(Baothanhhoa.vn) - Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 3638-QĐ/TU, ngày 28-2-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay đảng bộ có 174 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó có 119 đảng bộ và 55 chi bộ cơ sở; có 23 đảng bộ bộ phận, 1.292 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở), với 14.883 đảng viên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 3638-QĐ/TU, ngày 28-2-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Hiện nay đảng bộ có 174 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó có 119 đảng bộ và 55 chi bộ cơ sở; có 23 đảng bộ bộ phận, 1.292 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở), với 14.883 đảng viên.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nướcCác đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh (nay là Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ảnh: Duy Sơn

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện của các ban của Tỉnh ủy; sự phối hợp công tác của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XIX đạt được kết quả quan trọng và toàn diện, có 10/13 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu đại hội đề ra; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Nổi bật là các tổ chức cơ sở đảng các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tạo hành lang pháp lý, môi trường thuận lợi để tổ chức thực hiện đạt kết quả; đồng thời chủ động phối hợp tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, các đề án, kế hoạch của HĐND, UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Tham mưu, chỉ đạo đổi mới công tác cán bộ, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền. Đẩy mạnh công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các tổ chức cơ sở đảng đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, trọng tâm là thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhằm giải quyết và phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa an toàn làm chủ. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, có trên 90% đơn vị trong khối doanh nghiệp tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tổng doanh thu ước đạt 160.059 tỷ đồng, tăng 10% mỗi năm; bảo đảm việc làm ổn định cho gần 25 nghìn người lao động, với mức thu nhập bình quân năm 2019 đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đạt kết quả toàn diện, nổi bật như: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo sự lan tỏa, có tác động tích cực đến tư tưởng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, với việc đa dạng hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết, nhất là các nghị quyết chuyên đề. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần củng cố niềm tin, thống nhất nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng. Công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng đạt kết quả cao, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 3.575 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 11,9% so với Nghị quyết đề ra; trong đó đã thành lập mới 18 tổ chức cơ sở đảng và kết nạp 1.500 đảng viên trong các doanh nghiệp. Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 95% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối tiếp tục được đổi mới, tạo chuyển biến rõ nét, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Ban Chấp hành Đảng bộ và cấp ủy cơ sở đã chú trọng xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của Trung ương, của tỉnh trong hoạt động của cấp ủy; thường xuyên coi trọng việc cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong 5 năm qua đã góp phần cùng cả tỉnh đạt được nhiều thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 12,5%, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, gấp 1,54 lần so với mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015. Kinh tế tăng trưởng cao, quy mô GRDP của tỉnh năm 2020 ước đạt 133.816 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất trong các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, chất lượng, hiệu quả của các ngành kinh tế được nâng lên. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường theo hướng đồng bộ, hiện đại; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, đạt nhiều kết quả rõ nét; là một trong các tỉnh đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn theo nghị quyết của Trung ương.

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

Một là, phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, các quy định, quy chế làm việc, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn giúp đỡ của cấp ủy cấp trên và phối hợp của các cấp, các ngành; phát huy tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, doanh nghiệp để tăng cường uy tín, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Hai là, bồi dưỡng nâng cao nhận thức của các cấp ủy, đảng viên về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác chính trị, tư tưởng trong giai đoạn hiện nay và nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường quản lý đảng viên theo quy định; các cấp ủy lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục chỉ đạo, giải quyết, đồng thời tăng cường phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ba là, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình của Đảng bộ. Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cấp ủy cơ sở đủ số lượng, bảo đảm năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Trên cơ sở những thành tựu đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xác định mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, đảng viên; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp; góp phần quan trọng xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Dự kiến phấn đấu hằng năm đạt các chỉ tiêu sau: (1) Có trên 90% cơ quan, doanh nghiệp được cấp trên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ít nhất 75% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (2) Phấn đấu 100% doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. (3) Có trên 90% cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn môi trường, an toàn lao động; đến năm 2025 có 70% cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, trong đó ít nhất 20% đạt danh hiệu kiểu mẫu. (4) 100% tổ chức cơ sở đảng triển khai, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (5) 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và thực hiện tốt cam kết việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (6) Có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc. Đảng bộ được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. (7) 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó từ 15 - 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. (8) Bồi dưỡng trên 600 đối tượng kết nạp Đảng; kết nạp trên 300 đảng viên. (9) 100% chi bộ sinh hoạt đúng quy định. (10) Đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội khuyến học khối và Công đoàn Viên chức tỉnh hằng năm xếp loại vững mạnh, xuất sắc.

