(Baothanhhoa.vn) - Dịch vụ tốt với chính sách thu mua xe tận nhà, giá tốt khi bán xe xăng cũ, ưu đãi tốt tới 3 triệu đồng khi lên đời xe máy điện là những trải nghiệm của khách hàng về chương trình “Thu cũ xe xăng – Đổi mới xe điện” của VinFast và Chợ Tốt.
UjbGr+G7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3hu4Y34buHw6M+4bukU+G6ojbDnSg24bumNuG7suG6rzXhu6bhur9o4bum4bqvNlnhu4Phu6bigJwoNuG6reG7h+G7pjxk4bqv4oCd4bumbT7hu6bEg8OdbuG7pjw3MeG6r+G7pjwy4bumNsOt4bq54bqvNeG7pjwkKOG7psOq4buDbjDhuq/hu6bigJzhu6rhu6bhu4fhuq3hu4figJ1SLzbGr1NS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6veG7sz5ZKeG7pFPDuWEoNuG7pmtn4bum4buH4bqt4buH4buma8SRN+G7pig2OOG6rzbhu6bhu4HDnSg24bum4buHNuG7g+G7psSD4buDWeG7pm0+4bum4buHO+G6r+G7puG6rzbhu7Lhu6Lhu6Y1N8Od4bum4buH4bqt4buH4bum4bqjNjfhu6Yhw53huq/hu6ZtPuG7pm1A4bqvNeG7pihp4bui4bumw63hu4Phu6Y84bu4N+G7puG7h+G6reG7h+G7puG7h8SRN+G7puG7quG7puG7h+G6vzcx4buD4bumPOG6qeG6rzXhu6bhuqM2N+G7psOjIuG6r+G7pjxlN+G7pm0+4bumxIPDnW7hu6Y8NzHhuq/hu6bDo+G7suG7puG6rzZq4bqvNeG7puG7h+G6v+G7tjfhu6bhuq81NjcxxIPhu6YoaFnhu6bhuqM2w50oNuG7pjbhu7Lhuq814bumazDhu6YoNsOtZOG6rzXhu6bhu4fhur854bqvNuG7puKAnOG7hjbhu4Phu6YoaeG7pm0+4bumbUDhuq814bum4oCT4bum4bulYjfhu6bEg8SRN+G7pm0+4bumPDcx4bqv4oCd4bumKGhZ4bumSzfhuq95WeG7geG7h+G7pmvhu7Lhu6bDujbDqeG7puG7huG6reG7h+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1I3xIM14bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pCnhu4c24buDxIMh4bumN8O6PuG6r+G7hz7hur/hu6Thu6bhu4Hhu4duw6M+4buQ4bukbDcp4buHNuG7muG7plfFqMWo4bq9beG7nOG7pjY+NzU24buH4bua4bum4buwxq/FqOG6vW3hu5zhu6Thu6bhu4Hhur8o4buQ4bukLy8oKeG6r+G7niFZ4bqx4buHNlnhuq82NuG6sVnhu55r4bqvLyk+4buB4bqj4buH4bqx4bq9L+G6rz5s4buBL+G7qOG7sMav4buuL8avV8WoKeG7rMavWOG7quG7ruG7sFfhu4fhu6rhu6rhu6hXw6Phu64tWeG6rzYtxq8t4buq4bue4bqh4bq9NeG7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pOG6ojbDnSg24bumNuG7suG6rzXhu6bhur9o4bum4bqvNlnhu4Phu6bigJwoNuG6reG7h+G7pjxk4bqv4oCd4bumbT7hu6bEg8OdbuG7pjw3MeG6r+G7pjwy4bumNsOt4bq54bqvNeG7pjwkKOG7psOq4buDbjDhuq/hu6bigJzhu6rhu6bhu4fhuq3hu4figJ3hu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukV8Woxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pOG7sMavxajhu6Thu6YvU1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9w7pZ4bq94buHN+G6seG6r+G7pFNNPuG7psSDw51u4bumPDcx4bqv4bumSzfhuq95WeG7geG7h+G7pjxZ4bqvNeG7puG7h+G6v+G6ueG7puG7hzbhu7Lhuq824bumw6Phu4lZ4bumKDbhurXhuq/hu6bDreG7g+G7puG7hzci4bqv4bumKGhZ4bum4bqjNsOdKDbhu6Y24buy4bqvNeG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1IhU8ODIuG6r+G7pjxlN+G7pm0+4bumPDcx4bqv4bui4bum4bqvNjvhuq/hu6bhu6jhu6bDozrhuq/hu6bDreG7g+G7pjzhu7g3Ui8hU1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU8SC4buD4bqt4bqv4bumw6Mi4bqv4bumPGU34bumbT7hu6bEg8OdbuG7pjzhu7jhu6bDoybhu4Phu6bhuq82w63huq814bum4bq9NuG7tjfhu6bhu4fEkTfhu6bhuq82auG6rzXhu6bhuq814buybuG7pjw64buD4bum4buHNsOd4bqvNeG7puG7sC/hu6jFqOG7qOG7sOG7ouG7pig2YeG7pnVmN+G7puG7hjZh4bumw4NZ4bqv4bumw7Xhuq824bumUOG7peG6qzfhu6bDuj/huq/hu6Lhu6bhu7Phu7Lhu6bhuq7huqs3UeG7psSDxJE34bumxIPhu7Thuq824bumKeG7tOG6r+G7piHDneG6r+G7pjw34bumKDY3ICjhu6ZtPuG7puKAnCjhurUo4bumKOG7tCg24oCd4bum4bq54bum4bqvNuG7suG7nuG7puKAnOG6rjXhu7Q34bum4bqvNj/hu4fhu6bDo+G7suG7puG6ozbhurHhu7bhuq/hu6bhur024bu2N+G7pjw34bum4bq/WeG6seG7piHDneG6r+G7puG6v+G6qTfhu6bhu4c3IOG6veG7puG6ozbDnSg24bumbT7Eg+G7pm0+4bue4bumxIJZ4bqvNeG7puG6v1nhu6bigJgoNsOp4bumbT7igJnhu6bhu4c2OeG7piFh4bume+G6veG7pjU3w53hu6bhu4fEkTfhu6bEg8OsKOG7pig2JeG6rzXhu6bEg+G7g+G6reG6r+G7piHDneG6r+KAneG7ouG7pig2YeG7psODWeG6r+G7psO14bqvNuG7puG6ozLhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFN1NyDhu4fhu6bhu4fEkTfhu6YoNsOtZOG6rzXhu6bhu4fhur854bqvNuG7puKAnOG7hjbhu4Phu6YoaeG7pm0+4bumbUDhuq814bumLeG7puG7pWI34bumxIPEkTfhu6ZtPuG7pjw3MeG6r+KAneG7pihoWeG7pks34bqveVnhu4Hhu4fhu6Zr4buy4bumw7o2w6nhu6bhu4bhuq3hu4fhu6Lhu6bEg+G6tTfhu6bDo+G6seG7psOjI+G6rzXhu6YoaFnhu6YoNmHhu6bDg1nhuq/hu6bDteG6rzbhu6Y8MOG7g+G7pjzDrcOpKOG7pjU34bu2N+G7psOq4buDbiDhu4fhu6bEg+G6q+G7h+G7pijDnSg24bum4bqvNlnhuq824bumNeG6teG6r+G7nuG7puG7hjY7xIPhu6YoNjjhu6Lhu6bhuqM24bqn4bqvNeG7pig64bqv4bumIcOtxJEo4bumKDYm4bqv4bum4bq/WeG7puG6ozbDojfhu6bhuq824buy4bui4bum4buHP+G7h+G7pijhu7bhu6bhu4c2aOG7puG7h2co4bumKDZh4bumKDrhuq/hu6bDo+G