(Baothanhhoa.vn) - Thông qua quan sát, các nghiên cứu của nhiều nhà khoa học chính trị, có thể nhận diện một số phương thức, thủ đoạn, chiêu trò chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, phản động như sau:

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVHhuqNPVcOJU8Otw41VTcOJ4butxalbw4PDk+G7r1fhu4Lhu69P4buGT+G7r1XDg09I4buvVeG7qOG7r1Xhu6jhu6BPSOG7r0TFqMOB4buvIMODT0hy4buv4bql4buUVeG7r1Thu5Lhu69RSeG7qOG7mk9I4buvVUnhu6pE4buvReG6psOa4buvVVPDgU9J4buvVVPDk09I4buvQ+G7ksON4buvRMODT0nhu69Jw43hu4JP4buvT8OBw53hu6cvUcWp4bunSXfhu69ETcOBVFThu53hu61Rw63DjVVNw4nhu63FqVvhuqDDjeG7r3ly4buv4bqnSVZPSOG7r1FJ4buo4buaT0jhu69VSeG7qkR04buvVUnFqOG7r0XDk+G6ok904buvREnDjeG6vsOa4buvVVPhu4zhu69O4bucw411dXXhu6cvSXfFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61R4bqhw4nDgcSQ4butxanDrUnhu5BPSOG7r1LDmsOB4buvUsOaw4FP4buvVMOAVXThu69Ew4BE4buvT0hJw43hur5P4buvROG7qsOa4buvRMWow4Hhu69PScON4buGw5rhu69PSeG6oOG7r0xJw5PDgeG7r0nhu45E4buvREnDjE9J4buvVVPhu4h04buvRMOS4buvVUnhu4Thu69PSeG6qE/hu6/EkMON4buCT+G7r07hu5RV4buvVOG7kuG7r1FJ4buo4buaT0jhu69VSeG7qkR04buvVUnFqOG7r0XDk+G6ok904buvREnDjeG6vsOa4buvVVPhu4zhu69ESeG7kk9I4buvUUnDgOG7r0TDgERJ4buvTuG6ok9I4buvT+G7qOG7nEThu69Vw4Hhu69ExajDgeG7r0TDgEThu69VSeG7gOG7r03hu6xE4buvVUnhu6Thu69F4buIREl04buvUUnDg0/hu69F4buUT0jhu69PSeG7qOG7r1TDgcOacuG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG6peG7lFXhu69N4bqgdOG7r0RJw5lPSOG7r03hu57DjeG7r8SQ4bumT0jhu69VU8ON4buCVeG7r0Xhu4Thu69VSeG6oE9J4buvUsOaw4Phu69ExajDgeG7r0TDmuG7lEThu69Ew4BESeG7r07huqJPSOG7r0xJw5PDgeG7r0nhu45E4buvROG7kE9I4buvT0hJ4buCdOG7r0XhurJE4buvQ8ON4buCVeG7r1VT4bq+T+G7r0/hu4ZP4buvVcODT0jhu6/DjU9Vw4lTT8OJVeG7r0Xhu4Thu69Uw4NP4buvWcOa4bqmVXThu69Zw5rhuqZV4buvQ8ODT3Thu69RScOAVeG7r1XDgE904buvTcOBT+G7r1VTw5rDneG7hk/hu69PSVZPSOG7r0PhuqDDjeG7r1fDjeG7gFV04buvSeG7ik9J4buvw4NPSXThu69Xw43EkMOJw5Phu69ETcONUeG7r1fhu5zDjeG7r0TDgEThu69P4buUw43hu6/EkMOaT0jhu69RSeG6vuG7r1FJw4BPdOG7r1FJxajhu69F4buIT0nhu69dScWo4buvT0hJSsOB4buv4bqlw4BE4buvLeG7r8Oi4bq+LU/DjU904buvw63hu6jhu69V4buo4bugT0jhu6/huqHhu5jhu69dScOM4buv4bqlw41PSXThu69Ew4BE4buvREnFqOG7r1VT4buo4buaT0h04buvReG7qOG7ok9I4buvTeG7ksONdOG7r0RJw4xPSeG7r1TDgERJ4buvRMWow4Hhu68gw4NPSOG7r1fhuqDhu6/huqdJ4bqg4buvT+G7qOG7nEThu69Vw4Fz4buvReG6slXhu69Fw43hu4bDmnThu69Xw5rhu69MSeG7kk9IdOG7r0PDklHhu69O4bq4w5N04buvWcOaw53hur5P4buvVeG6okThu69V4buKT0nhu69J4buKT0nhu69P4buUw43hu69D4buU4buvIMODT0jhu69Vw4F04buvReG7osON4buvVeG7qOG7r0TGr09I4buvT0nhu6jhu69V4buKT0nhu69J4buKT0nhu69U4buqROG7r0xJw5XDieG7r0TFqMOB4buvRMOAROG7r0Xhu5hPSOG7r0RJw4zhu69NxIJPSeG7r0XhuqLDk+G7r0ThuqZR4buvRMOBw5Phu69ExajDgeG7ryDDg09IdOG7r+G6p0nhuqDhu69P4buo4bucRHPhu69RScWo4buvT0nhuqhP4buvRMOAROG7r1VJ4bqgT0nhu69V4busw5rhu69F4bqiVeG7r0Xhu6jhu55E4buvVVPDk09I4buvROG7kE9I4buvRMOa4buUROG7r0Xhu5bDjeG7r07hu5zDjeG7r0XhuqZV4buvT+G7qOG7nEThu6/EkOG7qOG7nMON4buvVOG7rOG7r03Egk9J4buvReG6osOT4buvRMWow4Hhu68gw4NPSHThu69F4buYT0jhu69VSeG7osON4buvVUnhu5bDjeG7r1FJ4buYT0h04buvQ8OSUeG7r07hurjDk3Thu69E4buo4buiT0jhu69Fw43hu4LDmuG7r0nDksOB4buvT0lWT0jhu69J4bqiT+G7r0RJ4buAdOG7r0xJw43hu4BO4buvTEnDmsOd4buAVeG7r0TFqMOB4buvT+G7hk/hu69Mw41PSeG7r1Xhu4Dhu68t4buvWcSC4buvSeG7lMONdeG7r8Otw5JO4buvTeG6osONdOG7r0RJw5lPSOG7r1XhuqhR4buvVVPDmk9I4buvREnhu5JPSOG7r1FJw4Dhu69Ew4Phu69X4buG4buvTeG7suG7r03DmuG6qE904buvUsOaw4FP4buvRcON4buETnThu69F4buo4buiT0jhu69N4buSw4104buvWcOSw4Hhu69Dw5Xhu69P4buGT+G7r1XDg09I4buvVeG7qOG7r1Xhu6jhu6BPSOG7r1fhuqDhu69F4buMw43hu69V4buo4bucROG7r0PDleG7r0Thu5rhu69U4bug4buvUUnDgFHhu69N4buy4buvQ8ODw5Phu69Fw4NO4buvV8OBw43hu69VU+G7jOG7r03Egk9J4buvReG6osOT4buvRMWow4Hhu68gw4NPSOG7r13hu5RPSOG7r1TDg0/hu6/hu43DjeG7glXhu6/huqfDgU51dXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxanhuqHDgcON4buvTeG6oHThu69EScOZT0jhu69F4bqqw53hu69O4bqiT0l04buvVeG6rk9I4buvROG7qOG7ok9I4buvTsOSROG7r0/hu5LDjXThu69Ow5rDgeG7r0RJw5rhu5REdOG7r03hu5DDjeG7r0zhurjDk3Thu69MSeG7kk9I4buvREnhu4B04buvTMOMREnhu69F4buUT0h04buvTeG7nsON4buvxJDhu6ZPSOG7r0TDgEThu69RSeG6rE/hu69V4buu4buvROG7muG7r0nhu5TDjXThu69Ew5Lhu6/EkOG6psOa4buvScON4buCw5rhu69D4bqmVeG7r07Egk/hu69X4bucw43hu69V4buKT0nhu69J4buKT0nhu69F4bqmVeG7r0/hu6jhu5xE4buvReG7hOG7r0XhuqDDk+G7r1XhuqLDk3Thu69Pw5rhu5DDjeG7r8SQ4buoUE9IdOG7r03huqBO4buvVcOBw53hu69Uw4HDjeG7r0RJw5Phu69EScOZT0jhu69F4buE4buvVeG6osOT4buvxJDhu6xPSOG7r+KAnEThu5rhu69U4bug4oCd4buvReG6psOa4buvVVPDgU9J4buvT0jDgcOd4buvVeG6osON4buvVVPDk09I4buvT+G7qOG7nEThu69Pw5lR4buvxJDhu6jhu5zDjeG7r0TDgEThu69EScON4bq+w5rhu69D4bqgw4104buvV8OV4buvQ+G7jkThu69MScOAROG7r09Jw4HDmnThu69Ow4FPSOG7r8SQw4FPSeG7r0TDgMON4buvSOG7jsON4buvTeG6oOG7r+KAnE9I4buOT+G7r0Thu6Lhu6/EkOG6pE/hu69V4buUROKAnXThu6/igJxN4buMT0jhu6/DneG6vsOa4buvT+G7qOG7nETigJ104buv4oCcWcSC4buvSeG7lMON4buvxJDhuqRP4buvVOG7rOKAnXThu6/igJxRScODT+G7r0PDjeG7gk/hu69ZxILhu69J4buUw43igJ104buv4oCcVeG7rOG7r8SQw5Phu69V4buQT+G7r0jDjcOAw5PigJ104buv4oCcQ8ODw5Phu69Fw4NO4buvT0nhuqRP4buvUsOaw53hu4ZP4oCddXV14buvReG7hOG7r0zDjERJ4buvReG7lE9IdOG7r03hu5DDjeG7r0zhurjDk+G7r09I4buo4buiw43hu69PSeG6uuG7r8SQ4bqidOG7r0TDg+G7r1XDjU/hu69V4bum4buvVeG6qFHhu69Dw43hu4TDmuG7r1Xhu4pPSXThu69RScODT+G7r0Xhu5LDjXThu69I4bqkw53hu69O4bqmVeG7r1VT4bqoVeG7r1Xhu6zhu6/DgU/hu69Pw41PSXThu6/DgU/hu69Vw5PhuqBP4buvWcSC4buvSeG7lMONdeG7r11Jw5lPSOG7r03hu57DjeG7r8SQ4bumT0jhu69Ew4BE4buvV+G6pk/hu69F4buG4buvT0nDjeG7hsOa4buvT0jhu6jhu6LDjeG7r1LDmsOBT+G7r1XhuqROdOG7r09J4buo4buv4buQ4buvT0nDjUZO4buvTuG7kMON4buvVVPhu6jhu6JPSHThu69MScON4buAw5rhu69Mw43hu4JP4buvReG6plXhu69Fw4HDjXThu69RScODT+G7r0Xhu5LDjeG7r1VT4bqiTuG7r1VJw5rhu69RScOM4buvW+G6rcOt4buvSMONw4HDk+G7r1VJ4buQT0h04buvQ8ODw5Phu69X4buC4buvQ8ON4bq+T+G7r0jDjeG7nMON4buvTcSCT0nhu69VSeG7lnV1deG7r0Xhu4Thu6/igJxP4buUw43hu69E4buQT0h04buvT0jDk+G6osON4buvTMOMREnigJ3hu69PSeG6tk7hu69Vw43hu4BP4buvSeG6oE9J4buvRMOAROG7r1fhu6bhu69V4bum4buvVeG6qFHhu69F4buQT0jhu69PSOG7qOG7osONdOG7r0PDjeG7hMOa4buvVeG7ik9JdOG7r0XhuqhR4buvUUnDgOG7r1VT4bum4buvVOG7oOG7r0Thu5rhu69Sw5rDgU/hu69E4buQT0jhu69Sw5rDneG7hk904buvT0nhuqDhu69Ow4DDnXThu69Zw4zhu69PSEnDjeG7glF1dXXhu69I4bqkw53hu69T4buSw43hu69Nw5PhuqJP4buvVeG7ik9J4buvSeG7ik9JdOG7r0Xhu4pPSeG7r1VT4buC4buvVMODT+G7r1nDmuG6plV04buvTuG6plXhu6/DgU/hu69Pw41PSeG7r1VT4bqoVeG7r1Xhu6x1dXXhu68gw43hu4bDmuG7r0/huqDDneG7r0TDkuG7r1VJ4buE4buvVUnhuqbDneG7r1PhuqZV4buvU8OU4buvVUnhu5BPSOG7r1LDmsOB4buvT0lWT0jhu69Ew5rhu5RE4buvQ8ON4buEw5rhu69V4buKT0l04buvReG6qFHhu69RScOAdOG7r0jhuqTDneG7r0PhuqLDk+G7r03Dk+G6ok/hu69V4bqiw43hu69VxKhPSeG7r1vhu4pPSeG7ryLhu6jhu5pPSOG7r0/huq5O4buveHZ3w7104buvVcSoT0nhu6/huqHhuqDhu6/DrUpPSeG7r0/huq5O4buveHZ34bu1dOG7r1XEqE9J4buvW+G7ik9J4buvw61Jw5rhuqhP4buvT+G6rk7hu694dnfhu7l1dXXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxalbw4Hhu69N4bqgdOG7r0RJw5lPSOG7r03hu57DjeG7r8SQ4bumT0jhu69Ew5rhu5RE4buvReG6psOa4buvVVPDgU9J4buvREnhu5JPSOG7r1VJw4FO4buvT0nGr09I4buvxJDDk+G7ryDDg09I4buvVcOB4buvVcON4buAT+G7r0nhuqBPSeG7r0XDgU9I4buvVUnDmuG7r0nDmVXhu69U4bus4buvREnDmeG7r+G7suG7r0TFqMOB4buvVcOT4bqgT+G7ryDDg09IdOG7r1XDk+G6oE/hu6/EkOG6pE904buvVcOT4bqgT+G7r1LDmuG6pE/hu69X4bqg4buvQ+G7qOG7nEThu69F4bqsw5rhu69F4bqiVeG7r0Xhu6jhu55E4buvT0lWT0jhu69M4buAVeG7r1LDmsOD4buvVcOMREnhu69E4busRHThu69N4bqmw53hu69N4bqiw43hu69Pw43hu4ZO4buvVcONT+G7r0TFqMOB4buvT0nhuqRP4buvxJDhuqRP4buvV+G7nMON4buvIMODT0jhu69F4buE4buvVeG7sOG7r0XDkuG7r1nDmsOd4bq+T+G7r1XhuqJEdOG7r0PDklHhu69O4bq4w5N04buvV8Oa4buvTEnhu5JPSOG7r1PhurZPSOG7r03huqDhu6/igJxVScOBT0nhu69Vw5PDgE/hu69RScOJ4buvUUnDgMON4oCddOG7r+KAnFVTw4Phu69VSeG7pOG7r0TDgOG7r09J4bqkT+KAnXThu69F4bqmVeG7r0/hu6jhu5xE4buvQ+G7iOG7r1XhuqBP4buvUUnDgOG7r0Phu6DDjeG7r03hu57DjeG7r8OMREnhu69PScOSTnThu69D4bugw43hu69VScOBTuG7r09Jxq9PSHThu69D4bqmVeG7r0Thu5BPSHV1deG7r09J4bq2TuG7r1PDicOT4buvU+G6sEThu69PSVZPSOG7r0nDk+G6oMON4buvT0hJw43hu69EScOT4buvRcODT0jhu69Xw43hur5PdOG7r09J4bqkT+G7r8SQ4bqkT+G7r07huqDhu69P4buAw5rhu69MSeG7kE9I4buvVcSoT0nhu69Vw4DDk3Thu69M4buIUeG7r1VJ4buiw43hu69PSeG6qE/hu6/EkMON4buCT+G7r1TDiuG7r8SQRuG7r0XDjeG7r1Xhu5zDjeG7r0RJxqDhu6/igJxV4bus4buvxJDDjUZP4buvQ8ON4buAT+KAnXThu6/igJxV4bus4buvREnDmsOd4buET+G7r0nDksOB4oCddOG7r0XDgE9J4buvTuG6plXhu69Pw43hu4ZO4buvVcONT+G7r1fhuqDDk+G7r1Thu6zhu69NxIJPSeG7r0XhuqLDk+G7r0TFqMOB4buvIMODT0h04buvVUnhu6Lhu6/hu5rhu69EScOMT0nhu69VU+G7iHThu69D4bqgT0jhu69Sw5rDgU/hu69VU+G7qOG7nEThu69V4buKT0nhu69J4buKT0nhu69F4bqmVeG7r0/hu6jhu5xEdXV14buvReG7hOG7r1Phu5jDjeG7r0XDjeG7r0Xhu4BP4buvWcOaT0jhu69F4buUVeG7r0/hu5TDjeG7r0Phu5R04buvVUnhuqhO4buvREnDjOG7r0PhuqLDk+G7r03Dk+G6ok/hu69N4bqoVeG7r0Xhu5Z04buvT0nhu6jhu69FxILhu69V4buwT0jhu69Zw4PDneG7r1PDgeG7r1XhuqLDjeG7r0xJw5rhu69X4busROG7r8OtU8OaT0jhu68g4buQT0h04buvW+G6sEThu69mScONdXV14buvV+G7nMON4buvRMOAROG7r0TDmuG7lEThu6/igJxEw4BESeG7r07huqJPSOG7r1ThurBE4buvTuG6oMOa4oCddOG7r+KAnETDgERJ4buvTuG6ok9I4buvT0nDmk9I4oCddOG7r0xJw43hu4BP4buvReG6plXhu69P4buo4bucROG7r0Phu4jhu69V4bqgT+G7r1FJw4B04buvScWow53hu69Jw5PhuqLDjeG7r0/hurJPSOG7r0/hu4bhu69J4buaT3V1deG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqVvhu5JP4buvTeG6oHThu69EScOZT0jhu69F4bqqw53hu69O4bqiT0nhu69Vw5rDneG6vk/hu69VU8Oaw53hu4ZP4buvV+G7huG7r0RJxajhu69PSElKw4Hhu69VSeG7rEThu6/EkOG7pk9IdOG7r1fhuq5P4buvScOSw4Hhu69RSeG7qOG7mk9I4buvw63huqTDnXThu69PSVZPSOG7r0XDjeG7hsOa4buvVeG7klXhu69F4bq6UeG7r0TFqMOB4buvREnFqOG7r09ISUrDgeG7r1Xhu6jhu69Dw4NPdOG7r1XhuqLDk+G7r1XhuqRO4buvTeG7suG7r0nhu6jhu6BPSOG7r1VJ4bumdOG7r03hu5LDjeG7r1Thu5JPSOG7r1Xhu6jhu69Uw4NPdXV14buvVeG6osON4buv4bqlQOG7r1fhuqDhu69Ew4BE4buvT+G7qOG7nEThu69RSeG7qOG7mk9I4buvw63huqTDnXXhu6/DrUnhu5BPSOG7r1LDmsOB4buvRcOSdOG7r0RJw5lPSOG7r0nhu6rDgeG7r0nhurpP4buvT0lWT0jhu6/igJxESeG6pE/hu69VU+G7osON4buvTuG7nMON4oCddOG7r+KAnFVJw43hur5P4buvReG7qOG7ok9I4oCd4buvREnEqOG7r1XDk+G6oE/hu69O4bqgw5rhu69J4buYT0jhu69X4bucw43hu69U4bus4buvROG7kE9I4buvQ+G6tk9I4buvVcOaw53hu4JV4buvReG7ksONdOG7r1Thu6zhu69Zw4Hhu69Jw5PDgeG7r0XhurpR4buvVeG7qOG7msONdXV14buvT0nhurZO4buvVeG7sE9I4buvQ+G7qOG7nEThu69EScOaw53hu4RP4buvScOSw4Hhu69Uw5rDneG7r09ISUp04buvVeG7qOG7r8SQw5rDnXThu69Sw5rDgU/hu69Fw43hu4ROdOG7r0nhuqBPSeG7r0Xhu5RPSOG7r0TFqMOB4buvReG7lMON4buvT0jGr+G7r0TDgE/hu69D4buUdOG7r0XDg09I4buvV8ON4bq+T3Thu69Sw5rhuqxP4buvREnDmU9IdOG7r09J4bqmVeG7r03huqDhu69VSeG7gOG7r0nhu4Lhu69VU+G6vOG7r1TDjU9J4buvU8OB4buvVVPDk09I4buvVUnhu6LDjeG7r0Phu4pPSXThu69X4buST+G7r0xJ4buQT0jhu69Jw43hu4TDmuG7r0PDjeG7gFXhu69PScON4buGw5rhu69X4buG4buvTeG7iERJ4buvVOG7rnThu69Jw4FO4buvTsOa4buST+G7r0nhu5TDjeG7r09J4bqoUeG7r1fhuqDhu69F4buQw43hu69MScON4buvTEnhu5BPSOG7r0XFqOG7r0zDjeG7gE/hu69VSeG7qkR04buvVVPhu4pPSeG7r0Xhu5R04buvQ8ODT+G7r01KT0nhu69EScOMT0nhu69VU+G7iHV1deG7ryDhu5hPSOG7r1VJ4buiw4104buvREnDmU9I4buvVMOT4buvVMOAT0nhu69MSeG6qFHhu69MScONRk9I4buvVeG7ik9J4buvSeG7ik9J4buvVVPDk09I4buvT+G7qOG7nEThu69X4bucw43hu69PSVZPSOG7r1Thu6zhu6/DneG7gMOa4buvTOG6uE7hu69VU+G6vk/hu69PScON4buGw5rhu69NSk9J4buvV+G7rER04buvT0nhuqZV4buvTeG6oOG7r1Thu6zhu69D4bqmVeG7r0Phu4pPSeG7r0XhurRPSOG7r1VTw5NPSOG7r1VJw5rhu69PSeG6qFF04buvVVPDk09I4buvRMOa4buUROG7r1Thu5JPSOG7r0jDjVbDgeG7r1LDmsOBT+G7r0RJ4buqROG7r1fhuqDhu69PSOG7qOG7osON4buvxJDhuqRPdOG7r1Thu6zhu69Fw5LDjeG7r09IScOow5Phu6/hu6Dhu69PSVZPSOG7r1fhu6RPSOG7r0xJw5Lhu69MSeG6rk91dXXhu69MScON4buAT+G7r09I4buo4buiw43hu6/EkOG6pE/hu69Ew5Lhu69Ew4DDjeG7r09J4buKT+G7r0PDjeG7r1LDmsOBT+G7r1fhu4bhu69Ew5rhu5RE4buvVOG7kk9IdOG7r1fhu4bhu69U4bus4buvUUnDgFXhu69VU8ON4buET+G7r0TFqMOB4buvReG6plXhu69P4buo4bucRHV1deG7py9Rxanhu6dR4buvRE3DgVRU4bud4butUVvDk8SQw53hu63FqeG6p+G6rk7hu69N4bqgdOG7r0RJw5lPSOG7r03hu57DjeG7r8SQ4bumT0jhu69Ew4BE4buvREnFqOG7r1VT4buo4buaT0h04buvREnDjE9J4buvVMOAREl04buvUUnDgFHhu69Nw5rhuqhV4buvRMWow4Hhu68gw4NPSOG7r1fhuqDhu6/huqdJ4bqg4buvT+G7qOG7nEThu69Vw4Hhu69F4buE4buvQ8OSUeG7r07hurjDk3Thu69Zw5rDneG6vk/hu69V4bqiRHThu69VSeG7lsON4buvUUnhu5hPSOG7r09J4bq2TuG7r1XDmk9I4buvScOVw4Hhu69O4buk4buvTEnDjeG7gE/hu69PSOG7qOG7osON4buvxJDhuqRP4buvScOTw4FPSOG7r07DgU9IdOG7r8SQw4HDk+G7r0Xhu5RPSHThu69RSeG6pE/hu69Vw4BP4buvVeG7qOG7r1Xhu6jhu6BPSHThu69Ew5Lhu69PSVZPSOG7r1TDmsOd4buvT0hJSnThu69J4bqgT0nhu69F4buUT0jhu69VScON4buAw5rhu69Mw43hu4RO4buvVMOTw4BVdeG7r11J4bq0T0jhu69J4bqiT+G7r09J4buo4buvVMOBw5rhu69MScON4buvXUnFqOG7r1Xhu4hESeG7r0/hu6jhu5xE4buvTOG7suG7r03hu4JPSeG7r0Thu5BPSOG7r0Phu5Lhu69Dw4FP4buvSeG6oE9J4buvw6LDmuG6qFXhu68jT+G7r0/DjU9J4buvTuG6ok9IdOG7r0RJw5lPSOG7r1PDgeG7r1PDg+G7r1FJw5JPSOG7r0XhuqLDjeG7r03huqDhu69Xw43hu69RSeG6ok7hu69PSeG6pE/hu69Sw5rDneG7hk904buv4oCcQ+G7iFXhu69Ow43hu4JPSOKAneG7r09I4buo4buiw43hu6/EkOG6pE904buvTuG6plXhu69V4bus4buvxJDDk+G7r09I4buQT+G7r03DmuG6qE904buvTuG6plXhu69Sw5rDneG7hk/hu69VSeG7hOG7r0nDjeG7gk/hu69Vw43hu4BPSOG7r0/DksON4buvVVPhur5P4buvTEnhu5BPSOG7r0jDjcOBT+G7r07huqJPSHV1deG7r8OtSeG7rEThu69V4buAdOG7r09Jw43hu4bDmuG7r0/hu6jhu5xE4buvVcON4bq+T+G7r1XDjeG7gE/hu69VU+G6vk/hu69VSeG7gOG7r0jDjeG7nMON4buvReG7hsOa4buvQ8OBT+G7r0nhuqBPSeG7r09JVk9I4buvQ+G7lOG7r03DmuG6qFXhu69V4buo4buaT0jhu69V4busdOG7r09J4bq2TuG7r0zDjeG7hE7hu69Uw5PDgFXhu69VSeG7kE9I4buvVcONT3Thu69PSOG6rk/hu69ESeG6sk/hu69PSVZPSOG7r09Iw5rDneG7r0Thu5rhu69Vw43hu4ZO4buv4bqqT+G7r03DjeG6vk/hu69Sw5rDgU/hu69F4buAT+G7r1Xhu6bhu69V4bqoUeG7r0Xhu5BPSOG