikkw5Phu7DGoCkkw5Mh4bucw5PigJzhuqPEgyXDk+G7qDwo4oCdScOT4oCc4buqJOG7njzDkyHhuq3GoOKAnUnDk+KAnOG7quG6rcagw5PhuqPhuq3igJ3DjcONw43Dk20+w5Phu6w34bqjw5Phu6okxIMpPcOT4bus4buaKSTDk2Ek4buaw5Phu47Dky3Dk8OVw5PhuqPDo+G7pCnDkyElw50pw5PhuqPhurHhu6pJw5MpVijDk+G7qDwow5PDoOG7niXDk+G6oyThu54ow5Mu4buy4bqjw5MkN2HDkykkJeG7tMOjw5MhPOG7oiXDk+G7qDwow5PhuqPDoDwpPcOTKDHhuqPDk+G6o8Og4bumKUnDkykkUijDkyThurdkw5Phu7Al4bu24bqjw5Mh4bqn4buqw5Mh4bq1Nyk9w5Phuqvhu5zDkyHhu5wow5PhuqPDncOTISXhu7bhuqPDkz0lxqA8w5PhuqMkIik9w5Phu6rhurfGoMOT4bqjxqDDjcOTbjzDk+G7qD/Dk+G7rD/hu6okw5Phu6zhu5opJMOTYSThu5rDkyThu7LhuqPDk+G6ocOi4buqw5Phu5rhu6rDkyEl4bu24bqjScOT4busP8agw5MkJikkw5MpPeG7oMOT4buoxqDDk217w5PDuXslw5PhuqMkxqBkw5Phu6wyJcOT4bqj4bqlKT3Dkyk94bucZEnDk+G7rOG6tTYpPcOT4buq4bqzw5Phu6gl4buyKcOT4bqjJOG7nCkkw5MkIMOT4bqhw5rDo8ONw5NtJDrDk+G6o8OgPCk9w5PhuqMk4buaKT3Dk+G7jMOT4bqr4bucw5PhuqMk4buaKT3Dk+G7ji3hu4zhu5bhu5DDlEnDk+G7quG7muG7qsOT4buqJCXhu7Ipw5PhuqE7w5Phu6oiKT3Dk+G7qCUpJMOTLiXDnSnDk+G6o8OgJsOT4buo4buaKMOT4bqjw6DhurHDk+G6o+G7oiXDk+G6o8OgfSk9w5Phu6wl4bu4KMOTKeG7nGTDk+G7rOG7oMOTYSThu54lw5PhuqtZw5Mh4buiJcOT4bqhNMOT4busMMOTKT3hu6DDk+G7qMagw5Nte8OTw7l7JcOT4bqjNSXDk+G7jOG7lsOTIeG7pCnDjcOT4bqi4buiJcOTKT3hu6DDk+G7qMagw5MhP+G7qiTDk+G6oeG6rcOTKeG7nGRJw5Phu6gl4buy4bqjw5Phu6jGoDzDkyjhu5rDo8OTY+G6tTQpPcOT4buq4bq3xqDDk+G6oyTGoCkkw5MpJcOdKcOTY8OjKT3Dk2EkPCk9w5Phu6zhu6DDkyk94bugw5Njw6MgKT1Jw5PhuqMiw5PhuqMkUSjDk+G6o8OgxqApPcOT4bqh4bqtw5Phuqvhu5wpPcOTPMagKSTDkyEl4bu24bqjw5Phu6rhurfGoMOTIeG6p+G7qsOTIeG6tTcpPcOT4bqjJMagKSTDkyklw50pw5Njw6MpPcOTYSQ8KT3Dk+G6qiXhu7bhuqPDk8O5xqAow43Dk+G6osOgPCk9w5PhuqMyKT3Dk+G6oSDDkz3hu6Qpw5PDlcOSw5LDkyEl4bu24bqjw5PhuqE7w5PhuqMkxqApJMOTKSXDnSnDk2PDoyk9w5NhJDwpPcOTJGTDk+G6oSUpJMOT4buwfeG7qsOT4bqjw6Nk4buyKcOTIeG6rcagScOT4bqjJCbDk+G6o+G7oiXDk+G6o8OgfSk9w5Phu6wl4bu4KMOTbXvDk8O5eyXDk+G7rOG7oMOT4buqPsOTJDQpw5Phu4zDksOSw5MpPeG6tTYlw5MpPeG7oMOTY8OjICk9w43Dk8O5PeG7nGTDkynGoGRJw5PhuqPhu6Ilw5Phu6w/xqDDk+