Ngày 18/8, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup đã có cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA), kiêm chỉ huy Bộ Tư lệnh tác chiến Không gian mạng, Tướng Paul Nakasone, nhằm thảo luận về các mối đe dọa trên không gian mạng, cũng như cách thức tăng cường khả năng phản ứng của hai nước đồng minh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaOG7suG7keG6rsSpNOG7guG6rMO6xKlL4buRxKkm4buOxKnhu4bhu7Phu5nhurDEqcOD4buCcuG6rsSpS+G7r8SpxILhuqzhu7XEqeG7peG7p8Spw7nhurTDtcSp4buG4bq+4bux4bquxKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSpw73hu7XDteG6rsSpxILhu5Phuq7DvWcv4buza2hn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vOG7suG7p8O1w7nhu4loP8O94buRTsSpa+G7jS/hu43hu4HEqVXhuqrEqeG7huG6vsON4bq44bquw73EqTThu4LhuqzDusSp4bq84buz4bqy4bquw73EqeG7suG7keG6rsSpNOG7guG6rMO6xKkq4bun4bunxKkk4bqw4bquw70t4buA4buC4bq8xKnhu6Xhu5XEqcO64bq2xKnDuuG7guG6qsO6xKnDveG7neG6vMSpS8SQ4bu1xKnDneG7tcO0xILEqeG7peG6rMO6xKnDmkTEqcOK4buCw7Xhuq7EqcOV4bquxKnhuq7hu7Xhuq7hu7PEqcOK4buC4bqsw7rEqcO94bu1w7XEqSbhu47EqeG7hT82w5Vm4buBxKnhuqLhu7Xhu7HEgsSpw7rhu7PDgcSp4buz4buCTsSpVeG6qsSpN8ONxKnDg3bhuq7hu7PEqeG7hsO0w7rEqcO64buz4bu14but4bquxKkl4buz4bqm4bquw73EqcO94bu1w7Xhuq7EqcSC4buT4bquw73hu4HEqTfDjcSQ4bquw73EqTPDteG7gsODxKk/w7XhuqLDteG7gOG6sOG6ruG7p+G7gcSp4bqu4buz4bubxILEqeG7huG7s+G7meG6sMSpw4Phu4Jy4bquxKlL4buvxKnDusO0w7rEqcSC4bqs4bu1xKnhu6Xhu6fEqcO54bq0w7XEqeG7huG6vuG7seG6rsSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqcO94bu1w7Xhuq7EqcSC4buT4bquw73hu4HEqcO6SeG6rsO9xKnhuq7hu7PDjcSpw7rDtMO64buzxKnhu4bhu7PDjMO6xKnhu4bhu5fhuq7DvcSpw7rDjUXhuq7DvcSp4bqi4buz4buZxKnhuq7hu5fhuq7DvcSp4bq84buz4buZ4bquxKnDjOG6rsO9xKnDukjDtcSp4buzw7Xhu7XEqeG6rsONxJDDusSp4bul4bqo4bquw73EqcSC4bu14bqu4buz4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDmsO14bq84buG4bu14bqw4bqu4buJaGfhu7XEgsO9xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7icO6xILhu4At4bq84buz4bqw4buG4bqw4buJxKnhu4Dhu4ZOw4Phu6fEkeG7icO54bu14buA4bq8w4PDtU7DqsSpdcOD4bqww7rhuqLhur/EqcSCw7Xhur7DveG7teG6ri3Dg+G7p3nhu4bDqsSpw7Xhu4Lhu4bhurDhur/EqcSCw7Xhur7DveG7teG6ri3hur7hu7XDveG7s+G7hsOqxKnDteG7guG7huG6sOG6v+G7icSp4buG4bu14buGw4Phu6fEkeG7ieG7suG7keG6rsSpNOG7guG6rMO6xKlL4buRxKkm4buOxKnhu4bhu7Phu5nhurDEqcOD4buCcuG6rsSpS+G7r8SpxILhuqzhu7XEqeG7peG7p8Spw7nhurTDtcSp4buG4bq+4bux4bquxKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSpw73hu7XDteG6rsSpxILhu5Phuq7DvcSp4buz4bu54bqu4buzxKnhu5nhuq7hu7PEqWvhu4nEqeG7gOG6vsO6xJHhu4kvL+G7teG7h3XDteG6sOG7huG7s8O14bqu4buz4buz4bqww7Xhu4dL4bquL+G6ruG7p0zhu4AvbGxtbS9sbm/DuW5sa2trbcOz4buGa2ttbsODa+G7h+G6oOG6vMO94buJxKnDtcOD4buGxJHhu