7r09I4buo4buiw4104buvTeG7kMON4buvTOG6uMOT4buvTMOMREnhu69F4buUT0h04buvWcOZROG7r1FJ4bqiTuG7r09J4bqkT+G7r1FJ4bqqTuG7r09I4buo4buiw43hu69MScOARHThu69Ew4BE4buvTcSCT0nhu69V4bumdXV14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpacOAw5rhu69N4bqgdOG7r0RJw5lPSOG7r8SQ4bukT0jhu69PScON4buGw5rhu69EScON4bq+w5rhu69VU+G7jOG7r0xJw4BE4buvT0nDgcOadOG7r03huqhR4buvRMOAROG7r1VTw4FPSOG7r0fDgUTDiUPDk8OTTOG7r0jDjcOD4buvTuG6osOT4buvROG7muG7r1LDmsOBT+G7ryDDg09I4buvV+G6oOG7r+G6p0nhuqDhu69P4buo4bucRHThu69Iw43Dg+G7r07huqLDk+G7r0TDgEThu69F4buYT0jhu69EScOM4buvTcSCT0nhu69F4bqiw5Phu69E4bqmUeG7r0TDgcOT4buvReG7hOG7r0Xhu6jDgeG7r1XDjU/hu69Zw5rDneG6vk/hu69V4bqiRHThu69D4buIw4Hhu69F4bqyVeG7r1fhu4bhu69V4buKT0nhu69J4buKT0nhu69F4bqmVeG7r0/hu6jhu5xEdOG7r1fhu4bhu6/igJxF4bqmw5rhu69Fw4Dhu69P4buUw43hu69D4buU4oCd4buvVUnhu6jhu55PSOG7r1XhuqxPSHPhu69EScOZT0jhu69N4bqoUeG7r0TDgEThu69VU8OBT0jhu69O4bqiT0jhu69ZxILhu69J4buUw43hu69F4buE4buvVcOaw53hur5P4buvVVPDmsOd4buGT+G7r0Phu4jDgeG7r0XhurJV4buvVVPhurBPSOG7r1VT4bueT+G7r1fhu4bhu69V4buKT0nhu69J4buKT0nhu69U4buqROG7r0xJw5XDieG7r0TFqMOB4buvRMOAROG7r03Egk9J4buvReG6osOT4buvROG6plHhu69Ew4HDk3Thu69X4buG4buvT0lWT0jhu69X4bqmT+G7r0Xhu4bhu69PScON4buGw5rhu69PSOG7qOG7osON4buvxJDhuqRP4buvUsOaw4FP4buvVeG6pE504buvV+G7huG7r09JVk9I4buvREnFqOG7r1VT4buo4buaT0h04buvREnDjE9J4buvVMOAREnhu69O4bucw43hu69Tw4Hhu69F4buiw411dXXhu69PSeG6tk7hu69I4bqkw53hu69PScONRsOa4buvTcOT4bqiT+G7r1VJ4buQT0jhu69Vw41PdeG7r11Jw5lPSOG7r1fDjU/hu69X4bqgw5Phu69O4buUVeG7r1Thu5Lhu69NxIJPSeG7r0XhuqLDk+G7r1TDmsOd4buvVUnDk8OAw43hu69X4buG4buvReG6osOT4buvReG7qkR04buvTeG7ksON4buvVOG7kk9IdOG7r1fDjeG7r1FJ4bqiTuG7r1FJw4BR4buvTcOa4bqoVXV1deG7r0Xhu4Thu69Sw5rDneG7r0zhu4BVdOG7r0RJ4bumUeG7r07Gr+G7r1PhurZPSOG7r0Xhu5TDjeG7r09Ixq/hu69NxIJPSeG7r0XhuqLDk+G7r1VJw4Hhu69Jw5LDgXThu69Dw43hu4BP4buvREnhuqZVdOG7r1VJw4FO4buv4buQdOG7r1Xhu6jhu69Vw5nDjXThu69N4buew43hu6/DjERJ4buvT0nDkk504buvVOG7kk9I4buvV+G7qOG7mk9I4buvSMONw4N04buv4oCc4bquT+G7r1VT4bq+T+G7r1nhu6jhu5pPSOG7r07DgMOa4buvT0nhuqRP4buvxJDhuqRP4oCddXV14buvSeG7gFXhu69U4buqROG7r1FJw4NP4buvRMODTuG7r0xJw43hu4BP4buvT0jhu6jhu6LDjeG7r1XDjeG7gFHhu69PSeG6qE/hu69VSeG7kE9I4buvVcONT+G7r0/hu4DDmuG7r0xJ4buQT0jhu69VxKhPSeG7r1XDgMOT4buvVMOK4buvxJBG4buvT8ODw53hu69Uw41PSeG7r09JVk9I4buvVMOaw53hu69PSElKdOG7r0PDjeG7hMOa4buvScON4buCT+G7r03hu4JESeG7r03huqJEdOG7r1FJw4HDjeG7r09J4bqiVeG7r0/DjeG7hk7hu69Vw41P4buvV+G6oMOT4buvVOG7rOG7r03Egk9J4buvReG6osOT4buvRMWow4Hhu68gw4NPSHThu69X4bqgw5Phu69F4buo4buiT0jhu69N4buSw43hu69F4buWw43hu69O4bucw43hu69ExajDgeG7r0XhuqZV4buvT+G7qOG7nER14bