(Baothanhhoa.vn) - Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy Hậu Lộc và các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật Đảng đối với cán bộ, đảng viên góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đảng bộ huyện Hậu Lộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Huyện ủy Hậu Lộc và các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật Đảng đối với cán bộ, đảng viên góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đảng bộ huyện Hậu Lộc tăng cường công tác kiểm tra, giám sátBan Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tuy Lộc đánh giá chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022.

Đảng bộ huyện Hậu Lộc có 48 đảng bộ, chi bộ cơ sở; 316 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; toàn đảng bộ có hơn 9.000 đảng viên. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng, hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (UBKT) đã tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm xây dựng và triển khai thực hiện chương trình KTGS của cấp huyện.

Năm 2022, UBKT Huyện ủy Hậu Lộc đã phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đầy đủ, có hiệu quả chương trình KTGS của cấp ủy đã đề ra; thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình KTGS năm. Tập trung chỉ đạo đảng ủy, chi bộ cơ sở đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng để xây dựng chương trình, kế hoạch. Xác định nội dung, đối tượng KTGS và triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao. Tập trung KTGS việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Hướng dẫn, đôn đốc, KTGS việc giải quyết tố cáo của công dân, nhất là những đơn vị có vấn đề phức tạp, nổi cộm; xem xét, kết luận, quyết định kỷ luật nghiêm minh, kịp thời đối với các trường hợp đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Tại Đảng bộ xã Triệu Lộc, năm 2022, UBKT đảng ủy đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng chương trình KTGS của đảng ủy, của UBKT đảng ủy. Đến nay công tác KTGS của đảng ủy, của UBKT đảng ủy xã đã hoàn thành chương trình công tác năm 2022 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Triệu Lộc, cho biết: Đảng bộ xã Triệu Lộc có 15 chi bộ trực thuộc, với 450 đảng viên. Qua công tác KTGS thường xuyên và kiểm tra chuyên đề, 100% chi bộ không có vi phạm kỷ luật, không có cá nhân, tập thể vi phạm kỷ luật, chất lượng, năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, chi ủy, đứng đầu là đồng chí bí thư được nâng lên. Những thiếu sót, tồn tại, vướng mắc của các chi bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được khắc phục kịp thời.

Tại Đảng bộ xã Tuy Lộc, đảng ủy, UBKT đảng ủy xã đã xây dựng nội dung như giám sát thực hiện các nguyên tắc, Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, chế độ sinh hoạt của các chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo sự phân công của chi bộ; kiểm tra tài chính Đảng, các loại sổ sách, hồ sơ Đảng đối với các chi bộ. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng ủy, các nghị quyết của chi bộ và các nhiệm vụ của cấp trên do đảng ủy triển khai; kiểm tra việc rà soát, sàng lọc chất lượng đảng viên gắn với công tác quản lý đảng viên đối với các chi bộ.

Đồng chí Mai Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Lộc cho biết: Năm 2022, đảng ủy và UBKT đảng ủy đã thực hiện đầy đủ, có hiệu quả chương trình KTGS của đảng ủy, của UBKT đảng ủy. Qua công tác KTGS góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc thành lập 14 đoàn kiểm tra đối với 30 tổ chức cơ sở đảng. UBKT Huyện ủy và cơ sở đã kiểm tra 29 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS. Qua kiểm tra kết luận, có 29 tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS và làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS. UBKT Huyện ủy và cơ sở đã tiến hành kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 22 tổ chức đảng cấp dưới. Qua kiểm tra kết luận có 22 tổ chức đảng làm tốt công tác thi hành kỷ luật. UBKT Huyện ủy và các tổ chức đảng cấp dưới đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng và 34 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận có 1 tổ chức đảng vi phạm khuyết điểm, nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật; có 33 đồng chí vi phạm khuyết điểm đã thi hành kỷ luật. Năm 2022, huyện Hậu Lộc không có đơn khiếu nại về kỷ luật Đảng của tổ chức đảng và đảng viên...

Đồng chí Hoàng Quốc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hậu Lộc, cho biết: Để thực hiện tốt công tác KTGS, trong thời gian tới tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho từng cán bộ, đảng viên về vai trò của công tác KTGS, kỷ luật của Đảng; nâng cao năng lực và phẩm chất của cán bộ UBKT Huyện ủy và UBKT đảng ủy cơ sở; đề cao tính chặt chẽ, khoa học, dân chủ trong quy trình ban hành các quy định về công tác KKTGS, kỷ luật của Đảng.

Cùng với việc triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng, UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao và tham mưu cho cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KTGS. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn về công tác KTGS và kỷ luật Đảng. Chủ động nắm tình hình cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của UBKT các cấp, phục vụ công tác KTGS ngay từ khâu quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tăng cường giám sát chuyên đề, qua đó nhằm phát hiện dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo đảng viên. Thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung KTGS đối với những lĩnh vực, địa bàn, đối tượng có dư luận bức xúc, dễ phát sinh khuyết điểm, vi phạm, như thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, quản lý kinh tế, giải phóng mắt bằng, cải cách hành chính.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]