(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2-9- 1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đến nay, đất nước ta trải qua 74 năm ra đời, xây dựng và phát triển, cũng là tròn 50 năm, Đảng, nhà nước và Nhân dân ta thực hiện Di chúc của Người.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh - Tự hào truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam

Ngày 2-9- 1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đến nay, đất nước ta trải qua 74 năm ra đời, xây dựng và phát triển, cũng là tròn 50 năm, Đảng, nhà nước và Nhân dân ta thực hiện Di chúc của Người.

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh - Tự hào truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam

Trung tâm TP Thanh Hóa. Ảnh: Trần Thanh

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành"

Ham muốn đó của Người, một lần nữa thể hiện trong những lời cuối cùng trong Di chúc: Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh - Tự hào truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam

Thành phố Thanh Hoá ( Ảnh Mạnh Cường)

Tròn 50 năm thực hiện Di chúc của Người, 74 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã có bước tiến mạnh mẽ và vững chắc trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cả dân tộc chung sức chung lòng và anh dũng chiến đấu, vượt qua mọi hi sinh gian khổ, giành những thắng lợi vẻ vang, bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng tháng Tám, xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, thống nhất, định hướng xã hội chủ nghĩa.

So với lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, 74 năm chỉ là một giai đoạn ngắn, nhưng đó là những năm tháng hào hùng, sôi động và đẹp đẽ nhất, đưa nhân dân ta từ đêm tàn ra ánh sáng, từ kiếp nô lệ thành người tự do, từ kẻ mất nước thành người tự do, từng bước xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, ấm no.

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh - Tự hào truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam

Một góc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: Minh Hằng

Trong lịch sử các dân tộc trên thế giới, hiếm có một dân tộc nào như dân tộc Việt Nam. 74 năm qua, đất nước ta gặp nhiều gian nan đến thế nhưng cũng lập được nhiều kỳ tích đến thế. Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ được thành lập, đã phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, thách thức. Nhưng với lòng nồng nàn yêu nước, với quyết tâm đánh thắng thực dân, đế quốc xâm lược, quyết tâm giữ gìn nền độc lập, tự do, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, khơi nguồn cho dòng chảy giải phóng dân tộc, khơi dậy những bước đi hào hùng cho quảng đại quần chúng nhiều nước trên các châu lục noi gương Việt Nam đấu tranh cho những phẩm giá và lợi ích dân tộc mình. Chính vì những lẽ đó, uy tín của Việt Nam ngày càng được củng cố và nâng cao, dân tộc Việt Nam trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 74 năm qua là giai đoạn đặc biệt của Cách mạng Việt Nam, là thời kỳ mà đất nước phải vượt qua nhiều thách thức to lớn, có lúc rất hiểm nghèo, như “ngàn cân treo sợi tóc”… Nhưng mỗi lần vượt qua thử thách là mỗi lần dân tộc Việt Nam tự vươn lên, tạo dựng những mốc son lịch sử đánh dấu sự thắng lợi vẻ vang.

Đó là thắng lợi của việc bảo vệ chính quyền nhân dân non trẻ ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công. Trong hoàn cảnh kinh tế - tài chính quốc gia kiệt quệ, giặc dốt, giặc đói hoành hành, lại thù trong giặc ngoài khuấy đảo, với sức mạnh và ý đồ tưởng chừng như có thể xóa bỏ trong chốc lát chính quyền cách mạng non trẻ. Thế nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua ghềnh thác lướt sóng tiến lên.

Đó là chiến thắng lẫy lừng của hai cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và gian khổ, chiến đấu chống lại những thế lực đế quốc hung bạo, làm nên một “Điện Biên chấn động địa cầu” “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội cho dân tộc Việt Nam.

Đó là thành tựu ngày càng to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân, từng bước xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, có sự linh động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Đó là thành tựu quan trọng của công cuộc đổi mới toàn diện đời sống đất nước trong điều kiện vô cùng khó khăn do sự bao vây cấm vận của chủ nghĩa đế quốc, sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa của Liên Xô và các nước Đông Âu, rồi khi tiến hành mở cửa hội nhập thì gặp cơn khủng hoảng tài chính, tiền tệ và những thử thách của quá trình toàn cầu hóa kinh tế do các nước tư bản chi phối. Vậy mà Việt Nam không chỉ đứng vững mà còn phát triển, tiến lên, chính trị - xã hội ổn định, nền kinh tế phát triển ngày càng vững chắc, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Thành quả kinh tế của Việt Nam tạo ra thế và lực mới cho đất nước, vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh - Tự hào truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam

Diện mạo nông thôn mới ở xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa. Ảnh: Phan Nga

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Quyết tâm đó đã ngày càng được thể hiện rõ trên mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội của đất nước, được bạn bè quốc tế tôn trọng và ghi nhận.

Công cuộc đổi mới đất nước sau gần 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị – xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao

Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh - Tự hào truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam

Thành phố về đêm ( Ảnh Mạnh Cường)

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn nhận thức đầy đủ và vận dụng đúng các quy luật phát triển, tiếp tục huy động được các nguồn lực của đất nước mà trước hết và quan trọng nhất là nguồn lực con người, phải có một lộ trình kế hoạch để từng bước thực hiện. Trong đó, Nhân dân là mục tiêu tối thượng, đồng thời là động lực quyết định của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước của chúng ta là nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Nhân dân làm chủ. Mọi thành quả của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước đều vì hạnh phúc của Nhân dân, vì mục tiêu không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Mọi nhiệm vụ cách mạng đều do Nhân dân thực hiện dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nguyễn Thị Yến (Trường Chính trị tỉnh)


Nguyễn Thị Yến (Trường Chính Trị Tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]