(Baothanhhoa.vn) - Gần đây, trên không gian mạng, các đối tượng thù địch, phản động lại tập trung công kích , xuyên tạc lịch sử đất nước một cách trắng trợn. Âm mưu của chúng là nhằm “nắn dòng dư luận”, gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoang mang, phá hoại tư tưởng trong Nhân dân.
w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5HDtOG7t+G7keG7uMWp4bq84bqs4bub4bqm4bqow7nhu7nhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5t34bq64bub4bq64buY4buM4bub4oCc4bq84bur4bq84bubQeG7gOG6vOG6puG7m0Hhu5jhu5vhurjhu4zDveG6vOKAncO0L+G7t+G7kcO0L+G6rOG7o+G7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTTzDgMO6Qcah4buRw7Thuqjhu5EpeeG6vOG7m8OBd1DDs+G7m8OST+G6ruG6vOG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m+G6puG6qMO64bq84bub4bq64bun4bq84bqmw7Phu5vDtC/huqjhu5HDtOG6qOG7keG7ucO54bu54bubw4FH4bqo4bubw5Lhu5hK4bq84bqm4bubw5LhuqzDleG7m8OBQ+G7ueG6rMOz4bubTeG6rMWp4bq84bubw4FJ4bq84bqm4bub4bq44bun4bqo4bubw5LDvU3hu5vDkk/hu4zhurzhuqbhu5vhu7lG4bq84bqm4bubw4nhuqrhu7nhuqzDtC/huqjhu5HDtOG6qOG7kcOz4bub4bug4buMUOG6ruG6vOG7m8OS4bun4bu54bub4bq4Q+G7ueG6rOG7m8OT4bua4bubw4F4w5Lhu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5vhurpJw5Lhu5vhu7nDueG7ueG6rOG7m8OST+G7q+G6vOG6puG7m8OST0rhurzDsuG7m8O0L+G6qOG7kcO04bqo4buRV+G6uuG7m+G6uuG7mOG7jOG7m+G7ueG7kMO64bub4bu54bqs4buO4bq84bqm4bub4bq44bul4bub4bq84bqs4bux4bq64bub4oCc4bq84bur4bq84bubQeG7gOG6vOG6puG7m0Hhu5jhu5vhurjhu4zDveG6vOKAncOz4bub4bqmd1Dhu5vhurzhuqzhuqjDguG7jOG7m+G6uMOK4bun4bq84bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubw5LhuqjhurzDs+G7m8OS4bunw4rhu5vDk8ag4bub4bqsw4rDuuG6vOG6puG7m+G6usO64bq84bqmw7Phu5tN4bqsw7nDtC/huqjhu5HDtOG6qOG7keG7m+G6rMOK4bun4bqo4bubw5Lhu5jhu5vDkuG7mEvhurzhuqbhu5vDtC/huqjhu5HDtOG6qOG7kcOST8OK4bq84bqm4bubM+G6rHfhurzhu5tBd+G6vMOyw7Qv4bqo4buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqHhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubcnRzTeG7oG/hu5vhuqzDgOG6qOG6puG6rMOSbuG7m3J04buhTeG7oG/GoeG7m8OTT+G7ueG7icahLy/hu7lB4bq8w7Lhu7fDusOKw5LhuqzDuuG6vOG6rOG6rMOKw7rDsuG7ouG6vC9Bw4DDk8OJw5LDik0v4bq8w4Dhu57Dky/hu5/hu5/hu5/hu58v4bujceG7o0Fy4buj4