Ngày 18/8, thủ lĩnh Phong trào ANO đối lập tại Cộng hòa Séc, Andrej Babis, đã gửi thư cho Thủ tướng Petr Fiala yêu cầu cách chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Vit Rakusan do những bất đồng liên quan đến việc bổ nhiệm giám đốc cơ quan tình báo dân sự nước này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

aOG7tWxqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4o44bu34buCxILFqcSpacOZ4bu0ajfGsMO54bq/ajThu7XFqWrhu6fhuqjhu7dqxIJzw4pqT+G7reG7hGrDuXLhu4Rqw7nhu5HDueG7tWrDueG7teG7isO5ajThu7XhurJq4buC4bu1SWrhu4LDjEXhurDhu7Nq4bq14bu34buCajbDtMOD4buE4buGw7ThurBoL+G7tWxpaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOK4bu0xanDtOG7pcSpaTrhu7Phu5NPamzhu48v4buP4buHauG7guG7tUlqxILhuqDhurDhu7VqNOG7teG6tuG6sOG7s2rhu4Lhu4Dhu5PhurZqw5Q6O2rhu6fhuqjhu7dqxIJzw4pq4buC4buZ4bu3asOZQuG6sOG7s2rhu7XhurTDtGo3xrDDueG7h2rDlOG6sOG7peG7gMWp4bqiasOaw7TDuuG7t+G7huG7h2rhu6fhu5dq4buzSuG7t2rhu4Lhu7XDjGrDueG7teG6tmo44bu1SWrhu4LDjEXhurDhu7NqNMWp4buC4buAasOd4bu3w7TEgsO0ak/hu63hu4Rqw7ly4buEasO54buRw7nhu7Vqw7nhu7Xhu4rDuWo04bu14bqyajjhu7VJauG7gsOMReG6sOG7s2rDg+G7t+G7reG6rmrDmkJq4buC4buAw4zhurrhurDhu7NqOkLhu7dqTEhq4bq14bu34buCajbDtMOD4buE4buGw7ThurBq4bul4bq2auG6sOG7tUvhurDhu7Nqw7px4buCauG7p+G6quG6sOG7s2rEguG7t+G7reG6sGrhur7hu4TDtOG6sGrhu6fhu6/hurBqTOG7t3fDuWrDukNq4bqw4bu14bu3d+G6rmrhu7Phu7fhu5Hhuq5q4bun4bqow7lqw7nEkGrhur7hu4TDtOG6sGrhu4JB4bqw4bu1asO64buR4bq2auG7pXDhurBq4buGxKhq4bqww4xFw7lq4bqw4buTT+G7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5nDtMOK4buC4bu34bq24bqwxKlpaOG7t+G6ruG7s2rDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDueG6ruG7hi3DiuG7teG6tuG7guG6tsSpauG7huG7gk/EgsWpZcSp4bul4bu34buGw4rEgsO0T+G6v2rDusSC4bq2w7nDg+G7gWrhuq7DtOG7gOG7s+G7t+G6sC3EgsWpw73hu4Lhur9qw7Thu4Thu4Lhurbhu4Fq4bquw7Thu4Dhu7Phu7fhurAt4buA4bu34buz4bu14buC4bq/asO04buE4buC4bq24buBxKlq4buC4bu34buCxILFqWXEqcOZ4bu0ajfGsMO54bq/ajThu7XFqWrhu6fhuqjhu7dqxIJzw4pqT+G7reG7hGrDuXLhu4Rqw7nhu5HDueG7tWrDueG7teG7isO5ajThu7XhurJq4buC4bu1SWrhu4LDjEXhurDhu7Nq4bq14bu34buCajbDtMOD4buE4buGw7ThurBq4bu1QeG6sOG7tWrhu5XhurDhu7VqbMSpauG7huG7gMO5ZcSpLy/DueG7peG6sOG7g8O6w7Thurbhu4Lhu7XDtOG6sOG7teG7teG6tsO04buDTOG6sC/hu6XFqeG7hsOD4buC4bq2w4ov4bqwxalN4buGL21tbm4vbW/Ds+G7pW9tbGxtbGvhu4Jua2tsxIJs4buD4bqiw4rhu7PEqWrDtMSC4buCZcSpw5nhu7RqN8aww7nhur9qNOG7tcWpauG7p+G6qOG7t2rEgnPDimpP4but4buEasO5cuG7hGrDueG7kcO54bu1asO54bu14buKw7lqNOG7teG6smrhu4Lhu7VJauG7gsOMReG6sOG7s2rhurXhu7fhu4JqNsO0w4Phu4Thu4bDtOG6sMSpauG7pcO04buCw7Qtw4rhu7Xhurbhu4LhurYt4bq24buA4bu34buz4bu34bqww7TEgi3hu4bhu4DDuWXEqeG7teG7guG7gsOK4buG4bq/Ly/DueG7peG6sOG7t+G6ruG7s+G7g0zhu7fFqeG7guG6sMO04bquw4rEguG7hOG7huG7g0zhurAv4buCw7Jtay/hu4TDisSC4bq2w7Thu6XFqeG7pS/hurDhu7Phu4Lhuq7DuuG7tS9ta21tX2vhu49fbOG7jy/DueG7tV/hu4bFqcO54buD4bqiw4rhu7PEqWovacOaQmrhu4Lhu4DDjOG6uuG6sOG7s2o6QuG7t2pMSGrhurXhu7fhu4JqNsO0w4Phu4Thu4bDtOG6sGrhu6fDtOG6sOG7s2rDiuG7teG7leG7t2rhu6fhuqjhu7dq4bqu4buj4buCakxF4bu3auG6sOG7tUvhurDhu7NqxILDieG7t2rDg+G7reG7hGrhu7PDguG7t2rhu4Lhu4hqw7nhu7Xhu4rDuWpMQWpM4bu3d8O5asO6Q2rhurDhu7Xhu7d34bquajTFqeG7guG7gGo/xILFqeG6ouG6sMWpw4NqxILhu5Phuq5q4bqw4buzw4zDieG7t2rhu6fhu4rhurDhu7Nq4buncuG7hGo5Wjfhu7bhu4NqZjrhu7Phu4ThuqrhurDhur9qw7rhu4DhurDhurbhu6XDtOG7t8SCT+G7g8O54bq24bquZ2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpOOG7gOG6tuG6sOG7s2rhu4Lhu4DDjMOJ4bqw4buzauG7teG6uMOKajjhu7VJauG7gsOMReG6sOG7s2o0xanhu4Lhu4Bqw53hu7fDtMSCw7Rqw4Phu7XhuqzhurDhu7Nq4bun4buRw4pq4buK4bqw4buzak/hu63hu4Rqw7ly4buEauG7guG7tcO0T2rhu4Lhu7Xhu69qw5pCauG7guG7gMOM4bq64bqw4buzajpC4bu3akxI4buHajThu7XhurbhurDhu7Nq4buC4buA4buT4bq2asOUOjtq4buG4buxasOD4but4buEauG7s8OC4bu3asO64bqkasOK4bu14bu34buv4buEasO6ceG7gmrhu4Lhu7nhurBq4bqw4bu14bu3d+G6rmrhu6fhuqjhu7dqTEXhu7dqw7nhu7Xhu7nhurDhu7Vqw4rhu7VJ4buDaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWnhu7Thu5fhurDhu7Nq4buC4bu14bqs4bqw4buzauG7gnHhurBqN8aww7lqZsOZOCpnasO54bu14bq2asO64bu34buv4buCauG7guG7tcOJ4bu3auG7s+G7t8O04bqwauG7s3LhurBq4buncE/hu4dqw4rhu7XFqWrhu6fhuqjhu7dqxIJzw4pq4bun4buXasSC4bu34but4bqwauG7gkjDuWrDueG7tcOAauG7guG7gOG7ucO54bu1asOaQmrhu4Lhu4