(Baothanhhoa.vn) - Cùng với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Tỉnh ủy và các cấp ủy đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm cao đối với sự phát triển của tỉnh và các địa phương, đơn vị. Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Dấu ấn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII: Bài 4 - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Cùng với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Tỉnh ủy và các cấp ủy đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm cao đối với sự phát triển của tỉnh và các địa phương, đơn vị. Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Dấu ấn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII: Bài 4 - Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Người dân đến làm thủ tục hành chính được cán bộ bộ phận “một cửa” UBND huyện Cẩm Thủy hướng dẫn chu đáo. Ảnh: Phan Nga

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa hiện có 31 đảng bộ trực thuộc, 1.467 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với trên 229.000 đảng viên, là đảng bộ có số đảng viên lớn thứ 2 cả nước. Xác định công tác xây dựng Đảng là khâu then chốt, những năm qua, các cấp ủy đảng ở tỉnh Thanh Hóa luôn chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó góp phần lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hằng năm, các cấp ủy cơ sở tổ chức nhiều đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng với hơn 95% lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Phương pháp học tập, quán triệt từng bước được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu sâu kỹ và có hệ thống về những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được những kết quả tích cực. Đảng bộ tỉnh đã đưa việc học tập lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1051-QĐ/TU ngày 1-7-2013 quy định cấp ủy viên cấp trên về dự sinh hoạt chi bộ; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tỉnh lãnh đạo thực hiện nghiêm quy định của Trung ương về việc đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên và những nhận xét đánh giá của cấp ủy nơi cư trú là cơ sở để đánh giá chất lượng TCCSĐ, xếp loại đảng viên hằng năm.

Để nâng cao chất lượng đảng viên và củng cố TCCSĐ, biện pháp được cấp ủy các cấp ở Thanh Hóa quan tâm thực hiện là đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó phát huy đầy đủ hơn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 66-KH/TU thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 29-10-2018 hướng dẫn một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo đó, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đã đi vào nền nếp; quy trình sinh hoạt thực hiện bảo đảm theo hướng dẫn của cấp trên, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ, cấp ủy viên dự sinh hoạt cấp ủy khá cao, tinh thần trách nhiệm của đảng viên được nâng lên, phần lớn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng có chuyển biến tốt hơn so với trước đây, việc phân công và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với đảng viên được quan tâm hơn. Từ đó, chi bộ phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Thành Phạm Trọng Dũng: Sau gần 4 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 60-KH/HU về thực hiện khâu đột phá nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ; chế độ, nội dung sinh hoạt chi bộ ở 199 chi bộ thôn, khu phố trên địa bàn huyện Thạch Thành đã có chuyển biến rõ nét. Hầu hết các cấp ủy, chi bộ thôn, khu phố thực hiện tương đối tốt chế độ sinh hoạt định kỳ tháng một lần theo quy định. Công tác phát triển đảng viên mới được thực hiện tốt hơn. Các chi bộ đã xác định rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, từ đó xây dựng và tổ chức có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. Số lượng TCCSĐ được công nhận trong sạch, vững mạnh, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày càng tăng. Năm 2019, qua đánh giá của đảng ủy về chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, có 75,9% chi bộ thôn, khu phố đạt loại tốt, 24,1% chi bộ đạt loại khá, không có chi bộ đánh giá loại trung bình và kém. Kết quả phân loại TCCSĐ và đảng viên, có 22,1% chi bộ thôn, khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 72,9% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 17,1% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 69,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, đến nay huyện Thạch Thành có 88,4% chi bộ thôn, khu phố đã thực hiện bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố.

Cùng với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Tỉnh ủy và các cấp ủy đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có phẩm chất, năng lực, dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm cao đối với sự phát triển của tỉnh và các địa phương, đơn vị. Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là tập thể lãnh đạo, quản lý và cá nhân người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đã sửa đổi, bổ sung và ban hành nhiều văn bản về công tác cán bộ, trên cơ sở đó siết chặt quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác cán bộ từ khâu đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 221 lượt cán bộ; điều động, luân chuyển 75 lượt cán bộ. Đến nay, có 25/27 huyện, thị xã, thành phố (chiếm 92,6% và 343/559 xã, phường, thị trấn (chiếm 61,3%) đã bố trí 1 trong 3 chức danh chủ chốt không là người địa phương. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý, bổ sung hồ sơ, lý lịch cán bộ, đảng viên được thực hiện theo quy định. Chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn TCCSĐ, phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là đối với những TCCSĐ yếu kém. Công tác đánh giá, xếp loại đảng viên được thực hiện nghiêm túc, khách quan, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm cơ sở để đánh giá, xếp loại đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá toàn diện, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, tổ chức đảng; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Ủy ban kiểm tra cấp ủy phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan duy trì thường xuyên nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, nhất là việc phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật nhằm thu thập thông tin, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm... từ đó, công tác kiểm tra, giám sát theo định kỳ được duy trì và tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm; việc chấp hành Điều lệ Đảng, kiểm tra xử lý tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được thực hiện tốt. Trong 5 năm (2015-2020), các cấp ủy đã kiểm tra 8.006 lượt tổ chức đảng và 24.941 lượt đảng viên; giám sát 10.939 lượt tổ chức đảng và 30.631 lượt đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 298 tổ chức đảng và 4.247 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận 136 tổ chức đảng và 3.289 đảng viên có vi phạm. Cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 45 tổ chức đảng; cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 3.472 đảng viên. Kết quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận của Nhân dân; góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng, cơ bản khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh; vùng cấm; hạ cánh an toàn”.

Với nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều cấp ủy được nâng lên trên nhiều mặt; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở được phát huy; đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; nhiều tổ chức đảng giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh hằng năm, được khen thưởng tiêu biểu cấp huyện, cấp tỉnh, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ. Phần lớn cán bộ, đảng viên có ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt trên 76%. Chất lượng TCCSĐ tiếp tục được duy trì; tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 91,3%. Từ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ ngày càng tăng cường, phát huy tốt hơn vai trò “hạt nhân chính trị” ở cơ sở.

Những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng đã tạo đà cho sự bứt phá đầy ấn tượng của Thanh Hóa với bước tăng trưởng nhanh và đột phá về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 đã tăng gấp 1,5 lần so với tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015, dự kiến đạt 12,1%, vượt mục tiêu đại hội (12%). Quy mô GRDP của tỉnh năm 2020 dự kiến đạt 131.199 tỷ đồng, gấp 1,77 lần năm 2015, vươn lên vị trí đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và đứng thứ 8 cả nước. GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 2.616 USD, gấp 1,8 lần năm 2015. Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm dự kiến tăng 20,1%, vượt kế hoạch, cao nhất từ trước đến nay; năm 2020 dự kiến đạt 144.532 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2015, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ. Thanh Hóa là một trong các tỉnh đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố: sáp nhập 3.100 thôn, tổ dân phố, đã giảm từ 5.971 thôn, tổ dân phố, xuống còn 4.393 thôn, tổ dân phố (giảm 1.578 thôn, tổ dân phố); hoàn thành việc sáp nhập 143 xã, thành 67 xã (giảm 76 xã). Việc sáp nhập các xã, thôn, tổ dân phố không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, mà còn góp phần tinh giản biên chế, tiết kiệm chi ngân sách...

Những kết quả đã đạt được là cơ sở, điều kiện để Thanh Hóa tiếp tục vững bước tiến lên, phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bài 5: Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp - điểm nhấn phát triển xứ Thanh.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]