Từ ngày 28-30/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8-11 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/hu6s7Ilbhu6vhurtWaTLDrFYwe+G6p1VW4buPxKnhuq3huqFW4bqt4buJw6NWIj3huqlWIuG6q1bDouG6oyZW4bqtOuG6reG6oVbDtCbhu5FWaT1WXTrhuq3huqFW4bqhw6MkVuG7jyVWw61t4bq/4bqt4bqhVuG6p+G7i8Opw6PFqC/huqNYxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G6ojE9IOG7rsavw4xvVuG6reG6oSXhu5FWWUAtw51XL1hVVsOi4bqj4buLVuG7j8OzIlbhu6s7Ilbhu6vhurtW4buPJVbhu6s7IlbDjGnhu4vhuq3huqFW4bur4bq7Vmkyw6xWMHvhuqdVViLhuqtW4bqt4bq/w6NWaTLDrFbhuqMqw6NUVuG6reG6o8OjOcOsVjDhurtWw6zhuqM8Z1bhuq3huqM8w6xWZ+G6o+G6vVZdw6M34bqtVsOsb1ZALVhYVjDhurtW4buxVVbDouG6o+G7i1bhu4/DsyJW4buPxKnhuq3huqFW4bqt4buJw6NW4burOyJW4bur4bq7VmfhuqPhur1WXcOjN+G6rVbhu7QtQFYw4bq7VuG7sVVW4buPxKnhuq3huqFW4bqt4buJw6NWIj3huqlWIuG6q1bhuq3hur/Do1YgbeG7gcOjVsOdVjDhurtW4buxw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8Wow6PhuqfhuqFWIuG6pT3DrcOt4bui4buuIMOs4bqj4buL4bqnXVbDo+G7sTHhuq3DrDFp4buuVsOtw6zhu5HhuqUx4bui4buuw7XDoyDDrOG6o1NW4bu2WVdnw7RUVuG6ozHDo+G6oeG6o8OsU1bDneG7siNnw7RU4buuVsOtaSLhu6Lhu64vLyIg4bqtw5pdPeG6qcOs4bqjPeG6reG6o+G6o+G6qT3DmuG7j+G6rS8gMcOtw6LDrOG6qWcv4bqtMcO1w60vWcOdV+G7si9ZV+G7tCDhu7ZXQOG7tOG7slkjw6zhu7RAI+G7suG6peG7si3DrMOsw7Thu4/huq0taTHDrC0gPeG6p8Oa4bq1ZzHhuqHhu65WPeG6pcOs4bui4buu4burOyJW4bur4bq7Vmkyw6xWMHvhuqdVVuG7j8Sp4bqt4bqhVuG6reG7icOjViI94bqpViLhuqtWw6LhuqMmVuG6rTrhuq3huqFWw7Qm4buRVmk9Vl064bqt4bqhVuG6ocOjJFbhu48lVsOtbeG6v+G6reG6oVbhuqfhu4vDqcOj4buuVsO1w6Mgw6zhuqPhu6Lhu67hu7ZZV+G7rlbhuqMxw6PhuqHhuqPDrOG7ouG7rsOd4buyI+G7rlYvxq/FqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7sT1nw6zDo+G6qeG6reG7rsav4burOuG6reG6oVbhuqHDoyRWZ+G6o2tWw6xpO+G6reG6oVYwbeG7h+G6reG6oVbhuqU24bqtVjDhurfhuq3huqNWw4wlVsOUxKk9VuG7jyVWw4wlVuG7seG6o+G6r1bhuqzhuqPEqVVWw7Q/VsOUJVbhuqLhurlVVuG6o+G7i+G7kTnhuq1Ww4xpKuG6p1bDjDzhu4tVVsOs4bq34bqt4bqjVuG7kDbhuq1W4burJMOjVsOsaeG6qeG6reG6oVbhuq3huqEl4buRVlnhu7IvWMOaVuG