G7sMagKSTDkyk94bugw5Phu6jGoMOTbXvDk8O5eyXDkyE/4buqJMOT4bqh4bqtw5Phu6zhu6DDk+G7sOG6pyk9w5Mhw50pw5PhuqPhurU3KT3Dk+G7rOG7nCXDk+G6oyTGoCkkw5MpJcOdKcOTY8OjKT3Dk2EkPCk9w5Phu6okICk9w5NBJOG7mmHDky3Dk+G7qCXhu7jDo8OT4bqj4bq1Nyk9w5Phu6rhurfGoMOT4buqJOG6t8OTKT0kO8agw5PGoCkkw5Mk4bqvKT3Dk+G7quG7muG7qiTDkyjhu6IpPUnDk+G7quG6t8agw5PhuqPDozIlw5PhuqPDoFjDk+G6qiXhu7bhuqPDk8O5xqAow43Dk8O5PeG7oMOT4buoxqDDk217w5PDuXslw5PhuqPDoDjDk+G6oyThu5wpJMOT4busP8agw5Phu6okOsOT4busW8OT4bqjw6A8KT3Dkz0l4buaPMOT4buw4bqx4buqw5PhuqPDoMOjZOG7tCnDk+G6oyQgKT3Dk2TDncOjw5Mp4bq1NeG7qsOT4buq4bq3xqDDk+G7sMOaKcOT4bqjMeG7qsONw5PhuqLDoDjDkyHhu6Ilw5MpPeG7oMOT4buoxqDDk217w5NteyXDkyE/4buqJMOT4bqh4bqtScOTKFPhu6rDk+G7sOG6r8OT4bus4bugw5MpJCXhu7TDo8OT4buqJOG6seG7qsOTKVAow5PhuqPDoCIlw5PDocOjxqDDkykk4bq1KT3Dk+G7quG6p8Ojw5PhuqMkxqApJMOTKSXDnSnDk2PDoyk9w5NhJDwpPcOT4bqiJOG7miXDk+G7neG6qcOjw5Phu5084bucKSTDk+G6oyTDozHhu6rDk2/hu6Ilw5Phu6wxJcOT4buO4buW4buOScOTbzElw5PhuqMkxqApJMOTKSXDnSnDk2PDoyk9w5NhJDwpPcOTw5XDlMOTKcagZMOT4busxqApPcOT4bqhJSkkw5PhuqEgKT3Dk+G6o+G7oiXDk+G6okHDk+G6oDQpw5N1xqDDk+G6q8avKcOTKSQ1w5PDoF3Dk+G6ocagw6PDkygx4bqjw5PhuqPDoOG7pinDk+G7qDwow5Phu5rhu6rDkyEl4bu24bqjScOTIik9w5Phu6zhurU34buqw5Phu6rDmWHDk+G6o8Ogw50pw5NhJMOaKcOT4buqIik9w5Phu7DGrynDk+G6oyThu648w5MoMeG6o8OT4bqjw6DDoyk9w5Phu6wxJcOT4bqjw6DDqDzDkyHDnSnDkyk9fSnDk+G7rDAlw5Phu6okJcOT4buqJCrhuqPDkyQgw5Phu6g8KMOT4bus4bu4w5PhuqMkw6PDkz08KMOT4bqjJCXDk+G6oyThu7jDk+G7quG6t8agw5Phu6wwKT3Dk+G7rDElw43Dk+G6ouG6pSk9w5Mo4bueKSTDk+G6oyQlw5Mk4bucJUnDk+G6o+G6pSk9w5Phu7Alw5Phuqvhu6bhuqPDk+G7quG6t8agw5MpJOG6qSk9w5MpPeG6tTYlw5MkZMOT4bqhJSkkw5Phu6zhurU34buqw5Phu6wwKT3Dk+G7rDElw5M9PCjDkykkU+G6o8OT4buqw5nhuqPDk8Ogw5nhuqPDk+G7qsWoKcOT4bqjJOG7pinDk+G7rOG7uMOTKMagKT3Dk+G7qiQiKcONw5N0xJHDk8Oi4buqw5Phu6zGoMOjw5PhuqMk4bq1NCk9w5PDmWTDk+G7mijDk+G7nikkw5PhuqHDoyDhuqPDk2Ek4bukKcOT4busNiXDk+G7qnspw5Mh4buiJcOT4buq4bq3xqDDkyIpPcOT4bqhxqDDo8OTKeG7nGTDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