(Baothanhhoa.vn) - Xây nhà vốn là việc quan trọng trong đời người. Đối với nhiều gia đình, để có căn nhà khang trang, ổn định cuộc sống là việc họ phải chuẩn bị từ rất lâu để dành dụm đủ tiền trang trải các chi phí trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên, xây nhà trong điều kiện giá vật liệu xây dựng (VLXD) “leo thang” như hiện nay, đang khiến nhiều gia đình thêm áp lực vì đã ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính.
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/igJzhu57hu43DgeKAnWfhu7Hhu69uZ0nhu5vDiWfhu7fhu6/FqeG6uGfDjOG7leG7imdwRkHhu7FlZ25DZ+G7t0bhu6FnQeG7seG7huG6rOG7r2fDjOG7leG7imdB4butb8OqL+G7rWnhur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6xybXBm4bq/w6Phu5Xhu4pnQeG7rW9nSeG6sEFn4bu3b2dJ4buvxanhu6FnROG6uG1BZ8OJxJDhuqJB4buxZ8OJxJDDgUHhu7FnceG6rOG7r2dB4bux4buG4bqs4buvw6lnUeG6sOG7r2dJ4bqm4buvZ0Hhu63hu6/hu6fhurhn4bux4buvbWdxd0Hhu61lZ3HGsGfhu6HDgGfhu6Hhu49BZ0Hhu61vZ+G7teG7rW1B4buxZ8OJxJBtQeG7sWVn4bq0QWdxeEHhu61n4buh4bq44bqy4buhZ0XhurBB4buxZ+G7t29nSeG7r8Wp4buhZ+G7reG6omdD4butw7Lhu69n4buh4but4bq44budQWfhu594Z8OJ4buEZ8SQ4buXw4ln4bu34buV4bq4Z3HGsGdwb0Hhu61ncMOK4bu5Z3Hhur5nw4nhu6/hu6dBZ8OJxJBtQeG7sWfDicSQw7Lhu69n4buhbuG7oWfhu6Hhu63hu69nQ+G7rXZnw4nEkMOBQeG7sWdE4bq4bmfDicSQd0Hhu61nw4zhu5Xhu4pncEZB4buxw6lnMOG6uOG7imdB4but4buvw7lBZWfDjOG7leG7imdB4butb2fDicSQw4FB4buxZ3Hhu6/hu6fhurhn4bu14buvxalBZ+G7seG7r25nSeG7m8OJZ+G7t+G7r8Wp4bq4Z8OM4buV4buKZ3BGQeG7sWfhurvhuqHhu7bDo1Dhur1n4oCc4bu3csOBZ8OJ4butbUHhu7HigJ1nQeG7reG7hmfhu63hu6/FqUFnQW3hu4plZ3FtQeG7sWfhu7Xhu63hu6/hu6VBZ0Hhu63hu6/hu6fhurhn4bux4buvbWdxd0Hhu61nw4nhu63DueG7uWduQ2fhu7dG4buhZ0l3Z3Hhu41nw7JB4butZ+G7reG7huG6qkHhu7FnceG7pUFn4bu14bulZ+G7rcOBw7Phu6Hhu61nw4lv4buvZ+G7oeG7rXZB4butw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZmdFw4nhu4rhu7dy4bqnZsOJcsOMw4ktbeG7t+G7r+G7sUFkZ+G7oXJBw