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trên, Đảng bộ Khối sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả 3 chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chương trình xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa, kiểu mẫu, công dân gương mẫu. Tập trung thực hiện các nhóm giải pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa. Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Thực hiện tốt công tác dân vận, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các cuộc vận động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở. Thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Với quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Trịnh Tuấn Sinh

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Phát huy trí tuệ, năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu về công tác phụ nữ

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nướcĐồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao các nhu yếu phẩm cần thiết phòng chống dịch COVID-19 cho Trạm Kiểm soát biên phòng bản Cang (Mường Lát). Ảnh: Lê Hà

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022: “Lấy hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ làm mục tiêu; lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII: “Nâng cao trình độ, đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ; thực hiện bình đẳng giới, phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội”, Hội LHPN tỉnh ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Tham gia công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm đều đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, thông qua phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và 3 nhiệm vụ trọng tâm gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội đã và đang tham gia có trách nhiệm vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với vai trò là cơ quan tham mưu và để góp phần cùng Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, đặc biệt là Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của phụ nữ, công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới; tạo mọi điều kiện để phụ nữ ngày càng chủ động, tham gia có hiệu quả trong công tác quản lý, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, đồng thời phát huy trí tuệ, năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tham mưu để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, xứng đáng với lời ngợi khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chị em phụ nữ Thanh Hóa có tinh thần cần cù lao động rất tốt. Như thế là vừa làm lợi nhà, vừa làm ích nước, mong rằng nam giới hãy thi đua với phụ nữ”.

Ngô Thị Hồng Hảo

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Nỗ lực để trở thành trung tâm khám, chữa bệnh chất lượng cao của tỉnh và khu vực

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nướcMột ca phẫu thuật sử dụng kỹ thuật cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Tô Hà

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện có 548 đảng viên, sinh hoạt tại 41 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tạo bước phát triển đột phá, đảng ủy bệnh viện đã bám sát chương trình trọng tâm của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về “Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở và chất lượng chi bộ” tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các nghị quyết chuyên đề. Nổi bật là các Nghị quyết số 17, số 18 về “Tăng cường các giải pháp cải thiện chất lượng bệnh viện”; “Tăng cường các giải pháp kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, giảm tỷ lệ sử dụng kháng sinh” giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo, nhờ đó kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 đạt 3.84/5 điểm, các Khoa Hóa sinh, Vi sinh, Trung tâm Huyết học và Truyền máu được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 15189:2012. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết chuyên đề số 10/2018/NQ-ĐUBV về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2018-2020, đến nay bệnh viện đã có 35 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, 102 thạc sĩ và bác sĩ chuyên khoa I, trên 120 bác sĩ; cùng đội ngũ kỹ thuật viên, điều dưỡng lành nghề. 5 năm qua, đảng ủy và các chi bộ đã đăng ký, thực hiện 178 việc; cán bộ, đảng viên và người lao động đăng ký, thực hiện 4.264 việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đã thực hiện 564 đề tài nghiên cứu khoa học, nhiều đề tài được nghiệm thu xếp loại xuất sắc, có 2 đề tài cấp tỉnh được nhận Giải thưởng khoa học sáng tạo VIFOTEC 2019.

Bằng các giải pháp quyết liệt, nhiều chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2015–2020 đã được hoàn thành vượt mức, như: khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo chuyên môn, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến, phòng chống dịch, hợp tác quốc tế và quản lý kinh tế. Bệnh viện đã khám và điều trị cho gần 1,5 triệu lượt người, trong đó có nhiều ca bệnh khó, ca bệnh phức tạp và hiếm gặp đã được điều trị thành công. Hơn 100 kỹ thuật cao, chuyên sâu được triển khai ứng dụng thành công và mang tính đột phá cả về lâm sàng và cận lâm sàng, điển hình như: Kỹ thuật ghép thận từ người cho sống và người cho chết não, trở thành bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên ghép thận trên người cho chết não. Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị khỏi cho 1 trong 3 người Việt Nam đầu tiên nhiễm COVID-19...