9K4bqiw6DDnSnDk+G7sH3hu6rDk+G6o8OjZOG7sinDk+G7rOG6tTYpPcOTJMOjZOG7suG6o8OTKOG7ouG7qiTDk+G6q+G7pinDk+G6o+G7niXDk8Ohw6PDminDkyHhurU0KT3DkyHDnSnDk+G7qiQl4buyKcOT4bqjw6DhurU2KT3Dk28l4bu2KcOTbCXDnSnDk0Ek4bq3ScOT4busw6g8w5NBJMagw5NvJSnDk+G7quG6syk9w5Mh4bucw5Phu6wl4bu4KMOT4buwJcOT4bqjKuG7qiTDkyE/4buqJMOT4bqh4bqtScOTIeG7nMOT4buoJeG7uMOjw5PhuqPhurU3KT3Dk+G7quG6t8agw5PhuqMlKSTDk+G6oyThu6Qpw5M9xqApw5Phu7Dhu6LDk+G6qzUlw5Mk4bucKT3Dkyk94bucKcOT4bqjJMagKSTDkyklw50pw5Njw6MpPcOTYSQ8KT3Dk+G6qiXhu7bhuqPDk8O5xqAow5PigJzDocOjZOG7suG6o8OT4bqj4bqtw5Phu6okPMOT4bqiMsOTw6HDoyDhu6rDk8Ohw6Nk4buy4bqjw5PhuqElKSTigJ3DjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KbiDhu6rDk0EkxqDDk28lKcOT4buqJD/Dkz3hu5opJEnDk8agKSTDk+G6oyQwxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0pvw6g8w5N14bqzKT3Dk3Uiw5PGoCkkw5Mke0nDk+G7qiQ/w5Mk4bua4bqjxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0pu4bqvw5Phu6g8KMOT4bus4buiKcOTY+G6tTQpPcOT4bqjxqApw5PhuqMkP+G6o8OTKeG7muG6o8SoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KdCQiKT3Dk+G6oTYpw5Mheyk9ScOTLiQiKT3Dk+G6oyXhu7Lhu6rDk+G6o8OjMiXDk2PGoCkkw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSm/DqDzDk0EkxqDDk28lKcOT4bqjw6A8KT3Dk+G6oyXhu7IpPcOT4bqiJOG7miXDkyHhu5zDk+KAnOG6osOgNiXDk+G6q+G7nMOT4busw5nhuqPigJ1Jw5Mk4bucKMOTxJHDkyglw53Do8OT4bqj4buew5MpNCXDk+G7rMOaZMOTIeG7nMOT4busJeG7uCjDkz1TYcOTPTnDkz0l4bqpxqDDk+G7rMOZ4bqjw5Phuqvhu5zDk+G6o8OgNiXDjcOTbcOjKT3Dk+G7rOG6tTYpPcOTKeG7nGTDkylSKMOT4bqjw6DDnSnDk8OBw6Mg4buqw5MhMcOT4buSScOT4bqjJMOjMeG7qsOTw6DGoCkkw5M9JTUlw5Nj4bugw5NBJDIpPcOTdeG7miVJw5Mkw6Nk4bu2KcOT4bqiJMOj4bumKcOTbSTDmsOjScOT4bqjOikkw5PhuqA0KcOTdcagw5Phuqvhu5zDk2Phu6DDk+G6olvGoMOT4bqiJikkScOTJMOjZOG7tinDk+G6osOj4bukKcOT4bubJeG7mmFJw5PhuqM6KSTDk28l4bu2KcOTbCXDnSlJw5Phu6o+w5Phu6wxw5Phu6rGoDzDk+G6q+G7nMOT4busMcOT4buw4bucJcOTLuG6ucOTIeG6seG7qsONw5NvJeG7uCjDk+G7qsagPMOTKSTDmeG6o8OT4buq4bq3xqDDk+G7rMOoPMOTIeG