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWpW8ODw53hu69N4bqgdOG7r0RJw5lPSOG7r1PDgeG7r1Thu6pE4buvU+G6vsOa4buvU8OBw5Phu69PSeG6tk7hu69T4bqwUeG7r1XhuqRO4buvVUnhu6xE4buvScON4buCT+G7r+G6pE7hu69O4buow5rhu6/igJxRScON4buvREnDjE9J4buvVVPhu4jhu69Jw5LDgeKAneG7r1LDmuG6pE/hu69F4buUw4104buvV+G7nMON4buvV8ON4buCROG7r0zhur7DmuG7r0jhuqDDk+G7r1LDmuG6pE/hu69F4buUw43hu69P4bq+T+G7r+KAnFVTw5pPSOG7r03huqhR4buvScOSw4Hhu69X4buG4buvREnDjE9J4buvVVPhu4jigJ104buvTsOTT0jhu69Ow5rhu5JP4buvUsOa4bqkT+G7r0Xhu5TDjeG7r0Xhu6pPSOG7r09Iw5PhuqDDjeG7r0RJw4xPSeG7r1VT4buIdOG7r8SQQk/hu69V4bucw43hu69Zw4Hhu6/EkOG6rE/hu69U4bus4buvTcSCT0nhu69F4bqiw5Phu69ExajDgeG7ryDDg09IdOG7r07huqZV4buvUUnhu6jhu5pPSOG7r0nhu6jhu5xPSOG7r1fhuqDhu69O4bumROG7r1XDjeG6vsOa4buvREnDjeG7gE/hu69F4bqmw5p1dXXhu6/DosON4bq+T+G7r1Xhu6ZE4buvTeG6oOG7r09JVk9I4buvVUnhu5BPSOG7r1XDjU/hu69D4buIw4Hhu69V4bqiROG7r1VT4bqwT0jhu69VU+G7nk/hu69PSeG7qOG7r1fhuqjDnXThu69N4buYT0jhu69ISeG6uFHhu69X4bucw43hu69Ew4BE4buvV+G6pk/hu69F4buG4buvTEnDgEThu69VU8OTT0jhu69P4buo4bucROG7r1fhuqDhu69VU+G6vk/hu69VSeG7gOG7r0jDjeG7nMONdOG7r09J4bq2TuG7r1XDgEThu69F4buUT0jhu69VScOJw5Phu69Mw43hu4TDmuG7r+KAnE7hu6jDgeG7r8SQ4bqsTuG7r1VJ4bqmTuG7r1ThuqTDmuKAneG7r1fhuqDDk+G7r1Thu6zhu69PSeG6qE/hu69VSeG7qkR04buvVeG7qOG7r1Xhu6jhu6BPSHThu69F4bqiw5Phu69F4buqRHThu69N4buSw43hu69U4buST0jhu69ExajDgeG7r0TDgE/hu69D4buUdOG7r0RJw43hu4BP4buvVEp14buvW+G6vk/hu69E4bqiT0nhu69Fw5J04buvREnDmU9I4buvU8OB4buvVOG7qkThu69V4buKTuG7r07hu47DjeG7r1VJxajhu69Fw5PhuqJPdOG7r1FJ4buo4buaT0jhu69VSeG7qkThu69F4buE4buvQ+G7kMON4buvT0nhu4504buvTeG6oE7hu69Z4bqmw5rhu69J4buKT0nhu6/Dg09J4buv4oCcW+G7lOG7r0Xhu5TDjeG7r13hu6bhu6/huqHhu5jigJ3hu69VU8OTT0jhu69N4buMT0jhu69PSeG6pE/hu6/EkOG6pE904buvT0nhurZO4buvREnDjcOB4buvU8OK4buvTuG7ksON4buvUsOaw4FP4buvSeG7guG7r+KAnFLDmuG6pE/hu68t4buvxJDhuqRP4buvT0nhu6jhu69Ew4Dhu69X4bucw43hu69P4buo4bucROKAnXXhu6/DrUnhuqhO4buvREnDjHThu69EScOZT0jhu69E4buMT+G7r0nDksOB4buvVVPDgU9I4buvVUnhuqBPSeG7r0Phu5Thu69F4buUw43hu69X4bucw43hu69Sw5rhuqRP4buvUUnhu6ZE4buvReG7hOG7r1VT4bqg4buvVVPhu5RP4buvV+G6oMOT4buvRMOAROG7r0TDmuG7lEThu69V4bum4buvVeG6qFHhu69F4buQT0jhu69PSOG7qOG7osONdOG7r1XDmuG6rE/hu69J4bqgT0l04buvQ8ON4buEw5rhu69V4buKT0nhu69I4bqkw53hu69T4buSw4104buvVUnhuqhO4buvREnDjOG7r0XDgE9J4buvReG6qFHhu69PSeG6pE/hu6/EkOG6pE/hu69F4buE4buvREnhu6ZR4buvw4NPSXThu69Sw5rDgcOd4buvRE3DjVF04buvTcONV8OJVFVTw4nDgU7hu6/DuVXhu6jhu6JPSOG7r1VJw5rhuqhV4buvVVPhu6xE4buvVcON4buAUeG7pXV1deG7r1VT4bq+T+G7r07huqJPSOG7r1nEguG7r0nhu5TDjeG7r0jhuqTDneG7r0nDjeG7hMOa4buvT0nhuqxOdXV14buv4bqnSVZPSOG7r+G6pE7hu69O4buow5p04buvVUnFqOG7r0XDk+G6ok904buvUUnhu6jhu5