4lyxJDEkWbhur/DquG7r+G7ueG7sWfhu6Hhu7dtRUXhuqdm4buv4bugckHDiXLEkGZnRcOJ4buK4bu3cuG6p2bDjeG7r3DDieG7rWRna2hoQ8OMxJFn4butcuG7r+G7seG7rcOJZGfhu4nEqcOsQ8OMxJFmZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7oXBBw6nhu59tw4HDieG7rW1B4but4butw4Ftw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrcOtaeG7iy/DreG7i+G7iXDhu4vDrWloaMOs4buLw4nDrGtsauG7ieG7t2jDqeG7s0Phu7FjxJDhuqfEqWzDrGZnbeG7t8OJ4bqnZuKAnOG7nuG7jcOB4oCdZ+G7seG7r25nSeG7m8OJZ+G7t+G7r8Wp4bq4Z8OM4buV4buKZ3BGQeG7sWVnbkNn4bu3RuG7oWdB4bux4buG4bqs4buvZ8OM4buV4buKZ0Hhu61vZmfDjeG7r3DDieG7reG6p2ZraGhmZ+G7rXLhu6/hu7Hhu63DieG6p2bhu4nEqcOsZmcv4bq/w6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7oG1Dw4nhu6/DgUFm4bq/4bqh4bubw4ln4bu34buvxanhurhnw4zhu5Xhu4pncEZB4buxZ3HhurZB4buxZ+G7t8OBw7PDiWfDieG7j0Hhu7Fn4bux4buvbmVnQeG7seG7huG6rOG7r2dw4buVQWfDjOG7leG7imdwRkHhu7Fn4buhbuG7oWfhu6Hhuq5B4buxZ8OJxJB3QeG7rWdB4butb2fhuqpncOG7lUFnReG7r0Hhu61n4buh4buteOG6uGdB4but4buv4bun4bq4Z25DZ+G7t0bhu6HDqWcwxJDDgUHhu7Fnw7JB4butZGfhu6Dhuq5B4buxZ8OJxJB3QeG7rWdB4butb2fhuqpncW1B4buxZ8OM4buV4buKZ3BGQeG7sWfDicOz4buvZ8OM4buNZ+G7rMOBw7RB4buxZzDhu61vQeG7rWfhurvhu6zDgcO0QeG7sWfhu6zDgG3hur3DqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/TUHhu61nQOG7seG6uOG7iuG7qUFnUXdB4butZ+G7rOG6vEHhu7FlZ+G7oeG7rXhn4bu2w7lnMOG7rXhnMMSQbUHhu7Fn4bu3b2dx4bqu4buvZ0nhuqhn4buh4but4bq2QeG7sWfDicSQdWfDieG7reG6uOG6suG7oWfDieG7reG7pWfhu63FqWdsw4xlZ0Xhu69B4butZ0XhurBB4buxZ+G6qmfDjOG7jWfhu6zDgcO0QeG7sWfhu6Dhu63hu5Xhurhn4bq74busw4HDtEHhu7Fn4busw4Bt4bq9w6ln4bqh4bqoZ+G7t2/hu7ln4buh4bquQeG7sWdB4but4buVQWVn4buh4but4bq2QeG7sWfhu7dtw4FnceG6skHhu7Fnw4lGZ3DDgWfhu7dv4bu5Z0Hhu63hu6/hu6fhurhnQeG7sW9B4butZ0Hhu7Hhu63hu6dn4bu14butbuG7oWdB4butbeG6uMOpZ+G7rG3hu69nSeG6qGfhu6Hhu63hurZB4buxZ0Xhu6/DuUHhu7FnQeG7j0Hhu7FlZ+G7oeG7rXjhurhn4bu14butw4BlZ3BvQeG7rWdww4rhu7lnw4nEkMOBQeG7sWfDieG7reG6rOG7r2fhu7Hhu69tQWdwb+G7r2fhu6Hhu4BB4buxZ+G7ocOAZ+G7ueG6ssOJZ+G7teG7rcOBw7JBZ8OJ4buv4bunQWfhu7Xhu61tZ+G7teG7rW5nSW9n4bu14but4bqq4buvZ+G7oeG6rkHhu7Fn4bu3b+G7uWdB4butb2fhuqpn4buhbuG7oeG7rWdx4buV4buKZ8OtZ8OJ4butbkHhu7HDqWfhuqHhuqbhu69ncEZn4bu14buv4bulQWfDjOG7leG7imfhu6Hhu49BZ0Hhu61vZ8OtZ8OJxqFB4buxZWfhu5/hurBnw4nEkHZnceG6vmdD4but4bqgQeG7sWfhu7Xhu61u4buh4butZWfhu5/hu6VDZ0lvZ8OsZ0Phu63huqBB4buxZ0Hhu7Hhur5n4buh4butw4Fn4buhbuG7oWfDieG7rW9B4butZ0nhu6/DuUFnw4nEkMOBQeG7sWfhu7Hhu69tZ3F3QeG7rWVn4bu14buvQeG7rWdD4butdmfhu4bhuqbhu6Fnw4l2QeG7rWfhu59tQWdxxqHhurhn4buxxqFBZ2toaGfDicSQ4buvxanhurhnceG6tkHhu7HDqWcw4bq44buKZ0Hhu63hu6/DuUFlZ+G7teG7reG6quG7r2fhu6Hhuq5B4buxZ8OM4buV4buKZ3BGQeG7sWfhuqpnw4nhu63huqzhu69nceG7r8aw4bu5Z+G7seG7r25n4buhbuG7oWfhu7fDgcOz4buvZ+G6oeG7tsOjUGfDieG7j0Hhu7Fn4buhbcOBZWfhu7Hhu69uZ+G7oeG6rkHhu7Fnw4nhu63huqhn4buh4buAQeG7sWfhuqpn4bu54buC4buhZ+G7oW3DgWVnQcO5QWfhu6Hhu63hu69nQ+G7rXZn4bufeGdD4butbsOJZ0Xhu69B4butZ0HDtOG7uWdB4buxw4Fv4buvZ0Hhu61IQeG7sWfDiXZB4butZ8OJw4FuQWVncEZnw4nEkOG6vGfhu59tQWdxxqHhurjDqWdNQeG7rWfhu6zhurxB4buxZ+G7oeG7rcOBZ+G7n+G7r+G7pcOJZGcw4buEZ+G7teG7reG7r2fhu7Xhu63huqrhu69n4buh4bquQeG7sWdB4butb2fDieG6puG7r2dBbeG7imVnbUHhu61n4bu34buvw7lBZ8OJw4rhu6FnQeG7reG7m0FnceG7huG6qOG7oWfDieG7r0Fn4bufbsOBZ+G7oeG6vm1n4buhbuG7oWdxw7Phu69n4bu34buIZ0nhu6dnSeG7r8Wp4buhZ+G6oeG7tsOjUGfDieG7j0Hhu7Fn4bux4buvbsOpZ+G7sMOz4buh4butZWfDjOG7r2fhu7nhu49B4buxZWfDieG7rXNDw6nDqcOpZ8OJ4buXw4ln4buhw7JnceG7p+G6uGfDieG7j0Hhu7FlZ+G7oW7hu69nw4nhu613Z8OJ4buPQeG7sWd2w4llZ+G7oW7hu69nw4nhu613Z8OJ4buPQeG7sWdB4but4buv4bun4bq4ZWdB4bul4bq4Z+G7oeG7gmdxb2dBb+G7imVn4buh4but4buvZ0Phu612Z8OM4buV4buKZ0Hhu61vZ21B4butZ+G7oeG7gEHhu7Fn4oCcceG6suG7r+KAnWfhu7fDuUFnRcOBZ0nhuqbhu69ncEZn4bu14buv4bulQWfhu7Xhu63DgcOyQeG7sWdpw61oZy1naeG7iWhnw4nEkOG7r8Wp4bq4Z3HhurZB4buxw6lnTUHhu61ncW1B4buxZ0Phu63DsuG7r2dww6hncOG7kcOJZWfhu6Hhu5VBZ3