(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong chương trình hợp tác giữa Trung tâm bảo tồn thiên nhiên và phát triển (CCD) với Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (KBTTN) về bảo tồn các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp, nhóm nghiên cứu CCD và KBTTN Xuân Liên vừa điều tra culi ở khu vực phía Nam của khu bảo tồn.
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rhu6jhu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG7rTpiWOG7ieG6veG6q1gwKjBY4bqtYibhuq9YMMSp4bqt4bqvWOG7iT/huq9Y4bqmxIPEqVjhu606Yljhu4nhur3huqtY4buJxIPhuq844bqrWOG6q8SD4bqvOOG6q1jhu5LEqT7huqtY4bqs4bqvOOG6q+G7qC/hu4vhu4nDrGLhuqvDo+G7quG7qC/Eg8Od4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdpxIIzJTFX4buq4bqqIeG6qVjhu4nDrGLhuqvDo1gwxINv4buH4bqrw6NY4buJw6zhurfhuqvEg1jEg2ZpWOG7iSowWMOj4bqvw7UlWOG7iMOsxKnhuqvDo1jhu4k+4bqpWCA6Yljhu4nhur3huqtY4buJxIPhuq844bqrWOG6q8SD4bqvOOG6q1jDtCZYacSDKuG7iVjhu4nDrOG6r8Og4bqrWMWo4buv4buvdsavWMO04buD4bqvWOG6psSDxKlY4butOmJY4buJ4bq94bqrWOG7icSD4bqvOOG6q1jhuqvEg+G6rzjhuqtY4buSxKk+4bqrWOG6rOG6rzjhuqtYxajhuqbhu63hu4jhu4jhuqrGr1jDtGFYIDpiWOG7ieG6veG6q1gwKjBY4bqtYj/huq9YMsOq4bqrw6PDmVjhu4nEg+G7jTBYw7Rb4buJWMSDYiXhuqvDo1gxO1jhuqvDo8Sp4buZWDB7acOZWOG6q8SDY+G6qVjhuqvDo8SD4bqvOOG6q1gww7PEqVjhu6/hu692WMO0Jljhuqbhu63hu4jhu4jhuqpY4buSxKk+4bqrWOG6rOG6rzjhuqtYw7TDsiVYMuG6r2HEqVjhu4nDrCVYMMSp4bqt4bqvWGdY4bqnxIPEqVjDtOG7jTBYacSD4bqxJVjhuqol4bqpWDBtJVjhuqfEg8SpWCA6Yljhu4nhur3huqvhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7qOG6r+G6qcOjWDDhuq0l4buL4buL4bugV+G6r+G7rzPhuqvhu4kzw6xXWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4buR4bqvMeG7icSDVVg9WVlp4buTw5pYxIMz4bqvw6PEg+G7iVVYQFlZaeG7k8OaV1jhu4vDrDDhu6BXLy8wMeG6q+G7pCAlYuG7icSDJeG6q8SDxINiJeG7pMO04bqrLzEz4buL4bqn4buJYmkv4bqrM+G7keG7iy/hu7LDneG7slkvw50j4bu2MUBZJOG7tuG7tOG7tkDhu4kk4bu24buy4bqtIy3huq/huqklw6MzLUDhu7Y94bu04bu24bu2w50t4buyWeG7pOG6pWnDo1dYJeG6reG7ieG7oFfhu606Yljhu4nhur3huqtYMCowWOG6rWIm4bqvWDDEqeG6reG6r1jhu4k/4bqvWOG6psSDxKlY4butOmJY4buJ4bq94bqrWOG7icSD4bqvOOG6q1jhuqvEg+G6rzjhuqtY4buSxKk+4bqrWOG6rOG6rzjhuqtXWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BXQFlZV1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buq4bqsYibhuq9YMMSp4bqt4bqvWOG6q8SDZVgyb2YwWMOjxIPhuq9Y4bqrxINb4bqrWOG7iT/huq9Y4buL4bqv4bqrxINYMDrhuqvEg1jDrMOy4bqrw6NYxIPhu4HhuqtYw6Phuq8lYljhu4nDrDMt4bqrw7MlWGdY4bqm4but4buI4buI4bqqWOG7ksSpPuG6q1jhuqzhuq844bqr4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rDjcSpJVgy4bqvYcSpWOG7