bufcOG7o3B0w5Jw4buhdHHhurjhu58t4bqo4bq64bqmLeG7o+G7o3Bww7JFTeG6psah4bubw7rhurjDkuG7icah4bu4xanhurzhuqzhu5vhuqbhuqjDueG7ueG7m+G7ouG7iOG6qOG7m3fhurrhu5vhurrhu5jhu4zhu5vigJzhurzhu6vhurzhu5tB4buA4bq84bqm4bubQeG7mOG7m+G6uOG7jMO94bq84oCdxqHhu5vhu57huqhBw5Lhuqzhu4nGoXJ0c8ah4bub4bqsw4DhuqjhuqbhuqzDkuG7icahcnThu6HGoeG7my/hu5HDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu4w7pNw5LhuqjDiuG6vMah4buR4bu4w7nhu7nhu5vhurxG4bqo4bubQeG7jOG6vOG6puG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m8OS4bqo4bq84bub4bug4buMUOG6ruG6vOG7m8OS4bun4bu54bub4bui4bq24bub4bq4Q+G7ueG6rOG7m8OT4bua4bubw4Hhu6nhurzhuqbhu5vDksWp4bqow7Phu5vhu7nhuqzhuqjDuuG7m8OTw4Phu5vDkk/huq7hurzhu5vhurrhu6fhurzhuqbhu5vhu6DGsOG7m+G6rEnhuqjhu5vhuqTDuuG7ucOA4bu3w4rDisOJ4bub4bq84bqsw73hurzhu5vhurzhuqzhuqjhurbhu4zhu5vhu7dC4bq84bqs4bub4bq44buMw73hurzhu5tN4bqsxanhurzhu5vhu7fDueG7ucOz4bubw5Lhu7NQ4bub4bu54bqsw7pQ4bubw5Lhu5bhu5vhu7lJ4bq84bqm4bubw4FJ4bq84bqm4bub4bq64bun4bq84bqmw7Lhu5vhu4/FqOG6vOG6rOG7m+G7ueG6rMOUTeG7m8OS4buW4bub4bqo4bq8w5LDgE/hurzDgMOSw7XDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqpT8OK4bq84bqm4bubw4nhuqzhuqjhu5tB4buY4bub4bq44buMw73hurzhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G6vOG7mOG7iOG7ueG7m8OBw7rhurzhuqbhu5vDkk/DuuG6vOG6rOG7m+G6uOG7jMO94bq84bub4bugw4Dhurrhu5vhurzhuq7hurzhu5vhuqzDulDhu5vDieG6rEbhurzhuqbhu5vhurzhuq7hurzhu5vDgeG6tOG7m+G6ukbhurzhu5sxQ+G7ueG6rOG7m8OT4bua4bub4bq44bul4bub4bq6RuG6vOG7m+G6rOG7huG7ueG7m8OSxqDhu5vhu7nhuqzhu4bhurzhu5vhu7nhuqzDiuG7m+G7uXhN4bub4bqs4buG4bu54bub4bqpPMOi4bqp4bubw5Lhu5bhu5vhurzhu6nhurrhu5vhuqzhu4bhu7nhu5vhu5/hu53hu5/hu58t4buf4bud4buf4buh4bubw5LhuqzDgMOK4bubTuG7jFDhurDDkuG7m8OBQ+G6vOG6rOG7m+G7ueG7kMO64bub4bu2SeG7mynhuqjDucOK4bubQcOU4bu54bub4bui4bul4bubI+G7pcOK4bubw5Lhu6fDisOz4bubw5LhuqxC4bub4bu34bqu4bq84bubw4nhuqjDuuG7m+KAnMOB4bun4bqo4bubQeG7mOG7iuG6vOG6puKAncOz4bub4bq6ScOS4bubw5NH4bubw4FH4bqo4bubw5Lhu5hK4bq84bqm4bub4bu54bq+4bub4bq44bqo4bqu4bq84bubTuG7jMO64bq84bubw4HhurDhurzhu5vDksON4bub4bu54bqs4buU4bu54bubw4nhuqzhu5Dhurzhuqbhu5vhu7dH4bub4buB4bqo4bqyw5Lhu5vhuql34bq84bub4bq44bun4bqo4bubw5JPw7rhurzhuqzhu5vDkuG6rOG7kOG7m