(Baothanhhoa.vn) - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bởi vậy, Đoàn Khối đã thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức phù hợp.

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bởi vậy, Đoàn Khối đã thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức phù hợp.

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên

Gala tuyên dương cán bộ, đoàn viên thanh niên khối doanh nghiệp tiêu biểu trong lao động, sản xuất, kinh doanh năm 2020 do Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức. (Ảnh tư liệu Báo Thanh Hóa)

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá là tổ chức Đoàn cấp trên cơ sở, gồm các cơ sở Đoàn trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, các sở, ban ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và một số đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, với 13.881 đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt ở 103 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc (65 đoàn cơ sở và 38 chi đoàn cơ sở). Trong đó, đoàn viên thanh niên Khối cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động chiếm 64 %; đoàn viên thanh niên là học sinh - sinh viên chiếm 36%. Đảng viên đang sinh hoạt đoàn chiếm 26% (3578 đồng chí).

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với tổ chức Đoàn nói chung và Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nói riêng, những năm qua Đoàn Khối luôn quan tâm, coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bởi vậy, Đoàn Khối đã thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức phù hợp như: tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở Đoàn trong Khối tham mưu cho cấp ủy tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập, quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với Hội nghị của Đảng bộ, Chi bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và góp phần vào việc định hướng tư tưởng, dư luận cho đoàn viên thanh niên. Tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đoàn viên thanh niên về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số: 37/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hoá; bám sát các chủ trương, chương trình công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ sở, của Khối. Vì vậy, các chương trình, kế hoạch của Đoàn Khối ban hành đã được triển khai sâu rộng đến đông đảo đoàn viên thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong Khối. Chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đoàn. Theo đó mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên chủ động xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác Hồ với những nội dung công việc, mục tiêu phấn đấu cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên được kiểm tra, đánh giá, nêu gương người tốt, việc tốt để tuyên truyền, nhân rộng trong toàn Đoàn. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, giáo dục đoàn viên thanh niên, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên luôn được phát huy, thông qua mạng xã hội, các phương tiện truyền thông đại chúng; các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến, các sự kiện chính trị, chủ trương, chính sách về pháp luật được các cấp bộ Đoàn thường xuyên đăng tải, chia sẻ, phản ánh trên hệ thống các trang faceook, Zalo. Qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, xã hội. Phương thức tuyên truyền, định hướng thông tin, nắm bắt tư tưởng đoàn viên, thanh niên, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch trên mạng xã hội được các đơn vị trong Khối quan tâm, thực hiện.

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, bồi đắp lý tưởng, đạo đức cách mạng, phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên cũng được Đoàn Khối chú trọng Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp bộ đoàn trong Khối tuyên truyền, tổ chức các hoạt động gắn liền với các ngày lễ kỷ niệm lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hoá của đất nước và của tỉnh như: Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), mừng Xuân Tân Sửu 2021 và hưởng ứng “Tháng thanh niên”, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021);...với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Toạ đàm, mít tinh, gặp mặt cán bộ đoàn các thế hệ; tổ chức các hoạt động Văn hoá văn nghệ - Thể dục thể thao, vui chơi giải trí, đăng cai tổ chức thành công Diễn đàn cấp tỉnh Tuổi trẻ Thanh Hóa sắt son niềm tin với Đảng” và tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu; tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và tuyên dương 52 cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu; tổ chức diễn đàn “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và phòng chống dịch Covid -19” cho Đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; phối hợp với Công đoàn Viên chức tỉnh, Hội Cựu chiến binh Khối tổ chức thành công Diễn đàn: “Cử tri Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa với bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026”; nhất là việc thực hiện chương trình hành động của đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVIII về “Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh, thiếu niên tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay”; cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới”; cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”... Thông qua các hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy tinh thần, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Khối trong việc góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hoá trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Có thể khẳng định, những kết quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã góp phần nâng cao nhận thức, định hướng hành động, có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lý tưởng cách mạng, ý chí, lòng yêu nước, yêu nghề, yêu quê hương và hoài bão sống, trên cơ sở đó phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên toàn Đoàn khối trong học tập, rèn luyện và công tác.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên Đoàn khối có lúc chưa kịp thời, chưa sâu sắc; việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên còn chậm; vai trò tiền phong gương mẫu của người đoàn viên chưa thể hiện rõ; số ít đoàn viên chưa tích cực trong tu dưỡng, học tập, rèn luyện và tham gia vào các phong trào đoàn. Nguyên nhân chính là, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn cơ sở thuộc Đoàn khối đều là hoạt động kiêm nhiệm, Ban Chấp hành và đoàn viên thanh niên của các cơ sở đoàn bận công tác chuyên môn, thời gian đầu tư cho công tác Đoàn nói chung còn ít; kỹ năng tổ chức, nội dung sinh hoạt giáo dục chính trị tư tưởng có lúc chưa đi vào chiều sâu nên việc nắm bắt tư tưởng và tổ chức nội dung sinh hoạt về công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đoàn viên thanh niên có lúc bị gián đoạn; một bộ phận đoàn viên thanh niên là học sinh, sinh viên nhận thức chưa sâu sắc về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số đoàn viên thanh niên...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, trong thời gian tới, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau:

Một là, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn nói chung và kỹ năng tuyên truyền, định hướng giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên với phương châm sát chủ đề, sâu sắc về nội dung, đa dạng về hình thức tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng.

Hai là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng trong đoàn viên thanh niên (tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mỗi đoàn viên thanh niên cần có kế hoạch rèn luyện, bồi dưỡng, phấn đấu cho lý tưởng cộng sản, trở thành “người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội trong đoàn viên thanh niên; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; triển khai Kết luận số 01/KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị bằng các hình thức: đăng ký từng việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ được giao, chiếu phim tư liệu, toạ đàm, nói chuyện thời sự, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương những đoàn viên thanh niên có những việc làm tốt theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Ba là, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt ở các cơ sở Đoàn trực thuộc, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên thanh niên để đoàn viên thanh niên yên tâm học tập, rèn luyện và công tác; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lối sống, nếp sống văn minh nơi công sở; tăng cường theo dõi, đôn đốc, chấm điểm các nhiệm vụ theo kế hoạch năm của Đoàn cơ sở để có cơ sở bình xét các danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân.

Bốn là, duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên nhân các ngày lễ của đất nước, của Đảng, của Đoàn… thông qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với quê hương, đất nước; đồng thời tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và định hướng dư luận của đoàn viên thanh niên; tăng cường thông tin tích cực kịp thời để hạn chế thông tin xấu trên mạng xã hội; chủ động đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, nói xấu, nói sai sự thật trên mạng xã hội; thực hiện tốt Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang facebook, zalo cá nhân của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên của các cấp bộ Đoàn.

Có thể khẳng định, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá không chỉ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà còn là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lý tưởng hoài bão của đoàn viên thanh niên Đoàn khối, trên cơ sở đó phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nghị quyết Đại hội Đoàn khối, cũng như nhiệm vụ học tập và công tác chuyên môn của đoàn viên thuộc Đoàn khối.

Phạm Bá Thịnh - Phó Bí thư Đoàn trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Tài liệu tham khảo:

Báo cáo số: 05 BC/ĐTN, ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá về kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên năm 2021.


Phạm Bá Thịnh - Phó Bí thư Đoàn trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]