7nMOT4buMw43hu5LDlOG7lCjDk+G6oTzDk+G6qzUlw5Mo4bqn4buqw5Mp4bq1NeG7qsOT4buoJeG7uCnDjcOTb8OoPMOT4buw4bucJcOTLiQ84bueKT3Dk8OV4buOLihJw5MpUijDk+G6o8OgPCk9w5Mk4bu2w5PhuqMkICk9w5Phu6rGoDzDkyk9w6Nkw50pw5PhuqLhu57Dk0EkJinDk+G7qj7Dk+G7rD/GoMOT4bqjJOG7ssOTw6DDmeG6o8OTJCXhu7gow5PhuqPDoDhJw5MoMeG6o8OT4buow50pw5Mh4bucw5Phuqvhu5rhu6okw5MpxIMlw5Phuqvhu5zDkygx4bqjw5Phu6jDnSnDkyHhu5zDk+G6q+G6p+G7qsOT4bqhw5rDo8OTJMOjKcOTJMSD4bqjScOT4bqrNSXDk+G7lMOT4buqw6MpPcOT4bus4bq1Nik9w5Phu6rDo8agw5MpPTxSKcOTKT08w6g8w5Mk4buy4bqjw5PhuqHDouG7qsOTKT3Do2TDkyQl4bu4KMONw5PDuTQlw5Phu6zDmmTDkz0kJcOT4buww5nDo8OT4buqJMOaKcOT4buq4bq3xqDDkyQ0KcOT4buUw43DksOSw5LDk+G6oyTGoCkkw5MpJcOdKcOTY8OjKT3Dk2EkPCk9ScOT4buww5opw5Phu6oiKT3DkyRbxqDDk+G6o8OjZOG7sinDk+G6qzUlw5Mk4bucKT3Dk+G6q+G7oinDkyHhurU34bqjw5Nj4buuw5PhuqMkMEnDkz3huq8lw5M94buaKSTDk+G6q+G7nMOT4buq4bqzKT3DkyHhu5zDk+G6o8OjZOG7sinDk+G7rOG6tTYpPcOTJOG7nCkkw5PDocOjw5opw5Phu6rhurfGoMOT4buq4bua4buqw5Mh4bqn4buqw5Mh4bq1Nyk9w5Phu6gxw5Phu6glKSRJw5NhJOG7mjzDk+G7qCUpJMOTIcOdKcOTKFPhuqPDk+G6o8Og4bumKcOTbyXhu7Ypw5NsJcOdKcOTQSThurfDkylQKMOTY+G6tcagw43Dk8O5JFIow5Phu6okUynDk+G7rMOiKT3Dk+G6o8OjZOG7sinDk+G7rOG6tTYpPcOT4bqjJeG7smHDk+G6q+G7pinDk+G7quG6t8agw5Phuqol4bu24bqjw5PDuiUpJEnDk+G6ocOjIOG6o8OTw5Thu5TDkyk94bucZMOT4busw50ow5PDoHspPcOTw6Dhu6BJw5PhuqPhurU1KT3Dk0Ek4buaYcOTIeG7nMOTbzYt4buq4bua4bqjLeG6ozYtw6Alw5Phu6zhu6DDk+G7qiQ8w5Mo4buaZMOT4buoxqBkw5M8xqApJMOT4bqj4bui4buqw5Phu6zhurU2KT3Dk+G6oSDDk+G7kknDk+G7quG6ryk9w5Phuqs1JcOTKT3hu6DDk+G7qMagw5Nte8OTw7l7JcOT4bqjJCbDk+G7rMOoPMOTQSTGoMOTbyUpw5Phu6g/w5Mkw6IpPcOT4buqJD/Do8OTKSQl4bu0w6PDkykkw5nhuqPDkyHhurU3KT3Dk+G7qDwow5Phu6zhu6Ipw5PhuqMk4bqn4buqw5Phu7DDminDk0Ek4buaYcOT4bqjw6DEg+G6o8OTY8OjICk9w43Dk+G7sSk9w5PDuT3Do2RAKcOT4bqqUCnDk3QqScOTKT3Do2TDnSnDkyHhu5zDk+G6oyTGoCkkw5MpJcOdKcOTY8OjKT3Dk2EkPCk9w5NvMSXDk8OVw5RJw5Nv4buiJcOT4busMSXDk+G7juG7lsOUScOT4bqiw6DDoyk9w5Phu6wxJcOT4buMw5PhuqPhuqUpPcOT4bqjJMagKMOTPSXGoMOT4buqUSjDk+G7