4nhu7Lhu5Hhuq7EqTThu4LhuqzDusSpS+G7kcSpJuG7jsSp4buG4buz4buZ4bqwxKnDg+G7gnLhuq7EqUvhu6/EqcSC4bqs4bu1xKnhu6Xhu6fEqcO54bq0w7XEqeG7huG6vuG7seG6rsSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqcO94bu1w7Xhuq7EqcSC4buT4bquw73hu4nEqcO5w7Xhu4bDtS3hurzhu7PhurDhu4bhurAt4bqw4bq+4bu1w73hu7Xhuq7DtcODLeG7gOG6vsO6xJHhu4nhu7Phu4bhu4bhurzhu4DDqi8vw7rDueG6ruG7tcSCw73hu4dL4bu14bun4buG4bquw7XEguG6vMOD4buC4buA4buHS+G6ri/hu4bDs2xqL+G7guG6vMOD4bqww7XDueG7p8O5L3XhurDhuqLhu4bhu4bhuqAvbGpsbF9q4buNX2vhu40vxIJOX+G7s8O14bquX2zhu4fhuqDhurzDveG7icSpL2hV4bqqxKnhu4bhur7DjeG6uOG6rsO9xKk04buC4bqsw7rEqeG6vOG7s+G6suG6rsO9xKnhu7Lhu5Hhuq7EqTThu4LhuqzDusSpKuG7p+G7p8SpJOG6sOG6rsO9LeG7gOG7guG6vMSpS+G7kcSpw53hu7XDtMSCxKnhu6XhuqzDusSpw5pExKnDiuG7gsO14bquxKnDleG6rsSp4bqu4bu14bqu4buzxKnDiuG7guG6rMO6xKnDveG7tcO1xKkm4buO4buBxKk3w43EkOG6rsO9xKkzw7Xhu4LDg8SpP8O14bqiw7Xhu4DhurDhuq7hu6fhu4fEqeG7hT/DveG7guG6qOG6rsOqxKlV4bqqxKk04buC4bqsw7rEqeG6vOG7s+G6suG6rsO9xKnhu7Lhu5Hhuq7EqTThu4LhuqzDumZnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loN+G7k+G7tcSpw7rhu4LhuqrDusSpw73hu53hurzhu4HEqeG7s8O14bu1xKnDiuG7gsO14bquxKnDuuG7s8OMw7rEqSbhu47EqUvhu5HEqeG7suG7keG6rsSpNOG7guG6rMO6xKnhu6Xhu5XEqeG6ruG7s3Dhu4bEqeG7huG6vuG7t8SpS+G7r8Sp4buGccSCxKnDiuG7gsO14bquxKnhu4bhur7hurThuq7DvcSpw7pIw7XEqUvhu7V2w7rEqeG7s8OJ4bq8xKnhu4bDtMO6xKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpw4PDgOG6ruG7s8SpS+G7iMO6xKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSpw73hu7XDteG6rsSpxILhu5Phuq7DvcSp4bqu4buz4bubxILEqcO54buCTsSp4buG4bq+4bu5xKnhu4bhu7Phu63EqeG7huG6vnLhuq7EqeG6vOG7s+G6suG6rsO9xKnhu4bhu7NIxKnDuuG7s+G7guG6rsO9xKnEguG7k+G6ruG7s8SpxILhu6vhu4HEqcOK4buCw7XEqeG7peG6tsSpw4zhuq7DvcSp4bq84buz4bq2xKnhu7Phu7V24buCxKnDiuG7guG7mcSpS8SQ4bu1xKnDusO0w7rEqcSC4bqs4bu1xKnhu6Xhu6fEqcO54bq0w7XEqcO14bquxKnhuq7hu7Xhuq7hu7PEqcSCxJDhu7XEqeG6rkLhu7Xhu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4lo4buyw7Xhu7XEqXXhu7Hhuq7EqcO6w7XEgsSp4bqi4but4buGxKnhu4Dhu6vEqeG7huG7l+G6rsO9xKnDusONReG6rsO9xKnhu7PDieG6vMSp4buGw7TDusSpw4rhu4LDtcSp4bqu4buz4bu14buv4buCxKnhuqLhu7Hhuq7hu7PEqeG6ouG7s8O0w7rEqeG6ruG7s8O14buCxKnhu6V3xKnDuuG6tsSp4buG4buzd8Spw4zhuq7DvcSp4bq84buz4bq2xKnhu7Phu7V24buCxKnDiuG7guG7mcSpS8SQ4bu1xKnDusO0w7rEqcSC4bqs4bu1xKnhu6Xhu6fEqcO54bq0w7XEqeG7huG6vuG7seG6rsSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqcO94bu1w7Xhuq7EqcSC4buT4bquw73EqeG6rsO94buRTsSpw7rhu5Hhuq7DvcSp4buG4bu14bqu4buzxKlL4bu14buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaOG7pHfEqeG7peG7k+G7hsSp4bulw43DicO6xKnEgkfDusSp4buG4bu14bux4buCxKnhu6Xhurbhu4HEqeG6puG6rsO9xKkq4bun4bunxKlL4buRxKnhuqbhuq7DvcSpP8O