pPSOG7r1VJ4buqROG7r1fDmuG7r0xJ4buST0jhu6/huqbDneG7r09J4bq2TuG7r0jhuqTDneG7r1XhuqRO4buvTeG7suG7r0nDk8OBT0jhu69Ow4FPSHThu6/EkMOBw5Phu69F4buUT0h04buvTuG6plXhu69Pw43hu4ZO4buvVcONT3Thu69Iw43Dg07hu69Uw5lV4buv4buy4buvREnDjHThu69VU8OAREnhu69PScON4buCTuG7r0TFqMOB4buvRMOAT+G7r0Phu5R04buvREnDjeG7gE/hu69USuG7r1VTw5NPSOG7r09Jw43hu4JO4buvV+G7puG7r0TDgcOT4buvRMODdOG7r1VJw43hur5PSOG7r03DjeG6vk9I4buvTeG6oOG7r0PDg8OT4buvV+G7guG7r8Ot4buW4buvUsOa4buSRHXhu6cvUcWp4bunUeG7r0RNw4FUVOG7neG7rVFbw5PEkMOd4butxaldw5Lhu69VSeG7hOG7r0xJ4bq0T0jhu69F4buIT0nhu69T4bq2T0h04buvV8ON4buCROG7r09J4bqoT+G7r8SQw43hu4JP4buvU8OU4buvT0lWT0jhu69VScWo4buvRcOT4bqiT3Thu69RSeG7qOG7mk9I4buvVUnhu6pE4buvRMWow4Hhu69EScON4buAT+G7r03hu6jhu55E4buv4oCcIsONRk/hu69Dw43hu4BP4buvSeG7jMOB4buvQ+G7ik9J4oCd4buvVVPhur5P4buvTUpPSeG7r1fhu6xE4buvREnDjE9J4buvVVPhu4h04buvVeG7qOG7r1Xhu6jhu6BPSOG7r0TFqMOB4buvRMOAROG7r1VJ4buA4buvTeG7rEThu69VSeG7pOG7r0Xhu4hESXThu69RScODT+G7r0Xhu5RPSOG7r1VTw5NPSOG7r0Phu5LDjeG7r0TDg09J4buvScON4buCT+G7r0/DgcOd4buvTeG6oOG7r0nhu4BV4buvVOG7qkThu69Sw5rDgU/hu69VU+G7jk9Ic+G7r1Xhu7Dhu69Fw5Lhu69Ew5Lhu69Dw43hu4JP4buvUUnDgFHhu69M4buIUeG7r1VJ4buiw4104buvScON4buCw5rhu69Sw5rDg+G7r0Xhu4Thu69F4bqmw5rhu69VU8OBT0nhu69Dw4PDk+G7r1fhu4Lhu69P4buGT+G7r1XDg09I4buvVeG7qOG7r1Xhu6jhu6BPSOG7r0TFqMOB4buvIMODT0h04buvQ8ODw5Phu69X4buC4buvVOG7rOG7r03Egk9J4buvReG6osOT4buvxJDDmsOd4buvT0nhuqZV4buvRcOZT0jhu69ExajDgeG7ryDDg09I4buvXeG7lE9I4buvVMODT+G7r+G7jcON4buCVeG7r+G6p8OBTnThu69Exq9PSOG7r09J4buo4buvQ8ODw5Phu69X4buC4buvT0lWT0jhu69VSeG6oE9J4buvUsOaw4Phu69V4buSVeG7r0XhurpR4buvRcSC4buvReG6olXhu69F4buo4bueROG7r1VTw5NPSOG7r1TDmuG7klXhu69Sw5rDgOG7r1VT4buKT0nhu69N4buIREnhu69U4buudOG7r0jDjcOZUeG7r0XhuqZV4buvT+G7qOG7nEThu69XVk9I4buvQ+G7qOG7nEThu69VU+G6vk/hu69Ew5NP4buvReG7qOG7ok9I4buvSeG7lMON4buvT0nhuqhRdOG7r1XhuqZV4buvRMOD4buvV+G7iuG7r1Thu6zhu69PSEnDjeG7glHhu6/EkOG6pE/hu69Iw43huqDDmnThu69P4buo4bucROG7r07huqJPSXThu6/EkOG6pE/hu69EScWodOG7r0Thu5BPSOG7r0PhurZPSHThu69X4bquT+G7r07DjU9J4buvRMWow4Hhu69O4buUVeG7r+G6p0nhuqDhu69P4buo4bucROG7r0TFqMOB4buvxJDhuqRPdOG7r8SQw5Phu6/EkOG6pE904buvV+G7iuG7r8SQ4bqkT8O64bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7reG7r1RVw51Nw4nhu53hu61Vw4lZVS3DgU3DjUhPcuG7r1PDjUhJVXPhu63FqeG7p1RVU8OTT0jFqeG6p0jDmsOdRk/hu6/DrVPDjeG7r8OtSeG7qkThu6/hu6cvVFVTw5NPSMWp4bunL1HFqeG7p1Hhu69ETcOBVFThu53hu61RW8OTxJDDneG7rcWp4bunw4lOxalb4bqgw43hu6/DvXLhu6/huqXhu5RV4buvVOG7kuG7r0jDjcODw43hu69RScOAUeG7r0Thuq5P4buvQ8ODT+G7r1VT4buo4bucROG7r07hurBVdeG7py/DiU7FqeG7py9Rxak=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]