7ssSD4bumKDbDoeG7psOj4buy4bumPDLhu6bDo+G7tDfhu6bhu4c24bqn4bqvNeG7puG7hzfhuq/hu6Zr4buy4bum4buB4bqt4bumPDcx4bqv4bum4buHNuG6seG7tDfhu6bhu4fhur8i4bqv4bum4bqjIuG6rzbhu6bEg+G7g1nhu6Yhw53huq/hu6bhu4fhur/hu4ko4bum4buH4buDbiDhuq/hu57hu6bDujbDrVnhu6Y8Om7hu6bGr+G7puG7hzcg4bqvNeG7puG7gVnhu4Phu6Y84bq34bui4bum4bqvNibhuq/hu6ZrNyLhuq/hu6bhu4c24buD4bumxIPhu4NZ4bumPOG7uOG7psOjNyLhuq/hu6bDo+G7tCjhu6Lhu6ZtN+G6r+G7pjZ94bqv4bumNSThur3hu6Y8MuG7puG6ozcyxIPhu6bhu4fhur9Z4bum4buHOeG6rzbhu6bhu4fhur/hu7Thuq814bumbT7hu6bhuq81WW7hu6bhu4fhu7Q34bum4bqvNuG7suG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+KAnMO6NjcgKOG7pm0+4bum4buH4bq/w63EkSjhu6Y84bq34bumw6Phu7Lhu6bDveG6v1nhuq8pPuG7ouG7puG7h+G6pzfhu6bEg+G7g1nhu6Y1OuG6r+G7pig2Zyjhu6bhuq9AxIPhu6bhur/huqk34bue4bumdcOd4bqv4bum4bq54bumw7o2w6nhu6bhu4bhuq3hu4fhu6Lhu6bhu4fhuqc34bumPMOtw6ko4bumNTfDneG7pihZ4bqx4bumNmThuq/hu6bhurnhu6YhIuG6r+G7puG6rzXhurHhu7I34bum4buHxJE34bum4buoLeG7quG7puG7h+G6vzcx4buD4bumPOG6qeG6rzXhu6Lhu6bhuq82JuG6r+G7pms3IuG6r+G7puG6ozcyxIPhu6bhu4fhur9Z4bumKOG6s+G6r+G7puG6vTYm4bqv4bum4buHOCg24bum4buH4buL4bqvNeG7pjbhu7Thuq814bumxINnKOG7puG6vz/hu4fhu6bhur/huqXhu6bhur/hu7Lhuq814bui4bumxIM34bqvNuG7piHhu7QoNuKAneG7ouG7pig2YeG7psODWeG6r+G7psO14bqvNuG7puG7h8Oi4bum4bq/WeG7pjbhu7I34bumw6PhurPhuq814bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buGNzHhuq/hu6bDo8OpN+G7pmvhu7Lhu6Y2ZTfhu6Y2ZOG6r+G7puG6r2pZ4bumw6Phu7Lhu6bhu4FZ4buD4bum4bqjNjfhu6Yhw53huq/hu6ZtPuG7ouG7pmth4bum4bqvauG7puG6ozbDnSg24bumNuG7suG6rzXhu6bDquG7g24g4buH4bumPGHhuq824bum4oCcw6Mi4bqv4bumPGU34oCd4bumw6Phu4Phuqfhuq/hu6YhPeG6rzXhu6YoNjcgKOG7puG7hjY+4bqx4bqv4bum4buA4bumKFnhurHhu6YoP+G6veG7psSDxJE34bum4buHN+G6rzbhu6Zr4buy4bumPMOtw6ko4bumw63hu4Phu6Y84bu4N+G7puG7quG7puG7h+G6vzcx4buD4bumPOG6qeG6rzXhu6bhu4fhu4vhu6YoNsOtZOG6rzXhu6bhu4fhur854bqvNuG7nuG7psSC4bq1N+G7puG7hzZo4bum4buHZyjhu6YoaeG6rzXhu6YpNzPhuq/hu6bhur9Z4bum4oCc4bqvNlnhuq824bum4bqjNuG6p+G6rzXhu6bhu4fDreG6ueG6rzXigJ3hu6Lhu6bhuqM24bqn4bqvNeG7pig64bqv4bum4bq9NuG7tjfhu6bhur9Z4bumKMSpWeG7pjbhu7Lhuq814bui4bum4bqvNibhuq/hu6ZrNyLhuq/hu6bhu4fDreG7pms/4bqv4bumPOG7uOG7psOjNyLhuq/hu6bDo+G7tCjhu6bhu4c74bqv4bum4bqvZDfhu6Y8MuG7pjbDrcSR4bqvNeG7piku4bqv4bui4bumNTfhu7Y34bum4buHNjgoNuG7pmvhu7Lhu6Y2feG6r+G7psOjYSg24bumNTdZ4bqx4bumbT7hu6YoNuG6seG7pig2YeG7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+KAnOG7huG6v+G7tjfhu6bhuq81NjcxxIPhu6bhur8/4buH4bumPCQo4bumITcx4buH4bue4bumw4M64bqv4bumPDrhu4Phu6bhu4c3IuG6r+G7pmvhu4tZ4bumIcOd4bqv4bumPMOtw6ko4bumbT7hu6Y1N8Od4bum4buH4bqt4buH4bui4bum4bqvNlnhuq824bumNeG6teG6r+G7ouG7pmvhu4tZ4bumPMOtw6ko4bumw6Mi4bqv4bumPGU34bumbT7hu6Y8NzHhuq/hu6ZrxJE34bumw63hu4Phu6Y84bu4N+G7puG7h+G6reG7h+G7puG6ozbhuqfhuq814bum4bqje8SD4oCd4bui4buma2Hhu6bhuqM2w50oNuG7pjbhu7Lhuq814bum4buHNuG7i1nhu6bhuq82O+G6r+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU1IhU00+4bumPDcx4bqv4bumSzfhuq95WeG7geG7h+G7muG7puG7hjbhuqfhuq814bumxIM34bqvNuG7ouG7puG7hzcg4buH4bum4bqjNzHEg+G7pmvhu7Lhu6bigJw84bu44oCd4bumNmThuq/hu6Y2JeG6r+G7pm0+4bumbUDhuq81Ui8hU1Iv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+G7huG6vyLhuq/hu6bhuq82NzDhu4Phu6Y24bqrN+G7ouG7puG6rzbhurfEg+G7puG6ozbDnSg24bumNuG7suG6rzXhu6Lhu6YoNsOtZOG6rzXhu6bhu4fhur854bqvNuG7puKAnOG7hjbhu4Phu6YoaeG7pm0+4bumbUDhuq814bum4oCT4bum4bulYjfhu6bEg8SRN+G7pm0+4bumPDcx4bqv4buk4bumKGnhuq814bumPFnhuq814bum4bqvNjvhuq/hu6Y8w63DqSjhu6bhu4Hhu4nhu6Zo4bqvNeG7pjbhuqvhu6bhur8/4buH4bumw6PEkeG6r+G7piHhurk34bum4bqvNmrhuq814bumw6PDqTfhu6Y4KDbhu6bEg+G7suG7puG6rzXDrWU34bum4buHNyLhu4Phu6YpZuG6rzXhu6bhuq82O+G6r+G7pjzDrcOpKOG7nuG7psO6NsOtZOG6rzXhu6bhu4fhur854bqvNuG7psOd4bq94bumKWfhuq814bumPOG6rTfhu6ZrxJE34bumKMOdKOG7pinhurPhuq814bumbT7hu6bEg8OdbuG7pjw3MeG6r+G7pks34bqveVnhu4Hhu4fhu6bhu4fhu4vhu6bhuq814buybuG7puG7qMWoL8Wo4buq4bumPCDhuq/hu6bFqMavL8Wo4busL+G7qMWo4buo4buw4bue4bum4bqiNuG6p+G6rzXhu6Y44buH4bum4bqjNsOdKDbhu6Y24buy4bqvNeG7pjxZ4bqvNeG7puG6v2jhu6bhuq82WeG7g+G7puG6rzZZ4bqvNuG7puG7h1lu4bumKDbhuq3hu4fhu6Y8ZOG6r+G7pjwy4bum4buBxJHEg+G7pjbDreG6ueG6rzXhu6Y8JCjhu6bDquG7g24w4bqv4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4bul4bqp4bqvNeG7puG7hzZlN+G7ouG7pmvEkTfhu6bhuq82NzDhu4Phu6bhuqM2w50oNuG7pjbhu7Lhuq814bumPOG7uOG7pijhurfhu6bhuqM34bqvNuG7puG6rzU2NzHEg+G7puG7gcSp4bumKWfhuq814bum4bqvNmrhuq814bumxIMu4buD4bum4buo4bumIcOd4bqvNuG7pjw3MeG6r+G7pks34bqveVnhu4Hhu4fhu6Lhu6Y8NzLEg+G7pjZlN+G7psOjxJHhuq/hu6bhuq82P+G7h+G7psOj4buy4bum4buH4bq/4bu2N+G7puG6rzU2NzHEg+G7puG6rzZq4bqvNeG7psSDLuG7g+G7pm0+4buma8Otw6nhu4fhu6bhu4fhur/huqs34bumazDhu6bEg+G6tTfhu6bEgyThu4fhu6bhu4HhurHhu6ZrxJE34bumbT7hu6ZtQOG6rzXhu6bhu4fhur/hurHhuq814bum4bqjNjfhu6YoNjfhu6bhur02OOG7pms74bqv4bumNuG7suG6rzbhu6bhu4fhuq034bumw63hu4Phu6Y2ZOG6r+G7pjYl4bqv4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RTUjfEgzXhu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4bukN8O6PuG6r+G7hz7hur/hu6Thu6bhu4Hhu4duw6M+4buQ4bukbDcp4buHNuG7muG7plfFqMWo4bq9beG7nOG7pjY+NzU24buH4bua4bum4bus4buq4buq4bq9beG7nOG7pOG7puG7geG6vyjhu5Dhu6QvLygp4bqv4bueIVnhurHhu4c2WeG6rzY24bqxWeG7nmvhuq8vKT7hu4HhuqPhu4fhurHhur0v4bqvPmzhu4Ev4buo4buwxq/hu64vxq9Xxagp4busxq9Y4buqVsavxq/hu4dX4buoxq/hu6rDo8WoLVnhuq82LeG7qC3hu6rhu57huqHhur014buk4bumWcOj4buH4buQ4buk4bqiNsOdKDbhu6Y24buy4bqvNeG7puG6v2jhu6bhuq82WeG7g+G7puKAnCg24bqt4buH4bumPGThuq/igJ3hu6ZtPuG7psSDw51u4bumPDcx4bqv4bumPDLhu6Y2w63hurnhuq814bumPCQo4bumw6rhu4NuMOG6r+G7puKAnOG7quG7puG7h+G6reG7h+KAneG7pOG7pmw3KeG7hzbhu5Dhu6RXxajFqOG7pOG7pjY+NzU24buH4buQ4buk4bus4buq4buq4buk4bumL1NSL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vcO6WeG6veG7hzfhurHhuq/hu6RT4bquNmrhuq814bumxIMu4buD4bumbT7hu6bhu4c24bqn4bqvNeG7psSDN+G6rzbhu6Lhu6bhu4c3IOG7h+G7puG6ozcxxIPhu6YoaFnhu6ZLN+G6r3lZ4buB4buH4bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur114bqxKW7hu6RT4buGNj7hurHhu6YoNjdZ4bum4buBW+G7puG7h+G7i+G7puG6rzY3MOG7g+G7puG6ozbDnSg24bumNuG7suG6rzXhu6Lhu6bEg8OsKOG7puG7hzci4buD4bumNlnhurHhu6bhuq82NyLhuq/hu6bDozcx4buD4bumKGhZ4bumxIPhuqvhu4fhu6bEgy7hu4Phu6ZtPuG7puG7h1lu4bumNVnhu6bhur02YuG7puG7hzbhuqfhuq814bumNjcx4bqv4bum4buH4bu0N+G7puG6ozbhurHhu7bhuq814bum4buo4bui4bus4bumw6M44buHL8avxajFqOG7puG6o8SD4bue4bumS8SRN+G7pjU3w53hu6ZtQOG6rzXhu6bhu4c2ZTfhu6Y8NzLEg+G7pjY3MeG6r+G7puG7h+G7tDfhu6Lhu6bhu4fhur/hu4Phuq814bumITnhuq824bui4bumxINjN+G7puG6o8SD4bum4bqjNsOdKDbhu6Y24buy4bqvNeG7puG6vTbhu7Y34bum4buH4bq/4bu24bumNTrhuq/hu6bhu67FqMWo4bumPOG6qeG6rzXhu57hu6bhu4bhur/hurHhuq814bum4bqjNjfhu6Y84bq34bui4buma8SRN+G7psSDLuG7g+G7puG7p2vhurHhu6jFqMWo4bumw4M34buHPuG7puG7h+G6v1nhuq814bumIWHhu6bhur034bqv4bumw4N54bq84bum4buq4bui4bus4bum4bqjbOG7pijhurfhu6bDquG7g+G7uOG6rzXhu6Y8w61l4bqvNeG7pik34bumKDbhu4NuMuG6r+G7psOjIuG6r+G7puG7h8SRN+G7pjZk4bqv4bum4buoxajFqOG7puG6o8SD4bumKDbhurHhu6bEg2M34bumw6M64bqv4bum4buB4bu0KOG7pjw6buG7ouG7pijhuqvhuq814bumKOG7tuG7pig2N+G7puG6vTY44bum4buB4bu0KOG7pjw3MeG6r+G7pmvhu7Lhu6bhu4c24buDIuG7puG6vTfhuq/hu6Lhu6bhuqM2w50oNuG7pjbhu7Lhuq814bumKDbDoeG7puG6vTbhu7Y34bum4buH4bq/4bu24bum4bqjNuG6seG7tuG6rzXhu6bhu6jFqMWo4bumPOG6qeG6rzUv4bqjxIPhu6Lhu6YhPeG6rzXhu6bGry/hu6rhu6bhu4HhurHhu6ZrxJE34bumbT7hu6ZtQOG6rzXhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPDujY34bum4bq9Njjhu6bhu4HEqeG7piln4bqvNeG7puG6v1vhu6bhuq82w63huq814bum4bqvNcOtZTfhu6bhu4HEqeG7piln4bqvNeG7pm0+4bumPDcx4bqv4bumw6Phu7Q34bumPMOtw6ko4bum4buHO+G6r+G7pjbDreG6ueG6rzXhu6bhuq82auG6rzXhu6bhu4fhur9Z4bqvNeG7piFh4bumPMOd4bqvNeG7puG7hzcw4bqv4bumNmThuq/hu6Y2JeG6r+G7pm0+4bumbUDhuq814bue4bum4bquNmrhuq814bumxIMu4buD4bumbT7hu6Yo4bq34bumxIPDrCjhu6Y1N8Od4bumNmThuq/hu6bhu6jFqOG7puG7h+G6vzcx4buD4bumPOG6qeG6rzXhu6YoaFnhu6ZLN+G6r3lZ4buB4buH4bumPOG7uOG7puG7geG6ueG7pjZq4buD4bumw6PhurHhu7Thu4fhu6bhu4c44bqvNuG7puG6r0Dhuq814bum4buHNuG6p+G6rzXhu6bEgzfhuq824bum4bqvNsOt4bumPGHhuq824buma2Hhu6Lhu6YoNizhuq/hu6Y84bqxw53huq/hu6bDo2M34bui4bumKDvhur3hu6bhuq82O+G7h+G7puG6vTY64bqv4bumxIMwxIPhu6Y2MeG7puG7hzbhuq3huq814bum4bqvNmXhu6bDrOG6rzXhu6YpZ+G6rzXhu6bhu4fhur8i4bqv4bumPDcx4bqv4bum4buHNuG6seG7tDfhu57hu57hu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFPhu6UkKOG7piE3MeG7h+G7ouG7puG6rzY3MOG7g+G7puG6ozbDnSg24bumNuG7suG6rzXhu6bhu4c24buLWeG7puG6rzY74bqv4bui4bum4buH4bq/4bu2N+G7puG6rzU2NzHEg+G7pms74bqv4bumNuG7suG6rzbhu6YoaFnhu6ZtPuG7pjw3MeG6r+G7piHDouG7pm1Z4bumbT7hu6ZtQOG6rzXhu6Lhu6Y8JCjhu6YhNzHhu4fhu6bDo+G7suG7puG6ozbhu7bhu6bhuq9A4bqvNeG7puG7h0Dhuq814bum4buH4bqtKOG7puG7h8OsKOG7puG7hzY54bumKGbhuq814bum4bqjNuG7tuG7puG6r0Dhuq814bum4oCcKDZh4buD4