qiQg4bqjw5MpPcagZMOT4bqj4buiJcOT4busOikkw5Phu6zDqDzDk0EkxqDDk28lKcOTKSQ1w5Mh4buiJUfDk8O5JOG6qSk9w5MpPeG7nGTDk+G7rOG7pMOjScOT4buq4bua4buqw5Phu6wxJcOT4bqjJMagKSTDkyklw50pw5Njw6MpPcOTYSQ8KT3Dk+G6oyYow5Phu6zhu7IpScOTKTQlw5Phu6zDmmTDk+G7qnspw5PDoMOZ4bqjw5MkPMagKT3Dk+G6q8Ojw43Dk8O5JOG6tSk9w5Phu6okOsOT4bqhxqDDo8OTKDHhuqPDk+G6oyQ2JcOTPSXGoCnDkyk9USlJw5Phu6hSKT3Dk8SRw5Phu6okKsOTw6HDo2Thu7LhuqPDk+G6o8OaKMOT4bqr4bucw5PDoMOZ4bqjw5MpJCXhu7TDo8OTKDDDkyQiJUnDk2PhurU0KT3Dkyjhu5rDo8OT4busMsOTY8OjICk9w5PhuqHGoMOjw5MpJOG6qSk9w5MpJOG7muG6o8OT4buqw6Mg4buqw5Phu6jhu6LhuqPDkynEgyXDk2PDo2TDnSnDk8Og4bqlKT1Jw5MoMeG6o8OT4buqPCnDk+G7rOG6tTYpPcOT4bus4bugw5Phu6zhurU34buqw5MoOMOTw6DGoMOT4buqJDzDk+G6o+G6pSk9w5Phu6w84bucKcOTw6HDo8OaKUnDk+G6o+G6pSk9w5Phu6w84bucKcOTY+G7rsOT4bqjJDDDk+G7qFApPcOTIcOdKUnDkyThurU1KT3Dk8OgxqDDk+G6oyXhu7Qpw5PhuqPDo2Thu7Ipw43Dk8O5JCXhu7TDo8OT4bqjJMagKSTDkyklw50pw5Njw6MpPcOTYSQ8KT1Jw5Phu7DDminDk+G7qiIpPcOT4bus4bugw5MkZMOT4bqhJSkkw5PhuqPDoMOdKcOT4bqjw6Nk4buyKcOT4bus4bq1Nik9w5Mp4bucZEnDk+G6o8OgPCk9w5Phu6w+w5Phu6o+w5MpJCXhu7TDo8OTKT3hurU2JcOT4buqPCnDk+G7quG6t8agw5PDocOjw53DkyThurU0KT3Dk+G6oiTGoCkkw5Phu50+xqDDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9Kw7k94bucZMOTKcagZEnDk+G7rMOoPMOTQSTGoMOTbyUpw5MuJCIpPcOT4buqJDrDkyHhu5zDk+G7rD/GoMOT4buwxqApJMOTIT/hu6okw5PhuqHhuq3Dkyjhu5zDk+G6qzUlw5PhuqtYw5Phu6xXYcOTJOG6ryk9w5Phuqs7ScOTw6HDo8agKSTDkylQKMOTKMOaZMOTYSThurdJw5MuJCrDkyThu6bDo8OT4busU+G7qsOT4bqjw6DhurUpPcOT4oCcw5TDkyjhuq/GoMOT4bqjw6A8KT3Dkyk94bucZOKAncOT4bus4bugw5PhuqPDoDjDk+G6oyThu5wpJMOT4busJeG7uCjDk+G7sMOjw5MhP+G7qiTDkyHEkcOT4bqj4bq1OCk9w5PhuqPDoMOdKcOT4buqw6MpPcOT4bus4bq1Nik9w5PhuqLDmmTDk2xR4buqw5PhuqPDoOG7niXDk+G7sOG7nCXDk+G6o+G6pcOT4bqgNCnDk3XGoMOT4bus4buyKcOTbyXhu7Ypw5NsJcOdKcONw5Nv4buyKcOT4busw5pkScOT4buww6PDky4k4bua4buqJMOTLiQiKT3Dk+G7qiQ6w5Phu6zhurU34buqw5PhuqMmKMOTJCXhu7jDo8OT4bqr4bu0w5MhP+G7qiTDk+G6oeG6rcOT4buqJCXhu7Ipw5PhuqPDoMagKSTDk+G7quG7muG7qiTDkyjhu6IpPUnDkyjhu5zDk+G7qnspw5Phu6zhurU34buqw5MpPVEow5Phu6rhu54pJMOT4bqjJCXDnSnDkykkJcOdKcOT4bqj4bq1NCXDk+G7rFdhw43Dk8O5PcagZMOT4bqj4buiJcOT4busOikkw5NBJMagw5NvJSnDkyExKT3Dkz0lPknDkykkJeG7tMOjw5M9Jcagw5Phu6wmKSTDk+G7rOG7oMOT4bus4bukw6PDk+G6o+G6tcOT4bqjw6AwKT3DkyQ8xqBJw5NhJOG6seG7qsOT4bqr4bqxw5Phu7DDo8OTLiThu5rhu6okw5PhuqMkxqAow5PDocOjxqApw5Phuqvhu5zDk+G7qiThurFhw5Phu54pJMONw5Phu7fDk+KAnCk0JcOTPVNhw5M9OcOT4buq4bq3xqDDk+G7rMOZ4bqjw5PhuqPDoDYl4oCdw5Mp4bucZEnDk+G7sMOjw5MuJOG7muG7qiTDk+G7qnspw5Phu6zhurU34buqw5PhuqMmKMOTJCXhu7jDo8OTKSThuqkpPcOT4bqjw6DDo2Thu7Qpw5PhuqMkw6Nk4buy4bqjw5PhuqMkxIPDk+G6qz/Dk+G6q+G7tMOT4bqh4bqnw5NhJMOaKcOT4buqJCXGoMOTw6DGoCkkw5M9JTUlw5Phu6rhurfGoMOT4buOw5PhuqM6KSTDk+G6oDQpw5N1xqDDk+G6q+G7nMOTbyXhu7Ypw5NsJcOdKcONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0ptPCnDk+G7rOG6tTYpPcOT4bqj4bueJcOTIeG6tTQpPcOT4bqjJeG7smHDk+G6q+G7pinDk+G7qiQ8w5Phu6okJeG7sinDk+G7sD/hu6okw5NvJeG7tinDk2wlw50pw5NBJOG6t8OT4bus4bq1N+G7qsOTY8OaZMOT4busUWHDk+G7qFIpPcOT4buoJeG7suG6o8OT4buoxqA8w5MoMMOTJCIlScOTKeG6tTXhu6rDkyhR4bqjw5Phuqvhu5zDk2PhurU0KT3Dkyjhu5rDo8OT4buq4bq3xqDDk8Ohw6PDminDk+G6q+G7nMOT4buww5opw5PhuqPGoMOTKVAow5Nj4bq1xqDDkz0lNsOT4bus4bugw5PhuqPDoDjDk+G6oyThu5wpJMOTKDHhuqPDkyTDo2Thu7Qpw5PhuqMkPOG7oiXDjcOTw7k94bucZMOTKcagZMOT4buqPCnDk+G7rOG6tTYpPcOTw5lkw5PhuqvGrynDkyHhu5zDk+G6o8OjZOG7sinDkz0lxqA8w5PhuqMk4bq1NCk9w5Mkw6Nk4buy4bqjw5Mo4bui4buqJMOTKSAlw5MhJeG7tCnDk+G7quG7muG7qsOT4bqjOikkw5PhuqLDmmTDk2xR4buqw5Phuqs1JcOT4bqr4bqvKT3Dk+G7rDApPcOT4buoUik9w5Phuqvhu5zDk+G7qjwpw5Phu6zhurU2KT3Dk8OZZMOT4bqrxq8pw5Phu6xXYcOTKSThurXDk+G7qOG7nCXDk+G6oyQ0w5M9JeG6qcagw5Phu6zhu6Ilw5MpPeG7nCnDk+G6osOaZMOTbFHhu6rDkyQiKMOTKcagZMONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT8OT4bqh4bqjZCHhu67hur5P4bqj4buuY+G6oy3GoCElPSlHw5PDoCU9JOG6o0hPSsSo4bqh4bqjw6A8KT1Kw7rGoCXDk8O5PX3hu6rEqC/huqHhuqPDoDwpPUrEqC9hSg==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]