(Baothanhhoa.vn) - Lợi dụng khả năng tìm hiểu thông tin các chương trình định cư Canada chưa kỹ càng của khách hàng, các công ty lừa đảo đã lừa tiền của rất nhiều người. Là người có kinh nghiệm tư vấn định cư Canada lâu năm, bà Võ Quốc Thư - Đại diện Công ty ALLY sẽ chia sẻ những hiểu lầm thường gặp khi định cư Canada và sự thật cụ thể, nhằm giúp mọi người có thêm thông tin và tránh bị lừa đảo.
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfSgxW+G7hWbhur9yW8Sp4bq1altiaWvhu4Vb4bqp4bulW+G6qDdrN+G6qzdb4bqpOOG6qVvhuqnhu41r4buDW3F2W8Spxak3W2LDoWxbceG7heG7peG7l2vhu4NbxKnGoWZb4bqrdWvhu4MhL+G7hSIoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phu4RjN+G6q30oxKjGoWZb4bqrdWvhu4Nb4buJ4buFw6Fba+G6oWvhu4NbcWhqW+G7hWbhur9yW3Hhu4Xhu41r4buDW3Fma1vhuqk44bqpW+G6qeG7heG7peG7mWvhu4NbceG7oWhr4buFW2Jpa+G7hVvhuqnhu6Vb4bqoN2s34bqrN1vhuqnhu4Xhu6U3W+G7ieG7s1vhuqk5a+G7g1vhuqnDujdb4buJ4buFOOG6qeG7hVvhu4U5a+G7gz9b4bqpOOG6qVvhuqnhu41r4buDW3F2W8Spxak3W2LDoWxbYsOgW8Spxak3W3Fm4bq9a1vhuqnDujdb4buh4bqzcVtr4buFZuG6vXJba+G7g+G7peG7l2Y6W8SoOVtr4buD4bul4buXZlvhuqltW+G7iWZr4buFW2vhu4Phu4Vmw6pqW3Hhu6Vb4bux4bqza1tiaWvhu4Vb4bqp4bulW+G6qDdrN+G6qzdbxKnhurdyW2vhuqFqP1vhuq05W+G7sMOyW+G7nnLhu4/huqlbUeG7heG7pVstW0JhZlvhuqtmw6prW+G6qOG7jWvhu4NbcXZb4bu1xKjEqFZbcMOpW+G6qeG7hWY3W3BlW2vhu4Xhu6tr4buDW+G7hWbhur9yW8Sp4bq1altx4buF4bul4buXa+G7g1vhu4PEg+G7o1vhu4nhu4VmW2Jpa+G7hVvhuqnhu6Vb4bqoN2s34bqrN1vhu7E5W3DGsFtx4buFw6JxW+G6qXVbceG7heG6vz9ba+G7hcOjalvhu4Nmc+G7o1tqb2Zba+G7g+G7peG7l2Zb4bqpbVtx4buF4bq5altx4buF4buNa+G7g1txZmtb4buxOVtx4buhOGvhu4Vb4bqtaVvEqcWpN1tiw6FsOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94bujRmtxY+G7oVFmccSpY30oIjpbQmZb4bqrclvhu4Vv4bqpW8SpOVtww6lbYuG7pcah4bqpW2Jpa+G7hVvhuqnhu6UhL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShKw7RxW3Dhu49bcGZr4buFW+G7sWbhurlrW+G6qeG7hWxb4buhw6Nr4buDP1vhu4nhu4VmW3Hhu6Hhu5tbceG7hTlr4buFW+G6q3Jb4buFb+G6qVtwZmvhu4Vb4buxOVvhu5tbxKlhZlvEqTlqW+G7sWbDquG6qVtxYWZb4bqoN2s34bqrN1vEqTlbcMOpW2Lhu6XGoeG6qVvhuqnhu4Vna+G7hVvhu6Phu4XDulvhuqnhurPhu6NbceG7hWVb4buvN2vhu4U6W1Hhu6HhurlrW3Hhu4XGsOG6qVtx4bq7P1ti4bq/W+G6qW1bceG7heG6v1tx4buh4bubW3Hhu4U5a+G7hVtx4buF4bul4buXa+G7g1tx4buhc1tr