(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong chương trình hợp tác giữa Trung tâm bảo tồn thiên nhiên và phát triển (CCD) với Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (KBTTN) về bảo tồn các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp, nhóm nghiên cứu CCD và KBTTN Xuân Liên vừa điều tra culi ở khu vực phía Nam của khu bảo tồn.
WOG6pT1AN2Uubm7DmuG7uGtP4bqnb2Vh4bu4WVhub23hurvhurnDolnhu7M84bq7QG9m4bq5QDchN0Bl4bq7KOG6p0A3w7Nl4bqnQG8p4bqnQMSQ4bqlw7NA4buzPOG6u0BvZuG6uUBv4bql4bqnw6PhurlA4bq54bql4bqnw6PhurlA4buiw7Mw4bq5QEXhuqfDo+G6uVgvbm9t4bq74bq5w6JZWC/huqU9WVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4bqkYS444bu4WeG6uFvDqUBvbeG6u+G6ucOiQDfhuqXhu5HDreG6ucOiQG9t4bqp4bq54bqlQOG6peG7iWtAbyE3QMOi4bqnxqEuQE9tw7PhurnDokBvMMOpQDY84bq7QG9m4bq5QG/huqXhuqfDo+G6uUDhurnhuqXhuqfDo+G6uUDhu5soQGvhuqUhb0BvbeG6p+G6t+G6uUBW4bu14bu14bu3V0Dhu5vDrOG6p0DEkOG6pcOzQOG7szzhurtAb2bhurlAb+G6peG6p8Oj4bq5QOG6ueG6peG6p8Oj4bq5QOG7osOzMOG6uUBF4bqnw6PhurlAVsSQ4buzT0/hurhXQOG7m+G6r0A2POG6u0BvZuG6uUA3ITdAZeG6uynhuqdAOWfhurnDouG7sEBv4bql4buVN0Dhu5szb0DhuqXhursu4bq5w6JAOD5A4bq5w6LDs+G7n0A3MWvhu7BA4bq54bql4bq9w6lA4bq5w6LhuqXhuqfDo+G6uUA34buTw7NA4bu14bu14bu3QOG7myhAxJDhu7NPT+G6uEDhu6LDszDhurlAReG6p8Oj4bq5QOG7m+G7mS5AOeG6p+G6r8OzQG9tLkA3w7Nl4bqnQMSpQMSR4bqlw7NA4bub4buVN0Br4bql4bqtLkDhurguw6lAN8O1LkDEkeG6pcOzQDY84bq7QG9m4bq54busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFlY4bqnw6nDokA3ZS5ubsOa4bu44bqn4bu1YeG6uW9hbeG7uEBub+G7n2Vhw5rhu7jhu53huqc4b+G6peG7qEA7IyNr4buj4buqQOG6pWHhuqfDouG6pW/hu6hAPyMja+G7o+G7quG7uEBubTfDmuG7uC8v4bqn4busNi7hurtv4bqlLuG6ueG6peG6peG6uy7hu6zhu5vhurkv4bq5YeG7nW4vJD0kIy89Oio4PyMsKiUqP28sKiRlOi3huqfDqS7DomEtPyo7JSoqPS0kI+G7rGRrw6Lhu7hALmVvw5rhu7jhu7M84bq7QG9m4bq5QDchN0Bl4bq7KOG6p0A3w7Nl4bqnQG8p4bqnQMSQ4bqlw7NA4buzPOG6u0BvZuG6uUBv4bql4bqnw6PhurlA4bq54bql4bqnw6PhurlA4buiw7Mw4bq5QEXhuqfDo+G6ueG7uEDhu53huqc4b+G6pcOa4bu4OyMj4bu4QOG6pWHhuqfDouG6pW/DmuG7uD8jI+G7uEAvWVgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7tS5rb+G6p+G6u+G6ueG7uFlF4bq7KOG6p0A3w7Nl4bqnQOG6ueG6peG7gUA54buR4buJN0DDouG6peG6p0DhurnhuqUz4bq5QG8p4bqnQG7huqfhurnhuqVANzzhurnhuqVAbeG7meG6ucOiQOG6pWnhurlAw6Lhuqcu4bq7QG9tYS3hurnhu5MuQMSpQMSQ4buzT0/hurhA4buiw7Mw4bq5QEXhuqfDo+G6ueG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZTMOzLkA54bqn4bqvw7NAb20uQDk+QMOi4bql4bqnQOG6ueG6pTPhurlAOeG7keG7iTdAO0A3IUBv4bql4bq3QDfDs2XhuqdA4bq54bql4buBQFbhurjhu583b+G6pzdhNsOzbkBr4bufw6LDqS5hw7NuV0BvKeG6p0DEkeG6pcOzQOG7m+G7lTdAa+G6peG6rS5A4bq4LsOpQDfDtS5AxJHhuqXDs0A2POG6u0BvZuG6ueG7rEDhu7UhN0A3IUBv4bql4bq3QDfDs2XhuqdAOeG7keG7iTdAw6LhuqXhuqdA4bq54bqlM+G6uUDEqUDhurnhuqXhuqfhuq/Ds0DEkeG6p+G6t8OzQG7huqfhurnhuqVANzzhurnhuqVAxJHhuqUhN0DhurnhuqUuw7Phu7BA4bq54bql4buR4bq5w6JAN+G6pcO1QOG7n8SDw7NAZShAxKlANyE3QG7huqfhurnhuqVANzzhurnhuqVAbeG7meG6ucOiQG/huqXhu5NAbuG6p+G6ueG6peG7sEBt4buZ4bq5w6JA4bqlaeG6uUDDouG6py7hurtAb21hQC1A4bq54buTLuG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZ4bq44bql4bq9w6lAxJHhuqXhu4PhurnDokDDouG6peG6p0DhurnhuqUz4bq5QDnhu5Hhu4k3QDfDs2XhuqdAxKlANyE3QMSR4bqn4bq3w7NAbeG7meG6ucOiQMSR4bqt4bq5QG/huqXhu5Hhu4vhurnDokDhu6Mu4bq54bql4buwQMOpKEA34bqlw7VA4bufxIPDs0Bt4buZ4bq5w6JAw6JpQGXDrOG6ueG7rEBPbeG6u+G6ucOiQDtANyFAb+G6peG6t0A3w7Nl4bqnQMOi4bql4bqnQOG6ueG6pTPhurlAOeG7iW9A4bq5KOG7n0A34bq9QCVANyFAb+G6peG6t0A54buR4buJN0DDouG6peG6p0DhurnhuqUz4bq5QG8p4bqnQG7huqfhurnhuqVANzzhurnhuqVAbeG7meG6ucOiQMSRYeG6u0BvLuG6p0Bv4buR4buJ4bq5w6Lhu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG7uTDhu59AZShAw6LhuqXhuqdA4bq54bqlM+G6uUDDqcOs4bqnQMSR4bqlITdA4bubw6zhuqdANyE3QMOi4bql4bqnQOG6ueG6pTPhurlAb23hu5HDrDdAOTDhu5/hu7BA4bub4bqpQG3hu5nhurnDokDEkWHhurtAOeG7keG7iTdAN+G6u+G6p0BlKEDEkeG6pcOzQOG7m+G7lTdAxJHhuqXhu4PhurnDokBr4bql4buNQOG6peG7iWtA4bubw6zhuqdAOWfhurnDokDhu5szb0DhuqXhursu4bq5w6JAOD7hu7BAOV03QDbhuqfhurFvQGUoQDchN0Bl4bq7KOG6p0Bl4bqn4bq54bqlQG9t4buRxKnhurnDouG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZw4LhuqXhuqdA4bq54bqlM+G6uUDhurko4bufQDfhuqXhurtAb+G6pTHhu59AbuG7lUBv4bql4bqtN+G6pUDhurnDouG6peG6p0A3w7UuQDfDs2XhuqdA4bubw6zhuqdANyE3QG7hu5VAb+G6pS7hu59AOWjhuqdA4bub4bqvQG/huqU8w6lAb+G6peG7lTdA4bubM29AxKlAxJHhuqXDs0Dhu5vhu5U3QDfhuqXDsuG6ucOiQG7huqfhurnhuqVAbuG7heG6ucOi4busQMSQxINvQGzDszxAN8OzZzdAOeG6p+G6r8OzQG9tLkA3w7ThurnDokA34bql4bq7QG/huqUx4buf4buwQGXhurso4bqnQDfDs2XhuqdAZcOs4bq5QDk+QG9txKlA4bq5w6PhurlAbTFvQOG6peG6p8SDw6lAxKlANyE3QOG7m+G7jeG6ucOiQGvhuqUw4bq5QDbhu4VAN8O1LkA34bqlw7LhurnDouG7rEBMw7MuQDchN0A54buJb0A54bqn4bqvw7NAb20u4buwQOG6ueG6peG6vcOpQMOpw6zhuqdAa+G6pSFvQOG6peG6p+G6seG6uUA54buR4buJN0AkQDchQG/huqXhurdAN8OzZeG6p0Blw6zhurnhu7BAbzLhurlAbsOzMW9Aw6LhuqXhuqdA4bq54bqlM+G6uUBv4bqlMWtA4bqlw63hurlAbTFvQOG6ueG6peG6p+G6r8OzQG7hurtA4bubw6zhuqdAw6Iy4bq5QCUjQDchQG/huqXhurdAN8OzZeG6p0DhurnhuqXhu4FAOT5AOeG7keG7iTdAw6LhuqXhuqdA4bq54bqlM+G6ueG7rFgva1lYa0A3ZS5ubsOa4bu4a+G7s+G6uzjhu