(Baothanhhoa.vn) - Từ năm 2016 đến nay, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh thực hiện có hiệu quả phong trào “Bộ đội biên phòng Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong đó tập trung giúp đỡ 2 xã nghèo biên giới là Mường Chanh, Quang Chiểu (Mường Lát).

Tin liên quan

Đọc nhiều

d03DgeG7ueG7gOG7kOG6suG7quG7qnXhu7fFqG5O4buw4buQ4buE4bu3eDVR4bu54buCUU7hu7k1TsON4buY4bu5xahNxqDhu5hM4bu54buw4buM4buYTeG7ueG7sE3hurLhu5Lhu7lMTuG6suG7ucOB4bux4bqi4bq24bqg4bu54buYTMOCJeG7ueG7gOG7nuG7mEzhu7kkRSXhu7nhu4bhu7bhu5hM4bu54buY4bue4buYTOG7ueG7sE3hu57hu5jhu7nhu5JVTuG7ueG7pOG7ueG7kk7hu4rhu5jhu7nhu5jhu65Ody9Nw4F4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8Wow6Lhu4ThurLhu4bhu7d44bu5buG7tOG7ueG7mOG6qOG7kuG7ucOAQcOBxILhu7nhu4LDjOG7mOG7ueG7mOG6siXhu6vhu7k1UeG7ueG7glFO4bu5NU7DjeG7mOG7ucWoTcag4buYTOG7ueG7rzU4NWp24bu54buw4buM4buYTeG7ueG7sE3hu7bhu4Dhu7lNTuG7iOG7mOG7ueG7gOG7luG7uU1O4buI4bus4bu5xq/hu6zhuqbhu7nFqE3hu5Thu5hM4bu54buw4buow4Lhu5Thu7nigJw1UeG7ueG7glFO4bu54bq+TsON4buY4bu5xahNxqDhu5hM4bu5bk3hurLhu5hN4bu5w6Lhu5bhurLhu7nhu4BN4bus4buYTOG7ueG7quG7suG7gOG7uSRFJeG7ueG7huG7tuG7mEzhu7nhu5jhu57hu5hM4bu54buwTeG7nuG7mOG7ueG7klVO4oCd4bur4bu54buw4buo4buU4buYTOG7ueG7guG7luG7ueG7sOG6usWo4bu54buw4buo4bus4buYTOG7uUxO4buuxajhu7nhu4Lhu6bhu7nDgOG7uSThuqzhu7nhu5hMTcOo4buU4bu54bq+TsON4buY4bu5TE5VTuG7ueG7kMOC4bu5ZcOdw5rhu5hM4bu5Nk3hurLhu5hN4bur4bu5a+G7rOG6suG7mEzhu7k2TU7EqOG7rOG7ueG7r2XDncOa4buYTOG7ucSR4bq04buwduG7sXcvxah4d8Wo4bu54buA4buQ4bqy4buq4buqdeG7t8WoNeG7lOG7hiXhu7d4d07hu5JM4bu5TuG7sOG7hOG7ksWo4buo4buUxah14bu3TuG7kuG6skzhu4Thu7fhu7nhu6rhu6jhu4B14bu34bu3L3jhu7l3xajhu7nhu4Dhu5DhurLhu6rhu6p14bu3xag14buU4buGJeG7t3hkw4zhu7Dhu7nGr+G7rOG6puG7q+G7ueG7guG6rOG7ueG7sE3hurLhu5Lhu7lMTuG6suG7ucOB4bux4bqi4bq24bqg4bu54buYTMOCJeG7ueG7gOG7nuG7mEzhu6vhu7lMTuG7rsWo4bu54buATU/hu5hN4bu5xq/hu6wl4buK4buY4bu54buCw5LhurLhu7nFqE3DnVThu5hM4bu54buQw4Lhu5Lhu7nDgOG6ruG7q8SC4bu5w5Thu5Lhu7nhu4LDncOa4buYTOG7uUxO4bqy4buU4bu54buwTeG7nuG7mEzhu7nhu5jhu57hu5hM4bu54buwTeG7nuG7mOG7q+G7ucOBw4Dhu6vDg+G7ucOU4buS4bu5w5TDjeG7mE3hu7nhu5LDnVThu5hM4bu54buwTVgl4bu54buQw5lO4bur4bu54buATeG6qOG7kuG7ueG7quG7luG7gOG7uSPDguG7ueG7sE3hurLhu5Lhu7lMTuG6suG7ueG7sE3hu6zhu7lN4buU4bqk4buATeG7ucOAw4Hhu6vDgeG7uU3hurLhu7nhu5Dhu67hurLhu6vhu7nhu5LDguG7rOG7q+G7ueG7sE3hurLhu5Lhu7lMTuG6suG7ueG6vuG6puG7lOG7uSPhu4jhu7nhuqDDg+G6tuG7uU3hurLhu7nhu6jhu7Thu5hM4bux4bux4bux4bu5w6lM4buUw4JO4bu54buo4bqy4bur4bu5NTg1auG7ueG7guG6rOG7ueG7sOG7qE/hu4BN4bu54bqi4bqgQeG7ueG7sOG7qE7hu4jhu6zhu7nhu4JQ4buYTOG7ueG7gsSo4bu5TVPhu7nhu7Dhu6jDmeG7uSRFJeG7ueG7huG7tuG7mEzhu6vhu7nhu6rhu7jhurLhu7nhu4BNQOG6suG7ueG7mE3DguG7q+G7ueG7kuG7rOG6suG7ueG7gEUl4bur4bu54buA4buU4buY4bu5TE7hu6Dhu5hM4bu54buATeG7lOG7ueG7gOG6tOG7gOG7uU1R4bu54buYTE3DqOG7lOG7q+G7uUxO4bqy4bu54buCw5Phu5hN4bu54buATU/hu5hN4bu54buq4bq04buATeG7qeG7ucWoTeG7oE7hu7lNw5nFqOG7uSNVTuG7uW5S4buYTOG7uTbhu57hu5hM4bu54buwJeG7ucahTkrhu5jhu7nhu7BN4bue4buYTOG7uWvhu6xF4buY4bu54buCUU7hu7nGoU7hu4Thu7Dhu7Dhu4Thu5Dhu7nhu7Dhu6jhurLhu5Thu7nhu7BD4buYTOG7ueG6ouG7scOBw4Hhurbhu7nhu4Dhu5Thu5jhu7nhur7GoOG7uUxO4bug4buYTOG7ueG7gE3hu5Thu7nhu4DhurThu4Dhu7lNUeG7ueG7mExNw6jhu5Thu7nhu7BN4buE4buU4bu5Nk3DnVThu5hM4bu54buw4buow5Phu5hN4bu54oCcNcag4bu5TE7hu6Dhu5hM4bu5TE7hu67FqOG7uU1R4bu54buYTE3DqOG7lOG7ueG6vk7DjeG7mOG7uUxOVU7igJ3hu7Hhu7nDqUzhu5TDgk7hu7nhu6jhurLhu6vhu7nhu5Dhu7bhu4Dhu7nhu5DDncOZ4buYTOG7uTU4NWrhu7nhu7Dhu4zhu5hN4bu54buAxqDhu5jhu7nhu7Dhuqjhu5hM4bu54buAw53DmuG7mEzhu7nhu4Dhu57hu5hM4bu54buw4bq04buA4bu5TcOdVeG7mEzhu7nhu4bDiuG7mOG7q+G7ueG7gE3hu6wlxKjhu5jhu7lMTuG6suG7lOG7ueG7sE7DjOG7mOG7ueG6vlHhu7nDlE3hu5ThurLhu7lN4bua4buA4bu5LeG7ucOUO+G7ueG7sE3hu6zhurrhu7Dhu7nhu4BN4buU4bu54buYTMOdw5pO4bu54buGReG7mOG7q+G7uUxO4buuxajhu7nhu5hMw53Dmk7hu7nhu4ZF4buY4bu54buATeG7rCXEqOG7mOG7ueG7glJO4bu54buARSXhu7nhu7Dhu6hQ4buYTOG7q+G7uSPhurrhu7Dhu7nhu5jhu6zhu55O4bur4bu54buC4bq8JeG7ueG7kuG6pOG7mE3hu7nFqE3hurThu7Dhu7nhu7Dhu6hOxKjhu5jhu7nhu4DhurThu4Dhu7nhu6rhuqbhu5jhu7nFqE3hurzhu5Lhu7nhu4JD4buA4bu54buq4bqm4buY4bu54buCxKjhu7nhu7Dhu6jhu6Thu7nhu7BNw4Lhu5hN4bu5TcOC4buYTOG7uU3hu5bhurLhu6nhu7kkRSXhu7nhu4bhu7bhu5hM4bu54buA4bq04buA4bu54buS4bue4bu5TcOT4buYTeG7ucWoTeG6tOG7sOG7ueG7sOG7qE7EqOG7mOG7ucOUTuG7mE3hu7nhu7DDjOG7uU1R4bu5TE7hurLhu7nhu4LDk+G7mE3hu6nhu7lNw51V4buYTOG7ueG7hsOK4buY4bu54buYTMOdw5pO4bu54buGReG7mOG7uSPhurIl4bu5I+G7oOG7mOG7ueG7guG6uOG7rOG7ueG7sMOd4bu5JEUl4bu54buG4bu24buYTOG7ueG7gOG6tOG7gOG7ueG7kuG7nuG7uU3Dk+G7mE3hu7nDlE7hu5hN4bu54buww4zhu7lNUeG7uUxO4bqy4bu54buCw5Phu5hN4bur4bu54buYTcOdxrDhu7ll4bue4bu5TcOT4buYTeG7ueG7sOG7qFDhu5hM4bu54buARSXhu7nhu5Dhu67hurLhu7nhu5jDnVXhu4Dhu6vhu7nhu5hM4bue4bu54buQ4bqyTuG7uU3hurJO4bu5I1fhu6vhu7nhu5hMTeG7iOG7ueG7guG7hOG7mOG7q+G7ueG7qOG6suG7rOG7ueG7quG6pOG7gE3hu7Hhu7Hhu7Hhu7lM4buWxajhu7nFqE3hurjhu5jhu7nhu5hF4buYTOG7ueG7gOG6suG7lOG7ueG7sE3hu6zhu7nhu5hN4bq6xajhu6vhu7kk4buW4bqy4bu54buC4buWTuG7q+G7uUxO4bqm4buS4bu54buYTE3DqOG7lOG7ueG6vuG7iuG7mOG7uSNA4buYTOG7ueG7gE3hu5Thu7nhu5hMw53Dmk7hu7nhu4ZF4buY4bu5I1bhu5hM4bu54bq+TsON4buY4bu5TE5VTuG7sXcvxah4

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]