(Baothanhhoa.vn) - Bám sát Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Đảng bộ huyện Lang Chánh đã triển khai nhiều giải pháp sát đúng về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Đội ngũ đảng viên được kết nạp hàng năm trên địa bàn huyện không chỉ bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng, mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Gieo “hạt giống đỏ” ở các xã vùng sâu, vùng xa huyện Lang Chánh

Bám sát Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Đảng bộ huyện Lang Chánh đã triển khai nhiều giải pháp sát đúng về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Đội ngũ đảng viên được kết nạp hàng năm trên địa bàn huyện không chỉ bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng, mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Gieo “hạt giống đỏ” ở các xã vùng sâu, vùng xa huyện Lang Chánh

Thông qua hoạt động đoàn đã phát hiện được nhiều đoàn viên ưu tú của huyện Lang Chánh để bồi dưỡng, kết nạp Đảng.

Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo

Những năm trước đây, công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Lang Chánh gặp nhiều khó khăn. Bởi hầu hết đoàn viên, thanh niên có trình độ văn hóa và bộ đội xuất ngũ về địa phương phần lớn đều đi làm ăn xa nên dẫn đến nguồn cảm tình đảng ở các chi bộ thôn, bản ngày càng cạn dần. Trong khi đó, hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị ở địa phương lại không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng do chưa tốt nghiệp THCS. Đáng nói hơn, một bộ phận thanh niên đang sinh sống tại địa phương có biểu hiện sa sút về lý tưởng, ít tham gia các phong trào, hoạt động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phát động. Mặt khác, trên địa bàn huyện vẫn có một số đảng ủy chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, thể hiện ở việc chưa ban hành các văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ trực thuộc, thiếu kiểm tra, đôn đốc, cũng như rà soát nắm chắc nguồn quần chúng ở cơ sở. Bởi vậy, công tác kết nạp đảng viên trên địa bàn có chiều hướng giảm xuống. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện kết nạp được 569 đảng viên, chỉ đạt 87,5% chỉ tiêu đề ra.

Trước thực trạng đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Lang Chánh đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong cả nhiệm kỳ 2020-2025 và hàng năm, giao chỉ tiêu cho từng tổ chức đảng trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn nguồn quần chúng của các địa phương, đơn vị. Cụ thể, chỉ tiêu cả nhiệm kỳ của Đảng bộ huyện là kết nạp 300 đảng viên, trong đó hằng năm kết nạp từ 60 đảng viên trở lên. Để đạt chỉ tiêu đề ra, Huyện ủy Lang Chánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ các xã, thị trấn triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác phát triển đảng viên; đặc biệt là Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 28-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới”. Huyện ủy cũng kịp thời ban hành 2 công văn đôn đốc công tác phát triển đảng viên trong các tổ chức đảng, nhất là chi bộ thôn, bản vùng sâu, vùng xa.

Gắn với việc chỉ đạo, Ban Tổ chức Huyện ủy cũng tăng cường tập huấn, hướng dẫn các tổ chức đảng về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nhất là việc quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên, để mỗi đảng viên phát huy vai trò của mình trong theo dõi, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Huyện ủy còn yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chủ động rà soát nguồn quần chúng, xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong từng năm và cả nhiệm kỳ. Đồng thời, lấy kết quả phát triển đảng viên làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, thi đua khen thưởng hàng năm. Bên cạnh đó, đảng bộ các xã, thị trấn phải thực hiện nghiêm túc việc phân công và giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp phụ trách, hướng dẫn các chi bộ về công tác phát triển đảng viên mới theo chỉ tiêu được giao. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị, để da dạng các hình thức thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia. Qua đó kịp thời phát hiện các nhân tố tích cực có phẩm chất đạo đức, năng lực tốt và uy tín với Nhân dân để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn quần chúng ưu tú kếp nạp vào Đảng. Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện Lang Chánh đã có sự chuyển biến nhanh chóng. Năm 2021, toàn huyện kết nạp được 74 đảng viên, vượt chỉ tiêu 14 đảng viên và tính từ đầu năm 2022 đến nay, kết nạp được 82 đảng viên, vượt chỉ tiêu 22 đảng viên. Đáng mừng hơn, đảng bộ các xã vùng sâu, vùng xa đã nỗ lực khắc phục khó khăn, làm tốt công tác tạo nguồn đã kết nạp được nhiều quần chúng ưu tú vào Đảng.

