(Baothanhhoa.vn) - Chiều 31-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận: Số 65-KL/TW, số 81-KL/TW, số 82-KL/TW, số 84-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Chỉ thị số 39-CT/TW, các Kết luận số 73-KL/TW, số 80-KL/TW và Thông báo Kết luận số 158-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Kết luận, Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Chiều 31-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận: Số 65-KL/TW, số 81-KL/TW, số 82-KL/TW, số 84-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Chỉ thị số 39-CT/TW, các Kết luận số 73-KL/TW, số 80-KL/TW và Thông báo Kết luận số 158-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Kết luận, Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 38 điểm cầu tại các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố; 322 điểm cầu cấp xã.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Kết luận, Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cũng như trên cơ sở đánh giá sâu sắc tình hình thực tiễn, phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới hiện nay, vào cuối năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, đề cập đến nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước, có tác động rộng rãi đến nhiều lĩnh vực. Để triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch hành động.

Nhằm góp phần đưa nhanh các chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương và từng đồng chí tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tiếp thu những nội dung do báo cáo viên trình bày. Đồng thời, dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung cốt lõi của các Chỉ thị, Kết luận và kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đặc biệt là những luận điểm, quan điểm mới, tạo sự thống nhất cao về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả tại cơ quan, địa phương, đơn vị mình.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Kết luận, Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt một số Kết luận của Bộ Chính trị và các Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã quán triệt, triển khai Kết luận số 81-KL/TW, ngày 29 – 7 – 2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; Kết luận số 82-KL/TW, ngày 29 – 7 – 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 12 – 3 – 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; các Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Kết luận, Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, quán triệt một số Kết luận của Bộ Chính trị và các Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tiếp đến, đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, quán triệt, triển khai Kết luận số 73-KL/TW, ngày 20 – 5 – 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; Kết luận số 83-KL/TW, ngày 29 – 7 – 2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Kết luận 84-KL/TW, ngày 29 – 7 – 2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; các Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Kết luận, Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh quán triệt một số Kết luận của Bộ Chính trị.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30 – 10 – 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới; Thông báo Kết luận số 158-TB/TW, ngày 2 – 1 – 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, ngày 22 – 9 – 2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội quần chúng trong tình hình mới; các Kế hoạch hoành của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Kết luận, Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 – 6 – 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20 – 6 – 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 9 – 12 – 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Kết luận, Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, quán triệt Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 1 – 11 – 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, quán triệt Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 1 – 11 – 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Kết luận, Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị, trên cơ sở nội dung quán triệt tại hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo tinh thần thiết thực, hiệu quả, khắc phục triệt để bệnh hình thức.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong đảng bộ, cũng như sự đồng thuận trong xã hội. Việc học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải được thực hiện đồng bộ với các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp phải xác định việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ việc nghiên cứu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với tình hình thực tiễn ở địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, mục tiêu của Trung ương, của tỉnh.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các Kết luận, Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Điểm cầu huyện Như Thanh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục để thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản của các Chỉ thị, Kết luận cua Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh. Các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phổ biến, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động tổ chức triển khai thực hiện của cấp dưới. Định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm và có các hình thức khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân làm tốt và xử lý kỷ luật đối với những nơi làm chưa tốt.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc quán triệt, học tập và cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch hành động ở các đảng bộ được giao phụ trách.

Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị; các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Trần Thanh

Tin liên quan:

Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]