4buF4bq3a1vhuqg3azfhuqs3W3A3clvhu4nhu4VmW3Hhu49xW2vhu4Phu4Vmw6rhu6M/W+G6rWFrW+G6qeG6tWtbceG7hTdqW+G7g2Y3W+G6qeG7heG7peG7mWvhu4NbceG7oWhr4buFW2Jpa+G7hVvhuqnhu6Vb4bqrZsOqa1vhu7Fmw6rhuqlbxKk5aj9bYjjhu6Nb4buna+G7g1tqw7RxW3Dhu49bduG6uXJb4bqp4bq1clvhuqnDujdb4bqp4buF4bul4buZa+G7g1tx4buhaGvhu4Vb4buxOVtrw7Thu6Nb4buFw7VbcOG7mVvhu69ma1vhu6Lhu6BbYuG6v1vhuqjhu4Vna+G7hVvhu6Phu4XDulvhu69jalvhu69kcTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6qDfhu6NxZmxrfSghZmrhu4Nb4bqpxKk3cHDhu7h94bqrceG7hXJq4bqtW2bhuqhja3Fj4buhfVtwcXbEqWPhu7h94butZuG6q3Hhu4UqWzVdXeG7o+G7ryZb4buFY2bhu4Phu4VxKlsyMDDhu6Phu68mfVtw4buh4bqp4bu4fS8v4bqp4bqrazrhuq03bHHhu4U3a+G7heG7hWw3OuG7sWsv4bqrY3Dhu4lxbOG7oy9rY+G7rXAvIDAxXS8iNjLhuqszIjYxMV0gcTAgMzbEqTAtIuG6rTHhu7Hhu4U64buL4buj4buDfVs3xKlx4bu4fTFb4buFZuG6v3JbxKnhurVqW2Jpa+G7hVvhuqnhu6Vb4bqoN2s34bqrN1vhuqk44bqpW+G6qeG7jWvhu4NbcXZbxKnFqTdbYsOhbFtx4buF4bul4buXa+G7g1vEqcahZlvhuqt1a+G7g31b4butZuG6q3Hhu4Xhu7h9NV1dfVvhu4VjZuG7g+G7hXHhu7h9MjAwfVsvKCFmKOG6qnJb4buFb+G6qVtwZmvhu4Vb4bqp4bq1a1tx4buFN2pb4buDZjdb4bqp4buF4bul4buZa+G7g1tx4buhaGvhu4VbYmlr4buFW+G6qeG7pVvhuqtmw6prW3E3dltr4buD4buF4bq9W2Lhur9b4buvZmtb4bui4bugWyEvZighL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o0ZrcWPhu6FRZnHEqWN9KCA6W+G6qOG7hcOtW+G6qeG6tWtb4bqpbVvhu6xs4buh4buJW+G7omPhu6FqZnFbxKk5W2Lhu6XGoeG6qVtiaWvhu4Vb4bqp4bulIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buEZsOqa1trN3Y/W2vhu4Vm4bq9cltr4buD4bul4buXZlvEqeG6tWpbceG7peG7m2vhu4Nb4buhw6Nr4buDW+G6qeG7hcOtW+G6qeG6tWtb4bqpbVvhu4Nm4bqzdlvhu6xs4buh4buJW+G7omPhu6FqZnFbcMOpW+G6qeG7hWxb4buFb1vhuqnhu5lb4buFw7RmW2Jpa+G7hVvhuqnhu6VbcWFmW+G6qDdrN+G6qzc6W0Jm4bq9cltrOXZbYnNr4buDW2vhu4Xhu6Vr4buDW+G6qeG7heG7pTdbYsO6P1vhu7FoW+G7rGzhu6Hhu4lb4buiY+G7oWpmcVvhuqnhu4XDrVvEqTlb4oCcceG6s2pb4buxZFtx4buF4buNa+G7g1vhu4U5a+G7heKAnVti4bq/W+G6rWFrW+G6qW1bceG7heG6v1vhu69ma1tx4buFZVvhu6Lhu6A6W0Lhur9bYmlr4buFW+G6qeG7pVvhuqg3azfhuqs3W3Hhu4U5a+G7hVvhuqnhu41r4buDW+G7n3I3W+G6q2bDqmtbcTd2W2vhu4Phu4Xhur0/W+G6rWFrW+G6qeG6tWtbceG7heG7jWvhu4Nb4bufcjdbasO0cVtx4buhbGvhu4Nb4buFN2Zb4bqp4buF4bul4buZa+G7g1tx4buhaGvhu4Vba+G7heG7pVtwN3IqIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oIeG6rSjhuqjhu4Xhu6Xhu5lr4buDW3Hhu6Foa+G7hVtD4buv4buj4buhY3BwW0NrceG7oXYqIS/huq0oW0Lhurd2W8SpOVvhuqnhu4Xhu6Xhu5lr4buDW3Hhu6Foa+G7hVtr4buFw6Lhu6Nb4bqp4bulW3Dhu6lb4bqrdWvhu4Nb4buFw6pbceG7heG7j2vhu4Nb4bqp4buF4bqzaltiZuG6v2pbYmlr4buFW+G6qeG7pVti4bq/W+G7n3LDoWtbxKl3W2Lhu5lrW+G7p2vhu4NbcXJ24bq/a1tx4buF4bul4buXa+G7g1tx4buhc1txYWZb4bqoN2s34bqrNzpb4bqoOOG6qVvhu6dr4buDW+G7sWbhurlrW3DDqVvhuqlya+G7g1vhuqnhurPhu6Nb4bqpOOG6qVtx4buF4buNa+G7g1txZmtba+G7heG7pSpb4buJZmvhu4Vba+G7g+G7hWbDqmo/W+G7hW/huqlb4bux4bqzaz9b4buJ4buFw6Fba+G6oWvhu4Nba+G7g+G7jWtba+G7g+G7qz86OjpbYuG6v1ti4bulxqHhuqlb4bqp4buF4bqzaltiZuG6v2o6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oIeG6rSjhuqjhu4Xhu6Xhu5lr4buDW3Hhu6Foa+G7hVti4bq9W+G6qeG7qVtxw61r4buFW+G6rTdr4buDWyzhu6Lhu6Fs4buxZmvhuqlmN8SpW0tsamZrY2Nb4bui4buhbOG7g+G7oTdqLiohL+G6rShbxKg5W+G6qeG7heG7peG7mWvhu4NbceG7oWhr4buFW+G6qeG7hWxb4buj4buFZOG7o1vhuqk44bqpW3HDrWvhu4Vb4bqtN2vhu4Nb4bqoN2s34bqrN1ti4bq9W+G6qeG7qVvhuqk4W2vhu4XhurdrW2JhcVt24bq5clvhuqnhurVyW2vhu4XhurNxW2Jpa+G7hVvhuqnDujdb4buFbz9bccWpW2JtW+G7p2vhu4Nb4buxZuG6uWtb4bqpbVtx4buF4bq/W3Hhu6Hhu5tbceG7hTlr4buFW3Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW3Hhu6FzW2vhu4XhurdrW2Lhur9bxKk5alvhu7Fmw6rhuqlb4buxOVtiaWvhu4Vb4bqp4bulW8Sp4bq3clvhuqs5ZltxYWZbccOta+G7hVvhuq03a+G7g1tibTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhuqg44bqpW+G6qeG7jWvhu4NbcXZbxKnFqTdbYsOhbFtww6lbceG7pVvhu7HhurNrW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4buhw7Jb4buhOWvhu4M/W3Hhu4XDompb4bqp4buFZ1vhuqlua1vhuqk3alvhu4nhurtxW+G6qeG7hcOtW+G6qeG6tWtb4bqpbVvhu6xs4buh4buJW+G7omPhu6FqZnFbxKk5W3Hhu4U5a+G7hVtx4buF4bul4buXa+G7g1tx4buhc1tr4buF4bq3a1vhuqg3azfhuqs3W2o5W+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqp4bq1a1t24bq5clvhuqnhurVyW+G7g2hb4buJ4buFOOG6qTpb4buI4buFZuG6u2tb4bqp4buFbFvhu6HhurNxW2vhu4Vm4bq9cltr4buD4bul4buXZltwN3Jb4buJ4buFZltwN2vhu4Nb4bqoN2s34bqrN1vEqTlqW+G7sWbDquG6qVti4bulxqHhuqlbIlstWyBba+G6oWo/W+G7sWZwN1vhu6xs4buh4buJW+G7omPhu6FqZnFb4buF4bq7cVvhu4Vha1vhu7E5W+G7o+G7hcOhZlvhu7Hhur1ba+G7peG7leG6qTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShL4buD4bulxqHhuqlbxKlhZj9b4bqpOOG6qVvhuqnhu41r4buDW3F2W3J2W3Fna1tww6lbceG7pVvhu7HhurNrW8Spw7RbceG7oWhr4buFW2Jpa+G7hVvhuqnhu6Vb4bqoN2s34bqrN1tx4buF4buNa+G7g1vhu59yN1siW3Hhu6Fsa+G7g1sgW+G6qeG7heG7peG7mWvhu4NbceG7oWhr4buFW2vhurlyW3Hhu6HhurlrW+G6qTjhuqnhu4Vb4bqp4buFZltxZuG6u3E6W0LDtWvhu4NbceG7heG7l2Y/W+G7hW9bcMOpW+G7heG7k1tx4buhxqFb4bqtYWtbceG7oWxr4buDW3HFqWvhu4Nb4bqt4bul4buV4bqpW2vhu4Xhu6UqW2vDtOG7o1vhu4XDtVtw4buZP1vhu6Phu4XDs2vhu4Nb4bux4bqzaz9b4buvZmtb4buDZuG6s3Zb4busbOG7oeG7iVvhu6Jj4buhamZxP1twN2vhu4Nb4bqoN2s34bqrN1vhuqnhu4VsW2LhurtrW+G7ieG7hWZb4buvZmtbceG7hWVb4bui4bugW3Hhu4U5a+G7hVvhuqnhu41r4buDOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqoN+G7o3FmbGt9KCFmauG7g1vhuqnEqTdwcOG7uH1m4bqoY2txY+G7oX1bcHF2xKlj4bu4feG7rWbhuqtx4buFKls1XV3hu6Phu68mW+G7hWNm4buD4buFcSpbMjAw4buj4buvJn1bcOG7oeG6qeG7uH0vL+G6qeG6q2s64bqtN2xx4buFN2vhu4Xhu4VsNzrhu7FrL+G6q2Nw4buJcWzhu6Mva2Phu61wLyAwMV0vIjYy4bqrMyI2MTEyMHEzNjbEqTItIOG6rTHhu7Hhu4U64buL4buj4buDfVs3xKlx4bu4fTFb4buFZuG6v3JbxKnhurVqW2Jpa+G7hVvhuqnhu6Vb4bqoN2s34bqrN1vhuqk44bqpW+G6qeG7jWvhu4NbcXZbxKnFqTdbYsOhbFtx4buF4bul4buXa+G7g1vEqcahZlvhuqt1a+G7g31b4butZuG6q3Hhu4Xhu7h9NV1dfVvhu4VjZuG7g+G7hXHhu7h9MjAwfVsvKCFmKOG7rmZrW2Lhu6XGoeG6qVvhu6xs4buh4buJW+G7omPhu6FqZnFb4bqp4buFw61bxKk5W+G7ieG7heG7m2ZbYuG6tXJbceG7oeG6uWtb4bqpbGtbYuG7peG7l2vhu4NbYmlr4buFW+G6qeG7pVvhuqg3azfhuqs3IS9mKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94bujRmtxY+G7oVFmccSpY30oMDpb4bqo4buFw61b4bqp4bq1a1ti4bq1cltx4bulW+G6q2w3a+G7hVtr4buD4buFZsOq4bujW8SpOVti4bulxqHhuqlbYmlr4buFW+G6qeG7pVtxYWZb4bqoN2s34bqrNyEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7oOG6s3Fba+G7hWbhur1yW+G6qeG7hcO6W+G6q2w3a+G7hVtr4buD4buFZsOq4bujP1tr4buFOVti4bq1cltx4bulW+G7sGbDqnFbSzdqW+G7sWhb4buJ4buF4buNa+G7g1vhuqltW2vhu4Vm4bq9cltx4buF4buXZlvhu4NmN2tbcWhqW+G7hWbhur9yW+G6qeG7heG7peG7mWvhu4NbceG7oWhr4buFW2Jpa+G7hVvhuqnhu6Vb4bqoN2s34bqrN1tiw6BbxKnGsDdb4bqp4buFb2tb4buFxqHhu6NbcTjhuqlb4bux4buVZlvhuqk44bqpW+G6qeG7jWvhu4NbcXZb4bqrZltx4buhczpbxKjGoWZb4bqrdWvhu4NbcOG7mVvhu4Xhu5tbazl2W2o5W+G7oeG6s3Fba+G7hWbhur1yW+G6qeG7jWvhu4NbcXZbxKnFqTdbYsOhbFtiw6Bb4oCc4bqpcuG7k2pbcWbhur1r4oCdW+G7ieG7hTjhuqnhu4Vb4buFOWvhu4Nb4bqtw6Nr4buDW+G6qTjhuqnhu4VbduG6uXJb4bqp4bq1clvhu4VvW+G7o+G7hcOhZlti4bq1cltx4bulW2