HhurDhu69lZ+G7ocO1w4ln4bux4buvw7Lhu7ln4buhbuG7oWfhu6Hhu63hu69nQ+G7rXZnw4nEkG1B4buxZ8OJ4but4buv4bulw4ln4bufeGfDicSQw4FB4buxZ0Phu63GoUFn4butw4FvQWfDieG7reG7r8WpQWdxxrBn4buhw4Bnw4nhu63GsGfDieG7r+G7pcOJZ+G7teG7r8Wp4bu5Z+G7reG6pEFlZ8OJ4but4bub4bu5Z+G7oeG7rXZn4buhw4Bnw4nhu63GsGdD4butw7Lhu69nSW3hu4pn4bu54buG4bqoQWfDieG7rcO54bu5Z21B4butZ3Lhu7llZ+G7n8OzQWfhu5/DqGfhu63DgeG7keG7oWdJbeG7imfhu7fhu43hu69lZ+G7ocOAZ0Hhu63hu4ZnSeG7m+G7imVn4bu14butw4HDskHhu7Fn4bux4buvSG1nQeG7j+G7uWfhu7nhuqbhu69n4buhw4Bnw4nhu63GsGfhu7dv4bu5Z8OMw4FB4buxZ+G7oeG7j0FnQeG7rW9nccawZ+G6qsOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8w4buG4bqkQeG7sWfDiUZlZ+G7seG7r21ncXdB4butZ21B4butZ+G7tsO5Z+G6oeG7j0FnMMSQ4bq4QeG7sWVncW1B4buxZ+G7t2/hu7lnQeG7rW9n4bqqZ8OJw7Phu69nQ+G7reG6sGfhu55vZzDEkOG7r8Wp4bq4ZWdD4but4buG4bqsQeG7sWcwxJDhu4bhuqxB4buxZzDhu63hu69n4bq7MFtnMOG7rW1B4butZ+G7rMOAbeG6vWVn4buh4but4buvbWdFdWRnQOG7rW9nbUHhu61n4buh4but4bqiQWdD4but4buG4bqkQeG7sWfDieG7reG7guG7oWfDiUZn4bu54bq4bWdJ4bubw4lnw4nhu4ZlZ+G6oeG7tsOjUGdJb2fhu7Xhu63DgW5BZ+G7oeG6rkHhu7FnceG6suG7r2fDieG7reG6qGfDjOG7leG7imdB4butb2dBw7lBZ+G7teG7rW5n4but4bq24buvZ+G7reG6skNnw4nEkOG7huG6puG7oWdB4butSEHhu7Fn4buf4buv4bulQWdx4bqyQeG7sWdJ4bunZ+G7seG7r25n4bqh4bu2w6NQw6lnUeG6qMOJZ3HGoeG6uGfDieG7rW5B4buxZ8OtZWfhu6Hhu4BB4buxZ+G7t+G7huG6rEHhu7Fnw4nEkOG7huG6puG7oWdx4buG4bqo4buhZ8OJd0Hhu61n4butd0Hhu61nRcO1w4lnw4nhu61zQ2fhu7fDuUFn4buhbcOBZ0HDuUFn4bux4buvbWdxd0Hhu61nbUHhu61nceG7jWdx4buRw4lnw4nEkOG7huG6puG7oWfDrWhoZ8OJxJDhu6/FqeG6uGdx4bq2QeG7sWdxxrBn4bu54bq4bWdFw7XDiWfDieG7rXNDZWfhu6Hhu4BB4buxZ+G7seG7r8Oy4bu5Z3Hhu4bhuqjhu6Fn4bu54bqyw4ln4bu14butw4HDskFn4oCcceG6suG7r+KAnWfhu7Hhu69uw6lnMOG6uOG7imdB4but4buvw7lBZWfhu6Fu4buhZ+G6oeG7tsOjUGfDieG7reG6rmdx4bulQWfhu63DgW9BZ8OJ4but4buvxalBZ3Hhu6fhurhn4oCcQeG7rXbhu6Hhu63igJ1n4bux4buvbmdB4but4buGZ+G7reG7r8WpQWdBbeG7imfhu7Xhu63hu6/hu6VBZ0Hhu63hu6/hu6fhurhn4but4bqyZ8OM4buV4buKZ3BGQeG7sWdB4butb2fhuqpnQeG7reG7hmfhu7Hhu69tZ3F3QeG7rWdtQeG7rWfhu7Xhu63huq5B4buxZ8OJxJBuQeG7rWfhu7Xhu63Dg+G7r2fhu7fDgWfhu7fDtUHhu7FlZ25DZ+G7t0bhu6FnSeG7p2fDieG7r+G7p0Fn4bufw7Phu6FnSXdn4buh4but4buvZ0Phu612Z0Phu61uw4lnReG7r0Hhu61nQeG7reG7r+G7p+G6uGdE4bq4bsOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/hu7Dhu63hu69nQeG7reG7m0Fnw4nDs+G7r2fhu7nhurLDiWdF4bqwZ+G7oUdtZ+G7rW9B4buxZ+G6oeG7tsOjUGfDicOz4buvZzBbZzDhu61tQeG7rWfhu6zDgG1nSW9n4bu54bqyw4lnReG6sGfhu63hurjhu4rFqUFlZ+G7rcah4bq4Z+G7reG7pcOJZ+G7oW7hu6Fn4buhR21n4butb0Hhu7FnceG7p+G6uGfhu6Hhu63DgWfhu5/hu6/hu6XDiWRn4bug4but4buGbWfhu59tw4Fn4bux4buv4bqsZ+G7oW7hu6Fn4bu3w4HDs+G7r2fhu7Hhu69uZ+G6oeG7tsOjUGfhu7fDs+G7r2fDieG7j0Hhu7FnQeG7reG7r+G7p+G6uGdB4but4buGZ0nhu5vhu4pnw4nEkMOBQeG7sWdF4bq44bqww4lnQeG7reG7r+G7p+G6uGdB4buP4bu5Z0Thurhtw6ln4bug4buteWfDiXZB4butZ8OJ4buEZ3HGoeG6uGfDieG7rW5B4buxZ8OsZ3Hhu6VBZ3HGoeG6uGfDieG7rW5B4buxZ+G7i2Vn4bux4buvbmfDieG7rXNDZ8OJ4buv4bulQ2fDicOK4buhZ+G7ocOAZ8OJ4butw7nhu7lnw61n4bu3xqFBZ3Hhu6/hu6fhurhn4buh4buteUHhu61nw4nhu49B4buxZWfDieG7rcO54bu5Z+G7teG7rcOBw7JB4buxZ2low6loaGhnceG6tkHhu7Ev4buh4buV4buKZ+G6u+G7seG7r25nw4nhu61zQ2dwbcOBZ3HhurJB4buxZ+G6qmfhu7nhu4Lhu6Fnw4nEkMO5QWdw4buG4bqm4buvZ2lpaMOpaGhoZ3HhurZB4buxL+G7oeG7leG7imdQaWhnw4nhurzhu4pnQeG7reG7jUFn4but4buvxanhurjhur3DqWfhu6Bu4buhZ+G7ueG7kcOJZ+G7rW9B4buxZ+G6oeG7tsOjUGfhu7Xhu61u4buhZWdB4but4buGZ8OM4buvZ+G7ueG7j0Hhu7FlZ+G7oW7DiWVncW5lZ+G7scOz4buh4butZ+G7oeG7gEHhu7FnceG6tkHhu7Fn4bu3w4HDs8OJZ8OJ4buPQeG7sWfhu7Hhu69uw6lnw6Phu69n4bu54buPQeG7sWfDieG7j0Hhu7Fnw4nhu63DueG7uWfhu7Xhu63DgcOyQeG7sWdpaGjDqWhoaGdx4bq2QeG7sS/DieG7l0HEkWfhu6Fuw4lnw4zhu5Xhu4pncEZB4buxZ8OJ4buPQeG7sWfDieG7hGfDrGjDqWhoaGctZ+G7i2jDqWhoaGdx4bq2QeG7sS/hu7nDrMSRZ+G7scOz4buh4butZ8OJ4bq44buKQXLhu7dnw4nhu63huqzhu69nceG7r8aw4bu5Z8OJxJDhu4bhuqbhu6Fnw4nhu6XDiWfhu6HDgGfhu7Hhu69uZ2xoaGdx4bq2QeG7sS9J4buvw7lBZ8OJ4butd2dBbeG7imfhu7fDuUFn4bu54buC4buhZ2zhu4loZy1nbGtoZ3HhurZB4buxL0nhu6/DuUHDqcOpw6ln4buw4buvbmfhuqHhu7bDo1Bnw4nhu49B4buxZ+G7oW3DgWfhu7fhu6/DuUFnw4nhu6/hu6VDZ+G7teG7reG6rkHhu7Fn4buh4buteWfDiW7hu6FnceG6skHhu7Fnw4nEkEbhu6Fnw4nhu6/hu6VDZ8OJ4bqm4buvZ+G7oW7hu6Fn4buh4bquQeG7sWfDicSQd0Hhu61ncOG7lUFnReG7r0Hhu61lZ+G7teG7reG7r+G7pUFnQeG7seG7huG6rOG7r2dw4buVQWfDjOG7leG7imdB4butb2fhu6Hhu4BB4buxZ0Hhu63hu4Zn4buhbuG7oWdB4butb2fDieG7rcah4bq4Z8OM4buV4buKZ3BGQeG7sWdx4bun4bq4Z+G7teG7reG6sEFnceG6sEFlZ+G7teG7rcOAZ+G7teG7reG7j0Fn4bu5b2fhu6Fu4buhZ3HhuqRBZ0l4Z0Phu63hu5VBZ0Phu63hurDhu69n4bqh4bu2w6NQZ+G7oeG7gEHhu7Fn4bu14but4bquQeG7sWfhu7nhu5fhu4pnw4nhu63hurjhu5tBZ+G7t+G6qOG7r8Opw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur9NQeG7rWdA4bux4bq44buK4bupQWdRd0Hhu61n4bug4but4buv4bulQWfigJNn4bu54bqyw4lnQeG7seG7huG6rOG7r2fhu6Hhu63hurjhu4rDuUFn4bu3b+G7uWdB4bux4but4bunZ0Phu63hu5VBZ0Phu63hurDhu69n4bqh4bu2w6NQZ+G7oeG7rcOBZ+G7oW7hu6Fn4buh4bquQeG7sWfDicSQd0Hhu61ncOG7lUFncMOKQeG7sWfDicSQw7lBZ3F4bWfhu59vQWfhu63hurjhu4rFqUFn4busw4HDtEHhu7Fn4busw4BtZWfhu6Hhu63DgWfhu5/hu6/hu6XDiWRn4oCcMMSQw4FB4buxZ0Hhu61IQeG7sWfDieG7rW5B4buxZ0ThurhtZWfhu6Hhu63hurpB4buxZ8OJ4bqu4buvZ3Hhu6fhurhnQeG7reG7m0FnceG7huG6qOG7oWfDieG7reG6rkHhu7Fn4bufbsOBZ8OJ4buPQeG7sWfhu7Hhu69uZ8OJ4buEZ+G7oW7hu6FnccOz4buvZ+G7t+G7iGfhu6HhurhB4buxZ+G7oeG7l0Nn4buhbuG7oWfhu7fDgcOz4buvZ+G6oeG7tsOjUMOpZ+G7tOG7reG6rkHhu7Fn4buh4buteWfEkOG7r8O5QeG7sWfhu7Hhu69uZ0XDtcOJZ8OJ4butc0Nnw4nhu49B4buxZ+KAnEPhu63hu69n4bu54buN4oCdZ8OJ4buEZ0Hhu4/hu7lnQeG7scOBbuG7r2dx4bulQWdBbeG7imfhu7lvZ+G7oW7hu6Fn4bu54buRw4ln4butb0Hhu7Fn4bqh4bu2w6NQZ+G7teG7rW7hu6FnQeG7reG7hmfDjOG7r2fhu7nhu49B4buxZWfhu6Fuw4llZ3FuZWfhu7HDs+G7oeG7rcOpw6nDqWdx4bun4bq4Z+G7n8O1w4lnccah4bq4Z+KAnEHhu6124buh4but4oCdZ+G7seG7r25nw4nhu61yw4Fnw4nhu4RB4buxZ8OJ4bq4xqFBZWfhu6HDgGfhu7fDgcOz4buvZ8OJ4buPQeG7sWfhu7Xhu61uZ+G7oW3DgWfhu7Xhu63hu6/hu6VBZ0Hhu63hu6/hu6fhurhn4but4bqyZ3FtQeG7sWfDjOG7leG7imdB4butb2fhuqpnQ+G7rcOy4buvZ+KAnOG7oeG7rcOBbkHhu7HigJ1nSXdn4buh4but4buvZ0Phu612Z8OM4buV4buKZ3BGQeG7sWfigJxx4bqy4buv4oCdZ+G7t8O5QWdE4bq4bmdB4but4buv4bun4bq4w6nDqcOpZ+G7sOG7r25n4bqh4bu2w6NQZ+G6qmfhu7nhu4Lhu6Fn4buhbcOBZWfhu7Xhu63hu6/hu6VBZ+G7oeG7rcOBZ+G7oeG6rkHhu7FnSeG7r8Wp4buhZ8OJxJDhurhB4buxZ+G7seG7r21BZ0Phu63hu5VBZ0Phu63hurDhu69n4bufeGfDskHhu61n4but4buG4bqqQeG7sWfhu7Xhu63huq5B4buxZ0Hhu63Dg2Vnw4nhu63hurhnQeG7reG7m0Nn4bu14but4bquQeG7sWdxbkHhu7Fn4bu1xrBn4bu14but4buvZ0Phu63DsuG7r2fhu6Hhu63hu69tZ0V1ZWfhu6HDtcOJZ8OJ4butw7nhu7lnQ+G7rcahQWfDicSQ4buP4bu5Z+G7oeG7rcOBZ+G7teG7rW7hu6Hhu61lZ8OJ4but4bub4bu5Z+G7oeG7rXZn4buh4buteWfhu7fhu5fhu4pn4buh4bquQeG7sWdJ4bubQWfhu6Hhu63hurjhu4rGsEFnccawZ+G7seG7r0hn4bu54bqw4buvZWfhu7Hhu69IZ+G6uOG7imfDiXZBZ0lvZ8OJw7PDgWdx4buv4bun4bq4Z+G7teG7r8WpQWfhu6Hhu63DgWfhu7Xhu61u4buh4butZ+G7rW9B4buxZ8OJ4but4buVQWdE4bq4ckHDqWfhu6Dhu63hurpB4buxZ8OJ4bqu4buvZ3FtQeG7sWfhu63hu4pnSeG6okHhu7FlZ+G7seG7r25nw4zhu49B4buxZ+G7seG7r8Oy4bu5Z8OJ4butd2fhu6Fu4buhZ+G7ueG7kcOJZ+G7rW9B4buxZ+G6oeG7tsOjUGdFw7pncMahQWdx4buG4bqo4buhZ3Hhu6/hu6fhurhn4buh4buteUHhu61nw4zhurjhurBB4buxZWdxxrBn4bq0QWdxeEHhu61nw4nhu614Z8OJxJDhu4bhuqxB4buxZ+G6oeG7tsOjUGVncW5DZ+G7gkHhu7FnQeG7reG6uGfhu6HGoeG6uGfhu6Hhur5tZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69nw4zhu5Xhu4pnQeG7rW9n4bqqZ3Dhu5VBZ0Xhu69B4but4oCdw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v+G7oOG7reG7r2dD4butdmfhuqHhu7bDo1Bn4buh4but4buv4bul4bu5Z8OJS2fhu7fFqWfhu6Ftw4Fnw4nEkMOBQeG7sWdwRmfDicOBbkFnw4zhu5Xhu4pncEZB4buxZ+G7oeG6rkHhu7Fnw4nEkHdB4butw6ln4bqhd2fDieG7reG7pWVn4bu14but4buvZ+G6oeG7tsOjUGdx4bq2QeG7sWfhu7fDgcOzw4lnw4nhu49B4buxZ+G7seG7r25lZ0Hhu61IQeG7sWdB4bux4buG4bqs4buvZ3Dhu5VBZ8OM4buV4buKZ3BGQeG7sWfhu6Fu4buhZ+G7oeG6rkHhu7Fnw4nEkHdB4butZ0Hhu61vZ+G6qmdw4buVQWdF4buvQeG7rWfhu7dvZ3HhurDhu69nw4nhu4bhuqhB4buxZ+G7oeG7rXjhurhnw4lu4buhZ3HhurJB4buxZ+G7t+G6pkHDqWcw4buteGfDicSQ4buG4bqsQeG7sWfhuqHhu7bDo1Bnw4nhu49B4buxZ+G7seG7r25ncMOBZ0Hhu63hu6/hu6fhurhn4buK4bul4bq4Z8OJ4bqwZ+G7teG7rW7hu6Hhu61nROG6uG1BZWfDieG6uOG7imdB4but4buvw7lBZ3HGsGfhu63Ds0Fn4buh4but4bulZ0Hhu61IQeG7sWfDiW7hu6FnceG6skHhu7Fnw4nhu6/DueG6uGfhu6FG4buhZWfhu6Fu4buhZ+G7oeG6pGdE4bq4bUFn4buh4but4buC4buhZ0Hhu49B4buxZ8OJxJDDuUFncXhtZ+G7n29BZ8OJeUHhu61n4buhxqFBZ8OJ4but4buG4bqsQeG7sWfDjOG6uOG7isO5QWfDieG7rXLDgWdwxILhu69lZ+G7n27hu7lnRW7DiWdw4buv4bupQWfhu5/hu6/hu6VBZ+G7oeG6vm1nw4nhu614Z8OJxJDhu4bhuqxB4buxZ3HGsGfhu7V4Q2fDieG7reG6rOG7r2fhu6Hhu5tDZ0Hhu63hu5vDiWVnceG7r+G7p+G6uGfhu6Hhu615QeG7rWfhu6Hhuq5B4buxZ+G7n+G6sGfhu7Hhu69uZ+G6oeG7tsOjUGVn4buh4buteWdF4bqwZ+G7seG7r25nw4zhu5Xhu4pncEZB4buxZ+G7oeG7rcOBZ0Phu63hurxn4but4bqoQ2dJ4bqm4buvZ+G7ueG7kcOJZ+G7n8O0QeG7sWfhu7Hhu69uZ8OJ4buteGfDicSQ4buG4bqsQeG7sWVnw4nEkG5B4butZ+G7oW7hu6Fn4but4buvxalBZ8OJ4buG4bqoQeG7sWfigJxxxqHhurhn4buh4bqkZWfDieG7reG6tOG7r2fhu7Hhu69u4oCdw6lnUeG6tkHhu7Fnw4nhu63huqzhu69lZ8OJ4buPQeG7sWfhu6Hhu4bhuqxB4buxZWdB4buVQeG7sWfhu6Ftw4Fn4buh4but4buXw4ln4bu34buG4bqoQeG7sWfhu6Hhuq5B4buxZ8OJbuG7oWdwRmfhu59uw4FnSeG7p2fhu7Xhu63DsmdB4buPQeG7sWfhu6HhurhB4buxZy1n4buhxqHhurhlZ+G7teG7rcO14buhZ0Phu63DiuG7oWfhu6Fu4buhZ8OJxJDhu4bhuqxB4buxZ+G7reG6qENnw4nhu63hu6/hu6Xhurhn4butw4rDiWdB4bux4bq44bq2QWfhu6HhurhB4buxZ8OJxJDDuUFncXhtZ+G7n29BZWfDicSQbkHhu61nw4l3QeG7rWfDicSQw7NB4buxZ+G7t+G6qOG7r2dww4pB4buxZ+G7teG7rcOyZ0Hhu49B4buxZ+G7oeG6uEHhu7Fn4oCTZ+G7ocah4bq4Z3HGsGfDieG7j0Hhu7Fn4bux4buvbmVnw4nEkMOK4buhZ+G7t+G6qOG7r8Opw6nDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkNN4bq4w4nhu63DgcSQZuG6v+G7nm/hu69nSW9nw7JB4butZGfhuqHhu6/FqcOJZ+G7rOG7huG6pEHhu7HDqi9D4bq/

Bài và ảnh: Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]