(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là một bài viết rất có giá trị về cả phương diện lý luận và chỉ đạo thực tiễn. Tòa soạn Báo Thanh Hóa đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc bày tỏ sự hưởng ứng và đồng tình cao; đồng thời phân tích sâu sắc nhiều nội dung quan trọng của bài viết. Báo Thanh Hóa xin lựa chọn và giới thiệu một số ý kiến tiêu biểu.

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là một bài viết rất có giá trị về cả phương diện lý luận và chỉ đạo thực tiễn. Tòa soạn Báo Thanh Hóa đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc bày tỏ sự hưởng ứng và đồng tình cao; đồng thời phân tích sâu sắc nhiều nội dung quan trọng của bài viết. Báo Thanh Hóa xin lựa chọn và giới thiệu một số ý kiến tiêu biểu.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết của Tổng Bí thư đã chỉ rõ trong chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân là mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích, mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của Nhân dân. Bài viết đã nêu lên những con số, ví dụ sinh động thể hiện sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với Nhân dân, không ngừng mở mang phúc lợi xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, mà đối tượng được thụ hưởng các chính sách bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội trước hết chính là công nhân, nông dân và người lao động.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, giai cấp công nhân là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất nước. Vì vậy, việc xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và toàn xã hội, trong đó tổ chức công đoàn có vai trò, trách nhiệm to lớn.

Hà Xuân Thành

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh

Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tôi tâm đắc nhất luận giải của Tổng Bí thư: “Trong đời sống chính trị, một khi quyền lực của đồng tiền chi phối, thì quyền lực của Nhân dân sẽ bị lấn át”, “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người”, “Sức mạnh Nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển”. Đây chính là quan điểm sáng tạo nhất, nói lên bản chất cơ bản nhất về xây dựng CNXH ở nước ta, coi con người là trung tâm, “lấy dân làm gốc” theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quan điểm này đã trở thành cơ sở lý luận cho mọi hoạt động của tổ chức và cá nhân trong xã hội nhằm phát huy vai trò sáng tạo, tích cực của quần chúng. Quan điểm đó cũng là định hướng quan trọng để Đảng ta, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân có hành động, việc làm đúng đắn, tích cực và tốt đẹp để xây dựng nên nước Việt Nam XHCN với mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Nguyễn Đức Thắng

Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh

Mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của Nhân dân

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tôi đồng tình với quan điểm của Tổng Bí thư: “Trong chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân là mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích; mọi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của Nhân dân, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”. Và điều này đang được thể hiện một cách rõ nét nhất khi cả đất nước đang cùng nhau gồng mình chống chọi với đại dịch COVID-19.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tích cực vào cuộc phòng, chống dịch bệnh, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí... những thành tựu của Việt Nam đã được Nhân dân ta và các nước trên thế giới ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng và cả hệ thống chính trị, nước ta chắc chắn sẽ vượt qua mọi thử thách, khó khăn,

Lê Thị Bìa

Đảng viên Chi bộ Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn)

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam là minh chứng sinh động và đầy sức thuyết phục cho việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Là người lính từng tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ, ở nhiều chiến trường khốc liệt khác nhau, đặc biệt chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tôi thấy rằng, trước đây khát vọng cháy bỏng của chúng ta khi nền độc lập dân tộc bị xâm phạm là “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”, “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Ở Việt Nam lúc bấy giờ, ai cũng đặt lợi ích của đất nước lên trên hết, trước hết, ai cũng sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam là minh chứng sinh động và đầy sức thuyết phục cho việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những đau khổ cùng cực mà người dân Việt Nam phải gánh chịu chỉ những người như thế hệ chúng tôi, cha ông chúng tôi mới cảm nhận được hết. Từ lịch sử, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định vị thế mới, tầm vóc mới, vận hội mới của dân tộc Việt Nam sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới để ngày nay đất nước ta đủ để tự tin nuôi dưỡng khát vọng đưa sự nghiệp đổi mới lên tầm cao mới, định hình những giá trị sống cho con người tốt đẹp hơn. Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta sẽ trở thành một dân tộc hùng cường, có thể “sánh vai với các cường quốc năm châu” như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