8OS4bqo4bqw4bq84bub4bqs4bul4bq84bqs4bub4bug4buMeMOS4bub4bu3xanhurzhu5vhu7nhu4xH4bq84bubw5PDueG7ueG6rOG7m+KAnCNG4bqo4bubQeG7gOG6vOG6puG7m8OT4bua4bub4buB4bqo4bqyw5LigJ3DsuG7myPhuqjhurbhu4zhu5vDgcO54bq84bqm4bub4bq84bq+4bqo4bub4bq44bul4bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bub4bq8SeG6qOG7m0Hhu4zhurzhuqbhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G7ueG7jEfhurzhu5vDk8O54bu54bqs4bubw4HGsOG7m+G7oOG7jFDhuq7hurzhu5vDkuG7p+G7ueG7m8OST+G7q+G6vOG6puG7m8OST0rhurzhu5vhu6LDuuG6qOG7m8OST+G7gOG7m+G7ueG7kMO64bub4bu44bqs4buQ4bubw5JD4bu54bqs4bubPEjhu5vhu7jhuqzhuqrhu5sy4bqo4bq84bqs4bub4bui4bul4bub4bu54buMSeG7ueG7m8OJ4bqsw7nhurzhuqbhu5vhu7nhuqzhuqjhurDhurzhu5vhu7nhuqxH4bq84bqm4bubw6LhuqzDuU3Ds+G7m+G7ueG6rEfhurzhuqbhu5syVeG7m+G7t8Wpw4rhu5vhu6LhurLhu5vDgXjDkuG7m+G6vOG7mOG7iOG7uW/hu5vDkuG6rMO6UOG7m+G7ouG7pcOK4bubw4Hhur7hu5vDgcaw4bub4bui4bqo4bq84bqs4bubQcO64bq84bqs4bub4bq6ScOS4bubw5NH4bub4bq84bqm4buMU+G7m07hu4x34bq8w7Phu5vhurzhuqbhu4xT4bubTuG7jFDhurbhurzhu5vhuq3hu6Xhuqjhu5sp4buA4bq8w7LDssOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG6qU/huq7hurzhu5vhurpJw5Lhu5vDk0fhu5vDkk/DuuG6vOG6puG7m+G6uuG7p+G6vOG6puG7m+G7oMaw4bub4bqsSeG6qOG7m+G6vOG6rOG7mOG7m+KAnOG6qeG6qOG6sOG6vOG6puG7m0F34bq84oCdw7Phu5vigJzhuqnhuqjhu6Lhuqjhu5vDkuG7jHnhurzhu5vDk8O64bq84oCdw7LDssOy4bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubTuG7jMO64bub4bu5w7nhu7nhu5vhuqxC4bq84bqs4bubw5Lhuqzhu5Thu7nhu5vDgeG7qeG6vOG6puG7m8OSxanhuqjhu5vhu6LhuqhBw4DDiuG7m+G7ueG6uOG6qE3Ds+G7m+G7t0Lhurzhuqzhu5vhurjhu4zDveG6vOG7m8OS4bqsw4DDiuG7m+G7ueG6rOG7jFDhuq7hurzhu5vDgeG6tsOz4bub4bu5w7nhu7nhu5vDgUfhuqjhu5vDkuG7mErhurzhuqbhu5vDkuG6rMOV4bubw4FD4bu54bqs4bubw4HGsOG7m+G6uEnhu5tP4buE4bubd+G6uuG7m+G6uuG7mOG7jOG7m+KAnOG7t+G7q+G6vOG7m8OB4bun4bqo4bub4bu3w7nhu7nhu5vhu6Lhu6XDiuG7m07hu4zDueG7m8OJ4bqs4buU4oCd4bub4bui4buI4bqo4bub4bu54bqs4bqo4bqu4buM4bub4bu34bul4bqo4bub4oCc4bq64buYw7rhu5tBeeG6uuG7m8OS4bqseOG6uuG7m+G6uHfhu4zigJ3DsuG7m+G7uOG6rOG7juG6vOG6puG7m+G6uMO9w5Lhu5vhurjhu6fhuqjhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vDkuG6rEbhurzhuqbhu5vDkuG6qOG6vMOz4bubw5PGoOG7m8OJ4bqo4bqy4bq84bub4bu