icOsJVgyO1jDo8SD4bqvWOG6q8SDW+G6q1gyb2YwWD1YMCpY4buJxIPDoFgwxKnhuq3huq9Y4bqrxINlWMWo4bqq4buZMOG7ieG6rzAzIMSp4buLWGnhu5nDo+G6qSUzxKnhu4vGr1jhu4k/4bqvWOG6p8SDxKlYw7Thu40wWGnEg+G6sSVY4bqqJeG6qVgwbSVY4bqnxIPEqVggOmJY4buJ4bq94bqr4bukWOG7ryowWDAqWOG7icSDw6BYMMSp4bqt4bqvWDJvZjBYw6PEg+G6r1jhuqvEg1vhuqtYZ1jhuqvEg+G6r2HEqVjhuqfhuq/DoMSpWOG7i+G6r+G6q8SDWDA64bqrxINY4bqnxIMqMFjhuqvEgyXEqcOZWOG6q8SDb+G6q8OjWDDEg21Y4buZOcSpWOG6rSZYZ1gwKjBY4buL4bqv4bqrxINYMDrhuqvEg1jDrMOy4bqrw6NY4buJxIPDs1jhu4vhuq/huqvEg8OZWMOsw7LhuqvDo1jEg+G7geG6q1jDo+G6ryViWOG7icOsM1gtWOG6q8OzJeG7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4bqqxINj4bqpWOG6p8SD4bq54bqrw6NYw6PEg+G6r1jhuqvEg1vhuqtYMm9mMFgwxKnhuq3huq9YZ1gwKjBY4bqn4bqvw6DEqVjDrMOy4bqrw6NY4bqn4bqx4bqrWOG7icSDb+G7heG6q8OjWOG7kyXhuqvEg8OZWOG6qSZYMMSDbVjhu5k5xKlYw6zDsuG6q8OjWMOj4buBWOG6reG7g+G6q+G7pFjhu4jDrGLhuqvDo1g9WDAqWOG7icSDw6BYMMSp4bqt4bqvWMOjxIPhuq9Y4bqrxINb4bqrWDJm4buJWOG6qybhu5lYMGNY4bu0WDAqWOG7icSDw6BYMm9mMFjDo8SD4bqvWOG6q8SDW+G6q1jhu4k/4bqvWOG7i+G6r+G6q8SDWDA64bqrxINYw6zDsuG6q8OjWOG6pzNiWOG7iSXhuq9Y4buJb2bhuqvDo+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqdz7hu5lY4bqtJljDo8SD4bqvWOG6q8SDW+G6q1jhuqnhu4Phuq9Y4bqnxIMqMFjDtOG7g+G6r1gwKjBYw6PEg+G6r1jhuqvEg1vhuqtY4buJw6xv4buDMFgyPuG7mcOZWMO04bq3WMOsw7LhuqvDo1jhuqczYlgyb2YwWDBi4bqvWOG6rSZY4bqnxIPEqVjDtOG7jTBY4bqnxIPhurnhuqvDo1hpxINrWMSDZmlYw7Thu4Phuq9YMsOq4bqrw6NYw7Rb4buJWMSDYiXhuqvDo1gxO8OZWDIoMFgg4bqvw6Hhu4lY4bqtJlgwKjBY4bqtYibhuq9Y4bqt4bqv4bqrxINY4buJw6xvZ+G6q8Oj4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rDg8SD4bqvWOG6q8SDW+G6q1jhuqsm4buZWDDEg2JY4buJxIN74buZWOG7i+G7jVjhu4nEg+G6sTDEg1jhuqvDo8SD4bqvWDBtJVgwxKnhuq3huq9Yw7Thu4Phuq9YMCowWOG7i+G7jVjhu4nEgyXhu5lYMuG6v+G6r1jDtGFY4buJxIM64bqpWOG7icSD4buNMFjDtFvhu4lYZ1jhuqfEg8SpWMO04buNMFgwxINq4bqrw6NY4buL4bqv4bqrxINY4buL4bq74bqrw6Phu6RY4bqmOeG7iVjDrcSpOlgwxKnDqjBYMuG6r2HEqVjhu4nDrCVYMG7huqvDo1gwxINiWOG7icSDe+G7mcOZWOG6rWIm4bqvWDDEqeG6reG6r1jhuq3hu4PhuqtYMjtY4buJw6xnWOG6qzjhuqtYw6x74buJWMSD4bqvOeG6qVhnWDAqMFjDtGvhuqvDo1hpxIM+4bqrWCDhurtYMG0lWDDEg2rhuqvDo+G7pFjDjcSpJVgwKjBYMmbhu4lYMuG6r2HEqVjhu4nDrCXDmVjhuqvEg2PhuqlY4bqp4buD4bqvWGnEgyrhu4lYxIPhuq/DoeG6q1gyb2YwWOG7slgwKljhu4nEg8OgWDDEqeG6reG6r1jhuq3hu4PhuqvDmVjhu4l94bqrWOG7i8Spe+G7iVjDo8SD4bqvWOG6q8SDW+G6q1jhu4nEg3tpWMSD4buH4bqrWMOse+G7iVjhuqvEg+G6r2HEqVjhu4tiWMO04buD4bqvWMOjfeG6q1jhu7RZWDAqWOG7icSDw6BYMMSp4bqt4bqvWOG6q8SDZVgyO1gyb2YwWMOjxIPhuq9Y4bqrxINb4bqr4buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu6jhuq/huqnDo1