(Baothanhhoa.vn) - Quan niệm ô tô là phương tiện đắt đỏ đã hoàn toàn biến mất khi VinFast ra mắt VF 3. Với chi phí sở hữu cực thấp, chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng, ai cũng dễ dàng sở hữu ô tô mà không cần băn khoăn về giá bán và chi phí vận hành.
4buvS+G7ueG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pGxM4buow5Xhu4bhu7N2NEtM4bu1S1Lhu5Dhu7XDg+G7t+G7qeG7t+G7t+G7t+G7teG7gOG7nuG7kErhu7XDlFFM4bu14buQSuG6sj3GsOG7tcOK4buY4bu14buQSuG6sD3hu7Uj4buG4bu14buc4bu14buo4buc4bu14buVTOG7kOG6seG6sMav4buo4bu14buV4bqx4bu1w4Hhu68vS+G7uXbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6ThurPhu4bhurDhur7hu7N2xKnhu6rhurDhu5Dhu7Xhu5BMw4zDlOG7teG7nOG7teG7qOG7nOG7tcOV4bqy4bu14bukS1hS4buQSuG7teG7qEzDjOG7kOG7teG7gOG6rOG7qOG7teG7gMag4bu14buA4bqk4bu1S+G7kuG6suG7kOG7teG7qOG7kuG6suG7kOG7teG6vExJ4buQ4bu1w5TEkOG7qOG7teG7jktM4bu14buVTOG7kOG6seG6sMav4buo4bu1xajhurDhu7XDlOG6rOG7qOG7teG7leG6seG7tcOB4bup4bu14buVU0zhu7XDiktM4bu14bukS03hu7XGr8Oa4bu1S+G7tuG7quG7tcOK4buyw4rhu7Xhu6hLxJDhu6TGsOG7tcOKS8OT4bu14buOS+G7ksOC4buQSuG7tUHhu7Xhu6jFqEzDjOG7quG7teG7gOG7nuG7kEov4buoS+G6tuG7kErGsOG7teG6sEzhu7XDilfhu5BK4bu14bq+4buI4bu14bq+4bqy4buQSuG7tcavw5rhu7VL4bu24buq4bu14buc4bu14buo4buc4bu1w5ThurLhu7Xhu45L4buc4buQSuG7tcOKReG7kOG7teG6vOG6puG7kOG7teG7jkvhu5Lhuqbhu5Dhu7Xhu7jDjeG7tUpM4bq24bu14bq84bq24buQ4bu14bu44bqy4bu1w4pLTOG7teG7pEtN4bu14bu4w4nhu5Dhu7VL4bqy4buQS+G7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24buvTMOUSuG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s0w04buG4buQ4buo4buGxajhu7Phu7XGr+G7qD3DleG7hnPhu7NATOG6vuG7qEvhu6fhu7XEguG7t+G7t+G7pCPFqeG7tUvhu4ZMSkvhu6jhu6fhu7XDgOG6oOG7t+G7pCPFqeG7s+G7tcavxajDinPhu7MvL8OK4bq+4buQ4bup4bq84bqw4buS4buoS+G6sOG7kEtL4buS4bqw4bup4bu44buQL+G6vuG7hsav4buO4buo4buS4bukL+G7kOG7hkDGry9Bw4BB4bu3L+G7ucSC4bu34bq+4bu54bu54bu3QcOD4bu54bu54buo4bqixILhuq7huq7DleG7ueG7ty3hurDhu5BLLeG7uS3huqDhu6nhu4zhu6RK4buz4bu14bqww5Xhu6hz4buzNEtM4bu1S1Lhu5Dhu7XDg+G7t+G7qeG7t+G7t+G7t+G7teG7gOG7nuG7kErhu7XDlFFM4bu14buQSuG6sj3GsOG7tcOK4buY4bu14buQSuG6sD3hu7Uj4buG4bu14buc4bu14buo4buc4bu14buVTOG7kOG6seG6sMav4buo4bu14buV4bqx4bu1w4Hhu7Xhu7Phu7VATOG6vuG7qEtz4buzxILhu7fhu7fhu7Phu7VL4buGTEpL4buoc+G7s8OA4bqg4bu34buz4bu1L3bhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDThurDhu6Thu6hM4buS4buQ4buzdmxLTEnhu6jhu7Xhu45J4bu14buoxahG4bu14buoxajhu6rhu5BK4bu1w4pW4bqw4bu14buV4bqx4bu1w4Hhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzduG7r+G6vHbhu4lLTeG7teG7qMWow4Lhu7VK4buY4buk4bu1w5RRTOG7teG7qEvhurbhu5BK4bu1w4pLw5Phu7Xhurzhuqjhu5BK4bup4bup4bup4bu14buoTMON4buQ4bu14buq4bui4buQSuG7teG7qMWo4bqy4bu1xq/hu7bhurDGsOG7tcOK4bqy4bu14bukS0jhu68v4bq8duG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2a+G7suG7tSPhu6rEkOG7qOG7tUtMw4zhu5Dhu7XDilbhurDhu7Xhu5XhurHhu7XDgeG7tUpM4buw4buk4bu1SkzEkMOK4bu1w5RS4bu1xq/DmuG7tUvhu7bhu6rhu7Xhu5zhu7Xhu6jhu5zhu7XDilbhurDhu7Xhu5BKWFRM4bu14buVTMOM4buo4bu1xJHhurDDlOG7teG7qMWow5rhu7Xhu5BI4buQ4bu14bq+4buI4bu14bq+4bqy4buQSuG7tUtS4buQ4bup4bu1xJFL4bu24buQSuG7teG7jkvhurbDikvhu7VL4bqy4buQSuG7teG7uFNM4bu14buOTOG7kEvhu7Xhu6hJ4bu14buOS+G7nOG7kErhu7Xhu6bhu6rhurbhu7Xhur5Y4bu14bq+w4Lhu7Xhu7jhurrhu5Dhu7XDiuG7mOG7teG7qEvhu4rhu7XDlOG7quG6sOG7teG7gFhVw4rhu7XDlOG7oOG7qOG7teG7pEtYUuG7kErhu7Xhu6hMw4zhu5Dhu7XDikvhu4bhu7XDlFjhurDGsOG7tcOKS+G7huG7teG7kOG6rOG7kErGsOG7teG7gOG6qsOK4bu14bq8TMOM4buo4bu14buoS+G7nOG7kErhu7Xhu6bhu6rhurDhu7XDiktN4buQS+G7tcav4bq2w4pL4bu14buoxajDguG7tUrhu5jhu6Thu7XigJzDgeG7teG7kEvEkOG7qOKAneG7teG7kOG6qMOU4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu14buOS+G7quG7nOG7kOG7teG7jktQ4bu1w4pLTEnhu5Dhu7Xhur5Pw4pL4bu14oCcZOG6pOG7kEvhu7XDlUzDjOG7qOG7tWxM4buQS+G7teG7qEtF4buQ4bu14buVTMOM4buo4bu1xJHhurDDlOKAneG7tcOVReG7kOG7teG7qEtZ4bu1QeG7tcOKVuG6sOG7teG7lUzhu5DhurHhurDGr+G7qOG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24buVU0zhu7Xhu5BL4bu24buQSuG7teG7jkvhurbDikvhu7VL4bqy4buQSuG7tcOV4buy4bqw4bu1w4pL4buW4buQ4bu14buoS+G7qkjhu7Xhu6RM4buQxrDhu7XDiktM4bu14bukS03hu7XDlOG7quG6sOG7tSPhu4bhu7XhurzhurDhu5Dhu7Xhu4BF4buq4bu1w4pLw5Phu7Xhu6jDneG7tUHDgeG6oOG7teG7qMWoTMOM4buq4bu14buA4bue4buQSsaw4bu14buoS8SQ4buk4bu1S1Lhu5Dhu7XhurzEkOG7qOG7teG7jiXhu7XDlOG6uuG7quG7tSPhu4bhu7Uj4bqm4buQSuG7teG7kOG6suG7kuG7teG7gOG6sOG7kErhu7Xhurzhurbhu5Dhu7Xhu6jFqEjhu5Dhu7Xhu6hLT+G7teG7qMWoWFThu5BK4bup4bu1bEvDicOU4bu1w4pLTcaw4bu14buoS+G7huG7kuG7teG7qE3hu5BL4bu14buo4buS4bq24buQ4bu1w4pW4bqw4bu14buQS0zDjeG7quG7teG7kEpYVEzhu7Xhur7hu6zhu5BKxrDhu7VKTOG6tuG7tcOV4bqm4buQ4bu14bq84bq24buQS+G7tcOKVuG6sOG7teG7leG6seG7tcOB4bu1w4pLw5Phu7Xhurzhuqjhu5BK4bu14buOS+G7ksOC4buQSuG7teG7uS9B4bu1Skzhurbhu7XDleG6puG7kOG7teG6vOG6tuG7kEvhu7XDilbhurDhu7XDiuG6tsOK4bu1w5Thurrhu6rhu7Uj4buG4bu1I+G6puG7kErhu7VL4bq04buQSuG7tTrGsOG7teG7jktM4bu1w4pLTeG7kEvhu7XGr+G6tsOKS+G7tVjhu6rhu7Xhu4DhuqRM4bu14bq+4bqy4buQS+G7tcOKS+G7kuG7tSPhu4bhu7Xhu6hL4buqReG7kOG7teG7gEzDjOG7kOG7tUpM4buw4buk4bu14buOS+G6tsOKS+G7tUvhurLhu5BK4bu1w5Thu6rhurDhu7Xhu5VM4buQ4bqx4bqwxq/hu6jhu7Xhu5XhurHhu7XDgeG7teG7qExJ4buo4bu14buOTMOMw5Thu7Xhu4BYVcOK4bu1w5XDjOG7teG7pEtN4bu14buoxahYU8OK4bu14bq84bq04bu14buOS0zhu7Xhu4Dhuqbhu5BK4bu14buOJOG7tcOUU0zGsOG7teG7qFhS4buQSuG7tVnhu5BK4bu1S+G6suG7kErhu7XDikvhu67DiuG7teG7qMWoTMOM4buq4bu14buA4bue4buQSuG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2NOG7oOG7kErhu7Xhur7hu57hu5Dhu7Xhu6jEkOG7qOG7tcOKw4Lhu7Xhu45L4buSw4Lhu5Dhu7Xhu6RLTeG7teG6vOG6rOG7qOG7teG6vOG7quG7oMOKxrDhu7Xhu6hQ4buQSuG7tcav4bui4bu14buoTMON4buQ4bu14buOS+G6tsOKS+G7tUvhurLhu5BK4bu1w5Thu6rhurDhu7Xhu5VM4buQ4bqx4bqwxq/hu6jhu7Xhu5XhurHhu7XDgeG7tcOKReG7kOG7tcOKS0zhu7Xhu4Dhu4rhu7XDiuG7mOG7teG7qEvhu4rhu7XDikvhu5Lhu7Uj4buG4bu1w5Xhuqbhu5Dhu7Xhurzhurbhu5BL4bu14buoxahI4buQ4bu14buAWFThu5BK4bu1w4pLw5Phu7VLUuG7kOG7tUHhuqDhu7fhu7Xhu6jFqEzDjOG7quG7teG7gOG7nuG7kErhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdjbhuqrDiuG7teG6vEzDjOG7qMaw4bu14buQS1Thu7XDiktN4buQS+G7tcav4bq2w4pL4bu14buoxajDguG7tUrhu5jhu6Thu7VLxJDhu6Thu7Xhur7hurrhu5Dhu7Xhu7hTTOG7teG7qCbhu7XDlcOM4bu14bu44bqwPeG7tcOVSOG7kOG7teG7gEnhu5Dhu7XDg+G7ty3EguG7t3Xhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7XEguG7