(Baothanhhoa.vn) - Cùng với các địa phương trong cả nước, Thanh Hóa đang tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA (29-7-1930 --- 29-7-2020)

Thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Cùng với các địa phương trong cả nước, Thanh Hóa đang tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộngĐại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thọ Xuân lần thứ XXVII. Ảnh: lê phượng

Bảo đảm đúng quy trình, quy định

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 31 đảng bộ trực thuộc, 1.467 tổ chức cơ sở đảng, 28 đảng bộ bộ phận, 9.893 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 229.424 đảng viên (tính đến hết quý 1-2020). Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 14 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng thời Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại các đảng bộ cấp huyện được phân công phụ trách, kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Các huyện, thị, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy cũng đã kịp thời xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức đại hội ở cấp mình, thành lập các tiểu ban, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên và cán bộ các phòng, ban của huyện phụ trách, theo dõi, chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở; phát động phong trào thi đua, chọn các công trình trọng điểm chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.

Tính đến ngày 26-3, có 9.889/9.893 chi bộ (bằng 99,95%) đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, còn lại 4 chi bộ do tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19 đã hoàn thành đại hội vào ngày 28-4. Đã có 1.986 chi bộ thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn bản, phố (đạt 45,6%). Việc bầu cử cấp ủy về cơ bản bầu một lần đủ số lượng, đúng cơ cấu như đề án nhân sự đã được đảng ủy phê duyệt. Đối với đại hội chi bộ tại 1.522 thôn, tổ dân phố được thành lập mới cuối năm 2018 do sáp nhập, đều thành công tốt đẹp.

Đến ngày 30-6, toàn Đảng bộ tỉnh có 1.467/1.467 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó có 74 tổ chức cơ sở đảng được lựa chọn tổ chức đại hội điểm, 30 đảng bộ cơ sở thực hiện chủ trương đại hội bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, kết quả bầu 1 lần đúng nguồn, tỷ lệ trúng cử cao. Trong cấp ủy, tỷ lệ nguồn mới đạt 27,9%, tỷ lệ nữ đạt 19,8%, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 35 tuổi là 11,6%, tỷ lệ người dân tộc thiểu số đạt 15,7%. Trong cơ cấu ban thường vụ, tỷ lệ nguồn mới đạt 23,9%, tỷ lệ nữ đạt 11%, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 35 tuổi đạt 3,2%, tỷ lệ người dân tộc thiểu số đạt 18,2%.

Về bố trí bí thư, chủ tịch cấp xã không phải là người địa phương đạt 89,8%. Tại các xã mới sáp nhập, việc tổ chức đại hội diễn ra tốt đẹp, bầu ban chấp hành từ 13-15 đồng chí theo đúng số lượng quy định, không tăng số lượng cấp ủy do sáp nhập. Đồng thời đến thời điểm này, công tác bố trí, sắp xếp cán bộ chủ chốt sau sáp nhập ở cấp xã cũng đã hoàn thành, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Nhìn chung, công tác nhân sự ở 1.467 đảng bộ, chi bộ cơ sở được tiến hành công khai dân chủ theo quy trình 5 bước, cấp ủy viên trúng cử với số phiếu cao, bầu 1 lần đủ số lượng, đúng cơ cấu, chất lượng cấp ủy nhiệm kỳ này về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị được chuẩn bị tốt hơn nhiệm kỳ trước.

Tính đến ngày 25-7, đã có 11 đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự kiến đến 31-7, có 12 đảng bộ cấp huyện tổ chức đại hội và hoàn thành đại hội cấp huyện trước 10-8-2020. Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, số lượng cấp ủy viên đảng bộ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong toàn Đảng bộ tỉnh giảm khá cao (giảm 132 đồng chí, bằng 10,9%) so với số lượng tối đa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhìn chung, tiến độ đại hội các cấp được bảo đảm theo quy định, trong đó đại hội đảng bộ cấp xã đã hoàn thành trước 29-6 và cấp huyện dự kiến hoàn thành trước 10-8 là vượt thời gian theo quy định.

Kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng

Công tác xây dựng văn kiện đại hội, công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc. Điểm mới, sáng tạo của Thanh Hóa trong nhiệm kỳ này là Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1504-CV/TU ngày 28-11-2019 lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu của báo cáo chính trị đại hội từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh, tạo sự thống nhất về các chỉ tiêu kế hoạch trong báo cáo chính trị của các cấp. UBND tỉnh đã định hướng mục tiêu phấn đấu và phương pháp tính các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo chính trị đại hội đảng cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, sau đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời rút kinh nghiệm, có văn bản nhắc nhở về tiến độ đại hội, về chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, về nhân sự, trang trí, khánh tiết và tiến hành đại hội, tập trung chỉ đạo các đơn vị có vấn đề phức tạp. Các cấp ủy đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng các văn kiện đại hội, đặc biệt là dự thảo báo cáo chính trị, các cấp ủy trực thuộc đã bám sát các văn bản, đề cương hướng dẫn và căn cứ thực tiễn tình hình địa phương, dự báo những thời cơ, thuận lợi, thách thức để đánh giá sát đúng những thành tựu, kết quả đạt được, nhất là các chỉ tiêu nhiệm vụ, chương trình trọng tâm, khâu đột phá trong 5 năm 2015 – 2020, những hạn chế, yếu kém, đúc rút những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn phát triển mới phù hợp.

Quá trình xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, các cấp ủy đã coi trọng việc lấy ý kiến nhiều lần của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân để báo cáo chính trị thực sự là sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân, sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của đảng bộ và định hướng phát triển của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, qua các hội nghị Ban Thường vụ duyệt nội dung đại hội các đảng bộ cấp huyện, với sự góp ý cụ thể của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng tâm, khâu đột phá và giải pháp cho nhiệm kỳ tới đã được điều chỉnh, bổ sung sát đúng hơn với tiềm năng, lợi thế, tình hình của từng đơn vị, địa phương. Trong đó nhiều chỉ tiêu đã được nâng cao hơn, nhiều chương trình trọng tâm, khâu đột phá được rút gọn hoặc thay đổi, vừa phù hợp với thực tiễn của các đơn vị, vừa bảo đảm sự thống nhất trong tổng thể chỉ tiêu kế hoạch trong báo cáo chính trị của các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ngày 10-7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn công tác Trung ương đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành công văn lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng mục tiêu phấn đấu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu báo cáo chính trị đại hội đảng từ cấp tỉnh đến cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự sáng tạo của Thanh Hóa và cần nhân rộng ra các địa phương khác trong cả nước.

Để góp phần bảo đảm thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện theo đúng tiến độ, chất lượng quy định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu cấp ủy các đơn vị bám sát các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, tổ chức phải thực sự coi trọng công tác nhân sự, các văn kiện trình đại hội, đồng thời trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển theo tinh thần nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Đức Minh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]