DDjOG6uuG6sOG7s2o6QuG7t2pMSGo2w7TDg+G7hOG7hsO04bqwauG7peG6tmpM4bu3d8O5asO6Q2rhurDhu7Xhu7d34bquauG6rOG6sOG7s2o0xanhu4Lhu4BqP8SCxanhuqLhurDFqcODasSC4buT4bquauG7suG7t+G7keG6rmrhu6fhuqjDuWrDmcSQauG6vuG7hMO04bqwajjhu7XhuqzhurDhu7Nq4buC4bu34bqwakzhu5Nq4bum4bqo4bu3auG6sOG7s+G6tuG7meG7t2pmOVo34bu2Z+G7h2rhu4Lhu4rDuWrDucSQauG6vuG7hMO04bqwauG7gkHhurDhu7Vqw7rhu5HhurZq4bulcOG6sGrhu4bEqGrDuUnDtGrDmULhurDhu7Nq4bu14bq0w7RqN8aww7nhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaTzhurDhu7NqP8SCxanhuqLhurDFqcODauG7p8OM4bq4w7lqw7nhu7XhurZqxILhu5Nqw7nhurJq4bqw4bu1S+G6sOG7s2rhuq7huqjhu7dqxILhu7fhu63hurBq4bu1d2pMReG7t2rhu6XhurbDtOG6sOG7tWrhurDhu7Vw4bqwaj/hu7fDueG7tcO0xIJqNsWp4bulxILhu4dq4bqw4buzw4zDieG7t2rhu6fhu5dqw7rDgWrDuuG7hELDuWrhu4JC4bu3auG7guG7gOG6tuG6sOG7s2pMSGrhu5HhurBq4buC4bu1w7Thuq5q4bqw4bu1w43hurDhu7NqxILhu7fhu63hurBq4bq+4buEw7ThurBq4bun4buv4bqwasOZ4bqs4bqw4buzauG7gk9q4bq1c+G6sGrhu4Lhu5Xhu7dqNOG7gMO04bu1w7RqZuG7pDQ0Z+G7h2rDueG6tOG6sGrhu7PDguG7t2rEguG7k2rigJzhurVIauG7keG6sGrhu6ThurZ64bu34bquxanhu4Lhu4Dhu4PigJ1oL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaTjhu4DhurbhurDhu7NqTEhq4buR4bqwauG6sOG7k0/hu4dq4bqw4buz4bq24buT4bu3ajbFqeG7pcSC4buHasO54bq04bqwasO54bqyasO5xKjhu4RqNOG7teG6smo44bu1w4Fq4buC4buAw4zhurrhurDhu7NqNOG7gMO04bu1w7RqNMWp4buC4buAauG7tMSC4buEw7rhu4TDucWpw4Nqw7nDjeG6sOG7s2rEguG7k2rhu4Lhu7Xhu5PhurDhu7VqTOG7t+G7reG6sGo04bu14bq24bqw4buzauG7guG7gOG7k+G6tmo3OMOUOmpmNOG7teG6tuG6sOG7s2rhu4Lhu4Dhu5PhurZq4oCcJuG7t+G7reG6sGrhuq7hu7fhurDhu7Vqw7nhu5HDuWrhu4Lhu7XDgWrhu4Lhu4DDjOG6uuG6sOG7s2pM4buTauG7iuG6sOG7s2pM4bu34but4bqwauG7p0LDuWrEgnPDiuKAnWdq4bul4bq2asOaQmrhu4Lhu4DDjOG6uuG6sOG7s2o6QuG7t2pM4buE4buEajbDtMOD4buE4buGw7ThurBqxILhu5Phuq5q4buC4bu1SWrEguG6oOG6sOG7teG7h2rDucON4bqw4buzauG7p+G7l2rDusOBauG7guG7gOG7hE9q4buC4bqoauG7tUHhurDhu7Vq4buGxKjhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOa4bq24bulT8SpaTrhu7Phu5NPamzhu40v4buP4buHajpC4bu3asO54buRw7lqw7lJw7RqOOG7tUlq4buCw4xF4bqw4buzasOd4bu3w7TEgsO0asOD4bu14buf4bqw4buzauG7p8OB4bqw4bu1auKAnMOD4bu14bqs4bqw4buzauG7gkHhuq5q4buC4bu1cU9qxILDk2rhu6XhurZq4buneGrhu4bDtGrhu4Lhu7Xhu5Xhu7dq4buy4bu34buR4bquauG7p+G6qMO5ajlaN+G7tmo0xanhu4Lhu4BqP8SCxanhuqLhurDFqcODakxBasOD4bu14bqs4bqw4buzasO54bqyauG7guG7teG6rOG6sOG7s2rhu4Lhu7fhurBqxILhu7fhu63hurBq4bq+4buEw7ThurBq4bun4buv4bqwakzDtOG7t2rhu4Lhu4DhurRqw7lJw7Rq4bqs4bqw4buzaj/EgsWp4bqi4bqwxanDg2rhu4Lhu4DhurbhurDhu7NqTEhq4buk4bq2euG7t+G6rsWp4buC4buA4buD4oCdaC/Dimlow4pqw7nEgsO04buG4buGZcSpw4rDmuG6tuG7pU/EqWk44buAw4xFw7lqw4Phu6/hu4JqxILhu4Rz4bqwauG7guG7gOG7reG6sGrDuUnDtGrDueG7teG7ueG6sOG7tWrDiuG7tUnhu4dq4bqs4bqw4buzasOU4bqw4bul4buAxanhuqJqw5rDtMO64bu34buGasO54bu14bq2auG7gOG7neG6sOG7s2pM4bu3d8O5auG6rOG6sOG7s2o2w7TDg+G7hOG7hsO04bqwauG7guG7t+G7r8OKauG7gkjDuWrhu7Phu7dLasO54bu14buKw7lqw5pCauG7guG7gMOM4bq64bqw4buzajpC4bu3akxIauG7huG7sWrEguG7k+G6rmpO4bqy4bu3auG6ruG6tOG6sGrEguG6tOG6sOG7s2rhu4Lhu7fhurBqTOG6qOG6sGrhu6fhu5dq4bqu4bq24bqw4buzauG6rsO04bqw4bu1asO5ScO0asO54bqs4bqw4buzasO54bu1RuG6sOG7s2rhu6fhuqjhu7dqTEXhu7dqOkLhu7dqw7nhu5HDuWrhu6fDjMSQ4bqw4buzauG6sOG7teG7t3fhuq7hu4dq4buV4bqw4bu1auG7tcOM4bq64bqw4buzauG7p+G7r+G6sGrhu4RPauG7guG7ueG6sGrDuUnDtGo3xrDDuWrhu4Lhu4DDjEXDuWrDueG7kcO5auG7p+G6qOG7t2rhu4Lhu5HDueG7g2gvw4ppaMOKasO5xILDtOG7huG7hmXEqcOKw5rhurbhu6VPxKlpOOG7tUlqxILhuqDhurDhu7Vqw4rhu7XFqWrhu6fhuqjhu7dqxIJzw4pqw7nDjeG6sOG7s2rhu4Lhu4RP4but4bqwasO64bqoajThu7XhurbhurDhu7Nq4buC4buA4buT4bq2asOUOjtqw7lJw7Rq4bqs4bqw4buzauG7p8O04bqw4buzak7FqeG6rmpOxrDhu4Jqw4Phu63hu4Rq4buzw4Lhu7dqw7nhu4RCw7lqw7rhuqRqw4rhu7Xhu7fhu6/hu4Rqw7px4buCauG7guG7ueG6sGrhurDhu7Xhu7d34bquauG7p+G6qOG7t2pMReG7t2rDueG7teG7ueG6sOG7tWrDiuG7tUlqw7lJw7RqOOG7tUlq4buCw4xF4bqw4buzasOd4bu3w7TEgsO04buHasO6ceG7gmrDueG7tXHDimpM4bu3d8O5asOZQuG6sOG7s2rhu7XhurTDtGo3xrDDuWrhu6fDtOG6sOG7s2rhu6fhu5Xhuq5q4bqw4bu14bu3d+G6rmpMw7Thu7dq4buC4buA4bq0asOZ4bu1SWrhu4LDgcO54bu1asSC4buEcOG6sGrDiuG7teG7t+G7reG6sGrDuUnDtGrFqDnhu4NoL8OKaWjDimrDucSCw7Thu4bhu4ZlxKnDisOU4buE4buC4bu14bq24buAxKlpOOG7tcWp4bq2asOUNGgvw4pp

Theo AP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]