teG7kOG6psOUxrDhu7Xhu45L4bq2w4pL4bu1S+G6suG7kErhu7XDikvDk+G7tcOKReG7kOG7teG7qMWow4Lhu7Xhu6jFqFhTw4rhu7Xhu6jDneG7tcOAw4Mtw4Phu7fhu7Xhu6jFqEzDjOG7quG7teG7gOG7nuG7kErhu7Xhu7Hhu6hYUuG7kErhu7Xhu4BYUuG7kErhu7XDlOG7oOG7qOG7tcOU4bq64buq4bu1I+G7huG7tcOU4bq2PeG7teG7qOG6sD3hu7VK4bqw4but4bu14buA4bqk4bu1w4rhu5jhu7Xhu6hL4buK4bu14buQS8OJ4buQ4bu1I+G7huG7qeG7tWPEkD3hu7Xhu7hN4bu14bq+4buu4bu14buQSeG7quG7teG7uOG6sD3hu7Xhu6hTTOG7tcOD4bu3dcaw4bu1xq/hurDhu6rhu7Xhu45L4buSw4Lhu5Dhu7Xhu6jFqMOC4bu14buoxahYU8OK4bu1w4Hhu7d1xrDhu7XDiktW4bu1I+G7huG7tcOKS8OT4bu1w4pF4buQ4bu14buoxajDguG7teG7qEzDjeG7kOG7tUrhu6LDiuG7teG7uOG6suG7tcOV4bqkTOG7teG7kEpE4buQ4bu1S+G6suG7kErhu7Xhu6jDneG7teG7jkvhu5LDguG7kErhu7VBxrBB4bu14buoxahMw4zhu6rhu7Xhu4Dhu57hu5BKL+G7qEvhurbhu5BK4bu14bux4bu4U0zhu7XDlFnDiuG7tUpM4bq24bu14buoS+G7qkjhu7Xhu6RM4buQ4butxrDhu7Xhu6hYUuG7kErhu7VZ4buQSuG7tcOKS8OT4bu1S1Lhu5Dhu7XDg+G7t+G7qeG7t+G7t+G7t+G7teG7gOG7nuG7kEov4buQSuG6sj3hu6nhu7VsxahYVOG7kErhu7VLVeG7pOG7tcOU4buq4bqw4bu14bukTOG7kMaw4bu1xq/hu6Lhu7Xhu6hMw43hu5Dhu7Xhu6RLw4JM4bu14buoxajDguG7tUvhurLhu5BK4bu14buoS+G6tuG7kErhu7XDilfhu5BK4bu1w4pLw5Phu7VKReG7kOG7tcOB4bu14buoxahMw4zhu6rhu7Xhu4Dhu57hu5BK4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3bhu5VTTOG7tcOUWcOK4bu1xq/hu6Lhu5BK4bu14buQSuG6sj3hu7Xhu5DhurA94bu14buo4bq0TOG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu6hL4bqy4buQS+G7teG7pEvhu6Lhu7XDlVPhu5DGsOG7tcOK4bq2w4rhu7XDlFnDiuG7tcOKS0zhu7Xhu6jFqMOC4bu14buoxahI4buQ4bu14buoS8OJ4buo4bu1xq/hu7Lhu7Xhur7hu4jhu7Xhu6hMSeG7pOG7tcOKw4nhu5Dhu7Xhu7hTTOG7tcav4bui4bu14buA4buc4buQSsaw4bu14buoS8OJw5Thu7XDiktN4bu1w4pLw5Phu7Xhu5BK4bqw4buQSuG7teG7uFNM4bu1w4pLTOG7teG7pEtN4bup4bup4bup4bu14buq4bui4buQSuG7teG7qMWo4bqy4bu1xq/hu7bhurDhu7VL4bqwPeG7tcOK4bqy4bu14bukS0jhu7VL4bqy4buQSuG7teG7kErhurI94bu14bu4U0zhu7XhurzhurThu5Dhu7XhurzDqMaw4bu14buA4bue4buQSuG7teG7kEpLTMOM4buk4bu1w4pW4bqw4bu14buQS0zDjeG7quG7teG7kEpYVEzhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzduKAnGxMw43hu5Dhu7Xhu6jFqMOC4bu1SuG7mOG7pOG7teG7qEvEkOG7pOG7teG7kEtY4bu14bu4w4k94bu14buoS07hu7Xhu6jDneG7tUpMVOG7tcOK4bqwTOG7teG7qMWo4bqy4bu1xq/hu7bhurDhu7Xhu4BM4bu1w5XhurLhu7XDiuG7mOG7teG7qEvhu4rhu7XDlOG7quG6sOG7teG7nOG7teG7qOG7nOG7tcWo4bueTMaw4bu1w5XhurRM4bu14buo4bui4buo4bu1w4pL4buS4bu1xq9Zw4rhu7Xhu45LxqDhu4bigJ3GsOG7tWRM4buQS+G7tWzhu7DGsOG7tcOU4bug4buo4bu14bq84bq04buQ4bu14buoxahG4bu14bq34buG4buQ4bu1WuG7tUvhu5jDlOG7tUvDk+G7kEvhu7XDiktM4bqw4bu1xq9G4bu14buoxahI4buQ4bu1w5Thu6Dhu6jhu7Xhu5BL4buYw5Thu7XhurHhurDDiuG7huG6vOG7kuG7kuG7juG7teKAnOG7kEpLTMOM4buQ4bu1w4rhu5zhu5BK4bu1xq/DmuKAneG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2xJFK4buS4bqyTOG7tcOUWcOK4bu1Skzhurbhu7XGr8Oa4bu1S+G7tuG7quG7teKAnMWoRuG7teG7jkvhu5zhu5BK4bu14buoWMOa4buQSuKAncaw4bu1w4pLTOG7teG7pEtN4bu14buQS0xI4buQ4bu1w5VMw4zhu6rhu7VL4bqy4buQSuG7teG7qEvhurbhu5BK4bu1w4pW4bqw4bu14buV4bqx4bu1w4Hhu7XDilfhu5BK4bu14buAWFXDiuG7teG7kEtMw43hu6rhu7Xhu5BKWFRM4bu14bq+4bus4buQSuG7teG7qE3hu5BL4bu14buo4buS4bq24buQ4bu1w5XhurLhu7Xhu6hMSeG7qOG7teG7jkzDjMOU4bu14bu4WFXhu6jhu7Xhu6jFqOG7oEzhu7XGr+G7kuG7teG7uFNM4bu1I+G7huG7tSPhuqbhu5BK4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3bhu5VTTOG7teG7jkvhurbDikvhu7VL4bqy4buQSuG7tcOV4buy4bqw4bu1w4pL4buW4buQ4bu14buoS+G7qkjhu7Xhu6RM4buQxrDhu7Xhu5VM4buQ4bqx4bqwxq/hu6jhu7Xhu4BY4bqw4bu1xajhurDhu7Xhu5BLTMON4buq4bu1w5RZw4rhu7Xhu6RLTeG7teG7gOG7iuG7teG7jkvhurbDikvhu7VL4bqy4buQSuG7tcOV4buy4bqw4bu1w4pL4buW4buQ4bu14bukS+G7rOG7tUtV4buk4bu14bu4U0zhu7Xhu5BL4buq4bu1w4pF4buq4bu1w4rhurbhu7Xhu5BLROG7kMaw4bu14bu4U0zhu7VKTOG6tuG7teG6vuG6sOG7kuG7teG7gOG7oOG7kErhu7XDikvDk+G7teG7qMOd4bu14bqu4bu34bu34bup4bu34bu34bu34bu14buA4bue4buQSi/hu6hL4bq24buQSuG7tcOKS+G7kuG7teG7puG7quG6pOG7kErhu7Xhu4BYVOG7kErhu7Xhur5YU0zhu7Xhu7nhu6nhuqDhu7fhu7fhu7Xhu47DlMWp4bu14bu5xrBB4bu14buoxahMw4zhu6rhu7Xhu4Dhu57hu5BKL+G7qEvhurbhu5BK4bu1w4pL4buS4bu14bum4buq4bqk4buQSuG7teG7gFhU4buQSuG7teG7qFNM4bu1QeG7qeG6oOG7t+G7t+G7teG7jsOU4bu14bu44bqy4bu1QeG7teG7qMWoTMOM4buq4bu14buA4bue4buQSi/hu6hL4bq24buQSuG7teG7qMWoSOG7kOG7tUHhu6nhuqDhu7fhu7fhu7Xhu47DlOG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2NOG7oOG7kErhu7Xhu6hLSMOU4bu1w4pLTOG7teG7pEtN4bu1xq/hurTDiuG7teG7jkvhu5LDguG7kErhu7XhuqDhu7fhu7fhu6nhu7fhu7fhu7fhu7Xhu4Dhu57hu5BK4bu14buQSeG7quG7teG6vkzhu7XDikvhu6o94buK4buQ4bu14bu54bup4bqg4bu34bu34bu14buOw5Qv4buoS+G6tuG7kErhu7Xhu7Hhu6hN4buQS+G7teG7qEvhu4bhu5Lhu7Xhu4BS4buQ4bu1Skzhurbhu7XGr+G6tMOK4bu14buo4bq0TOG7teG7qMWo4bq0w5Thu7Xhu5VM4buQ4bqx4bqwxq/hu6jhu7XDleG6suG7tcOB4bupxILhuqDEguG7teG7gOG7nuG7kEov4buO4buXS+G7rcaw4bu14buOS+G6tsOKS+G7tUvhurLhu5BK4bu1w4pLw5Phu7Xhu6RLw4JM4bu1w4pLTOG7teG7qMOd4bu14buOS+G7ksOC4buQSuG7teG7ucaww4Dhu7Xhu6jFqEzDjOG7quG7teG7gOG7nuG7kErhu7Xhu6hMw43hu5Dhu7XGr+G6tMOK4bu14bu44bqy4bu14buoS+G7qkjhu7Xhu6RM4buQ4bu1w5RRTOG7teG7qEvhurbhu5BKxrDhu7Xhu6hLw4nDlOG7tcOKS03hu7Xhu5BK4bqw4buQSuG7teG7kErhu7ThurDhu7XDiktM4bu14bukS03hu7Uj4bqm4buQSuG7tcOKVuG6sOG7teG7kEtMw43hu6rhu7Xhu5BKWFRM4bu1xq/hu7Thu7Xhur7hu67hu5BK4bu1I+G7huG7tcOU4bq2PeG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24buvxq/hu6jFqOG7kuG7kEp2ZEzhu5BMw4rhurDFqOG7teKAnOG7kErhu5Lhu5DGsOG7teG6vFDGsOG7tcWoRuKAneG7teG7gOG6tuG7kErhu7Xhu4Dhu4rhu7XGr8Oa4bu1S+G7tuG7quG7ry/Gr+G7qMWo4buS4buQSnbhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdmxL4buG4buS4bu1SkxTTOG7teG7puG7quG6sOG7kOG7tcav4bq24buoxrDhu7VKTOG6tuG7tcavw5rhu7VL4bu24buq4bu1xahG4bu14buQS1jhu5BK4bu14buQS+G7tuG7kErhu7VKTOG6tuG7teG7qMWoT+G7teG7kEvDieG7kOG7tcOV4bq0TOG7teG7qMOd4bu14buV4bqx4bu1w4Hhu7Xhu6hLw4nhu6jhu7XGr+G7suG7tUpEPeG7tcSQ4buQ4bu14buoWFXhu5BK4bup4bu1YuG7iuG7teG7qMOd4bu14buoS1RM4bu14buATOG7isOU4bu14buAWFXDiuG7tUvhu4Lhu7XDleG7oOG7teG7uOG6suG7kuG7teG7qEvhurbhu5BK4bu14bqiL0Hhu7dBw4HGsOG7teG7lUzhu5DhurHhurDGr+G7qOG7teG7leG6seG7tcOB4bu1w5VMSOG7kOG7teG7qOG7rsOK4bu1w5XhurLhu7Xhu6hEw5Thu7Xhu4BM4buKw5Thu7XhurzhurLhu5Dhu7XDleG7qsOJ4buQ4bu1w4pW4bqw4bu14buQS0zDjeG7quG7teG7kEpYVEzhu7XhurzDmkzhu7Xhu6hLTEnhu6jhu7Xhu45J4bu1S+G7kuG6suG7kOG7teG7qOG7kuG6suG7kOG7teG7jkvhurbDiuG7teG6vEzDjOG7qOG7teG7uFNM4bu1w4rhurbDiuG7tcOU4bq64buq4bu1I+G7huG7teG7gOG7nOG7teG7qEtP4bu14buA4