rDtHFb4buJ4buFbMOha1txZuG6vWtbxKnhu5VrOltQN3JbYm1b4bqpN2pb4buJ4bq7cVvhuqnhu4XDrVvhuqnhurVrW2LhurVyW3Hhu6VbxKk5W3DDqVti4bulxqHhuqlb4bqp4bqz4bujW3Hhu4VlW+G7rzdr4buFW+G7ouG7oFtqOVvhu4nhu4Xhu41r4buDW+G6qeG6tWtbYmbhur1yW+G7iWbDqmtb4buDaFvhu4nhu4U44bqpOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFHhu6HhurlrW3Hhu4XGsOG6qVtx4bq7P1txdHZbceG7hWNsW2rhu5NmW3HDrWvhu4Vb4bqtN2vhu4Nbajlb4bqp4buF4bul4buZa+G7g1tx4buhaGvhu4VbYmlr4buFW+G6qeG7pVvhuqtmw6prW2LhurVyW3Hhu6VbcMOpW3bhurlyW+G6qeG6tXJba+G7heG7q2vhu4NbYmbhur1yW+G7iWbDqmtb4buJ4buFOOG6qVtr4buFN3I6W1Fydltr4buFZuG6uWs/W+G7p2vhu4Nb4buxZuG6uWtb4bqp4bq1a1tiOOG7o1vhu6dr4buDW2Lhu6XGoeG6qVvhuqk44bqpW3Fm4bq5clvhuqnhu4Vy4bqla1vhuqnhu4Vna+G7hVtwN3IqIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oLVvhu4jhu4Xhu41r4buDW+G7seG7pcahcVvhu59yOFszMltxcuG7kWY6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oLVtC4bq1cltx4bulW3Hhu49mW3Hhu4Vm4bq/clsiOl1dXTpdXV1b4bqo4bu14bqqP1txOWZbcMOha1vhuqk4W2vhu4XhurdrW+G6qW1bZ3Fba+G7heG6s3FbIjozXV06XV1dW+G6qOG7teG6qj9bLOG6qeG7heG7p2vhu4NbamZr4buFW2Lhu6XGoeG6qVtr4buDcsO1a1vhu4Phu4/huqlb4buFxqHhu6Nb4buj4buFOOG7o1vhuqnDujdbcOG7j1txZuG6vWtbYuG6tXJbceG7pS46IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oLVtC4bq1cltx4bulWyAgXTpdXV1b4bqo4bu14bqqW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4buFbDlrW8SpYWZb4bqp4buFbFvhuqnhu4Vna+G7hVvhu6Phu4XDulvhuqg3azfhuqs3W+G7hWzEg+G6qVs1XV06XV1dW+G6qOG7teG6qlvhu4nhu4Xhu41r4buDW8Sp4bqzdlvEqcOgZlvhuqnhu4VsW3Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW2Lhu6XGoeG6qVvhuqnhu4Vna+G7hVvhu6Phu4XDulvDunZba+G7hWbDqmo6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buwaFtx4buF4bq7P1vhuqnhu4XDulvhuqtsN2vhu4Vba+G7g+G7hWbDquG7o1vhuqnhurVrW3Foalvhu4Vm4bq/cltqb2ZbceG7heG7jWvhu4NbcWZrW+G7seG6vVvhuqnhu4Xhu6Xhu5lr4buDW3Hhu6Foa+G7hVtiaWvhu4Vb4bqp4bulW+G6q2bDqmtbYuG6tXJbceG7pVtxYWZbccOta+G7hVvhuq03a+G7g1tqOVtqaGvhu4Vb4bqrxrBbYmlr4buFW3Bma+G7hVtw4buPa+G7g1vhuqk44bqp4buFW+G6qeG7hWZbcWbhurtxP1tx4buh4bul4buV4bqpW+G7ieG7hWZb4bufcnbhurtxW2Jpa+G7hVvhu4l3W+G7hcah4bujW2LDtWvhu4Nb4bux4buVZlvhuq3hurNxW+G7iXhb4bqp4buNa+G7g1txdlvhuqtmW3Hhu6FzW2s5bDohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