bum4bqvw63EkSjigJ3hu6Y8JCjhu6YhNzHhu4fhu57hu6bhuqI2w50o4buma8SRN+G7pm0+4bumbUDhuq814bum4buHNsOtZeG6rzXhu6bhu4Fd4bum4oCcKDbhu7LhurHhu6bhu4c24buDWeKAneG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhuq82NzDhu4Phu6bhu4c54bqvNuG7pjbhu4Phuq3huq814bumxIPDrVnhu6Y1N+G6t+G7ouG7puG6rzU74bq94bum4bqvw63EkSjhu6Lhu6ZtPuG7psSDw51u4bumPDcx4bqv4bum4buHNsOtZOG6rzXhu6Y2NzHhu4Phu6ZLNzHhu4fhu6Yo4bq34bum4buHNjLhu6YpN+G7pig24buDbjLhuq/hu6YhOeG6rzbhu6bhu4c2w61l4bqvNeG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhuqM24bqx4bu24bqvNeG7puG7qsWo4bum4bq9NuG7heG7h+G7pmvEkTfhu6bEg+G7iSjhu6bhuq/DrcSRKOG7pihZ4bqx4bumxajhu6Lhu6zEg+G7nlIv4bq9U1Lhur3hu6Yow6NZ4buB4buB4buQ4buk4bq9deG6sSlu4bukU+KAnOG7huG7i+G7puG6ozY34bumPDfhu6ZtPuG7pjw3MeG6r+G7ouG7pig2JeG6rzXhu6bhu4HDqeG7psSDw61Z4bumNTfhurfhu6Y1OeG7puG6r2pZ4bue4bumS8SRN+G7pihm4bqvNeG7pjU3w53hu6bhu4c3MOG6r+G7puG7hzY54bumbT7hu6Y8NzHhuq/hu6Y84buF4bqvNeG7psOj4buy4bumQOG6r+G7pjzDrOG7h+G7pm0+4bumbUDhuq814oCd4bui4bumWeG6rzbhu6bDgyLhu6bhurw24bu0xIPhu6bhu4bhur/hu4Phuq814bum4bqiNyLhuq/hu6ZQ4buz4buy4bum4bqu4bqrN1Hhu6YhOeG6rzbhu6bDo+G7gzvhuq/hu6bhu4fhur8i4bqv4bumNuG6qzfhu6bhuq82auG6rzXhu6bhuq81w61lN+G7puG7gcSp4bumKWfhuq814bumbT7hu6Y8NzHhuq/hu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNSN8SDNeG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Q3w7o+4bqv4buHPuG6v+G7pOG7puG7geG7h27Doz7hu5Dhu6RsNynhu4c24bua4bumV8Woxajhur1t4buc4bumNj43NTbhu4fhu5rhu6bhu6zhu6rhu7Dhur1t4buc4buk4bum4buB4bq/KOG7kOG7pC8vKCnhuq/hu54hWeG6seG7hzZZ4bqvNjbhurFZ4buea+G6ry8pPuG7geG6o+G7h+G6seG6vS/huq8+bOG7gS/hu6jhu7DGr+G7ri/Gr1fFqCnhu6zGr1jhu6pW4buwxajhu4fhu6jhu6zhu7BYw6PFqC1Z4bqvNi3hu6ot4buq4bue4bqh4bq9NeG7pOG7plnDo+G7h+G7kOG7pOG6ojbDnSg24bumNuG7suG6rzXhu6bhur9o4bum4bqvNlnhu4Phu6bigJwoNuG6reG7h+G7pjxk4bqv4oCd4bumbT7hu6bEg8OdbuG7pjw3MeG6r+G7pjwy4bumNsOt4bq54bqvNeG7pjwkKOG7psOq4buDbjDhuq/hu6bigJzhu6rhu6bhu4fhuq3hu4figJ3hu6Thu6ZsNynhu4c24buQ4bukV8Woxajhu6Thu6Y2Pjc1NuG7h+G7kOG7pOG7rOG7quG7sOG7pOG7pi9TUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3Dulnhur3hu4c34bqx4bqv4bukU+G6ojbhuqfhuq814bumKDbDoeG7