bqw4buQSuG7teG6vOG6tuG7kOG7teG7qMWoSOG7kOG7teG7qEtP4bu14buoxahYVOG7kErhu6nhu7XGoeG7huG7tcOU4bqw4buQSuG7teG7qEtMSeG7qOG7teG7jknhu7Xhu6hQ4buQSuG7teG7qEvhu4rhu7XDlOG6tOG7kEvhu7XDlEfhu7Xhu7hTTOG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu4BM4buKw5Thu7Xhu5BLxJDhu5Dhu7Xhu5BQTOG7teG6vMOJ4buo4bu14buQS1jhu7XDiuG7rsOU4bu14buAw6jhu5Dhu7Xhu7jhu6rhu5zhu5BK4bu14bu4WcOKxrDhu7XDleG7kkrhu5Lhu7XDikvhu7bhu7Xhu5Xhu7XDiuG7rOG7kErhu7Xhur7Dgkzhu7VLTuG7kEvhu7XDiuG6tuG7kEvhu7XDiktMw5Thu7Xhu4DhuqrDiuG7teG7qMWoWOG7kErhu7XDilbhurDhu7Xhu5VM4buQ4bqx4bqwxq/hu6jGsOG7teG6vOG7oOG7tcOV4bqwLXrhuqbhu5BK4bu14bu54bqi4bu1TOG7kMOKS+G7tcOKWeG7kErhu7XDiuG6tuG7pOG7qeG7qeG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N24buvTMOUSuG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G6vuG7qEvhu6rDlOG6vOG7tUw04buG4buQ4buo4buGxajhu7Phu7XGr+G7qD3DleG7hnPhu7NATOG6vuG7qEvhu6fhu7XEguG7t+G7t+G7pCPFqeG7tUvhu4ZMSkvhu6jhu6fhu7XhuqDDgcOB4bukI8Wp4buz4bu1xq/FqMOKc+G7sy8vw4rhur7hu5Dhu6nhurzhurDhu5Lhu6hL4bqw4buQS0vhu5LhurDhu6nhu7jhu5Av4bq+4buGxq/hu47hu6jhu5Lhu6Qv4buQ4buGQMavL0HDgEHhu7cv4bu5xILhu7fhur7hu7nhu7nhu7dBw4PDgcOD4buo4bu5xILhu7nhuqLDlUEt4bqw4buQSy1BLeG6oOG7qeG7jOG7pErhu7Phu7XhurDDleG7qHPhu7M0S0zhu7VLUuG7kOG7tcOD4bu34bup4bu34bu34bu34bu14buA4bue4buQSuG7tcOUUUzhu7Xhu5BK4bqyPcaw4bu1w4rhu5jhu7Xhu5BK4bqwPeG7tSPhu4bhu7Xhu5zhu7Xhu6jhu5zhu7Xhu5VM4buQ4bqx4bqwxq/hu6jhu7Xhu5XhurHhu7XDgeG7teG7s+G7tUBM4bq+4buoS3Phu7PEguG7t+G7t+G7s+G7tUvhu4ZMSkvhu6hz4buz4bqgw4HDgeG7s+G7tS924buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Q04bqw4buk4buoTOG7kuG7kOG7s3bhurNO4buQS+G7tcOC4buQS+G7teG7leG6seG7tcOB4bu14buo4bq0TOG7teG7qMWoTOG7iuG7kOG7tcOV4bqkw5Thu7Uz4bq1ZGvhu7VB4bu3QcOA4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3ZiS+G7nOG7kErhu7XDikvDk+G7teG7gOG7hOG7pMaw4bu14buV4bqx4bu1w4Hhu7XDiuG7lOG7kOG7tcavw5rhu7VL4bu24buq4bu14buOTcOKS+G7teG7qEtYU8OK4bu14buAVuG7tUrhu5bhu5Dhu7Xhu4Dhu4rhu7Xhur7hu4jhu7Xhur7hurLhu5BK4bu14bq+TOG7tcOKS+G7qj3hu4rhu5Dhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7Xhu4Dhu5zhu7Xhu6hLT+G7teG7kEtY4buQSuG7teG7uOG6uuG7kOG7teG7gMOCw5Thu7XhurzDguG7kuG7tcav4buy4bu14buoS+G7ksOCTOG7tcOU4bq2TMaw4bu1w4rhu67hu7Xhu6hL4buK4bu1w5XhurLhu7XDgeG7qeG7ueG6ruG7t+G7tSPhu7Xhu7nhu6nhuqLDg+G6ruG7tSPhu7Xhu7nhu6nhuqJBQeG7tcOUw5Thu7Xhu7Hhur7hurJM4bu1I+G7tcWo4bug4buQSuG7tSPhu7XDiuG6sOG7kuG7rcaw4bu1w4pLTMON4buq4bu14bq+4bqyTOG7tcOKUuG7tcavw5rhu7VB4bup4bu3w4PhuqDhu7XDlMOU4bup4bu1Ykvhu5LDguG7kErhu7XGr+G6tuG7kErhu7VKRcOU4bu1I+G7huG7teG7gOG6tOG7qOG7tcOUWcOK4bu14bu54bqu4bu54bu1w5TDlMaw4bu1w4rhurDhu5Lhu7VLUuG7kOG7tcOKw4Lhu7Xhu5BL4bu24buQSuG7tcOU4bq64buq4bu1NG3hu5Xhu7VL4bq04buQSuG7tTXGsOG7teG7gFbhu7XGr1nDiuG7teG7gOG7iuG7tSPhu4bhu7Xhur5M4bu1w4pL4buqPeG7iuG7kOG7teG7puG7quG6sOG7teG7kEtMw43hu6rhu7Xhur7hurThu5BK4bu14buAT+G6sOG7tUtO4buQS+G7teG7jkvhurbDiuG7teG7kEvhurDhu6rhu6nhu68v4bukduG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pDPhu5Lhur494buzdjZP4buQS+G7teG7uE/hu7XDleG6suG7tcOU4bq64buq4bu1I+G7huG7tcOK4bq24bu14buoTeG7kEvGsOG7teG7pEvhu5Lhu5BK4bu1w4rhurbDikvGsOG7teG7leG6seG7tcOB4bu1w4rhu5jhu7XDgOG7tcOV4buy4bqw4bu1w4pL4buW4buQ4bu1w5ThurLhu6rhu7Xhu5BK4buS4bq0TOG7teG7qEvEkOG7qOG7tcOKUuG7teG6vMOC4buQ4bu1w4rhu6zhu5BK4bu14bqg4bu14buo4busPeG7tcOKS+G7luG7kOG7teG7kEThu5BK4bu1w4rhurDhu5Lhu6nhu7U2RD3hu7XDleG6suG7tcav4bui4bu1w5VYVeG7kErhu7XDlOG6suG7quG7teG7kErhu5LhurRM4bu14buoS8SQ4buo4bu14buQS0zDjeG7quG7teG6vMOJw4rhu7Xhu5BLxJDhu6jhu7Xhu6jFqEjhu5Dhu7XDlOG7oOG7qOG7teG7nOG7teG7qOG7nOG7tcOKS03hu5BL4bu1S+G6pOG7kErhu7Xhu6jhurRM4bu14buVTMOM4buo4bu1xJHhurDDlOG7qeG7tcSRSuG7kuG6skzhu7XFqOG6sMaw4bu1S+G6pOG7kErhu7Uj4buG4bu14buVTMOM4buo4bu1w4rhu5Thu5Dhu7XDikvhu5Lhu7Xhu6RL4buC4buk4bu14buOS+G6tsOKS+G7tUvhurLhu5BK4bu1w4rhurbhu7Xhu5BLROG7kOG7tUvhu5jhurDhu7Xhu5XhurHhu7XDgeG7teG6vOG6qOG7kErhu7XDiuG6tsOKS+G7teG7qEvhu5LDgkzhu7XDlOG6tkzhu7XDleG7suG6sOG7tcOKS+G7luG7kOG7tcOU4bqy4buq4bu1xq9S4buQ4bu14buQSuG7kuG6skzhu7Xhuq7hu7XDlOG6suG7quG7tcOK4buY4bu1xq9D4buQxrDhu7XhurxQ4bu1xq/hu6rhu5BK4bu14buoS0jDlOG7tcOK4bq2w4rhu7VL4buW4bqw4bu14buoTEnhu6jhu7Xhu6jFqOG6sOG7kErhu7Xhu6jFqE3hu7XhurxI4buQ4bu14buQSuG7kuG6skzhu7Xhu7hTTOG7tcOKS0zhu7Xhu6RLTeG7tcOKS8OT4bu14bu54bqg4bu14buoxahMw4zhu6rhu7Xhu4Dhu57hu5BK4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3bhu69Mw5RK4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buzTDThu4bhu5Dhu6jhu4bFqOG7s+G7tcav4buoPcOV4buGc+G7s0BM4bq+4buoS+G7p+G7tcSC4bu34bu34bukI8Wp4bu1S+G7hkxKS+G7qOG7p+G7tcSC4bu34bu34bukI8Wp4buz4bu1xq/FqMOKc+G7sy8vw4rhur7hu5Dhu6nhurzhurDhu5Lhu6hL4bqw4buQS0vhu5LhurDhu6nhu7jhu5Av4bq+4buGxq/hu47hu6jhu5Lhu6Qv4buQ4buGQMavL0HDgEHhu7cv4bu5xILhu7fhur7hu7nhu7nhu7dBw4PDgOG6ruG7qMOBw4PDgOG6osOVw4Et4bqw4buQSy3DgS3DgeG7qeG7jOG7pErhu7Phu7XhurDDleG7qHPhu7M0S0zhu7VLUuG7kOG7tcOD4bu34bup4bu34bu34bu34bu14buA4bue4buQSuG7tcOUUUzhu7Xhu5BK4bqyPcaw4bu1w4rhu5jhu7Xhu5BK4bqwPeG7tSPhu4bhu7Xhu5zhu7Xhu6jhu5zhu7Xhu5VM4buQ4bqx4bqwxq/hu6jhu7Xhu5XhurHhu7XDgeG7teG7s+G7tUBM4bq+4buoS3Phu7PEguG7t+G7t+G7s+G7tUvhu4ZMSkvhu6hz4buzxILhu7fhu7fhu7Phu7UvduG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukNOG6sOG7pOG7qEzhu5Lhu5Dhu7N2M8OC4buQSuG7tcOU4bqy4buq4bu14buV4bqx4bu1w4Hhu7XigJxKRD3hu7XhurzhuqThu5LigJ3hu7XDiuG7oOG7kErhu7Xhu4Dhu57hu5BK4bu1w5ThurThu5BK4bu14buQS+G7tuG7kErhu7Xhu5BK4bqyPeG7teG7puG7quG6sOG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2Ykvhu5zhu5BK4bu1SkzhurDhu5Dhu7XhurxI4buQ4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu14buV4bqx4bu1w4Hhu7Xhu5BQTOG7teG6vMOJ4buo4bu14bu4U0zhu7XDlOG6suG7kOG7tUtO4buQS+G7tUpMw4JM4bu14buoxahN4bu14buoxajhu6rhu5BK4bu14buoRMOU4bu14bu54bu34bu1TOG7kMOKS+G7teG7gFhVw4rhu7Xhu4Dhuqrhu6jhu7VLWFPhu5BK4bu14bu4w43hu7Xhu6RLTeG6sOG7teG7kEpYVEzhu7XDleG6tkzGsOG7teG7qMWo4bqw4buQSuG7teG6vE/hu7XDiuG7lOG7kOG7teKAnCNP4buQ4oCd4bu1S1Lhu5Dhu7Xhu5BLTMON4buq4bu14bq+4buU4buQSuG7tSPhu4bhu7VL4bq04buQSuG7tTPhu7Xhu4DhurDhu5BK4bu14bq84bq24buQ4bu14buoxahI4buQ4bu14buoS0/hu7Xhu6jFqFhU4buQSuG7qeG7tWxL4buq4bugw4rhu7Xhu6RLROG7kOG7teG7jkvhu7DDiuG7tcOUTOG7kEzDiuG6sMWo4bu14buQS1jhu5BK4bu1w4rhurbDiuG7teG7uE/hu7Xhu6jFqE3hu7Xhu5BK4bueTOG7teG6vEjhu5Dhu7Xhu6jFqOG7kuG7kErhu7Xhu5XhurHhu7XDgeG7teG7gMON4buq4bu14buAWFXDiuG7teG7qOG7okzhu7VY4buq4bu14buQS+G6qMOU4bu1w5ThurDhu5BK4bu14buASeG7kOG7tcav4buy4bu14buoS+G7ksOCTOG7tcOU4bq2TOG7teG7kEvEkOG7qOG7tcOKS+G7kuG7teG7kEpYVEzhu7XGr+G7tOG7teG6vuG7ruG7kErGsOG7teG7gOG6qsOK4bu14bq8TMOM4buoxrDhu7VL4bqy4buQSuG7tUpLSeG7teG7pEtN4bqw4bu1xq/hurDhu6rhu7XDiuG7mOG7teG7qEvhu4rhu7VKw4nhu6Thu7VK4buW4buQ4bu14buA4buK4bu14buo4bqm4buQSuG7teG7qEvhu4rhu7Xhu6hNw4pL4bu1w4pLWeG6sOG7teG7gOG7nuG7tcOVSOG7kOG7tcOUWcOK4bu1QcSC4bqg4bu1w5VN4buo4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3bhurNM4buK4buq4bu14buAWFXDiuG7tcav4buy4bu14bum4buq4bqw4buQ4bu14buoRMOU4bu1w4pW4bqw4bu14buQS0zDjeG7quG7teG7jkvhurbDikvhu7VL4bqy4buQSuG7teG7uMON4bu14buo4buqUEzhu7Xhu6hL4buW4bu14bukTOG7kOG7teG7qMWoSOG7kOG7tSPhu4bhu7Xhu4BMw4zhu5DGsOG7teG7lUzhu5DhurHhurDGr+G7qOG7tcOK4bqww5Thu7Xhu45J4buo4bu14bq8w4Lhu5Lhu7VL4bqy4buQS+G7tcOKS03hu5BL4bu1S+G6pOG7kErhu7XDg+G7teG7kOG6psOU4bu1S+G7kuG6qsOK4bu14bu54bqi4bu34bup4bu34bu34bu34bu14buOw5Thu7Xhu7jhurLhu7XEguG7teG7kOG6psOU4bu14buOS+G7nOG7kErhu7VKTFNM4bu1S+G6tOG7kOG7teG7puG7quG6pOG7kErhu7Xhu4BYVOG7kErhu7Xhur5M4bu1w4pL4buqPeG7iuG7kOG7teG7gOG7okzhu7Xhu7hTTOG7teG7pEzhu5Dhu6nhu7U2RD3hu7XDleG6suG7tcOK4buS4buQ4bu1xq/hu6Lhu7XigJzhu45LVuG7kErigJ3hu7Xhu5BLxJDhu6jhu7Xhu6jFqEjhu5Dhu7Xhu6hLT+G7teG7qMWoWFThu5BK4bu14buc4bu14buo4buc4bu14buVTMOM4buo4bu1xJHhurDDlOG7tUtMw4zhu5Dhu7Xhu5DhurA94bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3bigJzhu5XhurHhu7XDgeG7tcavR+G7tcavU8OU4bu14buoxajDmuG7teG7qEvhurLhu5BL4bu1w5Thurrhu6rhu7XigJgj4buG4bu14buATMOM4buQ4bu14bum4buq4buiw4rhu7Xhur5E4buQ4oCZ4bu14buo4bq0TOG7teG7qEtP4bu14buoxahYVOG7kErhu7Xhu5VMw4zhu6jhu7XEkeG6sMOU4oCd4bu1w5XhurLhu7Xhu5BLw4nhu5Dhu7Xhu4BP4buQS+G7tcOKVuG6sOG7teG6sOG7kEvhu7Vk4bq04buQS+G7tWzFqFhU4buQSuG7teG7sWzhu4nhu6nhu7XhurM0ZOG7rcaw4bu14buQSlhUTOG7teG7gOG6pOG7tcOK4buY4bu14buOTOG7kEvhu7Xhu5BKS0zDjMOU4bu14buoS+G7huG7kuG7teG6vuG7mkzhu7Xhu6hLT+G7teG7qMWoWFThu5BK4bu1I+G7huG7teG7lUzDjOG7qOG7teG7qMOd4bu1S1Lhu5Dhu7XEguG7teG7kOG6psOU4bu14buQ4bqwPeG7qeG7tcSRS8OJ4buQ4bu14buAT+G7kEvhu7Xhu5DhurI94bu1S+G7kuG6suG7kOG7teG7qOG7kuG6suG7kOG7tcOK4buY4bu1w4pS4bu1xq/DmuG7teG6vMOaTOG7tcOU4bq64buq4bu1I+G7huG7teG7kOG6sj3hu7Xhu6hLxqDhurDhu7XDlOG6pOG7kOG7teG7gFhVw4rhu7Xhu4BFPeG7teG7gFbhu7XDiuG6tsOK4bu14buoTEjhu6rhu7XDiktN4bu14oCc4buQSuG7kuG7kMaw4bu14bq8UMaw4bu1xahG4oCd4bu14buQSlhUTOG7teG6vuG7rOG7kErhu7Xhu6hOw5Thu7Xhu45MScOU4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3Y24bqqw4rhu7XhurxMw4zhu6jGsOG7teG7qMWo4buS4buQSuG7teG7kEvhu7bhu5BK4bu14buQSuG6sj3hu7Xhu6bhu6rhurDGsOG7tcOU4bq64buq4bu1w5RM4buQTMOK4bqwxajhu7XDiuG6suG7kErhu7Xhu5BLw4nhu5Dhu7Xhu4BYVcOK4bu1xq/hu7Lhu7Xhu6bhu6rhurDhu5Dhu7Xhu6hEw5Thu7Xhu45LTOG7teG7qEvhu4bhu5Lhu7Xhu5BLTMON4buq4bu14buQSuG7quG7nuG7kOG7teG7qEvhu5zhu5BK4bu14buoTOG7kMaw4bu14buV4bqx4bu1w4Hhu7Xhur7hu7Lhu7Xhu45MSeG7kOG7tcavR+G7teG7gFhVw4rhu7XhurzhurLhu5Dhu7VKTOG6sOG7kuG7teG7qFNM4bu14buOS+G6tsOKS+G7tUvhurLhu5BK4bu14buQSuG6sD3hu7Xhu6jDneG7teG7qEvhurbhu5BK4bu1xILhu7Xhu5DhuqbDlOG7teG7kOG6sD3hu6nhu68v4bukduG7r+G7qOG6sOG6vMOV4buG4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buzw4rhurDDlOG7kEvhurDhu6jhu7Phu7XGr+G7qD3DleG7hnPhu7NATOG6vuG7qEvhu6fhu7XhuqLhu7fhu7fhu6Qjxanhu7XDlOG6sMWoSkzhu5Atw5Xhu4bEqOG7qOG7p+G7teG6sOG7quG7qOG7ksWp4bu1w5ThurDFqEpM4buQLcWoTEpL4buo4bun4bu14bqw4buq4buo4buSxanhu7N24buv4buo4bq84buS4bq+PXbhu6/hu6jFqHbhu6/hu6jhur524buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2bMWo4buS4buQSuG7teG6vOG6sOG7teG7kErhurI9xrDhu7Xhu6jDneG7teG7ucOB4bu14buASeG7kOG7teG7ueG6oC/huqAvQeG7t0HDgMaw4bu14buOS+G6tsOKS+G7tUvhurLhu5BK4bu14buA4bqq4buo4bu1w4rhu5bDiuG7tcavU8OU4bu14buVTOG7kOG6seG6sMav4buo4bu14buV4bqx4bu1w4Hhu7XGr0fhu7Xhu4BYVcOK4bu1S1jDmuG7kErhu7XDlFnDiuG7tUpM4bq24bu1WOG7quG7teG7gOG6pEzhu7XDikvDk+G7tUHDgeG6oOG7teG7qMWoTMOM4buq4bu14buA4bue4buQSuG7teG7seG7qEvhu6pI4bu14bukTOG7kOG7reG7teG7uOG6suG7tcOB4bu54bqg4bu14buoxahMw4zhu6rhu7Xhu4Dhu57hu5BK4bu14buxw5Thu6rhurDhu7Xhu6RM4buQ4butxrDhu7Xhu4Dhu57hu5BK4bu14buoS1RM4bu14buAWFXDiuG7tcOV4buy4bqw4bu1w4pL4buW4buQ4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu14bqu4bu1w5ThurLhu6rhu7Xhu5BK4buS4bq0TOG7teG7qEvEkOG7qOG7teG7scOA4bu1w5ThurLhu6rhu7XDilLhu7XhurzDguG7kMaw4bu14bqg4bu1w5ThurLhu6rhu7Xhu5BE4buQSuG7tcOK4bqw4buS4but4bu1w5ThurLhu7Xhu45L4buc4buQSuG7tcOUxJDhu6jhu7Xhu6hLSMOU4bu1w4pLTOG7teG7pEtN4bup4bu1a+G6sOG7quG7teG7qEtUTOG7tUvhurThu5Dhu7Xhu6jFqEjhu5DGsOG7tcOUWcOK4bu1Skzhurbhu7Xhu5BMSMOU4bu1PUnhu6jhu7XDilbhurDhu7Xhu5XhurHhu7XDgeG7tcOV4bqy4bu1QcOA4bu34bu14buoxahMw4zhu6rhu7Xhu4Dhu57hu5BK4bu14bux4buoS+G7qkjhu7Xhu6RM4buQ4but4bu14bu44bqy4bu1w4FBQeG7teG7qMWoTMOM4buq4bu14buA4bue4buQSuG7teG7scOU4buq4bqw4bu14bukTOG7kOG7reG7teG7gOG7okzhu7Xhu7hTTOG7tcOA4bu1w5ThurLhu6rhu7XDilLhu7XhurzDguG7kOG7qeG7teG6oOG7tcOV4buy4bqw4bu1w4pL4buW4buQ4bu1w5ThurLhu6rhu7Xhu5BK4buS4bq0TOG7teG7qEvEkOG7qOG7teG7kEThu5BK4bu1w4rhurDhu5Lhu7XDiuG7mOG7tUpM4bq24bu1w4rhurDhu5Lhu7VLUuG7kOG7tcSC4bu14buoxahMw4zhu6rhu7Xhu4Dhu57hu5BK4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3bhu5VM4buQ4bqx4bqwxq/hu6jhu7Xhu5BLw4nhu5Dhu7XDiuG7lsOK4bu1xq9Tw5Thu7Xhu4BV4buo4bu14bu54bu1w4pL4buS4bu14buV4bqx4bu1w4Hhu7Xhu6bhu6rhurDhu7VA4buG4bq8xq9M4buo4buG4bun4bu14buv4bqw4bu1S8Wo4buGxKhz4buzS+G7qOG7qOG7pMav4bunLy/hu7hM4buQxKjhurDGr+G7qOG6sOG7quG7qOG7kuG7qcOK4buSw5Qv4bu44buQX+G7uEzhu7N2S+G7qOG7qOG7pMav4bunLy/hu7hM4buQxKjhurDGr+G7qOG6sOG7quG7qOG7kuG7qcOK4buSw5Qv4bu44buQX+G7uEzhu68v4bqwduG7tUvhu5LhuqrDiuG7teG7qMWo4buyw4rhu7Xhu6hMSeG7pOG7teG7qOG6tEzhu7XDiuG6tsOK4bu1xq9L4buSQMWo4buS4buSw5TGsOG7teG7gOG6tEzhu7XDlSThu7VWPeG7teG7puG7qj3DjeG7kOG7tcOKVuG6sOG7teG7lUzhu5DhurHhurDGr+G7qOG7teG7qMWoSOG7kOG7teG7qOG7kuG6suG7kOG7teG7puG7quG7osOK4bup4buvL+G7pHbhu68v4buo4bq+duG7ry/hu6jFqHbhu68v4buo4bq84buS4bq+PXbhu68v4buo4bqw4bq8w5Xhu4Z24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7Phu7XGr+G7qD3DleG7hnPhu7Phu6jhu4Yj4buoLeG6sMOVTErhu5Dhu6fhu7XFqExKS+G7qMWp4buzduG7r+G7hsOUduG7r8av4buoxajhu5Lhu5BKdsSRY+G7ry/Gr+G7qMWo4buS4buQSnbhu68v4buGw5R24buvL+G7pHY=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]