Nhiều cách làm phù hợp

Trên tinh thần chỉ đạo chung, ở từng đảng bộ cơ sở cũng có những sáng tạo trong triển khai thực hiện phát triển đảng viên. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ xã biên giới Yên Khương lại đang là điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên của huyện Lang Chánh trong 2 năm gần đây. Đảng bộ xã xác định, phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trẻ là rất quan trọng nhằm đảm bảo tính kế thừa, phát triển của tổ chức Đảng. Bởi lực lượng đảng viên trẻ có trình độ học vấn, giàu khát vọng cống hiến chính là những “hạt nhân” đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, đồng thời, luôn tiên phong trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở thôn, bản. Trên cơ sở chỉ tiêu được giao và với phương châm chú trọng đến chất lượng, không chạy theo số lượng, hàng năm, đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ rà soát nguồn quần chúng tại thôn, bản để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục và tạo nguồn kết nạp vào Đảng. Đảng ủy xã cũng thực hiện phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, theo dõi và dự sinh hoạt với chi bộ. Qua nắm bắt, đánh giá tình hình thực tế ở cơ sở, các đồng chí đảng ủy viên có nhiệm vụ cùng với tập thể chi bộ bàn giải pháp về tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm thu hút, tập hợp các đoàn viên, hội viên và bộ đội xuất ngũ hưởng ứng tham gia. Từ đó phát hiện lựa chọn những quần chúng tích cực để bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Nhờ cách làm này, trong năm 2021 Đảng bộ xã Yên Khương đã kết nạp được 9 đảng viên mới, vượt 4 đảng viên so với chỉ tiêu được giao. Năm 2022, Đảng bộ xã được giao chỉ tiêu kết nạp 10 đảng viên. Do làm tốt công tác tạo nguồn ở cơ sở, nên đến hết tháng 10 năm 2022 Đảng bộ xã kết nạp được 8 đảng viên. Dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ kết nạp thêm 3 đảng viên, vượt chỉ tiêu.

Là xã vùng cao nên Yên Thắng có nhiều thôn, bản điều kiện kinh tế - xã hội còn tương đối khó khăn, hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông chưa đồng bộ; trình độ dân trí hạn chế, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tạo nguồn kết nạp đảng của các chi bộ trên địa bàn. Khắc phục khó khăn, Đảng bộ xã Yên Thắng thường xuyên chỉ đạo các chi bộ rà soát, bổ sung nguồn quần chúng để có kế hoạch bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Trong đó, ưu tiên gây dựng nhân tố tích cực là bộ đội xuất ngũ, học sinh đã tốt nghiệp THCS, THPT và hội viên nông dân, phụ nữ. Đảng bộ xã còn đặc biệt coi trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên ở chi bộ vùng sâu, vùng xa, chi bộ có độ tuổi trung bình của đảng viên cao, để tránh tình trạng “tre già mà măng chưa mọc” và kịp thời bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng. Bên cạnh đó, cấp ủy các chi bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị, các đảng viên trong xã luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong vận động, thuyết phục, giúp đỡ để quần chúng khắc phục khó khăn yên tâm cống hiến khi trở thành đảng viên. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2021, Đảng bộ xã kết nạp được 6 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra 2 đảng viên. Trong 10 tháng năm 2022 kết nạp được 8 đảng viên, phấn đấu đến cuối năm xem xét, kết nạp thêm 4 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra 1 đảng viên.

Những đảng viên mới được kết nạp đều có trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị, lý tưởng, nhiệt tình, tha thiết với tổ chức và đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mừng hơn, nhiều đồng chí sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng đã không ngừng rèn luyện, phấn đấu, trở thành tấm gương sáng trong phát triển sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo ở các thôn, bản, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung ở các địa bàn trong huyện.

Bài và ảnh: Trần Thanh


Bài và ảnh: Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]