7pOG7oeG6reG6o1NWw4zDjMOU4buO4bqsVmfhuqMkw6zhu6bFqC9nxq/FqCDDo+G7j1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu64gMcOsPcOj4bqlw61fX8Ot4buL4bqn4bqnPWnhu5FWIuG6p8OtLSAxw60i4buuxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OM4bqjMeG6qVbDjGnhu4vhuq3huqFWw6wp4bqnVuG7rcOzVl0k4bqpVsOC4bqjxINWw6xt4buD4bqt4bqhVsOM4bqja+G7kVbhu4864bqtVkjhu4vDqSJW4bqhw6M9VVbDrSThuq3huqFWw63hu4HhuqdWWUAvWFVWw6LhuqNl4bqt4bqhVsOi4bqjxINW4bqlKuG6reG6o1bDrMOjN2dWw6xqIlYm4bqt4bqjVuG6o23hu4Xhuq3huqFWMDfhuq1W4bqn4bq7w6xWw63DqVbhuq3hur/Do1bDouG6oyQiVuG7hVbhuqw94bqnVsOMaeG7i+G6reG6oVbhu6vhurvDmlbhu47hurHhuq3huqNW4burOyJW4bur4bq7VjA/ViLhuqtW4bqhw6PhuqtW4buvZeG6reG6oVbhu6s7Ilbhuqcq4bqt4bqjViI8Z1bhu7Yt4bu4VVbhuqHDo3vDrFYiPGdWIy1YV1VWXcOjYeG6rVYw4bq74bqt4bqhVuG6pyrhuq3huqPDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavw4xp4bqp4bqt4bqhVsOtJOG6reG6oVZZQC9YVVbDouG6o2Xhuq3huqFWw6LhuqPEg1bhuqUq4bqt4bqjVsOsw6M3Z1bDrGoiVibhuq3huqNW4bqjbeG7heG6reG6oVYwN+G6rVbhuqfhurvDrFbDrcOpVuG6reG6v8OjVsOi4bqjJCJW4buFVuG6rD3huqdWw4xp4buL4bqt4bqhVuG7q+G6u8OaVuG6oMOj4bqrVuG7r2Xhuq3huqFW4burOyJWw6xp4bqp4bqt4bqhVjA8w6xW4bqlw6M44bqtVuG6pyrhuq3huqNWIjxnVsOdVVbhu4/EqeG6reG6oVbhu48x4bqtVl3Do2Hhuq1WIjxnVuG7si3hu7RVVuG6ocOje8OsViI8Z1bhu7Yt4bu4w5pW4burOyJW4bur4bq7VuG7jyVW4burOyJWw4xp4buL4bqt4bqhVuG7q+G6u1bDrGnhu4fDo1ZpMsOsVjB74bqnVVYi4bqrVuG6reG6v8OjVmkyw6xW4bqjKsOjw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OMaeG6qeG6reG6oVYw4buDw6xWw6LhuqNl4bqt4bqhVsOi4bqjxINW4bqlKuG6reG6o1bhuq0l4buRVVbhuq3huqPDoznDrFYw4bq7VsOs4bqjPGdW4bqt4bqjPMOsVuG7hVbhu6s7Ilbhu6vhurtW4buPJVbhu6s7IlbDjGnhu4vhuq3huqFW4bur4bq7VmfhuqPhur1WXcOjN+G6rVbDrG9WQC1YWFYw4bq7VuG7sVVWw6LhuqPhu4tW4buPw7MiVuG7j8Sp4bqt4bqhVuG6reG7icOjVuG7qzsiVuG7q+G6u1Zn4bqj4bq9Vl3Dozfhuq1W4bu0LUBWMOG6u1bhu7FVVuG7j8Sp4bqt4bqhVuG6reG7icOjViI94bqpViLhuqtW4bqt4bq/w6NWIG3hu4HDo1bDnVYw4bq7VuG7sVRWw6LhuqPhu4tW4buPw7MiVsOsb1ZI4buLJuG6reG6oVbhu6vhuq/huq3huqNWMDfhuq1Ww4zhuqNvPVbDjOG6o8OjNuG6rS3huqLhu4s3VsOsaeG7h8OjVmkyw6xVVuG6reG6o8OjOcOsVjDhurtWw6zhuqM8Z1bhuq3huqM8w6xWZ+G6o+G6vVZdw6M34bqtVljDnS1Y4bu0VjDhurtW4buxw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G6rOG6oSXhu5FW4buPJVYwNuG6p1ZZQC9YVVbDouG6o+G7i1bhu4/DsyJWw6xvVuG6oiVWw4zhurPhuq3huqNWMDfhuq1W4bur4bqv4bqt4bqjVuG7r+G6seG6reG6o1Yi4bqrVuG6p209VVbhuqdtPVZpJeG6qVVWImoiVl3hurtWIuG6q1bhuqdtPVbhu49vPVVW4bqnbT1Ww6zhuqlW4buPJVYgZeG6reG6oVRWw6xp4bqp4bqt4bqhVuG6p209ViBl4bqt4bqhViLhuqtWw6LhuqMmVuG6rTrhuq3huqFWw7Qm4buRVmk9VuG6pcOpIlVWw60yw6xW4buPJVbhuqHDo+G6q1bhuqHDo3vDrFbhuqcq4bqt4bqjw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OMb1bhuq3huqEl4buRVllALcOdVy9YVVbDouG6o+G7i1bhu4/DsyJW4burOyJW4bur4bq7VuG7jyVW4burOyJWw4xp4buL4bqt4bqhVuG7q+G6u1bDrGnhu4fDo1ZpMsOsVjB74bqnVVYi4bqrVuG6reG6v8OjVmkyw6xW4bqjKsOjw5pW4buOxKnhuq3huqFW4bqt4buJw6NWIj3huqlWIuG6q1bDouG6oyZW4bqtOuG6reG6oVbDtCbhu5FWaT1WXTrhuq3huqFW4bqhw6MkVuG7jyVWw61t4bq/4bqt4bqhVuG6p+G7i8Opw6PDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavw4xpNuG6rVZdw6Nh4bqtVVbDouG6o+G7i1bhu4/DsyJW4burOyJW4burw6Nh4bqtVuG7r2Xhuq3huqFW4bukXT3huqlW4bqh4bq54bqnVuG7j8Sp4bqt4bqhVl3Do2Hhuq1W4bqi4bqpJeG6reG6oVbDjT3hu6ZW4bqhw6PhuqtW4buvZeG6reG6oVbhu6s7Ilbhuqcq4bqt4bqjViI8Z1bhu7hVVuG6ocOje8OsViI8Z1YjLVhXVVbDreG6q+G6reG6oVZdw6Nh4bqtViI94bqpVuG7si3hu7bhuqdVVl3Do2Hhuq1WMOG6u+G6reG6oVbhuqcq4bqt4bqjVFbhu4/hurHhuq3huqNW4burOyJW4bur4bq7VVbDouG6o+G7i1bhu4/DsyJW4bqhw6Phu409VuG7q8OjYeG6rVbhu69l4bqt4bqhVVbhu4/EqeG6reG6oVZdw6Nh4bqtVsOsb1ZI4buLJuG6reG6oVbDjGnhurFWMDfhuq1W4buxJVbhuqY94buLVuG7jyVW4buPxKnhuq3huqFWXcOjYeG6rVZn4bqjxIM9VsOMKeG7kVbDouG6o+G7i1bhu4/DsyJW4bqsPeG6p1bhu6vDo2Hhuq1W4buvZeG6reG6oVbhu6RdPeG6qVbhuqHhurnhuqdWIiZW4buPxKnhuq3huqFWXcOjYeG6rVZn4bqjxIM9VsOMKeG7kVbDjGlt4buH4bqt4bqhVsONPeG7plbhuqHDo+G6q1bhu69l4bqt4bqhVuG7qzsiVuG6pyrhuq3huqNWIjxnVuG7ti3hu7hVVuG6ocOje8OsViI8Z1ZALSNUVl3Do2Hhuq1WMOG6u+G6reG6oVbhuqcq4bqt4bqjw