(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch về thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch về thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị

Mục đích của Kế hoạch nhằm thông qua công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và quyết tâm chính trị của các ngành, các cấp về nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, không chỉ là của riêng Thanh Hóa mà còn của vùng Miền Trung và cả nước. Đồng thời cổ vũ, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh khối đại đoàn kết của các dân tộc trong tỉnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Chính phủ và Chương trình hành động của Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo vào việc thực hiện các mục tiêu chung của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu công tác tuyên truyền cần được tiến hành với quy mô sâu rộng, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng và từng giai đoạn; kết hợp với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo nhận thức sâu sắc về những cơ hội, thuận lợi, thách thức, cũng như những yếu tố tiềm năng, lợi thế, vị thế mới của tỉnh để tiếp tục tạo sự bứt phá mới trong những năm tới; Công tác tuyên truyền phải được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, linh hoạt đáp ứng với yêu cầu của từng giai đoạn, tránh tình trạng dàn trải, chung chung gây tốn kém, lãng phí.

Nội dung tuyên truyền tập trung thông tin, tuyên truyền về những vấn đề cốt lõi của Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), để các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ chức chính trị, các đoàn thể và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nhận thức đầy đủ và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Khẳng định vai trò lãnh đạo và sự quan tâm của Bộ Chính trị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới trên quê hương Thanh Hóa; b) Nêu bật các chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, của Chính phủ và của Đảng bộ tỉnh nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, từ đó, nâng cao trách nhiệm, góp phần định hướng dư luận xã hội, kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính quyền các cấp. Việc xây dựng Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045; - Việc xây dựng cơ chế, chính sách đột phá để thu hút và phát triển các dự án trong các ngành công nghiệp có thế mạnh, trong đó trọng tâm là phát triển công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo, dịch vụ logistics; Cơ chế, chính sách đột phá để thu hút, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là cho các ngành công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, dịch vụ logistics, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu,… và đội ngũ trí thức, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước về tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại tỉnh Thanh Hóa; Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhằm tạo nền tảng để trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về giáo dục và đào tạo; y tế chuyên sâu; Chiến lược phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, thể thao và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Trong đó, quan tâm tuyên truyền về chiến lược xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh và đất nước; việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh; chủ trương thu hút các nguồn vốn để bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa trọng điểm như: Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Đền Bà Triệu, Đền thờ Lê Hoàn, Lăng miếu Triệu Tường...

Hình thức tuyên truyền thông qua hệ thống báo in, báo nói, báo hình, ảnh báo chí, trang thông tin điện tử, các bản tin, thông tin nội bộ của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng của một số cơ quan Trung ương; tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội có uy tín, có sức lan tỏa lớn, đảm bảo về an toàn, an ninh thông tin; thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã; hệ thống cổ động trực quan; thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, báo cáo viên, hoạt động văn hóa cộng đồng.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, thông tin, tuyên truyền lưu động; tổ chức các cuộc thi viết, ảnh; sáng tác văn học; tổ chức các Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí và đưa phóng viên báo chí đi tham quan, tác nghiệp tại cơ sở; cung cấp thông tin cho báo chí tuyên truyền thông qua các cuộc giao ban báo chí.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện truyền thông, các xuất bản phẩm, trang thông tin điện tử, bản tin của các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, xã; tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí và đưa phóng viên báo chí đi tham quan, tác nghiệp tại cơ sở...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trong khối tư tưởng, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, hệ thống tuyên giáo các ngành, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Trong công tác định hướng tuyên truyền cần lồng ghép nội dung thông tin, tuyên truyền với các nội dung, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương để các ngành trong khối tư tưởng triển khai đạt hiệu quả cao.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể cấp tỉnh chỉ đạo cấp cơ sở tổ chức tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể hội viên, đoàn viên và toàn dân về nội dung Chương trình hành động của Chính phủ và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị (khóa XII); vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Chương trình hành động của Chính phủ đề ra; Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có các giải pháp điều chỉnh thích hợp.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh thông tin, tuyên truyền, quán triệt nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đến toàn thể đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức về nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, từ đó có những tham mưu đề xuất các giải pháp cụ thể phát triển đối với ngành, lĩnh vực phụ trách.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền một cách cụ thể việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh chủ động triển khai và thực hiện các nội dung tuyên truyền một cách có trọng tâm, trọng điểm, vào từng thời điểm thích hợp để có nội dung tuyên truyền phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Lồng ghép tuyên truyền Chương trình hành động của Chính phủ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung tuyên truyền trong phạm vi, lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách. Định kỳ 6 tháng, tổng kết năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]