Trần Đình Ất

CCB sinh sống tại phường Quảng Thọ (TP Sầm Sơn)

Củng cố niềm tin vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư đã phân tích rất kỹ mục tiêu Chủ nghĩa tư bản (CNTB) và CNXH đều hướng đến phục vụ lợi ích của con người, nhưng có sự khác nhau về chất. CNTB phục vụ lợi ích giai cấp tư sản, còn CNXH phục vụ lợi ích chung của các giai tầng. Từ góc nhìn thực tiễn, Tổng Bí thư đã đặt ra CNXH là gì; vì sao Đảng, Bác Hồ chọn con đường đi lên CNXH; làm thế nào để thực hiện CNXH.

Tổng Bí thư đã đặt vấn đề phải chọn cái gì đúng để đi, cái gì sai thì loại. Chính sự đổi mới của Đảng ta đã mang lại sự khác biệt với cải cách, cải tổ của các nước.

Bài viết cũng khẳng định con đường đi lên CNXH phải bằng CNH, HĐH trong thời kỳ hội nhập, chúng ta phải hòa nhập để không đánh mất mình. Cuối bài viết, Tổng Bí thư lý giải rất khúc triết về kinh tế XHCN, chứng minh thực tế bằng những đổi mới hệ thống chính trị, chất lượng nhân sự, cơ chế hoạt động…

Những lập luận và thực tiễn minh chứng trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng đinh con đường đi lên CNXH theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là con đường tất yếu. Đây là cả một sự nghiệp sáng tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn. Điều hết sức quan trọng là phải luôn luôn kiên định và vững vàng. Những thành tựu to lớn trong sự nghiệp cách mạng của đất nước ta, nhất là sau 35 năm đổi mới đang tiếp thêm sức mạnh, củng cố vững chắc niềm tin cho những người Việt Nam tin vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Từng làm công tác tuyên giáo nhiều năm và là người lính cụ Hồ, tôi cũng như đồng đội của mình tiếp tục kiên định đi theo lý tưởng, con đường CNXH, ủng hộ đổi mới; nâng cao nhận thức về CNXH, đường lối, chủ trương của Đảng; gương mẫu xứng đáng là lực lượng TNXP do Đảng, Bác Hồ sáng lập.

Lê Trung Sơn

Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh

Không chỉ hưởng thụ thành quả CNXH mà phải xây dựng và hướng đến thành quả cao hơn

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bằng những lập luận chặt chẽ, Tổng Bí thư đã minh chứng con đường xây dựng CNXH mà Đảng và Bác Hồ đã chọn đòi hỏi phải xây dựng và hoàn thiện hệ hống chính trị tức là phải thực hiện và coi trọng dân chủ đối với toàn xã hội. Đảng phải không ngừng được chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền sức chiến đấu, đặc biệt xây dựng thành công CNXH ở Việt Nam là xây dựng chế độ Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân ngày càng tiến bộ hơn.

Bài viết của Tổng Bí thư đặt ra vấn đề thực hiện cho được nền dân chủ XHCN rộng rãi, thực chất, cùng với phát triển kinh tế, ổn định đời sống chính trị phải chú trọng xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. CNXH phải là đỉnh cao của văn hóa, văn minh hướng người dân đến giá trị tốt đẹp nhất và tiếp thu tinh hoa văn hóa của dân tộc. Đồng thời, bài viết khẳng định con người không chỉ hưởng thụ thành quả CNXH mà phải xây dựng và hướng đến thành quả cao hơn.

Văn Như Tước

Cán bộ lão thành cách mạng, sinh sống tại TP Thanh Hóa

Tập trung hơn nữa công tác tuyên truyền về quan điểm, đường lối chiến lược đi lên CNXH của Đảng ta trong hệ thống tổ chức hội các cấp

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tôi thực sự rất ấn tượng, bởi bài viết của đồng chí Tổng Bí thư đã lập luận chặt chẽ, lô gic và phân tích rất sắc sảo, làm rõ bản chất của CNXH, sự giống nhau và khác nhau giữa chủ nghĩa tư bản và CNXH. Vì sao Việt Nam lại đi theo con đường CNXH và những thành tựu đạt được minh chứng cho sự lựa chọn con đường cách mạng đúng đắn đó.