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G7juG6seG6reG6o1bhu6s7Ilbhu6vhurtWw63huqvhuq3huqFWXcOjYeG6rVYiPeG6qVZZLcOdVeG7tOG6p1RWw6LhuqPhu4tW4buPw7MiVuG6ocOj4buNPVbhu6vDo2Hhuq1W4buvZeG6reG6oVbhu48lVuG7j8Sp4bqt4bqhVl3Do2Hhuq1Ww6xvVuG7q+G6r+G6reG6o1bhu6/hurHhuq3huqNWMDfhuq1W4buxJVbhuqY94buLVsOt4bqr4bqt4bqhVl3Do2Hhuq1WIj3huqlW4buyLeG7tuG6p1RW4buPxKnhuq3huqFWXcOjYeG6rVbDrG9WSOG7iybhuq3huqFWw4xp4bqxVjA34bqtVkjhu4sm4bqt4bqhVuG6rOG6oT/Do1bDreG6q+G6reG6oVZdw6Nh4bqtViI94bqpVsOdLeG7tOG6p8OaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/hu7Em4bqt4bqjVl0k4bqpViI8Z1Yw4bq7Vmlrw6NWaeG6qVbDrOG6o8OjNuG6rVbDrD3Do1Yg4bqpVuG6ocOj4bqrVuG6pyrhuq3huqNWw6xpNuG6rVZdw6Nh4bqtU1YiPGdWWcOaVsOM4bqpJeG6rVZd4bq7VsOsJeG7i1bDrOG6o+G7i+G7kTjhuq1W4buPJVYiJCJW4bqj4bqpKsOsVjDhurvhuq3huqFWw6LhuqMkIlbDrCrDo1YiJCJW4buPxKnhuq3huqFWXcOjYeG6rVbDrGk24bqtVjA44buLViLhuqtW4bqt4bqh4buL4buRViLhur9WIj3huqlWIuG6o+G6seG7i1bDrCQiVjDhurvhuq3huqFWIms9VuG6ocOj4bqrVuG6pyrhuq3huqNVVsOt4bqr4bqt4bqhVuG6peG7geG6rcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/DjOG6o+G7h8OjVsOsw6M3w6xWIiQiVsOi4bqj4buLVuG7j8OzIlbhuq3huqEl4buRVuG7jyVWMDbhuqdWWUAvWFNWR+G6o8SDPVbDjCnhu5FW4burOyJW4bur4bq7VsOi4bqjZeG6reG6oVbhuqdtPVVWw6xpbT1WIuG6o8OjOOG7i1bhuqHDoybhuqdW4bqnKeG7kVbhuqPDsuG6reG6oVbhuq074bqt4bqhw5pW4bqgw6PhuqtW4bqt4bqjM8OaVsOMaeG7h8OjVmkyw6xWMHvhuqdVViLhuqtW4bqt4bq/w6NWaTLDrFbhuqMqw6PDmlbhuqzhuqPDoznDrFYw4bq7VsOs4bqjPGdW4bqt4bqjPMOsVkAtWFhWMOG6u1bhu7FVViLhuqtW4bqt4bq/w6NWIG3hu4HDo1bhu7JWMOG6u1bhu7HDmlbhuqzhuqPDoznDrFYw4bq7ViI94bqpVuG6reG6ozzDrFZY4bu2LVgjVjDhurtW4buxVVYi4bqrVuG6reG6v8OjVsOsaTbhuq1WWVdWMOG6u1bhu7HDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavR+G6o8SDPVbhu69l4bqt4bqhVuG7qzsiVuG7q+G6u1bDouG6o2Xhuq3huqFW4bqnbT1VVsOsaW09ViLhuqPDozjhu4tW4bqhw6Mm4bqnVuG6pynhu5FWw6xp4buHw6NW4bqtO+G6reG6ocOaVuG6oMOj4bqrVuG7r2Xhuq3huqFW4burOyJWIjxnVsOdLeG7ssOaVsOMaeG7h8OjVmkyw6xWMHvhuqdVViLhuqtW4bqt4bq/w6NWaTLDrFbhuqMqw6PDmlbhuqzhuqPDoznDrFYw4bq7VsOs4bqjPGdW4bqt4bqjPMOsVkAtWFhWMOG6u1bhu7FVVuG7j8Sp4bqt4bqhVuG6reG7icOjVuG7ti0jVjDhurtW4buxVVbhu4/EqeG6reG6oVbhuq3hu4nDo1YiPeG6qVYi4bqrVuG6reG6v8OjViBt4buBw6NW4buyVjDhurtW4buxw5pW4bqs4bqjw6M5w6xWMOG6u1YiPeG6qVbhuq3huqM8w6xWWOG7ti1YI1Yw4bq7VuG7sVVW4buPxKnhuq3huqFW4bqt4buJw6NWIj3huqlWIuG6q1bhuq3hur/Do1YgbeG7gcOjVljhu7RWMOG6u1bhu7HDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsavw4zhuqNrVjBlVuG6oiVW4bqs4bq7w6NWw6LhuqNl4bqt4bqhVuG6p209VVbDrGltPVYi4bqjw6M44buLVuG6ocOjJuG6p1bhuqcp4buRVsOsaeG7h8OjVuG6rTvhuq3huqHDmlbhuqDDo+G6q1bhu69l4bqt4bqhVuG7qzsiViI8Z1bDncOaVsOMaeG7h8OjVmkyw6xWMHvhuqfDmlbhuqzhuqPDoznDrFYw4bq7VsOs4bqjPGdW4bqt4bqjPMOsViMtWFhWMOG6u1bhu7HDmlbhuqzhuqPDoznDrFYw4bq7ViI94bqpVuG6reG6ozzDrFZY4bu4LVgjVjDhurtW4buxw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G7sSQiVsOs4bq34bqt4bqjVsOsb1bDjOG6oz3huq3huqNW4bqi4bqrPVYwN+G6rVbDjOG6o289VsOM4bqjw6M24bqtVi1W4bqi4buLN1Zn4bqjxIM9VuG7qzsiViLhuqtW4bqnbT1W4buPJcOjVuG6reG6v8OjVFZn4bqjxIM9VuG6rD3huqdWIuG6q1bhuqdtPVVW4bqnbT1WaSXhuqlVViJqIlZd4bq7ViLhuqtW4bqnbT1W4buPbz1VVuG6p209VsOs4bqpw5pW4bqgw6PhuqtW4burOyJWMDfhuq1Ww4wp4buRVuG7qzsiViI8Z1bDnS3hu7LDmlbDjGnhu4fDo1ZpMsOsVVZn4bqjxIM9VuG7qzsiVsOsaeG7h8OjVmkyw6xWMHvhuqfDmlbhuqzhuqPDoznDrFYw4bq7VsOs4bqjPGdW4bqt4bqjPMOsU1Zn4bqjxIM9VuG7qzsiViMtWFlWMOG6u1bhu7FVVmfhuqPEgz1W4bqsPeG6p1ZYw50tWOG7tlYw4bq7VuG7scOaVuG6rOG6o8OjOcOsVjDhurtWIj3huqlW4bqt4bqjPMOsVljhu7YtWCNWMOG6u1bhu7HDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4buxJCJWw6zhurfhuq3huqNVVsOs4bqjJeG6reG6o1Zn4bqjw6lWw6xvVuG7ryVW4bqsKOG6reG6oVYwN+G6rVbhu6vhuq/huq3huqNWw4zhuqPhu4t74bqtVkfhuqPEgz1W4burOyJW4bqt4bqjw6M44buLVuG6pynhu5FVViLhuqtW4bqnbT1VVuG6p209Vmkl4bqpVVYiaiJWXeG6u1Yi4bqrVuG6p209VuG7j289VVbhuqdtPVbDrOG6qVRWZ+G6o8SDPVbhuqw94bqnViLhuqtW4bqnKeG7kVVW4bqt4bqhJeG7kVbhuq074bqt4bqhVVYwNuG6p1Yi4bqrVuG6p209Vmkl4bqpVuG7jyXDo1bhuq3hur/Do1RWw6xp4bqp4bqt4bqhVuG6p209ViBl