(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hiện thực hóa những mục tiêu đại hội đã đề ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dấu ấn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII: - Bài 15: Chuyển biến tích cực từ cải cách hành chính

Thực hiện khâu đột phá về cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hiện thực hóa những mục tiêu đại hội đã đề ra.

Dấu ấn 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII: - Bài 15: Chuyển biến tích cực từ cải cách hành chínhCông chức bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện Thạch Thành giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tin liên quan:

Để thực hiện khâu đột phá, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, trong đó có các nghị quyết, chương trình, kế hoạch lớn, như: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nghị quyết của HĐND tỉnh về giám sát thủ tục hành chính (TTHC); kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về CCHC; quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; quy định chấm điểm chỉ số CCHC; chương trình xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh... Đồng thời, ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo, đôn đốc công tác CCHC, như: Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; chỉ thị về tăng cường các biện pháp nâng cao chỉ số CCHC; quy định thực hiện “4 tăng, 2 giảm, 3 không” trong giải quyết TTHC... Trên cơ sở kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung đến cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân bằng nhiều hình thức; chỉ đạo, hướng dẫn, phân công bộ phận theo dõi, đôn đốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong nhiệm kỳ, việc đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng việc đầu tư nâng cấp bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại UBND 27/27 huyện, thị xã, thành phố bảo đảm giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân kịp thời, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đúng quy định. Đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp thực hiện dự án trên địa bàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thực hiện TTHC “một cửa” tại chỗ tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Hiện nay, 100% đơn vị cấp tỉnh, 100% đơn vị cấp huyện, 100% đơn vị cấp xã sử dụng và cung cấp các dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc giám sát, theo dõi, đôn đốc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân được thực hiện thường xuyên qua hệ thống thông tin “một cửa điện tử”, góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Cùng với đó, UBND tỉnh đã thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng (0373.755756); công khai địa chỉ email (kiemsoat.tthc@thanhhoa.gov.vn) và địa chỉ Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa (pakn.dichvucong.gov.vn) để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính. Đến hết tháng 5-2020, đã thực hiện tiếp nhận và xử lý 37 trường hợp, 100% các ý kiến phản ánh, kiến nghị đã được chuyển đến các cơ quan có liên quan xử lý và báo cáo kết quả kịp thời, đúng hạn.

Việc thực hiện nghiêm túc quy định công khai kết quả giải quyết TTHC, việc công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC đã từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Việc sửa đổi, ban hành, bãi bỏ TTHC được các đơn vị thực hiện thường xuyên nhằm cắt giảm thời gian, rút ngắn quy trình giải quyết TTHC cho phù hợp với tình hình thực tế và cập nhật công khai trên cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tra cứu, áp dụng. Từ năm 2016 đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 435 quyết định với 3.843 TTHC mới, 189 TTHC sửa đổi và bãi bỏ 2.772 TTHC. Đặc biệt, để tạo bước phát triển đột phá trong xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết TTHC, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, ngoài cấp tỉnh, cấp huyện, từ ngày 1-9-2020, 100% UBND cấp xã thực hiện xử lý văn bản điện tử và ký số trên văn bản điện tử. Việc xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng giúp lãnh đạo, chuyên viên và cán bộ văn thư, lưu trữ quản lý, điều hành, xử lý công việc hàng ngày nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, góp phần đẩy mạnh công tác CCHC, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước, hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số và nền kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, sửa đổi lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị được quan tâm chỉ đạo. UBND tỉnh đã ban hành quy chế làm việc và quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các chỉ thị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đảm bảo sự nghiêm minh trong thực hiện, phát huy vai trò tự giác, gương mẫu của cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cơ quan Nhà nước. Công tác thanh tra, kiểm tra thực thi công vụ của cán bộ, công chức và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực đối với các doanh nghiệp được thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2016 đến nay, đã thực hiện 47 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 52 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh. Qua đó, đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các sai phạm, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính cũng được các cấp, các ngành thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ. Đến nay, đã có 20 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 27/27 huyện, thị xã, thành phố thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức với 625 lượt người được chuyển đổi. Việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm theo kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021 của các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã được phê duyệt. Năm 2019, biên chế công chức giảm 547 người, biên chế sự nghiệp giảm 2.802 người so với năm 2016. Toàn tỉnh cũng đã giảm 288 đơn vị sự nghiệp, 11 phòng, ban và 3 chi cục. Sắp xếp 143 xã, phường, thị trấn không đủ tiêu chí về diện tích và dân số xuống còn 67 xã, phường, thị trấn (giảm 76 đơn vị), qua đó giảm số lượng cán bộ, công chức, giúp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Để tạo ra bước đột phá mới trong CCHC ở cả 6 nội dung, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, nâng cao mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ công.

Bài và ảnh: Tố Phương

Bài cuối: Giữ vững quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]