(Baothanhhoa.vn) - Trải qua 56 năm (5-1-1966 – 5-1-2022) xây dựng và trưởng thành, mặc dù có nhiều biến động, thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cho phù hợp với thực tiễn trong từng giai đoạn cách mạng của nước ta, nhưng ngành nội chính Đảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Thực hiện tốt công tác tham mưu về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Trải qua 56 năm (5-1-1966 – 5-1-2022) xây dựng và trưởng thành, mặc dù có nhiều biến động, thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cho phù hợp với thực tiễn trong từng giai đoạn cách mạng của nước ta, nhưng ngành nội chính Đảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Thực hiện tốt công tác tham mưu về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao tặng giấy khen cho các tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, thực hiện công tác nội chính phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021.

Quá trình lãnh đạo cách mạng, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) luôn được Đảng và Bác Hồ đặc biệt quan tâm. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm toàn diện về nội chính, đặt nền móng cho công tác nội chính và nền dân chủ - pháp quyền của nước ta. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nội chính và công tác nội chính thấm nhuần sâu sắc tính Nhân dân và dân tộc, nhất quán với mục đích vì dân, phục vụ Nhân dân, bảo vệ Nhân dân. Những chỉ dẫn của Người về nội chính, nội trị, giữ nghiêm kỷ cương, phép nước, còn thể hiện trong “Quốc lệnh”, ghi rõ thưởng cho người có công thật hậu, phạt kẻ có tội thật nặng, kết hợp đức trị với pháp trị để giáo dục văn trị trong chế độ mới, đem “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Đó là những bài học quý trong di sản của Người cần khai thác, vận dụng, phát huy trong tình hình hiện nay.

Cũng từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra mặt trái của quyền lực, Người nói rõ những tệ nạn chủ yếu cần phải phòng, chống là quan liêu, tham ô, lãng phí. Theo Người, những tệ nạn đó là tội ác, là kẻ thù khá nguy hiểm của Nhân dân, là bạn đồng hành của thực dân phong kiến, là giặc nội xâm, phá từ trong phá ra. Tệ nạn quan liêu, tham ô, lãng phí phá hoại đạo đức cách mạng, làm suy yếu thể chế, làm suy yếu Đảng, làm tha hóa quyền lực Nhà nước, đe dọa trực tiếp tới sinh mệnh của Đảng, tới sự tồn vong của chế độ.

Sau nhiều lần thay đổi về chức năng, tổ chức bộ máy, để đáp ứng yêu cầu công tác nội chính và PCTN trong tình hình mới, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), năm 2012 Bộ Chính trị đã quyết định tái thành lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; đồng thời kiện toàn ban chỉ đạo về PCTN.

Từ ngày được tái thành lập đến nay (tháng 8-2013), Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phát huy truyền thống, nêu cao phẩm chất “Trung thành - liêm chính - bản lĩnh - tận tụy” của đội ngũ cán bộ ngành nội chính Đảng, vượt qua khó khăn, nỗ lực cố gắng, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp với các ban, ngành chức năng, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác nội chính và PCTN, được cấp ủy và các ban, ngành đánh giá cao, bước đầu tạo niềm tin của Nhân dân trong công tác PCTN và xử lý các tình hình nội chính phức tạp. Ban Nội chính đã tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) tỉnh chọn những lĩnh vực trọng tâm, những khâu, những việc khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phức tạp trong công tác nội chính và PCTN để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lựa chọn những vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Ban đã làm tốt vai trò cầu nối quan trọng giữa các cơ quan nội chính, định hướng, chủ trương xử lý, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nội chính, tích cực theo dõi, đôn đốc, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng đã được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện 2 chỉ thị, 2 kết luận; sơ kết 1 chỉ thị, 3 kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 46 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, PCTN và CCTP; thẩm định và tham gia ý kiến 15 văn bản là các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án liên quan đến công tác nội chính, PCTN và CCTP do UBND tỉnh, một số sở, ngành tham mưu trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.

Chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương rà soát 47 vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài, các vấn đề nổi cộm, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ở các địa phương tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết bảo đảm an ninh trật tự phục vụ thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập đoàn rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn; kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền đối với 14 huyện, thị xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, PCTN, CCTP. Qua kiểm tra và rà soát, đã kiến nghị chuyển 1 vụ việc đến cơ quan điều tra và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại.

Theo dõi, đôn đốc, làm việc với một số địa phương, cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giải quyết xong 12/12 vụ việc, vụ án các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN giao. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, đề xuất đưa 9 vụ việc, vụ án vào diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo 2 vụ án và giao Ban Nội chính theo dõi, đôn đốc 10 vụ việc, vụ án (đã giải quyết xong 3 vụ).

Đã tiếp 168 lượt người, trong đó có 6 đoàn đông người đến Tỉnh ủy để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh; tiếp nhận, xử lý 1.095 đơn, thư; trực tiếp xác minh 2 vụ việc (1 tố cáo, 1 phản ánh), kết quả xác minh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, trong đó chuyển 1 vụ đến Công an tỉnh để khởi tố xử lý theo quy định. Chủ trì tham mưu, phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ theo quy định. Qua tiếp công dân, xử lý đơn thư đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ khiếu kiện đông người, kéo dài hoặc phức tạp.

Thẩm định, tham gia ý kiến để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, chức danh tư pháp đối với 16 đồng chí thuộc các cơ quan nội chính; tổ chức sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác với các đơn vị; phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác nội chính, PCTN, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ lãnh đạo các sở, ngành; đại diện thường trực và cán bộ chuyên môn các huyện, thị, thành phố; thực hiện tốt chức năng đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 gồm 14 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy khu vực đồng bằng Sông Hồng.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, ngành nội chính đề ra các giải pháp đó là: tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, PCTN và CCTP, nhất là các nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chiến lược quốc phòng Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Tăng cường công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giải quyết kịp thời có hiệu quả về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng. Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Chủ động nắm chắc thông tin, diễn biến tình hình, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, các kiến nghị, các khiếu nại của công dân ngay từ ban đầu. Thực hiện đồng bộ, có hiệu các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị; kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo Nghị định số 130/NĐ-CP, ngày 30-10-2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]