14bqiw7Xhu4DhurDhuq7hu6fEqeG7huG7s+G6rOG6rsO9xKnhuq7hu7Nw4buGxKnhu4Dhu6vEqcO6SOG6rsO9xKnDuuG6rMSp4bqu4buX4bquw73EqcOD4buIw7rEqcO6SMO1xKnEgkPhu7XEqeG6rsONxJDDusSp4buG4buz4bqm4bquw73EqcOK4buCw7XEqeG7huG7l+G6rsO9xKnDusONReG6rsO9xKnhu4bhur7DteG6sMSp4bulQuG7tcSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqcO6w7TDusSpw4PDgOG6ruG7s8SpS+G7iMO6xKnhu7PhurDhu5Phu4bEqeG7peG6quG6rsO9xKnhu4bhu7Phuqbhuq7DvcSp4buG4bu14bqu4buBxKnDuknhuq7DvcSp4bqu4buzw43EqcO64buz4bu34bqu4buzxKnhu4bhu7PDjMO6xKnhu7PhurbDtcSpw7rDtMO6xKnhu7PhurDhu5Phu4bEqeG7peG6quG6rsO9xKnDteG6rsSp4bqu4bu14bqu4buzxKnEguG7k+G6rsO9xKnhuqLhu63hu4bEqeG7s8OJ4bq84buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhu7Phu6fhurDEqeG7huG7s+G6puG6rsO9xKl1w7ThurDEqcO6SMO1xKlV4bqqxKk04buC4bqsw7rEqeG6vOG7s+G6suG6rsO9xKnhu7Lhu5Hhuq7EqTThu4LhuqzDuuG7gcSp4buzw7Xhu7XEqeG6rsONxJDDusSp4buA4burxKnDukbhuq7DvcSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7huG6vuG7tXfhuq7EqcO6w7TDusSpw4PDgOG6ruG7s8SpS+G7iMO6xKnhu7PDieG6vMSp4buGw7TDusSpxILhuqrhu4bEqcO6w7TDuuG7s8Sp4buG4buz4buIw7rEqcO64buzcOG7hsSpS+G7kcSpw7pHxKnhu4bhu7N34buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaMOaSeG6rsO9xKnhu4bhu5Phu7XEqcO64buC4bqqw7rEqeG7s+G6tOG6vOG7gcSpw4rhu4LDteG6rsSpw7rhu7PDjMO6xKnhu7PDteG7tcSp4bquw43EkMO6xKnhu6Xhu5XEqeG6ok/EqVXhu5nhuq7EqcO94buz4bu1xKnhuq7hu7PEkMSp4buFJuG6sDhmxKlL4buvxKnEguG6uMSp4bq+4bqq4bquw73EqeG7s8OJ4bq8xKnhu4bDtMO6xKnDg+G7teG7seG6rsSpw4rhu4LDteG6rsSpw7rDtMO6xKnDuuG7s+G7teG7reG6rsSpw7lBw7rhu7PEqeG7huG6vuG7seG6rsSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqcO94bu1w7Xhuq7EqcSC4buT4bquw73hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loJuG6sDjEqeG7huG6vuG7seG6rsSp4bulw43DicO6xKnhu6XDjcO1xKnhur7DtcSp4buAw7Xhu4LEqeG6ouG7s+G7tcSpN0Lhuq7DvcSp4buG4buz4bqs4bquw73EqeG6peG6sOG6sOG6rsSpNuG7guG6oi1O4bun4bqww4PEqUvhu5HEqTdC4bquw73EqeG7huG7s+G6rOG6rsO9xKkm4buOxKkk4bqw4bunxKlV4bu1w7nhu6fhuq7EqeG7s+G6qOG7tcSp4buG4buzw7Thuq7DvcSpb8Sp4bul4buVxKnhuq7hu7Nw4buGxKnhu4bhur7hu7fEqUvhu6/EqUvhu7V2w7rEqcSC4bq4xKnhur7huqrhuq7DvcSp4buzw4nhurzEqeG7hsO0w7rEqeG7gOG6sOG6rsO9xKnhurzhu7PDjUThuq7DvcSp4buG4bq+4bux4bquxKnhuqLhu7Phuqbhuq7DvcSpw73hu7XDteG6rsSpxILhu5Phuq7DvcSp4buBxKnhuq7hu7Phu5vEgsSpw73hu7Xhu5nhu7XEqcOK4buCTuG7reG7hsSp4bqu4buzSuG6rsO9xKnhu4bhu7PDtMO64buzxKnhu4bhu7PDjMO6xKnDuuG7s+G7guG6rsO9xKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSp4buG4buz4butxKnhuqLhu4zEqWxr4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurzDleG7guG7huG7s+G6sOG6vuG7iWg34buz4bun4bqwxKnhuqXhurDhuq7hu7PDteG6vGcv4bq8aA==

Theo Yonhap

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]