o0ZrcWPhu6FRZnHEqWN9KDE6W1A3clswXVtxcuG7kWZb4bqp4buFw61bYuG7pcah4bqpW2Jpa+G7hVvhuqnhu6Vb4bqoN2s34bqrN1vhu59yN1vhuqtmw6prW2LhurVyW3Hhu6UhL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhu55yN2tba2bDqmpbcDdmW8Sp4bq1altrOXZbYsOgW+G7ieG7hWbhurtrW+G7ieG7heG7jWvhu4NbZ3Fba+G7g+G7peG7l2Zb4bqtw7NbxKnhu51b4bqp4buZW+G7hcO0ZltwZmvhu4VbcOG7j2vhu4NbcWFmW+G6qDdrN+G6qzc6W+G7sGhba+G7heG7q2vhu4Nba+G7g+G7peG7l2ZbxKk3bFtiw7Rr4buDW3HFqVswXVtxcuG7kWZbceG7oeG7m1vEqeG6uWtb4bux4bqna1vhuqltW3Hhu4Xhur9bYmlr4buFW+G6qeG7pVtxYWZb4bqoN2s34bqrN1tx4buF4buNa+G7g1vhu59yN1vhuqtmw6prW3E3dltr4buD4buF4bq9OiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7hGhr4buFW3Hhu4Xhu6fhuqlbazl2W+G7scWpN1vhuqltW+G7n3J2W3Hhu6Foa+G7hVvEqTlqW3Hhu4XDultxdeG6qVvhu4nhu4U4W+KAnOG6q+G7gVtx4buF4bub4oCdP1vEqWFmW+G7ieG7heG7jWvhu4NbduG6uXJb4bqp4bq1clti4bul4buZa+G7g1ti4buZa1vhu6Phu4XDoWZb4bqp4buF4buna+G7g1tqZmvhu4VbcTlmW+G6qeG7hWdr4buFW+G7hTd2W2LhurVyW3Hhu6VbcOG7j1txZuG6vWtb4bufcjhbxKnhu5VrOlvhu7BoW3Hhu4Xhurs/W2Jpa+G7hVvhuqnhu6Vb4bqoN2s34bqrN1vhuqtmw6prW3E3dltr4buD4buF4bq9W2I3a+G7g1vEqTlb4buvclvhu4Xhu6Xhu5Vr4buDW2Lhu6XGoeG6qVtr4buFZuG6vXJba+G7g+G7peG7l2Zb4buwZsOqcVvhu59yN2tbceG6t2pbceG7oWxr4buDW2vhu4Xhu6tr4buDW2vhuqFqW+G7g+G6tWtbYuG6t3Y6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa30oIWYoIWZq4buDW+G6qcSpN3Bw4bu4fWbhuqhja3Fj4buhfVtwcXbEqWPhu7h94butZuG6q3Hhu4UqWzVdXeG7o+G7ryZb4buFY2bhu4Phu4VxKlszIDPhu6Phu68mfVtw4buh4bqp4bu4fS8v4bqp4bqrazrhuq03bHHhu4U3a+G7heG7hWw3OuG7sWsv4bqrY3Dhu4lxbOG7oy9rY+G7rXAvIDAxXS8iNjLhuqszIjYxMjAxcTMwMF3EqTQtMOG6rTHhu7Hhu4U64buL4buj4buDfVs3xKlx4bu4fTFb4buFZuG6v3JbxKnhurVqW2Jpa+G7hVvhuqnhu6Vb4bqoN2s34bqrN1vhuqk44bqpW+G6qeG7jWvhu4NbcXZbxKnFqTdbYsOhbFtx4buF4bul4buXa+G7g1vEqcahZlvhuqt1a+G7g31b4butZuG6q3Hhu4Xhu7h9NV1dfVvhu4VjZuG7g+G7hXHhu7h9MyAzfVsvKEvhu4Phu6Xhu5dmW3Hhu6HhurlrWzBdW3Fy4buRZlvhu7HhuqdrW+G6qW1bceG7heG6v1tiaWvhu4Vb4bqp4bulW+G6qDdrN+G6qzdb4bux4buVZlvhuqtmw6prW3E3dltr4buD4buF4bq9IS9mKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7sOG7lWZb4bqpOOG6qVvhu6Phu4XhurdrW3Fn4bqp4buFW+G6qeG7hWZbcWbhurtxW+G7seG6vVtr4buF4bura+G7g1vhu59yN2tba2bDqmpbcDdmW8Sp4bq1alvhu69ya+G7g1vhu59yN2vhu4Vb4bqp4buF