puG6vTZn4bumNuG7g27huq824bui4bumNuG6tSjhu6bhu4E34bqvNuG7puG7gTfhuq824bumazci4bqv4bumKGnhuq814bumPCQo4bumITcx4buH4bumbiLhu4Phu6bhu4c2OCg24bumbT7hu6bEg8OdbuG7pjw3MeG6r+G7pks34bqveVnhu4Hhu4fhu55SL+G6vVNS4bq94bumKMOjWeG7geG7geG7kOG7pOG6vXXhurEpbuG7pFNLxJE34bum4bqvNmrhuq814bumw63hu4Phu6Y8NzLEg+G7pmvhuq3huq/hu6Yo4bq34bui4bumKGbhuq814bumKDY44bqvNuG7puG7gcOdKDbhu6bhu4c3MeG6r+G7psOjw6k34buma+G7suG7puG6ozfhuq824bum4buHIOG7pinhu7Lhuq824bumKDbhurHhu6bhuqM2w50oNuG7pjbhu7Lhuq814bui4bumbT7hu6bEg8OdbuG7pjw3MeG6r+G7pks34bqveVnhu4Hhu4fhu6Y8WeG6rzXhu6bhuq814buybuG7pijhu7Lhuq814bum4oCc4bqv4bq34bqvNeKAneG7pjZk4bqv4bum4buH4bq/IuG6r+G7puG7hzZh4bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7nuG7puG7huG6v+G6seG6rzXhu6bhuq9AxIPhu6bhu6jFqOG7qOG7quG7ouG7psOjw63DqeG6rzXhu6ZtPuG7psSDw51u4bumPDcx4bqv4bumSzfhuq95WeG7geG7h+G7puG7h8SRN+G7puG7h1lu4bum4bqjNsOdKDbhu6Y24buy4bqvNeG7pjzhu7jhu6bhu4dA4bqvNeG7puG7h+G6v8Ot4bq54bqvNeG7puG7sFfhu5jhu6bhu4HhurHhu6ZrxJE34bum4bqvQMSD4bum4bqvNeG6scOdN+G7ouG7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6bhuqM2N+G7pinhurFZ4bqvNuG7puG7geG6reG7pm0+4bumxIPDnW7hu6YoNuG7tG7hu6ZtQOG6rzXhu6bhu4fhur/hu4NuMOG6r+G7puG7hzbhuq3huq814bumPOG7uOG7pijhurfhu6YpP+G7g+G7pjY3MeG7g+G7pig2auG6rzXhu6bDo+G7tDfhu6Lhu6bhu4Fn4buH4bumNTfhu7bEg+G7puG7h+G6v+G6seG6rzXhu6Zr4buyN+G7puG6r0DEg+G7psOq4buDWeG7nuG7pkvEkTfhu6bhu4fhur/DqeG7psOj4buJKOG7puG7h+G7i+G7puG6rzZq4bqvNeG7pig2w61k4bqvNeG7puG7h+G6vznhuq824bum4bqvNsOt4bum4oCc4buGNuG7g+G7pihp4bumbT7hu6ZtQOG6rzXhu6Yt4bum4bulYjfhu6bEg8SRN+G7pm0+4bumPDcx4bqv4oCd4bumKeG6seG7pks34bqveVnhu4Hhu4fhu6Zr4buy4bumw7o2w6nhu6bhu4bhuq3hu4fhu6bhu4fhur83MuG6r+G7puG6ozZZN+G7ouG7pjU3xJE34bumw6rhu4NZ4bqv4bum4buBw53hu4fhu6Y8w53huq824bumNTfDneG7ouG7puG7hzZh4bum4buH4bq/w61l4bqvNeG7pm0+4bumPDcx4bqv4bum4buBXeG7pijhurPhuq/hu6bhur02w53hu4fhu6bhu4fhur83MuG6r+G7puG6rzZZ4bqvNuG7pjZk4bqv4bum4bqvalnhu6bhu4fhur/hurHhuq814bum4buHNmU34bumNTdZ4bqv4bum4buHxJE34bueUi/hur1TUuG6veG7pijDo1nhu4Hhu4Hhu5Dhu6Thur3DteG7g+G7hzbhurHhur/hu6RT4bquw4NSL+G6vVM=

NL

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]