Cái chết tức tưởi bởi súng săn tự chế của anh D. ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy tuần trước khiến câu hỏi về việc quản lý thứ vũ khí này lại được đặt ra hết sức câu thúc.
4bqy4bueQ+G6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG7oeG7oCbDmeG7jOG6qOG6tOG6p+G7iD/huqrhu57hu7Dhu6Dhuqpb4buU4bqqJD/hu4Thu6bhuqrDmTDDg+G6qip74bqqw5Ms4bum4bui4bqqWyHhuqrDmuG7nlDDg+G6qio64bum4bui4bqqJj7huqpP4bue4buY4bqyL+G7nkPhurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94buH4buM4bq+w5PhuqjhurThuqfhu4Dhu6DhuqpP4bue4buYJuG6qiYpT+G6qiYoQOG7oOG6qk5A4bug4bqqKjrhu6bhu6LhuqoqR+G7puG6qiY+4bqqT+G7nuG7mOG6qk8u4bq+4bqq4bq+4bum4bue4bqq4bqtxILhuqpA4bqqIkbhuqrhuqdM4buk4bqq4buf4buy4bumw4Phuqrhu54/IOG7luG7puG6quG6p0zhu6Thuqrhu6Hhu54uIOG6qiY/SuG7puG6qiYlKOG7tE/huqrDmuG7nuG7oOG7mOG7puG6qk/hu4g/4bqq4bue4buw4bug4bqqW+G7lOG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqJD/hu4Thu6bhuqrDmTDhuqom4bueKeG6qlsh4bqqw5rhu55Q4bqq4bum4buGIOG6qsOZ4buC4bug4bqqw5Io4bu4T+G6qsOSw40m4bqqJeG6vuG6quG7nuG7mCbhuqoqKU/huqpP4buIP+G6qibhu546T8SC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqn4buM4bumJuG7jCXhuqjhurThurLhu6Dhu6Thu6LhuqoqJiDDmeG7jOG7teG6qF3hu6DDkybhu57huqDhuqrhurhCQj0i4bqi4bqq4bue4buM4bug4bui4bueJuG6oOG6qsSQRcSQPSLhuqLhuqjhuqoqJU/hu7XhuqgvL0/Dk+G7psSCTuG6vsWoJuG7nuG6vuG7puG7nuG7nsWo4bq+xIJb4bumL8OT4buMKsOaJsWoPS/hu6bhu4xdKi9Dw4pC4bq6L0PhurrhurrDk0JEQkLhurrEkOG6uibhurjhurrDicOZQ8SCVT3hu6Lhuqjhuqrhur7DmSbhu7Xhuqjhuqfhu4g/4bqq4bue4buw4bug4bqqW+G7lOG6qiQ/4buE4bum4bqqw5kww4Phuqoqe+G6qsOTLOG7puG7ouG6qlsh4bqqw5rhu55Qw4PhuqoqOuG7puG7ouG6qiY+4bqqT+G7nuG7mOG6qOG6qi/hurThurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqfhur49JuG7oMWo4bum4bqo4bq0OeG7puG7nuG6quG7pOG7oOG7puG7nuG6quG7nuG7quG6vsSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThuqfhu5464bum4bui4bqqJuG6vuG6qsOSRuG6qk/Gr+G6quG7puG7nn3hu6bhu6LhuqoqVuG6qsOZ4bug4buWP+G6qsOS4buA4bum4bui4bqq4buexajhur7hu6bhuqrhu6bhu6Lhu57hu5Lhu6bhu57huqoq4bq+P+G6quG7puG7nn3hu6bhu6LhuqrDkuG7uCbhuqpP4bq+xajhuqrDkuG7oMag4buk4bqqW0vhu6bhuqrDkljhu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqw5Phu4jhu6bhuqrhu6Lhu6Dhur7FqOG6quG7plg94bqqWyHhuqrDmuG7nlDDg+G6qio64bum4bui4bqqJj7huqpP4bue4buY4bqqTyHhu6bhu6Lhuqrhu6bhu54o4bqqInvhuqrDmTDhuqpb4bug4bqqPeG7nuG7guG7pOG6quG7iz9LJuG6quG7nT/hu4Thu6bhuqrDmTDDg+G6qip74bqqw5Ms4bum4bui4bqqWyHhuqrDmuG7nlDDg+G6qltLJuG6qsOZ4bug4buWP+G6quG7plnhuqpb4buG4bqqT+G7ruG7puG7ouG6qk8s4bqq4buew53huqomJeG7uMSC4