Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản ngày 20/6 cho biết, lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào cuối tuần này sẽ thảo luận về việc mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới tham dự một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt dự kiến diễn ra tại Hàn Quốc vào cuối năm nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSRw4w84buaw4xYw6rhuqjhu6VqecOqduG6qsO0eMOq4buA4bunc+G7lcOqd+G6sOG7p8OqeOG7peG7icOqdmt44bulw6rGocSpecOqPuG6puG7p3LhuqrDqj7hu6dweMOq4bqo4bqu4bunw6rhu6Xhu7XDgsOq4bqo4bulw4nhurZ4w7nDqsah4bureOG7pWQv4bul4buBxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buk4bubw6zhu5fhur3EkeG7pGt4w7nDquG6qOG7pUF4w7nDquG6qOG7j3jDquG7ruG7hHnhu5d5w6rhu5XEkMOsw6pY4bulw7ThuqjDquG7mGp4w6p4w7nhu4nhu4TDquG7h+G6vy9nw6rhu5Xhu6V5w6rhu5nhu6dx4bqo4bqtw6p2a3jhu6XDqsahxKl5w6rhu5Xhu4vhu5XDqnjDieG6ruG7lcOq4bqo4bul4bqq4bqg4buVw6rhu6Thu6dzw4LDquG7peG6oOG7p8Oq4buV4buL4buVw6rhuqThuqrDgeG7lcOqw7nhu6fDrMOqxqBBeMO5w6pYw6x3w6rhu4rDqmLDjDzhu5rDjFhjw6rhu4Dhu4l5w6rhu5XhuqrDgeG7p8Oq4bqo4bqqw7V4w6p44buJ4buEw6rhuqzhu6HDquG6qOG7pWp5w6p24bqqw7R4w6rhu4Byw6rhu4Dhu6dz4buVw6p34bqw4bunw6p44bul4buJw6p2a3jhu6XDqsahxKl5w6o+4bqm4buncuG6qsOqPuG7p3B4w6rhu67hu6d3w6rhu6x5eMO5LeG6qnjDquG6qOG6ruG7p8Oq4bqo4bulw6x3w6rhu5fhurzDqnfhuqDhuqjDquG7peG6oOG7p8OqeMO54bul4bupw6rhuqjhu6XDieG6tnjDucOqxqHhu6t44bulw6rGoW/hu5XDquG7meG7p3PhuqjDquG7l+G6vMOq4buv4buncXjDquG7l+G7p3V4w6rhuqbDrMOq4bqoxKnhu6fDquG7pOG7iXjDqijhuqrDgeG7lcOq4buA4buJecOq4buV4bqqw4Hhu6fDqnhsd8OqeMOs4buE4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkWThu6d3w7nDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6veG7lXfhuqwtw4Lhu6V54bqoeeG6vcOq4bqo4bun4bqoduG7m+G6r+G6vcOMPOG7msOMWMOq4bqo4bulannDqnbhuqrDtHjDquG7gOG7p3Phu5XDqnfhurDhu6fDqnjhu6Xhu4nDqnZreOG7pcOqxqHEqXnDqj7huqbhu6dy4bqqw6o+4buncHjDquG6qOG6ruG7p8Oq4bul4bu1w4LDquG6qOG7pcOJ4bq2eMO5w6rGoeG7q3jhu6XDquG7pcaweOG7pcOqanjhu6XDquG7geG6vcOq4bqs4bqm4buV4bqv4bq9Ly/hu5Xhu5d44bqp4buZw6x54bqo4bulw6x44bul4bulecOs4bqp4buAeC/hu5fhu5vhuqzhu6/huqh5w4IveOG7m+G7huG6rC/hu4HDreG7h+G7hS/hu4FoaOG7l2bhur9o4buF4buF4buBZuG6qOG7gWZp4buBduG7geG6qeG7rcOCw7nhur3DqsOsduG6qOG6r+G6vcOMPOG7msOMWMOq4bqo4bulannDqnbhuqrDtHjDquG7gOG7p3Phu5XDqnfhurDhu6fDqnjhu6Xhu4nDqnZreOG7pcOqxqHEqXnDqj7huqbhu6dy4bqqw6o+4buncHjDquG6qOG6ruG7p8Oq4bul4bu1w4LDquG6qOG7pcOJ4bq2eMO5w6rGoeG7q3jhu6Xhur3DquG7l8Os4bqow6wtw4Lhu6V54bqoeS154bqm4bunw7nhu6d4w6x2LeG6rOG6puG7leG6r+G6veG7peG6qOG6qMOC4bqs4bqlLy/hu5Xhu5d44bund8O54bqp4buA4bun4bub4bqoeMOsd8OCduG6quG6rOG6qeG7gHgv4bqoZ+G7h+G6vy/huqrDgnZ5w6zhu5fhu5vhu5cvesOs4bqod3rhu4Qv4buH4bq/4buBw61f4bq/Z1/hu4fhu4Ev4bqo4bqo4buC4buAeOG7r+G7p3df4buteXjDuV/huqp44bqp4butw4LDueG6vcOqL8SRWOG7peG7icOqdmt44bulw6rGocSpecOqPuG6puG7p3LhuqrDqj7hu6dweMOq4buu4bund8Oq4buseXjDuS3huqp4w6rhuqbhurDhu6fDqsaheeG7iXjDquG6qOG7ieG6qsOq4buv4bul4bunw6rhuqjhuq7hu6fDqsO5w6zDquG7ruG7pcOs4bqsw6x4w6rhuqjhu6XhuqrhuqDhu5XDquG7gEN4w7nDqiHhuqbhu6d3eeG6puG7hOG7m8Oq4buVxJDDrMOqWMO5w6zDqnjDueG7ieG7hMOq4buH4buFL+G7hS/hu4fhur/hu4HDreG6qcOqYkp44bul4bqlw6rDjMOaIS8+Pjg2WGNkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRPuG7peG7m3nDquG7ruG7hHnhu5d54bqtw6rhuqjEqeG7p8Oq4buk4bqg4bunw6p4w7nhu6Xhu6nDquG7lOG7j8OCw6rhu5XDrHnDqsOMPOG7msOMWMOq4buv4budecOq4buX4buJ4bunw6rhu4fDqnjDueG7ieG7hMOq4buZbeG6qMOqxqHDteG6qsOq4bqo4bq6w6p4w7nhu4nhu4TDquG7h+G7hy9nw6rhuqjEqeG7p8Oq4buYw6x4w7nhu6954buvw6piPuG7peG7i+G7p8OqVsOseGPhuq3DqnZreOG7pcOqxqHEqXnDquG7geG6v8OqeMOJ4bqu4buVw6rhuqjhu6Xhu4l44bulw6rhu4Dhu6dweMOqw4w84buaw4xYw6rhuqzhu6HDquG6qOG7pWp5w6p24bqqw7R4w6rhu4Byw6rhu4Dhu494w6rGoXLDqnfhurDhu6fDqnjhu6Xhu4nDqnZreOG7pcOqxqHEqXnDquG7ruG7p3fDquG7rHl4w7kt4bqqeMOq4bqo4bqu4bunw6rhuqjhu6XDrHfDquG7l+G6vMOq4bul4bqg4bunw6p4w7nhu6Xhu6nDquG6qOG7pcOJ4bq2eMO5w6rGoeG7q3jhu6XDqsahb+G7lcOq4buZ4bunc+G6qMOqw7nhu6fhur7DrMOq4buk4buJeMOqKOG6qsOB4buVw6rhu4Dhu4nDqsOMPOG7msOMWOG6rcOq4buX4bq8w6rhu6/hu6dxeMOq4buX4bundXjDquG6psOsw6rhuqjhurrDqnjDueG7ieG7hMOq4buHZi3hu4dnL+G7geG7gcOq4bqoxKnhu6fDquG6qOG7peG7iXjhu6XDqsOC4bulw4HDquG7lWp4w7nDquG7mOG6quG6rMOseMOqeG53w6rhurLDqsagQXjDucOqWMOsd8Oq4buk4buJeMOqKOG6qsOB4buV4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3Ekcag4bqgeMO5w6rhuqjhu6Xhu4vhu6fDquG6qOG6pnB4w6rhu5fDieG6sHjDucOqeOG7pcOJw6p24buJw6rGoXTDqnhw4bqqw6rhu5nDtOG6qMOqeOG7peG6vnjDucOqeMODw6p24bq84buVw6rhu5XEkMOsw6rDjDzhu5rDjFjDqnjhu6Vud8OqxqHDvXjDucOq4buAw6zhu6fDquG6qOG6puG7s8Oq4bqo4bqmeXjDucOq4buA4bunc+G7lcOqw7nhu6dq4bunw6rhuqThuqrhu4Rx4bqow6rhu4Dhu494w6rGoXLDquG7pcSp4bqow6p44bul4buNeMOqPuG6puG7p3LhuqrDqj7hu6dweMOq4bqo4bqmeXjDucOq4buZw4Hhu6fDquG7lWp44bulw6rGoeG7iXfDqsOC4bul4buLeMOqw4Lhu6Xhu6fDquG7pcSp4bqow6p44bul4buNeMOq4bulw73DrMOqw7nhu6fhur7DrMOqV8ONw6rhu4Dhu4nDqj7huqbhu6dy4bqqw6o+4buncHjDquG6psSC4bunw6rhu4Dhu4l5w6rhu5lxw6rhuqht4buV4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkT7hu6Xhu5t5w6rhuqjhu6VBeMO5w6rhuqjhu6d4w6rhu5XEkMOsw6rhu67hu4R54buXeeG6rcOqdmt44bulw6rGocSpecOq4buV4buL4buVw6p4w4nhuq7hu5XDqsOMPOG7msOMWMOqxqFrw6rhu4Lhu5t3w6rhu4Lhu53huqjDquG6vXfhuqDhuqjDquG7leG7i+G7leG7pcOq4bqo4bulw7R4w6rhuqjhuqbhu7V4w7nhur3DquG7gHLDquG7leG7i+G7leG7pcOqxqHDicOsw6rhuqbDrMOqduG6sOG7p8Oqd+G6sOG7p8Oq4buXecOqdnnDqnjDucSp4bunw6p4ceG6qsOqQXjDucOq4buu4bund8Oq4buseXjDuS3huqp4w6rhuqjhurrDquG7leG7pcOB4bunw6p24bqw4bunw6p34bqw4bunw6rhuqzhu6HDqnbhu4l3w6pqeOG7pcOq4bulw4nhurJ4w7nDquG6qOG6ruG7p8Oq4bqq4buEw6rhuqjFqXjDquG7lcSQw6zDqsOMPOG7msOMWOG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJHhu6ThuqDhu6fDqnjDueG7peG7qcOq4bqo4bulw4nhurZ4w7nDqsah4bureOG7pcOqxqFv4buVw6rhu5nhu6dz4bqow6rhuqzhu6HDqsahw4nhurbhu5XDquG6qOG6osOq4buV4bul4bq44buVw6p44bul4buNeMOq4buX4bupw4LDquG7r0nDqnjhu6dzd8Oq4buD4bq/w6p4bHfDquG6qOG7peG7p3HhuqjDqnbDtMOCw6rhuqThuqrDrHjDquG7pXPDqsahw4Hhu6fDquG6qOG7pXnEqeG7p8Oqw7nhu6fhur7DrMOq4buk4buJeMOqKOG6qsOB4buVw6rhu4Dhu4nDqsOMPOG7msOMWOG6qS/huqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcOq4bqs4bqo4buEduG7m+G6r+G6veG6qOG7m+G7guG6qC3DrHbhu6fDuXjhuqXDquG6puG7p8O54bul4bqo4bqn4bq9xJFiNuG7p+G7m+G6qHjDrHcrY2Qvw4LEkQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]