(Baothanhhoa.vn) - Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, chủ động ngăn ngừa, đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đảng ta đã luôn coi trọng công tác tư tưởng, xác định đây là mặt trận hàng đầu, góp phần quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng. Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ TP Thanh Hóa luôn quan tâm đến công tác tư tưởng trên địa bàn nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí và đồng thuận trong Đảng và ngoài xã hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ TP Thanh Hóa: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, chủ động ngăn ngừa, đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đảng ta đã luôn coi trọng công tác tư tưởng, xác định đây là mặt trận hàng đầu, góp phần quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng. Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ TP Thanh Hóa luôn quan tâm đến công tác tư tưởng trên địa bàn nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí và đồng thuận trong Đảng và ngoài xã hội.

Đảng bộ TP Thanh Hóa: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa chủ trì hội nghị về công tác chuẩn bị đại hội tại phường Đông Hải. Ảnh: Lê Thảo

Được sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa đã tổ chức tốt việc học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng; phòng chống có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết đáp ứng sự phát triển của thành phố, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TP Thanh Hóa đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng và ban hành các kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ mang tính cấp bách và thường xuyên gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng kịp thời, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm; kiên trì giáo dục, đấu tranh, xử lý theo đúng quy định của Đảng những biểu hiện suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai sâu rộng trong toàn đảng bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhiều nội dung quan trọng được đưa vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng trong các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể như chăm lo phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo, hiến đất để xây dựng công trình phúc lợi, bảo đảm an ninh trật tự...; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố xây dựng bản cam kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc thù cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ công tác. Định kỳ tổ chức sơ kết, xét chọn biểu dương, khen thưởng và gặp mặt các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên, nhất là liên hệ bản thân đề ra giải pháp tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo. Qua 4 năm thực hiện, thành phố đã vinh danh 54 tập thể và 61 cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 05, tạo sức lan tỏa trong toàn đảng bộ.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường và có nhiều chuyển biến; từng bước đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bằng các hình thức cụ thể, thiết thực, đề cao ý thức tự nghiên cứu và tích cực thảo luận. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào Đảng, vào công cuộc đổi mới đất nước và triển vọng phát triển của thành phố. Thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo 94 (nay là Ban Chỉ đạo 35) về chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa để tập trung nắm bắt, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; có các hình thức đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đổi mới hình thức và nội dung, nâng cao chất lượng cuốn Thông tin TP Thanh Hóa. Đến tháng 5-2020, đã phát hành hơn 80.000 bản, góp phần tích cực định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, công tác tư tưởng trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào sự ổn định của thành phố, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn mới phát triển nhanh, mạnh, vững chắc hơn nữa.

Trước thềm đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, những kẻ bất mãn, thế lực thù địch lại tiếp tục những luận điệu cũ rích tập trung hoạt động chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, đòi bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đòi dân chủ, tự do theo kiểu tư sản, đòi đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập... Tình hình đó đòi hỏi những cán bộ trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng cả nước nói chung, TP Thanh Hóa nói riêng phải luôn rèn luyện, nâng cao bản lĩnh cách mạng, đạo đức, lối sống, kiên quyết chống lại những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ công cuộc đổi mới của Đảng vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để làm tốt công tác tư tưởng, TP Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; trọng tâm là phát huy mạnh mẽ vai trò tiền phong, gương mẫu của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trong đó cán bộ chủ chốt của thành phố phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, không hô khẩu hiệu suông, không rõ chức trách, nhiệm vụ được giao. Tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên nghiêm túc, tự giác, có kế hoạch cụ thể để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm. Nâng cao chất lượng tự phê bình, kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Đăng ký và đưa việc học tập, làm theo gương Bác trở thành việc thường xuyên trong các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, chú trọng việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm, phát huy những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, khắc phục những yếu kém, hình thức.

Cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn đảng bộ. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Cổ vũ, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Xây dựng đề án tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong đó chú trọng cải tiến, đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng để phù hợp với từng đối tượng; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với thực tiễn, phân công trách nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng. Nâng cao chất lượng sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, tổng kết thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm để tăng cường công tác lãnh đạo.

Nguyễn Thị Hiền

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy,

Giám đốc Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]