gw4bqtJeG7i+G7i+G7oFfhuq/hu68z4bqr4buJM8OsV1jhu4vhu4nhu5nhuq0z4bugV+G7keG6rzHhu4nEg1VYPVlZaeG7k8OaWMSDM+G6r8OjxIPhu4lVWEBZWWnhu5PDmldY4buLw6ww4bugVy8vMDHhuqvhu6QgJWLhu4nEgyXhuqvEg8SDYiXhu6TDtOG6qy8xM+G7i+G6p+G7iWJpL+G6qzPhu5Hhu4sv4buyw53hu7JZL8OdI+G7tjFAWSThu7bhu7ZZWeG7iT3hu7jDneG7suG6rUAt4bqv4bqpJcOjMy1A4bu2PeG7tOG7tuG7tsOdLcOdJOG7pOG6pWnDo1dYJeG6reG7ieG7oFfhu606Yljhu4nhur3huqtYMCowWOG6rWIm4bqvWDDEqeG6reG6r1jhu4k/4bqvWOG6psSDxKlY4butOmJY4buJ4bq94bqrWOG7icSD4bqvOOG6q1jhuqvEg+G6rzjhuqtY4buSxKk+4bqrWOG6rOG6rzjhuqtXWOG7keG6rzHhu4nEg+G7oFc9WVlXWMSDM+G6r8OjxIPhu4nhu6BXQFlZV1gv4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu68laeG7ieG6r2LhuqtX4buq4bqow6rhu4lY4buJw6xi4bqrw6NY4bu0WDAqWOG7icSDw6BYMMSp4bqt4bqvWOG6q8SDZVgyb2YwWMOjxIPhuq9Y4bqrxINb4bqrWOG7iT/huq9Yw6zDsuG6q8OjWOG7icOs4bq94bqrw6NY4bqnM2Lhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7qnfDoFggOmJY4buJ4bq94bqrWOG6rWIm4bqvWDDEqeG6reG6r1jhu4k/4bqvWOG6puG7reG7iOG7iOG6qljhu5LEqT7huqtY4bqs4bqvOOG6q8OZWOG7icOsYuG6q8OjWOG7icSD4buF4bqvWMOj4bqvJeG6q1jhu4nhu4Phuq/DmVjhu6/hu692WOG7ieG6rzlpWOG7iWwwWGnEg+G6u+G6r1jEg2ZpWMO04buD4bqvWOG6puG7reG7iOG7iOG6qljhu5LEqT7huqtY4bqs4bqvOOG6q1gyXeG7mVjhuqk/4bqrxINYMCowWMSDYj/hu4lYMsOq4bqrw6NYMuG6r2HEqVjhu4nDrCXDmVjhuqvDo8SD4bqvOOG6q1gww7PEqVjDtGFYMCowWOG6rWIm4bqvWDDEqeG6reG6r1jhuqvEgyHhuqlYMMSp4bqrw6NYMHtpWOG7icSD4bq54bqrw6NY4buJ4bqv4bqrWMOtxKl94bqrWOG7icSDw6Dhu6RY4buIw6xi4bqrw6NYMmPDmVgyKDBYIOG6r8Oh4buJWDDEg2pY4buJw6zEkeG6q8OjWOG6q8OjxIPhuq844bqrWDDDs8SpWOG6rWIm4bqvWDDEqeG6reG6r1jhuq3hu4PhuqtY4bqrxIMh4bqpWOG7kyowWDLhurPhuqvEg1gwKjBYMOG7h1jEg8Oq4bqvWDLDoFggOmJY4buJ4bq94bqrw5lYacSDbDBYxIPhur3huq9Yw63EqX3huqtY4buJxIPDoFgwxINiWOG6rWIm4bqvWOG6qybhu5nhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7rTjhuqtYMD/huqvEg1gyY8OZWOG7ieG6rzlpWOG7iWwwWOG7ieG6v1gwxIPDszBYMCowWMSDYj/hu4lYMsOq4bqrw6NY4buJw6zEqeG7mWHhuqtY4buJxIPhurnhuqvDo1gwxINiWDDDquG6q8OjWDLhur3huqvDo1gyw6BYxIM/4bqrWDDEgzlYMCowWMSDYj/hu4lYMsOq4bqrw6NY4buLLOG6q1ggLuG7iVgyw6rhuqvDo1jDtFvhu4lYxINiJeG6q8OjWDE7WOG7icOsKuG6r1hpxIM0aVjDtCZY4bqrPuG6q8OjWDAlYljhuqvEg1vhuqtY4buJxIPDszDDmVjhu4nDrCowxINY4bqrxIPhuq/DoeG6qVgwbSVYMMOq4bqrw6NYMuG6veG6q8OjWOG7icOsYuG6q8OjWMO04bqvw6EwWCA6Yljhu4nhur3huqtYMMSp4bqt4bqvWMO0JlgwKjBY4bqtYibhuq9YMsOq4bqrw6NYw7Rb4buJWMSDYiXhuqvDo1gxO1jhu4nDrGLhuqvDo1jhuqfEg8SpWCA6Yljhu4nhur3huqvhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7o8Sp4buJxINiw6xX4buq4bqmxIMuMFjhu6/hurnhuqvDo+G7qC9p4buq

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]