4bul4buZa+G7g1tx4buhaGvhu4VbYmlr4buFW+G6qeG7pVvhuqg3azfhuqs3W3Hhu6HhurlrW3HFqVvhuq05W+G7sMOyW+G7nnLhu4/huqlbUeG7heG7pT9b4buFdlvhu7Fva+G7g1vhuq1ha1vhuqltW2Lhu6XGoeG6qVvhu4lm4bq7a1tx4buF4bun4bqpW2LhurV2W2LDuj9bYnNr4buDW2LhuqNrW2vhu4XhurNxW2Lhur9b4bqpbVtx4buF4bq/W8SpxrA3W+G6qeG7hW9rW+G6q2bDqmtbYmlr4buFW+G6qeG7pVvhu6Phu4V0W+G7hcah4bujP1tx4buhOGvhu4Vb4bqtaVvhu6Hhu5lmW+G7sTlsW+G6reG6p3ZbxKnFqTdbYsOhbDpb4bqsYWtb4bqpbVtx4buF4bq/W8SpZuG6uWtb4buFw6pbYuG6u2tb4bqp4buNa+G7g1txdlvhu7XEqMSoVlstW2Lhu5lrW+G7sWlbceG7pVvhu7HhurNrWyE3W+G7heG7oWPhu4fhu7h94buFcXHhu6NwKi8vN2Zm4bqpOuG7sWsv4bqrZmvhu4Ut4bqpci3huqk3azfhuqs3LeG6q2Zjay1xN3Yta+G7g+G7hWMvfSghcigh4bqtKGJpa+G7hVvhuqnhu6Vb4bqoN2s34bqrN1vhuqtmw6prW3E3dltr4buD4buF4bq9IS/huq0oIS9yKCEvNyhbcnZbcWdrW2Lhur9bYuG7pcah4bqpW+G7g2bDoWZbYjjhu6Nba+G6u3Jb4bqpbVvhuq3hurNxW+G7iXhbceG7heG6o+G6qVtq4bqj4bqpW2s5bFvhu4nhu4U44bqpOiFyKCEvcighL+G7oyghcTfhuq3EqWNb4bqpxKk3cHDhu7h94bqpN2pr4buFN3F9W3BxdsSpY+G7uH3hu61m4bqrceG7hSpbNF1d4buj4buvJltqN+G7oeG7g2ZrLcSpY+G7h3EqWzdycWwmW2o34buh4buDZmst4buhZuG7g+G7hXEqWzdycWwmfSghceG6rWzhuqt2KCFx4buhKCFx4bqrKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCHhuq0oUeG7heG7jWvhu4NbcWZrW8SpZuG6uWtb4buFw6oqW+G6qOG7jWvhu4NbcXZb4bu1xKjEqFYhL+G6rSghL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSgh4bqtKEJpN1vhuqnhu4XDrSpbIS/huq0o4buw4bqha1vhu6Phu4Vua+G7g1tdMD9bUeG6tWvhu4NbICA/W1FuN1tr4buFOVtM4bujN8SpP1tw4buPWzYgW0vhu4NyduG7gWtb4buE4burclvhuqjDoWvhu4U/W+G7o+G7heG7peG7l2vhu4NbICA/W+G7n3LDomtb4bqsaGvhu4VbUeG7hWFr4buFP1tR4buiOlvhu4ThuqhKIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oIeG6rSjhu4RsccSpZmtjKiEv4bqtKFtdIDVbNjY2NVs2NjU1IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oIeG6rShDajdmxKkqIS/huq0oW2Zr4buHbOG7tDdmZuG6qTrhu7FrIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oIeG6rSjhu6xj4bqtcGZxYyohL+G6rSghN1vhu4Xhu6Fj4buH4bu4feG7hXFx4bujcCovLzdmZuG6qTrhu7FrL30oIXIoIeG6rSjhu4VxceG7o3AqLy83Zmbhuqk64buxay8hL+G6rSghL3IoIS83KCEv4bujKCEvceG6qyghL3Hhu6EoIS9x4bqtbOG6q3YoIS9xN+G6rcSpYygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7tXJx4buFbOG7oX0o4buw4buEIS/hu6Mo

VH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]