5/hu7hZWOG6p8Opw6JAN2Uubm7DmuG7uOG6p+G7tWHhurlvYW3hu7hAbm/hu59lYcOa4bu44bud4bqnOG/huqXhu6hAOyMja+G7o+G7qkDhuqVh4bqnw6LhuqVv4buoQD8jI2vhu6Phu6rhu7hAbm03w5rhu7gvL+G6p+G7rDYu4bq7b+G6pS7hurnhuqXhuqXhursu4bus4bub4bq5L+G6uWHhu51uLyQ9JCMvPToqOD8jLCoqIyNvOyY9JGU/LeG6p8OpLsOiYS0/KjslKio9LT0s4busZGvDouG7uEAuZW/DmuG7uOG7szzhurtAb2bhurlANyE3QGXhurso4bqnQDfDs2XhuqdAbynhuqdAxJDhuqXDs0Dhu7M84bq7QG9m4bq5QG/huqXhuqfDo+G6uUDhurnhuqXhuqfDo+G6uUDhu6LDszDhurlAReG6p8Oj4bq54bu4QOG7neG6pzhv4bqlw5rhu7g7IyPhu7hA4bqlYeG6p8Oi4bqlb8Oa4bu4PyMj4bu4QC9ZWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4bu1Lmtv4bqn4bq74bq54bu4WcOJZ29Ab23hurvhurnDokAlQDchQG/huqXhurdAN8OzZeG6p0DhurnhuqXhu4FAOeG7keG7iTdAw6LhuqXhuqdA4bq54bqlM+G6uUBvKeG6p0Bt4buZ4bq5w6JAb21m4bq5w6JAxJFh4bq74busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hr4buz4bq7OOG7n+G7uFnhu7nhurdANjzhurtAb2bhurlAZeG6uyjhuqdAN8OzZeG6p0BvKeG6p0DEkOG7s09P4bq4QOG7osOzMOG6uUBF4bqnw6Phurnhu7BAb23hurvhurnDokBv4bql4buL4bqnQMOi4bqnLuG6uUBvw6zhuqfhu7BA4bu14bu14bu3QG/huqfEg2tAb+G7jzdAa+G6peG7heG6p0DhuqXhu4lrQOG7m8Os4bqnQMSQ4buzT0/hurhA4buiw7Mw4bq5QEXhuqfDo+G6uUA5NOG7n0DDqSnhurnhuqVANyE3QOG6peG6uylvQDln4bq5w6JAOeG6p+G6r8OzQG9tLuG7sEDhurnDouG6peG6p8Oj4bq5QDfhu5PDs0Dhu5vhuq9ANyE3QGXhurso4bqnQDfDs2XhuqdA4bq54bqlW8OpQDfDs+G6ucOiQDcxa0Bv4bql4buD4bq5w6JAb+G6p+G6uUBsw7My4bq5QG/huqXhurfhu6xAT23hurvhurnDokA54bq94buwQDldN0A24bqn4bqxb0A34bqlw7JAb23hur/hurnDokDhurnDouG6peG6p8Oj4bq5QDfhu5PDs0Bl4bq7KOG6p0A3w7Nl4bqnQGXDrOG6uUDhurnhuqVbw6lA4bujITdAOeG6q+G6ueG6pUA3ITdAN8OtQOG6pWfhuqdAOeG6t0A2POG6u0BvZuG6ueG7sEBr4bql4buPN0DhuqVm4bqnQGzDszLhurlAb+G6peG6t0A34bql4bq7QGXhurso4bqnQOG6uSjhu5/hu6xYL2tZWGtAN2Uubm7DmuG7uGvhu7Phurs44buf4bu4WeG7s8Oj4bq5QDcp4bq54bqlQDnhur3hu7BAb+G6p8SDa0Bv4buPN0BvaEA34bql4buTN0A3ITdA4bql4bq7KW9AOWfhurnDokBvbcOz4buf4bqv4bq5QG/huqXhu4PhurnDokA34bql4bq7QDdn4bq5w6JAOWbhurnDokA54bq3QOG6pSnhurlAN+G6pcSDQDchN0DhuqXhurspb0A5Z+G6ucOiQG574bq5QDZ9b0A5Z+G6ucOiQOG7mzNvQOG6peG6uy7hurnDokA4PkBvbSHhuqdAa+G6pcOha0Dhu5soQOG6uTDhurnDokA3LuG6u0DhurnhuqUz4bq5QG/huqXhu5M34buwQG9tITfhuqVA4bq54bql4bqn4bqxw6lAN8O1LkA3Z+G6ucOiQDlm4bq5w6JAb23hurvhurnDokDhu5vhuqfhurE3QDY84bq7QG9m4bq5QDfDs2XhuqdA4bubKEA3ITdAZeG6uyjhuqdAOWfhurnDokDhu5szb0DhuqXhursu4bq5w6JAOD5Ab23hurvhurnDokDEkeG6pcOzQDY84bq7QG9m4bq54busWC9rWVhrQDdlLm5uw5rhu7hrdMOzb+G6peG6u23hu7hZxJDhuqV9N0Dhu7Xhu4PhurnDolgva1k=

Khắc Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]