54buS4bubT0jhuqjhu5vDk+G7jFDhu5tB4bqow4LhurzDs+G7m+G7oOG7jFDhuq7hurzhu5vDkuG7p+G7ueG7m+G7t+G7seG6vOG6puG7m+KAnOG7ucO54bqo4bub4bq84bqsQuG6vOG7m+G6uuG7iOG6qOKAneG7m8OB4bq04bubw4nhuqrhu7nhuqzhu5vDkuG6rOG6quG7ueG6rMOz4bub4bqmd1Dhu5vhuqzDisO64bq84bqm4bub4bq6w7rhurzhuqbhu5vhu7nhuqzDiuG7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bub4bq84bqm4bqsw4DDs+G7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bub4bugw4DhurrDs+G7m8OST8OK4bq84bqm4bubw4Hhur7hu5vDksO9TeG7m8OST+G7jOG6vOG6puG7m+G6vOG6rOG6qOG6tuG7jOG7m+G6vOG6rHjDkuG7m+G6uOG7peG7m+G7ouG7pcOK4bub4bu4w7nhu7nhuqzhu5vhurrhu6fhurzhuqbhu5vhuqnhuqzDueG6vOG6puG7m+G6qcO54bq64bub4bq84bup4bq64bub4bujdXBxw7Phu5vhu7jhu4xJ4bu54bubw4nhuqzDueG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG6qOG6sOG6vOG7m+G7ueG6rEfhurzhuqbhu5syVeG7m+G7ueG7lOG7jOG7m+G6vOG7mOG7iOG7ucOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kTPhur7huqjhu5vhu6Lhurbhu5vhu7jDueG7ueG6rOG7m+G6uuG7p+G6vOG6puG7m+G6qeG6rMO54bq84bqm4bub4bqpw7nhurrhu5vhurzhu6nhurrhu5vhu6N1cHHDs+G7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m8OJw4Phu5vhu7nhu4rhu5vhuqxJ4bqo4bub4bu54bqs4bqq4bq84bqs4bubw5JPQ+G7m+G6vOG7pVDhu5vDgcaw4bubw4HDueG6vOG6rOG7m8OST8O5w4rDs+G7m+G7ueG6rMOK4bubT+G7seG6vOG6puG7m8OS4bqs4bul4bq84bqs4bubTuG7jMWp4bub4bu4w7nhu7nhuqzhu5vhurrhu6fhurzhuqbhu5vhuqnhuqzDueG6vOG6puG7m+G6qcO54bq64bubS+G7m+G7geG6qOG6ssOS4bubM8O64bq64bub4bq44bul4bubw5PGoOG7m+G7qeG6vOG7m+G6usO6UOG7m+G7ueG7kMO64bub4bu4SeG6vOG6puG7m8OTxanhurzDsuG7m+G7geG6qOG6suG7ueG7m+G7oOG7jFDhuq7hurzhu5vDkuG7p+G7ueG7m+G6uEPhu7nhuqzhu5vDk+G7muG7m+G7ueG7kMO64bub4bu54bqs4buO4bq84bqm4bubw5LhuqzGoOG7ueG7m+G7ueG6rHjDkuG7m+G6uOG7peG7m+G6uuG7mOG7jOG7m8OBSOG7m+G7ueG6rOG6quG6vOG6rOG7m8OST0Phu5vhu7nhu5DDuuG7m+G6vOG6rOG7nOG6vOG6puG7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bub4bu3eMOS4bub4bq6xrDhurzhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vhu7nhuqzhurDhu5vDgUnhu5vhu7nhuqzhuqrhurzhuqzhu5vDkk9Dw7Phu5vhurrhu4xH4bq84bubTeG6rOG7kOG7m+G6vOG6rMO94bq84bubUeG7m+G6vOG6puG6rMSQw7rDs+G7m+G7osO64bqo4bubw5JP4buA4bub4bu54buQw7rhu5sjxanhurzhuqbhu5vhu7hJ4bq84bqm4bubw5PFqeG6vOG7m+G7geG6qOG6ssOS4bubM8O64bq64bub4bui4bul4bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5tO4buMxanhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G7ueG7jEnhu7nhu5vhu7nDueG7ueG6rOG7m+G6uuG7p+G6vOG6psOy4bub4bu4eeG6vOG7m03huqzFqeG6qOG7m8OJ4bqs4buv4bq84bqm4bubw4FD4bq84bqsw7Phu5tR4bub4bq84bqm4bqsxJDDuuG7m+G6uEPhu7nhuqzhu5vDk+G7muG7m+G7ueG7kMO64bub4bu4w7nhu7nhuqzhu5vhurrhu6fhurzhuqbhu5vhuqnhuqzDueG6vOG6puG7m+G6qcO54bq6w7Phu5vhu7nFqeG7m0F34bq84bubw5JJ4bu54bub4buB4bqo4bqyw5Lhu5szw7rhurrhu5vDkk/huqjhurLhu4zhu5vhurzhuqbhu5jEqOG6qOG7m+G6vOG6rOG7mOG7m+G6uknDkuG7m+G6vOG6rHjDkuG7m8OS4bq24bub4buiw5Xhurzhuqbhu5vhurjhuq7hurzhu5vDkuG6qOG6sOG6vOG7m+G6rOG7peG6vOG6rOG7m+G6qcON4bq84bqm4bubw4nhuqxL4bqo4bub4bq84bqm4bqsxJDDusOy4bub4bu4w7nhu7nhuqzhu5vhurrhu6fhurzhuqbhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m+G7uUbhurzhuqbhu5vDgcaw4bub4bq6S+G7m0/DuuG7m+G7t+G7mOG7iOG7ueG7m+G6vOG6psOK4butw5Lhu5vhu6LEkOG7m8OB4bun4bqo4bubw5JPw4rhurzhuqbhu5vhurhD4bu54bqs4bubw5Phu5rhu5tBd+G6vOG7m8OSSeG7ucOz4bubw5Lhu5bhu5vDgXdQ4bub4buB4bqo4bqyw5Lhu5szw7rhurrhu5vDgcaw4bub4bu34buY4buI4bu54bub4bui4bulw4rhu5vDiVThu5vhurzhuqbhu4xQ4bqu4bq84bub4bq64buI4bqobuG7myNJ4bu54bub4bq4w71N4bubQXfhurzhu5vDkknhu7nhu5vhu6Lhu6Xhu5vDgeG6qOG7m+G6uOG6ruG6vOG7m+G7uDPhu4M8w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqpxqDhu5vDkuG6rHfhurzhu5vhurrDjOG6qOG7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bubw4Hhurbhu4zhu5vhu7fhuqjhurDDksOz4bubTuG7jFDhurbhurzhu5tBd+G6vOG7m+G7ueG6rOG7kOG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m03huqzFqeG6qOG7m+G6uOG7peG7m+G6uknDkuG7m8OJ4bqsw7nhuqjhu5vhurzhuqjhurLhurrhu5vhu6JG4bub4bqs4bun4bq84bub4bui4bul4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bub4bu54bq+4bubTuG7jFDhurbhurzhu5tBd+G6vOG7m+G7ueG6rOG7kOG7m+G6vOG7pcOK4bubw4Hhu5hK4bu54bubTeG6rOG6oE3hu5vhu6Lhu4zhu5vhu7nDucOKw7Phu5vhu6Dhu4xQ4bqu4bq84bubw5Lhu6fhu7nDs+G7m03huqxE4bub4bu3w7nhurzhuqbhu5vhu7nFqeG7m+G6uknDkuG7m0F34bq84bubw5JJ4bu5w7Phu5vhu6B34bq64bub4bqs4bun4bqo4bubTuG7jFDhurbhurzDs+G7m+G6uErhuqjhu5vhuqrhu7nhuqzhu5vhu7nhu5DDuuG7m+G6uknDkuG7m8OBeMOS4bub4bq84buY4buI4bu5w7Phu5vhu7dL4bqo4bub4buiw71Q4bubw5LhuqzGoOG7ueG7m+G7ueG6rHjDkuG7m+G7ueG7kMO64bub4bq84bqs4buc4bq84bqm4bub4bq44buMw73hurzhu5vDgeG6qOG6suG7jOG7m8OST+G6ruG6vOG7m+G7ueG6rOG6quG6vOG6rOG7m+G6uOG7peG7m+G6vOG6rOG7seG6uuG7m03huqzDueG7m+G6rMOK4bun4bqo4bub4bui4bq24bub4bq64butw5Lhu5vDkuG7mOG7m8OS4buYS+G6vOG6psOz4bub4bq44bul4bq64bub4bq6eMOS4bub4bq44buA4bq84bqm4bubw5Lhuqjhurzhu5vhu7nhu5DDuuG7mzPhuqx34bq84bubQXfhurzhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5sjxanhurzhuqbDs+G7m+G7ouG7iOG6qOG7m+G7ueG6rOG6sOG7m8OBScOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7kTLDlOG7ueG7m8OS4bqo4bqu4buM4bub4bui4bqo4bqy4bu54bub4bq44bul4bq64bub4bq84bulUOG7m+G6uOG7peG7m+G6vOG6rOG7seG6uuG7m+G6rELhurzhuqzhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m+G6uknDkuG7m8OS4bqs4bqw4bub4bqs4bqy4bub4bu54bq+4bubw5Phu4xQ4bub4bq84bqm4bqsxJDhu5vDgeG7gOG6qOG7m+G7oOG6oMOS4bub4bq44bun4bqo4bub4bq4Q+G7ueG6rOG7m8OT4buaw7Phu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m8OB4bq+4bub4bu54bq+4bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5tN4bqseeG6vOG7m+KAnMOST0vhu5vhu7nEqOKAncOz4bub4bq84bqw4buM4bub4bq84bqs4bqo4bq24buM4bub4bq84bqm4buYxKjhuqjhu5vDkk/DiuG6vOG6puG7m+G7ueG6rOG7juG6vOG6puG7m8OSw7rhu5vhu7nFqeG7m8OS4bqo4bq8w7Phu5vhu7nhuqxE4bub4bu34bqo4bqww5Lhu5vDkuG6qOG6sE3hu5vhurzhuqzDveG6vOG7m8OS4bqsRuG6vOG6puG7m8OS4bqo4bq84bub4bq64bul4bubw4nhuqxG4bq84bqm4bub4bu54bq+4bubw5PGoOG7m8OT4buMUOG7m+G7oOG6oMOSw7Phu5vDgUfhuqjhu5vhu7nhuqzhu5Thurzhuqbhu5vhu7nDueG7ueG7m+G7ueG7lOG7m+G6uOG6qOG6suG7jOG7m+G6uEPhu7nhuqzhu5vDk+G7muG7m8OTxILhu5tPeMOS4bubQcOC4bubQeG7peG6vOG6puG7m+G7t0Phu5vhurhG4bqo4bubw4nhuqDDisOz4bubQcOU4bubQcOMw7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFN4bu2w4pBUMah4buR4bqp4bqsw4DDiuG7m8OBw7nhurzhuqzhu5vhuqbhuqjDueG7m+G7ueG7kMO64bub4bu5w7nhu7nhu5vhu7nhu4rhu5tO4buMw7rhurzhu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5vhurzhu6nhurzhuqbDs+G7m+G7ueG7peG6vOG6puG7m+G6pnnhurzhu5vhu7nDueG7ueG7m8OTxqDhu5vDieG6qOG6suG6vOG7m+G6uOG7iOG6vOG7m+G7ueG7kMO64bubw4F4w5Lhu5vhurzhu5jhu4jhu7nhu5vDkuG6rELhu5vhurzhuqzhu5zhurzhuqbhu5vhuqzDiuG7p8OS4bubw4FJ4bq84bqm4bub4bq84