Bài viết đã đưa ra những lập luận sắc sảo và đặc biệt là vận dụng lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đưa vào bài viết có sự dẫn chứng bằng những việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang làm đều hướng đến nhân quyền, đến Nhân dân, mưu cầu hạnh phúc, bình đẳng và phát triển trong xã hội.

Với trách nhiệm là người trực tiếp làm công tác tuyên giáo của tổ chức Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, tôi thực sự thấm nhuần bài viết và sẽ tham mưu cho lãnh đạo chú trọng, tập trung hơn nữa công tác tuyên truyền về quan điểm, đường lối chiến lược đi lên CNXH của Đảng ta trong hệ thống tổ chức hội các cấp, đồng thời vận dụng vào hoạt động công tác hội để gắn lý luận với thực tiễn, góp phần nâng cao nhận thức, ý chí hành động cho lực lượng chiếm tới 50% dân số trong toàn tỉnh. Đó là, tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống đoàn kết, tự chủ, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên; vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin -Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; chủ động học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; xây dựng hình ảnh phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới có sức khỏe, có tri thức, có nhân cách đạo đức, lối sống tốt đẹp… đóng góp xứng đáng vào sự phát triển đi lên của quê hương, đất nước.

Bùi Thị Mai Hoan

Trưởng ban Tuyên giáo, Chính sách luật pháp, Hội LHPN tỉnh

Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Nhân dân ta

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của bài viết, sẽ giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn “đường chúng ta đi, đích chúng ta đến” để làm tròn trách nhiệm và nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí hành động.

Từ bài viết, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc đã ban hành công văn chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch nghiên cứu và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại địa phương, đơn vị; đưa nội dung bài viết vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể về nội dung bài viết bằng các hình thức phù hợp, như: Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, định hướng tuyên truyền bài viết của đồng chí Tổng Bí thư cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trên địa bàn; đưa nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư vào tài liệu “Thông báo nội bộ” trong quý II và cả năm. Giao cán bộ, phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện tích cực nghiên cứu, viết tin bài, phóng sự, tổ chức tọa đàm... phát lên sóng truyền thanh để tạo khí thế thi đua sổi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện trong triển khai, thực hiện những nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo.

Phạm Thị Hường

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc

Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tôi rất tâm đắc với những luận giải mà đồng chí Tổng Bí thư nêu ra trong bài viết. Từ bài viết, với niềm tin sắt son, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, là một cán bộ đoàn, đảng viên, tôi thấy trách nhiệm của mình phải tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng nhằm kế tục sự nghiệp cách mạng. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, bồi đắp lý tưởng cách mạng, kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống lại âm mưu, diễn biến hòa bình, những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phấn đấu hết mình để trở thành lực lượng kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Nguyễn Hữu Tuất

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng TP Thanh Hóa trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại

Hưởng ứng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đây là một bài viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ trực tiếp phản bác những quan điểm sai trái, phiến diện, thù địch về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà còn khẳng định sự lựa chọn của Đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn, vừa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân, vừa phù hợp với quy luật khách quan. Bài viết đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước, tác động sâu rộng đến nhận thức về tư tưởng chính trị, củng cố niềm tin, góp phần khơi dậy tình cảm, khát vọng, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời là cơ sở lý luận và thực tiễn đặc biệt quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa nỗ lực phấn đấu với tinh thần “quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và hiệu quả” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI.

Cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng và bài viết của Tổng Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung chỉ đạo sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì, mở rộng, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng TP Thanh Hóa trở thành một trong bốn trung tâm kinh tế động lực của tỉnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra nhằm xây dựng TP Thanh Hóa đến năm 2025 nằm trong nhóm đô thị loại I trực thuộc tỉnh hàng đầu cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Nguyễn Thị Hiền

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy,

Giám đốc Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]