(Baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Nguyệt Viên về trung tâm TP Thanh Hóa có tình trạng xe máy được buộc thêm xe gác đằng sau chở 5 – 7, thậm chí là cả chục người (trong ảnh).

Tin liên quan

Đọc nhiều

SyrDleG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoMSCJsSDKVfDkkzEkFfhu4zEgyow4buMw6M24buM4busKmHhu4w+Kibhu7jhuq/hu4w+JeG6pTgm4buMLeG7jD4l4bqvZeG7jOG7rDbhu4wl4bukZeG7jMSD4bucJuG7jD7hu6A+4buMJSbhu5x74buMxIMqMD4l4buMPiUqJuG7tDzhu4zEg+G6o10+JUsvKsOVTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoG9XPsSDV+G6o8OSTEsmPCXhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOS4buuxIMq4bqvPOG7sOG7jCZvVz7Eg1fhuqPDkuG7jMOjxINlKVfhu4bDkmQm4buuxIMqSeG7jOG7lMOV4buOw6DEkcON4buMKlcmJSrEg0nhu4zhu5Lhu47hu5jDoMSRw43DkuG7jMOj4bqj4bus4buGw5IvL+G7rOG7rj7hu4rhu7Dhu5x7xIMq4bucPioqe+G7nOG7imM+L+G7rlfDoyjEg3vDoC8+V2TDoy/DleG7msOV4buQL8OV4buW4buU4buu4buSw5Thu47DlMag4buS4buSxIPDlcOU4buWw5XDlCnhu47hu4ohw6AlSOG6o+G7hsOVw5Xhu5jDkuG7jOG7nCnEg+G7hsOSxJBX4buMxIMqMOG7jMOjNuG7jOG7rCph4buMPiom4bu44bqv4buMPiXhuqU4JuG7jC3hu4w+JeG6r2Xhu4zhu6w24buMJeG7pGXhu4zEg+G7nCbhu4w+4bugPuG7jCUm4buce+G7jMSDKjA+JeG7jD4lKibhu7Q84buMxIPhuqNdPiXDkuG7jC9MSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Dhu59X4buc4buuw5JMxIIqOCbhu4wlJuG7nD7hu4wlxag+4buMVuG7pGXDjOG7jMSD4bqj4bu0PuG7jMSD4bqvZeG7tj7hu4zhuqDhuq8x4bus4buMKTPhu4zDleG6v+G7jFZ74bugPuG7jMSD4bqt4buM4busxajhuq/hu4zhu6cl4bqvZUDEg+G7jEMm4bu0PuG7jGPhu7jhu4zEg+G6o+G6rz4l4buMxIPhu6Q84buMxILDgOG7jMSCKuG7nD4q4buM4buffeG7nOG7jOG7rH3hu4zEgzo+KuG7jMSD4bqj4bugPiXhu4zEkVfhu4w84buiZeG7jFbhuqU54bus4buM4buw4bqvM+G7rOG7jMSDKuG7tDzhu4zEkVfhu4wl4bui4bus4buMVlQ+JeG7jMOj4buc4bqv4buM4busKmHhu4zhu5jhu4zigJPhu4zhu5bDjOG7jMSDKsavPOG7jOG7rCo/4buMKeG7nuG7jOG7rFDhu4zhu6wq4bqz4bus4buMPiXhuqU4JuG7jMSoxIPhuqN7PiXhu4xQPipK4buKSy/DoExLw6Dhu4zhu6wp4bucw6PDo+G7hsOSw6Bue+G7rmXDkkxv4bui4bus4buMxJFX4buMPuG7nmXhu4zEgyrhuqU4PiXhu4zEkeG6r+G7psSD4buMw6Aq4buixIPhu4zEg+G6reG7jDwzxIPhu4zDozHhu4zhu6wwPiXhu4zEg+