bqq4buh4bue4buY4bqq4bum4bueKOG7puG7ouG6qk5R4bum4bue4bqqIOG7kuG7puG6qk/hu55T4bqqw5nhu4bhuqom4buC4buk4bqqJuG7nuG7tuG7oMOD4bqqw5Lhu4g/4bqqw5LGr+G6qiYl4buS4bum4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qk/hu4Dhu6bhu57huqolPOG7puG7ouG6qibhu6Dhu5jhu6bhu6LhuqoqOuG7puG7ouG6qipH4bum4bqqJj7huqpP4bue4buY4bqqW03hu6bhuqrhu6ZZw4Phuqom4bueOuG6qiU84bum4bui4bqqTlLhuqrhu6Lhu6Dhu5gmw4PhuqpPxq/huqrhu6bhu5594bum4bui4bqqJuG7nuG7uOG6qipH4bum4bqqW+G7huG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqrDk+G7iOG7puG6qlvhu67huqomWOG7oOG6qk8h4bum4bui4bqqTlLhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqW+G7oOG7kuG7puG6qsOS4buC4bum4bqqxKgg4bqqw5nEqCDhuqrDkuG7oOG6qiZQ4bum4bue4bqq4buk4buC4bum4buixILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG6qeG6vj/huqrDmeG7qOG7puG7ouG6quG7nuG7suG7puG6qsOa4bue4bug4bqqT8av4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qsOa4bueTD/huqoqOuG7puG7ouG6qipH4bum4bqqW+G7ruG6qiZR4bum4bue4bqqw5JG4bqqJiVA4bqqJuG7nuG7huG7puG7nuG6qk/hu67hu6bhu6LhuqpPLOG6qk8o4bu0PeG6qsOS4bug4bqqJlDhu6bhu57huqrhu6Thu4Lhu6bhu6Lhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqw5rhu57hu4BP4bqqJiXFqOG7puG7ouG6quG7puG7nn3hu6bhu6LhuqpbLOG6quG7ouG7oOG7hOG7oOG6qiQ/IOG7mCbhuqrhu6Thu4g/4bqqJuG7nj9N4bum4bqqQOG6qls74bum4bui4bqqT+G6vsWoxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD3huqXFqMOTIOG6qOG6tOG7i+G7oOG7lj/huqpP4bueOuG7puG7ouG6qibhur7huqrDkkbhuqpPxq/huqrhu6bhu5594bum4bui4bqqTz9YT+G6qsOa4bue4buExajhuqoq4buAJuG6quG7pFgm4bqqT+G7gE/hu57huqomxajhu4bhu6bhuqrDk+G7oOG7luG7puG6qlvhu4bhuqrDkuG7gOG7puG7nuG6quG7ouG7oOG7gOG6qsOSSiDhuqrDki7Dg+G6qirhu4Am4bqqJuG7nj5P4bqqW+G7lOG6qiZR4bum4bue4bqqJiXhu4Lhu6bhu6LhuqpP4bue4buY4bqqJuG7gsWo4bqqW+G7huG6qip74bqqw5Ms4bum4bui4bqqKjrhu6bhu6LhuqoqR+G7puG6qiY+4bqqT+G7nuG7mOG6quG7nuG7oOG7luG7puG6quG7puG6viDhuqpP4bueKOG6vsSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurTEqeG7nn3hu6bhu6LhuqrDmuG7nkw/4bqqKjrhu6bhu6LhuqpbTeG7puG6qsOSKOG7uE/huqpPxKgm4bqq4bui4bugxKg/4bqqw5Lhu4g/4bqqw5LGr+G6qiYlxajhu6bhu6Lhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqT0fhu6bhuqrhu6bhu57hu4bhuqoq4buG4bumw4PhuqpA4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qk/hu57hu6jhu6DhuqpP4bq+4bum4bue4bqq4bumKOG7suG7puG7osOD4bqqW+G7huG6quG7psav4bqqKuG7kOG6qsOSKOG7uE/huqrDkzvhu6bhu6Lhuqpb4buGxajhuqpb4bug4buWT+G6quG7olHDgOG6quG6p8av4bqq4buew4zhu6bhuqpP4bueU+G6qsOSxqDhuqrDkuG7oOG6qipH4bumw4PhuqomJTzhuqom4buG4bqq4buk4bq+w4Phuqom4bug4bua4bum4bqqTuG7oOG7libhuqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqJD/hu4DhuqpPVuG6quG7puG7nijhuqpP4buAT+G7nuG6quG7ouG7oOG7hOG7oOG6qibhu55QT+G7nsOD4bqq4bue4bq+IOG6qk/hu6jhu6bhuqrDkijhu7hP4bqqKnvhuqrDkyzhu6bhu6Lhuqpb4buGxajhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqW+G7oOG7lk/huqo94bue4bug4bqqPeG7nuG7gD3EguG6quG6p8av4bqqJuG7nsag4bqqw5lI4buk4bqqT+G7ninDg+G6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqJuG7nsag4bqqT+G7ni7huqokP+G6vuG7puG6qlvhu7Thu6Dhuqom4bueKeG6qlsh4bqqw5rhu55Q4bqq4bum4buiPyDhuqrhu57hu6DGoOG7pOG6quG7puG7hiDhuqrDkijhu7hPw4PhuqpOQOG7oOG6quG7puG7nuG7oOG7lD/huqrhu6bhu6Io4bu24bug4bqqKnvhuqrDkyzhu6bhu6LhuqoqOuG7puG7ouG6qipH4bum4bqqT8av4bqq4bum4bueS+G7puG6qibhu54pT+G6qibhu57EqD3huqpb4buG4bqqJuG7nuG7oOG7mD/huqrDmuG7oOG7lOG7pOG6qk/hu57hu5jEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq0xKnhu5594bum4bui4bqqw5rhu55MP+G6qio64bum4bui4bqqw5Io4bu4T+G6quG7ouG7oOG6vsWo4bqq4bumWD3huqpb4buG4bqqTlLhuqomUk/hu57huqom4bueP8OD4bqq4bum4bueKOG7puG7ouG6qsOZ4buC4bug4bqqT8av4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qsOa4bueTD/huqoqOuG7puG7ouG6qsOa4bue4buAT+G6qsOSKOG7uE/huqpP4bue4buY4bqqJeG6vsOD4bqqJcSoJuG6quG7puG7nuG6vuG7puG7nsSC4bqqw6zhu57hu67hu6bhu6LhuqpQJuG6quG7puG7oijhu7bhu6DhuqrDk+G7iOG7puG6qsOS4bq+4bum4bui4bqqw5nhu5Lhu6bhuqrhu6Thu4Lhu6bhu6LhuqrDksag4bqq4bue4buqT+G6qk/hu4BP4bue4bqqT+G7nuG7mOG6qibhu4LFqOG6qio64bum4buixILhuqrEqeG7nn3hu6bhu6LhuqpPw5nhu6A94bqqw5Phu4Ig4bqqJj7huqpP4bue4buY4bqqKjrhu6bhu6LhuqpO4buIIOG6quG7ouG7oOG7tuG6qk/Gr+G6qiXEqCbhuqrhu6bhu57hu6Dhu5Q/4bqqJiXhu5Lhu6bhuqrhu6Thu4Lhu6bhu6LhuqoiRuG6quG7nljhu6DEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04buJKU/huqrDkljhuqrhu6bhu6I/IOG6quG7nuG7oMag4buk4bqqTy7hur7huqoqOuG7puG7ouG6qiYlxajhu6bhu6LhuqrDkuG7tuG7oOG6qipW4bum4bui4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6Lhuqo94bue4buE4bug4bqqT+G7njrhu6bhu6Lhuqom4bq+4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6LhuqpO4bug4buYJsOD4bqq4bum4bueKOG7puG7ouG6quG7nuG7oMag4buk4bqq4bue4buq4bq+4bqqW03hu6bhuqpPxq/huqom4buexqDhuqpLPeG6qsOS4buY4bum4bqqTsSoJuG6qk8p4bqqw5k6T+G6quG7puG7hsWoxILhuqrDrOG7nuG7ruG7puG7ouG6qiQ/4buA4bqqw5nhu4g/4bqqw5nhu4Lhu6Dhuqo94bue4buE4bug4bqq4bum4bui4bue4buM4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qibhu6Dhu6bhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6quG7nuG6viDhuqomPOG6qlvhu6Dhu5ZP4bqqw5M74bum4bui4bqqKjrhu6bhu6LhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qsOSOuG7puG7ouG6qk/hu4BP4bue4bqqW+G7huG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqw5I64bum4bui4bqqw5JW4bug4bqqJijhu7jhu6bhu6LEguG6si894bq04bqyPeG6qk/DmeG6vioq4bu14bqoPeG6pcWow5Mg4bqo4bq04bqpSeG7puG7ouG6qirhur4/4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qsOa4bueTD/huqoqOuG7puG7ouG6qiY+4bqqT+G7nuG7mOG6qiYoQOG7puG7ouG6qk/hu55T4bqqw5M74bum4bui4bqqw5LGoOG6qsOS4bug4bqqKkfhu6bhuqrhu57hur4g4bqqw5nhu4bhu6ThuqpbSybhuqom4bue4bu24bqqQOG6qls74bum4bui4bqqT+G6vsWow4PhuqrDmeG7huG6quG7psOd4bug4bqqw5nFqMSC4bqq4bqn4buA4bug4bqqT+G7nuG7mCbhuqpPLuG6vuG6quG6vuG7puG7nuG6quG6rcSC4bqqKuG6vj/huqo94bue4buAJuG6qio64bum4bui4bqq4bum4bui4bue4bug4buWJuG6quG7puG7okbhuqpOQOG7oOG6quG7pFgm4bqqJuG7nuG7uOG6qipH4bum4bqqTzvhu6bhu6LhuqoiRuG6qsOa4bue4buu4bum4bui4bqqPeG7nuG7hOG7oOG6qsOZ4buG4bqqT+G7gOG7oOG6qk/hu57hu5gm4bqqJilP4bqqJihA4bug4bqqw5JKP+G6qibhu6Dhu5Lhu6bhuqpA4bqq4buh4bue4bq+4bum4bue4bqq4buHxq/hur7EguG6quG7iVgm4bqqw5rhu57hu6DhuqpbTeG7puG6qk/hu6jhu6bhuqrhu6bhu5594bum4bui4bqqw5rhu55MP+G6qio64bum4bui4bqqw5LDjSbhuqrDmuG7nuG7ruG7puG7ouG6qsOSOuG7puG7ouG6qibhur4g4bqq4bum4buiKOG7tuG7oOG6qlvhu4bhuqpOxq894bqqT+G7qOG6qiY7IOG6qibhu6Dhu5bhu6bDg+G6qibhu55R4bqqw5Lhu4gg4bqqT+G7nijhur7huqo94bue4buE4bug4bqqw5nhu4bhuqrhu6bhu4Lhu6bhuqrhu6bhu57hu4jhu6bhuqpPP1bhu6DhuqpPO+G7puG7osSC4bqyLz3hurThurI94bqqT8OZ4bq+Kirhu7Xhuqg94bqlxajDkyDhuqjhurThu5864bum4bui4bqqw5rhu57hu67hu6bhu6Lhuqo94bue4buE4bug4bqqw5LGoOG6qk/hu57FqOG6quG6vuG7oOG6qk8h4bum4bui4bqqT8av4bqqJuG7nsag4bqqw5M74bum4buiw4PhuqrDkzvhuqpb4bu04bug4bqqw5kw4bqqw5PFqOG6quG7olHEguG6quG7n+G6vj/huqpP4buA4bug4bqqT+G7nuG7mCbhuqpPLuG6vuG6quG6vuG7puG7nuG6quG6rcSCw4Phuqrhu6TFqOG7puG7ouG6qiVJ4bum4bui4bqqW+G7oOG7lk/huqom4bueP+G6quG7nlfhu6DhuqpbIeG6qsOa4bueUMOD4bqqKjrhu6bhu6LhuqomPuG6qk/hu57hu5jhuqoq4buQ4bqqw5Io4bu4T+G6qibhu546T+G6qk7hu4BP4bue4bqq4buk4buC4bum4bue4bqq4buk4buQ4bqq4bue4buy4bumxILhuqrhu6Hhu57hur4g4bqqT+G7nsWo4bqqT+G7nlPhuqpbS+G7puG6qsOSWOG7puG7ouG6quG7ouG7oOG6vsWo4bqq4bumWD3Dg+G6qk9K4bum4bqqw5rhu57hu4TFqOG6qirhu4Am4bqqw5JKIOG6qsOSLsOD4bqqw5Lhu4Dhu6bhu57huqrhu6Lhu6Dhu4Dhuqomxajhu4bhu6bhuqrDk+G7oOG7luG7puG6qlvhu4bhuqrDkijhur7huqol4bq+4bqq4bum4buefeG7puG7ouG6qsOTPuG6qk7hu4DFqOG6qirhu4Am4bqqJuG7nj5Pw4Phuqrhu6Thu4Lhu6bhu57huqom4bq+IOG6qiZST+G7nuG6qibhu54/4bqqWyHhuqrDmuG7nlDDg+G6qio64bum4bui4bqqJj7huqpP4bue4buYxILhurIvPeG6tOG6sj3huqpPw5nhur4qKuG7teG6qD01Pybhu57FqCXhuqjhurThu4vhur7hu6Thuqrhu6kh4bqyLz3hurQ=

Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]