4bqt4bqhViLhuqtWw6LhuqMmVuG6rTrhuq3huqFWw7Qm4buRVmk9VuG6pcOpIlVWw60yw6xW4buPJVbhuqHDo+G6q1bhuqHDo3vDrFbhuqcq4bqt4bqjw5pW4bqgw6PhuqtW4buvZeG6reG6oVbhu6s7IlYiPGdWw51UVuG7j8Sp4bqt4bqhVuG7jzHhuq1WXcOjYeG6rVYiPGdW4buyLeG7tFVWIuG6q1bhuq3hur/Do1Yi4bqrVuG6ocOj4bqrVuG6ocOje8OsVuG6pyrhuq3huqNWIjxnVuG7ti3hu7jDmlZH4bqjxIM9VuG7qzsiVsOsaeG7h8OjVmkyw6zDmlbhuqzhuqPDoznDrFYw4bq7VsOs4bqjPGdW4bqt4bqjPMOsVmfhuqPEgz1W4burOyJWWEAtWVhWMOG6u1bhu7FVVmfhuqPEgz1W4bqsPeG6p1ZZWS1Z4buyVjDhurtW4buxw5pW4bqs4bqjw6M5w6xWMOG6u1YiPeG6qVbhuq3huqM8w6xWZ+G6o8SDPVbhu6s7IlZZWC1Z4buyVjDhurtW4buxVVZn4bqjxIM9VuG6rD3huqdWWeG7tC1ZQFYw4bq7VuG7sVVWIuG6q1bhuq3hur/Do1bDrGk24bqtVllAVjDhurtW4buxw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr8OC4bqj4buLVuG7j8OzIlbDjCnhu5FW4bqs4bqh4buL4buRNuG6rVbhuq3huqEl4buRVuG6rTvhuq3huqFVViLhuqPDozjhu4tWw6zDqcOjVuG7jyVWMDbhuqdWIuG6q1bhuqdtPVZpJeG6qVbhu48lViBl4bqt4bqhVuG7jyXDo1bhuq3hur/Do8OaVuG6oMOj4bqrVuG7r2Xhuq3huqFW4burOyJWMDfhuq1W4buvZeG6reG6oVYiPGdWWS3DncOaVuG6rOG6o8OjOcOsVjDhurtWw6zhuqM8Z1bhuq3huqM8w6xWw6xvVljhu7YtWCNWMOG6u1bhu7HDmlbhuqzhuqPDoznDrFYw4bq7ViI94bqpVuG6reG6ozzDrFZZ4bu0LVlAVjDhurtW4buxVVYi4bqrVuG6reG6v8OjVsOsaTbhuq1WWUBWMOG6u1bhu7HDmsWoL2fGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bur4bqpIOG7keG7rsav4bqsPeG6p1bhu6vhurtW4bqt4bqhJeG7kVbhuq074bqt4bqhVVYi4bqjw6M44buLVsOsw6nDo1bhu48lVjA24bqnViLhuqtW4bqnbT1WaSXhuqlW4buPJVYgZeG6reG6oVbhu48lw6NW4bqt4bq/w6PDmlbhuqDDo+G6q1bhu69l4bqt4bqhVuG7qzsiVjA34bqtVuG7r2Xhuq3huqFWIjxnVlktw53DmlbhuqzhuqPDoznDrFYw4bq7VsOs4bqjPGdW4bqt4bqjPMOsVllYLVnhu7JWMOG6u1bhu7HDmlbhuqzhuqPDoznDrFYw4bq7ViI94bqpVuG6reG6ozzDrFNW4bqnw6M44bqtVuG7r2Xhuq3huqFWw51YLcOdw51WMOG6u1bhu7FVVuG6p8OjOOG6rVbDjCnhu5FWWSMtw51ZVjDhurtW4buxw5ovw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ8ON4bqp4buLaSIx4buuxq/DjOG6ozHhuqlWw4zDjMOU4buO4bqsL+G7jsOjMcOs4bqtPeG6pyvFqC9nxq/FqC8gw6Phu4/Grw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]