bulUOG7m8OTxILhu5vhu7nhu6Xhurzhuqbhu5tB4bqow4Lhurzhu5vhu7fhuqjhurDhurzhu5tN4bqs4buU4bu54bubw5Lhu6dNw7Lhu5vhuqnhuqxH4bq84bqm4bubw4nhuq7hu5vhu7nhu5DDuuG7m+G7tknhu5vhuqnhuqxG4bq84bqm4bubw5Lhuqjhurzhu5vhu6Lhu6Xhu5vhuqlP4buMUOG6tuG6vOG7m+G6qeG6rEbhurzhuqbDs+G7m8OST+G7mOG7iOG7ueG7m8OS4bqs4bq24bq64bubI+G7p+G6qOG7m+G6rEnhuqjhu5vhu4M+Pj7hu5vhu7nhu5DDuuG7myPFqeG6vOG6puG7m8OBxrDhu5vhu7nhur7hu5vhuqzhu6Xhurzhuqbhu5vhurzhuqbhuqxC4bq84bubw5JPw7rhurzhuqbhu5vhurrhu6fhurzhuqbhu5vhu6DGsOG7m+G6rEnhuqjDs+G7m+G6vOG6rHjDkuG7m+G6uOG7peG7m+G7geG6qOG6ssOS4bub4bqpd+G6vOG7m8OB4bup4bq84bqm4bubw5LFqeG6qOG7m+G6rOG7iuG6vOG7m+G7o8Oy4bud4bud4bud4bub4bu54bq44bqoTeG7m+G6uOG6qOG6ruG6vOG7m07hu4zDuuG6vOG7m8OB4bqw4bq84bub4bqsw4rhu6fDkuG7m8OBSeG6vOG6puG7m+G7ueG6rEfhurzhuqbDs+G7m03huqzDucOz4bub4bug4buMUOG6ruG6vOG7m8OS4bun4bu5w7Phu5vDkuG7jFDhuq7hurzhu5vDkk/hu4xQ4bq24bq84bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubw5Lhuqjhurzhu5vDk8O64bqo4bubw5PGoOG7m8OS4bqsw73DkuG7m+G7ouG6tuG7myPFqeG6vOG6psOz4bubM+G6rOG7peG7m+G6vOG7mOG7iOG7ucOz4bub4bu5RuG6vOG6puG7m8OSw7nhu7nhu5vhurzhuqx34bq84bubw5PGoOG7myPhu6fhuqjhu5vhuqxJ4bqo4bubw5JP4bqu4bq84bubw4nhuqxG4bq84bqm4bub4bqm4bqow7rhurzhu5vhurrhu6fhurzhuqbDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Ey4but4bu54bubQcOV4bubw4HGsOG7m+G7ueG6vuG7m8OJ4bqsRuG6vOG6puG7m+G6qsOS4bubw5JP4buYxKjhurzhuqbhu5vhuqxKTeG7m+G7ouG6qOG7m03huqzhu6fhurrhu5vhu7dD4bub4bug4bua4bub4bq4UeG7m8OS4bqsw4DDiuG7m07hu4xQ4bubw4FD4bq84bqs4bubTeG6rMO5TeG7m+G6uOG7jMO9w5LDs+G7m+G6vOG6rOG7mOG6vOG6puG7m0Hhu5jEqOG6vOG6puG7m+G6vOG6rOG7mOG7m+G7ouG7teG6vOG7m+G7ueG6rOG7mMO64bubw5LhuqzGoOG7ueG7m8OTxqDhu5vDgeG7kOG7m8OT4buU4bu54bubT+G7qeG6vOG7m8OBw4DDsuG7m+G7gULhu5vhu6LDvVDDs+G7m8OB4bq04bubw4F44buM4bubw5JPw7rhurzhuqzhu5vhuqzhuqjhurLhu4zhu5tO4buMxanhu5vhu6Lhu4jhuqjhu5vDkuG6rOG7kOG7m8OBw4rhu6fhurzDs+G7m+G7ueG6rOG6qOG6ruG7jOG7m8OST+G7gOG7m+G7ueG7kMO64bub4bu5w7nhu7nhu5vDkuG6rOG6sOG7m+G6uMag4bu54bubw5LhuqzDleG7m8OBQ+G7ueG6rOG7m+G7uXnhurzhu5vDkuG6rOG6qOG6sMOS4bubTeG6rMWp4bqo4bub4bug4bua4bub4bq4UeG7m+G6vOG6puG6rOG6qOG6ruG6uuG7m+G6uuG6qOG6vOG6rMOz4bub4bug4bqgw5Lhu5vhu6Dhu5rhu5vhu7lG4bq84bqm4bubw4nhuqzDuuG6qMOz4bub4bu54bq+4bub4bqsQuG6vOG6rOG7m03huqzhu6fDkuG7m8OS4bqs4bqq4bu54bqs4bubw4HDueG6vOG6puG7m8OB4bq04bub4bq44bul4bq64bub4bqm4buY4buK4bq84bqmw7Lhu5vhu7jDueG7ueG7m+G7uXhN4bub4buMVOG7myPFqeG6vOG6puG7m+G7uXnhurzhu5vhurzhuqbhuqzhuqjhuq7hurrhu5vDkuG7juG7ueG7m8OS4bqsxqDhu7nhu5vhuqzhuqjhurLhurzhu5vhu7nDueG7ueG7m+G7ueG6rEThu5vDgeG7p8OK4bub4bu54buQw7rhu5vhu7bDuuG6vOG7m+G7uOG6rEThu5vDgeG7p8OK4bub4buhceG7m+G6qU/hu4zhurzhuqbhu5vhu5jhu4rhurzhuqbDs+G7m+G7tsO64bq84bub4bu44bqsROG7m8OB4bunw4rhu5vhu6Fx4bubw5JE4bq84bqsw7Phu5vDgeG6vuG7m+G6uOG7peG7m8OSROG6vOG6rOG7m8OSw7nDisOz4bub4bu5xanhurzhuqzhu5vhuqbhuqjDueG7ucOz4bub4bu54bqs4buQ4bubw4FJ4bq84bqm4bubTeG6rOG7gOG6vOG6puG7m+G6vOG6puG7lsO64bub4bui4bul4bubw4nhuqjhuq7hurzhu5tO4buMUOG6sMOS4bubw4F44buM4bubw5JPw7rhurzhuqzDs+G7m+G6vOG6puG7qeG6vOG7m+G7ueG6rOG7reG6vOG7m+G7ueG6vuG7m+G6rOG6qOG6suG7jOG7m07hu4zFqeG7m+G6uuG7huG6qOG7m3fhurrhu5vhurrhu5jhu4zDs+G7m8OS4bqs4buQ4bubw4HDiuG7p+G6vMOz4bub4bqs4bul4bq84bqs4bubw4FJ4bq84bqm4bub4bu54bqsR+G6vOG6puG7m03huqzDueG7m+G7ueG7kMO64bub4bu5w7nhu7nhu5vDkuG6rOG6sOG7m+G6uMag4bu54bubw5LhuqzDleG7m8OBQ+G7ueG6rMOyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7tsOKQVDGoeG7keG7geG6tuG7m03huqzhuqrDuuG7m+G6vOG6puG7mMSo4bqo4bubQcOV4bq84bqm4bub4bq64bun4bq84bqm4bub4bugxrDhu5vhuqxJ4bqow7Phu5vhu7l54bq84bubTeG6rMWp4bqo4bubw4nhuqjhuq7hurzhu5vDkk9C4bub4bugd1Dhu5tBxqDhurzhuqbhu5vhurrDjOG6qOG7m+G7uUbhurzhuqbhu5tBd+G6vOG7m8OST0vhu5vDkuG6rOG7peG6vOG6rOG7m+G6uknDkuG7m+G7ueG6rOG6qOG6sOG6vOG7m8OTxJDhu5vDkk/huq7hurzhu5vhurrhu63DkuG7m8OST8O94bq84bub4bu3xanDiuG7m8OBxanhurrhu5vDuuG6vOG7m+G6vOG6qOG6vOG6rOG7m+G6uuG7p+G6vOG6psOz4bub4bq84bqseMOS4bub4bq44bul4bub4bu5eeG6vOG7m8OJ4bqo4bq04bq64bub4bu54bqs4buU4bq84bqm4bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubw5Lhuqjhurzhu5vhu6Lhu6Xhu5vhu7nhuqzhuqjDuuG7m8OTw4PDs+G7m+G6uMO64bq84bubw5LDisWp4bubw5LhuqxG4bq84bqm4bubw5Lhuqjhurzhu5vDkuG6quG7ueG6rOG7m+G7ucag4bu5w7LDtC9N4buRw7RN4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFNw5rhu4zDkuG6rMOKT8ah4buRMeG6ruG7m8Oi4bqs4buYSuG6vOG6psO0L03hu5E=

Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]