G6o+G6pTg+JeG7jMSR4bukZeG7jOG7ruG6qT4l4buMY1c+4buMVuG7oCbhu4wpM+G7jOG7p+G7nDzhu4zDgzA+JeG7jOG7pVHhu4rhu4zhu6UzxIPhu4zhu6wqJuG7tuG7rOG7jMSRV+G7jDzhu6Jl4buMKTAm4buMKFh74buMxIMqV3vhu4zEkVfhu4wl4bui4bus4buMY+G6reG7nOG7jCgqMD4l4buMVlA84buM4buwUHvhu4zEgybhu7Thuq/hu4zhu6wq4bqv4buoPuG7jOG7nD7hu4zEg3vhu54+4buMKMOq4buMxIMq4bqvxq/Eg+G7jFYj4buM4busKmHhu4w+JeG6pTgmw4zhu4xj4bqt4buc4buM4busKmHhu4zhuqHhuq/hu6Lhu4w+Kibhu7jhuq/hu4w+JeG6pTgmw4zhu4wp4bugJuG7jMSDKuG7nDzhu4wlJuG7nOG7jGPhu5574buMPuG6scSD4buMJSbhu5x74buMxIMqMD4l4buMPOG7nuG7jOG7rOG7ouG7rOG7jMOgKuG6pTY+JeG7jMSDJkA+4buMKeG6peG6r+G7jMSDKjA+JeG7jGHhu4xWe+G7oD7hu4w+4bueZeG7jMSDKuG6pTg+JeG7jOG7rH3hu4zEgzHhu6zhu4xWM+G7jOG7rOG7nHvhu4rhu4zhu6fhu7bhuq/hu4zEg+G6o3s+JeG7jMSDP+G7rCrhu4zEg1Phu6zhu4zEkVBl4buM4bqj4buc4buMxIM6Pirhu4wq4bqvMT4l4buM4buw4bumxIPhu4w+JTjDjOG7jOG7rOG7ouG7rOG7jMOgKuG6pTY+JeG7jMSDJkA+4buMKCowPiXhu4zEgyoj4buMxJHhuqvhu4wpw6nhu4woO8Og4buMxIMqOCbhu4zEgyo64buMKsav4bqv4buM4bqh4bqvUOG7jMSDKsavxIPhu4woKjA+4buMKeG6pTg+JeG7iksvw6BMS8Og4buM4busKeG7nMOjw6Phu4bDksOgbnvhu65lw5JMxILhuqPhuqU34bus4buMxIM6Pirhu4zEg+G6o+G7oD4l4buMxIPhuqPhu7Q+w4zhu4xW4bu44buMPiUqO+G7jOG7sOG7nD7hu4zhuqHhuq9QPuG7jCnDqeG7jMSR4bukZeG7jOG7ruG6qT4l4buM4bus4bui4bus4buM4busMD4l4buMxIPhuqM6Pirhu4zEg+G6o3s+JeG7jCgq4bqv4buMY+G6qeG7rOG7jD7hu55lw4zhu4zhu6w24buM4bqh4bqv4bucPuG7jOG7rCrhuqfhu6zhu4w+Uj4l4buMxINSPiXhu4zhu6zhuqU4PiXhu4zEg+G6r2Xhu7Q+4buMxIPhuqPhuq9l4bu4PsOM4buMPipT4bus4buMPiph4buM4busMD4l4buMPirhu6Q+w4zhu4w+JeG6pTgm4buMKeG7nHvhu4xWMz4l4buMKCowPiXhu4w+4bu0PuG7jGM64buMPDPEg+G7jOG7rCrhurHEg+G7jD4q4bucPirhu4xj4bue4buMxIMmQD7hu4wpOSbhu4w84bue4buM4buwIuG7jOG6oeG6r+G7nOG7jMOj4bqp4buM4bucPuG7jMSDe+G7nj7hu4zhu6zhurXhu5zhu4zhu6wqPz4q4buMPDo+KuG7jGPhu57hu4w+Kibhu7jhuq/hu4w+JeG6pTgm4buMKCrhu6Lhu6zhu4woKibhu4zEgyrhu5w84buMJSbhu5zhu4wlJuG7nHvhu4zEgyowPiXhu4pLL8OgTEvDoOG7jOG7rCnhu5zDo8Oj4buGw5LDoOG6v+G6r8SDKnvhuqPDkkzDueG7tOG7jOG7pyrhu6Q+Sy/DoEw=

Lê Nhân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]