Hướng tới mục tiêu đưa y tế trở thành 1 trong 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vào năm 2030, chúng tôi quyết tâm sẽ hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể nghị quyết đại hội đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2020–2025 đã đề ra, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; không ngừng phát triển y tế chuyên sâu; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; phấn đấu xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành trung tâm khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao của tỉnh và khu vực; xây dựng đảng bộ bệnh viện vững mạnh, toàn diện.

Lê Văn Sỹ

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Tập trung lãnh đạo, tạo sự đột phá về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nướcNhân viên kỹ thuật, kinh doanh hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT Thanh Hóa cung cấp. Ảnh: P.V

Bước vào giai đoạn 2015-2020, hoạt động sản xuất, kinh doanh của VNPT địa bàn Thanh Hóa gặp không ít khó khăn do sự dịch chuyển nhu cầu sử dụng dịch vụ; cơ cấu nguồn nhân lực, trình độ người lao động chưa đáp ứng được nhu cầu của quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động; sự cạnh tranh gay gắt của các nhà cung cấp dịch vụ trên địa bàn... Trước tình hình đó, Đảng bộ Viễn thông Thanh Hóa đã lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, phù hợp với tình hình thị trường trong từng thời điểm, từng giai đoạn; rà soát sắp xếp lại tổ chức các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc; phân công lao động theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp; giảm tỷ lệ lao động gián tiếp, tăng cường lao động cho hoạt động kinh doanh, bán hàng nhằm thực hiện tốt quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp...

Sau 5 năm thực hiện, tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin (VT-CNTT) bình quân hàng năm đạt 6,4%; cả giai đoạn tăng 32%. Các chỉ số về thị phần đều có mức tăng trưởng cao; đến hết năm 2019, thị phần dịch vụ băng rộng cố định đạt 55,5%, truyền hình trả tiền đạt trên 32,5%, di động VinaPhone đạt trên 26%. VNPT địa bàn Thanh Hóa đã có những bước đi phù hợp, bám sát định hướng chiến lược VNPT 4.0 để chuyển đổi mạnh mẽ, trở thành doanh nghiệp đi đầu, có nhiều đóng góp tích cực vào xây dựng chính quyền điện tử tại tỉnh Thanh Hóa và quá trình chuyển đổi số quốc gia. Doanh thu từ dịch vụ CNTT năm 2019 đã chiếm tỷ trọng gần 5% tổng doanh thu, cao gần gấp đôi so với trung bình toàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Bên cạnh đó, mạng lưới VT-CNTT tiếp tục được quy hoạch, sắp xếp hợp lý, hiệu quả. Đầu tư, mở rộng mạng lưới các dự án phát triển mạng băng rộng, chuyển đổi 100% từ mạng đồng sang cáp quang GPON; triển khai cơ sở hạ tầng di động 2G/3G/4G VinaPhone trên mặt đất và VinaPhoneS vệ tinh, đảm bảo vùng phủ cho 100% diện tích toàn tỉnh; số trạm cung cấp đa dịch vụ là 1.100, phạm vi cung cấp đến 99,8% số xã, phường, thị trấn. Tổng vốn đầu tư của VNPT trên địa bàn Thanh Hóa trong giai đoạn 2015-2019 đạt 910 tỷ đồng; đóng góp vào công tác an sinh xã hội với số tiền trị giá trên 5,8 tỷ đồng; chấp hành tốt các chính sách, pháp luật về thuế và nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước tại địa phương.

Thời gian tới, Đảng bộ Viễn thông Thanh Hóa tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, gương mẫu; tạo sự đột phá về năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và vị trí vai trò trong đội hình VNPT. Phát triển mạng lưới VT - CNTT theo hướng công nghệ hiện đại; phát triển và cung cấp dịch vụ ra thị trường theo định hướng hệ sinh thái dịch vụ số. Hoàn thành mục tiêu số hóa doanh nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình theo định hướng chiến lược VNPT 4.0...

Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Thanh Hóa {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]