(Baothanhhoa.vn) - Sáng 23-3, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp văn minh”. Báo Thanh Hóa xin giới thiệu một số ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đánh giá ý nghĩa, tầm quan trọng của hội nghị này.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Sáng 23-3, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp văn minh”. Báo Thanh Hóa xin giới thiệu một số ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đánh giá ý nghĩa, tầm quan trọng của hội nghị này.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Như Thanh quyết tâm cụ thể hóa nhiệm vụ trong thực tiễn ở địa phương

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp văn minh” góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Như Thanh nói riêng ngày càng phát triển, giàu đẹp văn minh.

Để cụ thể hóa những giá trị cốt lõi của chuyên đề, trong thời gian tới huyện sẽ tiếp tục thể chế hóa chủ trương phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc thành những quy định cụ thể trong hệ thống pháp luật, trong các cơ chế, chính sách và các quy định, quy chế để tổ chức triển khai nhiệm vụ trong thực tiễn ở địa phương.

Huyện chỉ đạo các ngành và địa phương tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chí phấn đấu cụ thể để thực hiện. MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nhiều mô hình học tập làm theo Bác phù hợp với đặc điểm, điều kiện của địa phương, đơn vị, trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Lương Văn Hoàn

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Như Thanh

Vĩnh Lộc tập trung xây dựng văn hoá, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung chuyên đề năm 2023 trong toàn Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc, với chức trách là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, bản thân tôi sẽ cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa, con người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, xác định rõ việc xây dựng và phát triển văn hoá, con người Vĩnh Lộc là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Tổ chức rà soát, nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy định về giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức con người Vĩnh Lộc trên nền tảng giá trị văn hóa con người Việt Nam, giá trị văn hóa con người Thanh Hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Xây dựng các tiêu chuẩn về nhân cách, đạo đức, lối sống: Có tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, phấn đấu vì lợi ích chung; có lối sống lành mạnh, trọng nghĩa, trọng tình, cần cù, trung thực, đoàn kết, sáng tạo, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng, tự trọng, tự chủ, hiểu biết sâu sắc, tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, dân tộc. Phát huy các phẩm chất con người Vĩnh Lộc với những chuẩn mực đặc trưng riêng có: “Đoàn kết - năng động - sáng tạo - nhân ái - hiếu khách”; đấu tranh đẩy lùi cái xấu, cái ác, sự lạc hậu ảnh hưởng tiêu cực đến thuần phong, mỹ tục của người Vĩnh Lộc; gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng sống, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Lê Văn Tịnh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lộc

Học và làm theo Bác bằng việc phát huy truyền thống, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của người Thanh Hóa

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị trên địa bàn TP Thanh Hóa gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng, phát triển thành phố Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023. Sau hội nghị học tập chuyên đề của tỉnh năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể chính trị và cán bộ, đảng viên thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các quy định của Đảng; xây dựng chuẩn mực đạo đức, đăng ký hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các địa phương, cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố tập trung tổ chức thực hiện 2 nội dung, đó là phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở các địa phương, cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu từ thành phố đến cơ sở; tiếp tục phát huy truyền thống, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của người Thanh Hóa; giữ gìn nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát hiện và đấu tranh kịp thời với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Nguyễn Thị Hiền

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa

Triển khai sâu rộng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Hà Trung sẽ triển khai sâu rộng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người; nhiệm vụ và giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa, con người xứ Thanh góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; đưa mục tiêu, nhiệm vụ của chuyên đề vào chương trình, kế hoạch hành động công tác của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc thực hiện các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua, cuộc vận động. Mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng ít nhất một mô hình hay, phần việc sáng tạo, hiệu quả; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có ít nhất một việc làm ý nghĩa, thiết thực trong học tập và làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu năm 2023 Hà Trung đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Trong đó, lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị hàng năm.

Nguyễn Thị Hương

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Hà Trung

Bộ đội Biên phòng tỉnh đẩy mạnh việc học và làm theo Bác

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Thực hiện Chỉ thị 05, những năm qua Đảng ủy BĐBP Thanh Hóa đã tổ chức triển khai quán triệt đầy đủ tinh thần, nội dung chỉ thị tới 26/26 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Qua học tập, quán triệt giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng trong BĐBP Thanh Hóa nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, nội dung học tập tập trung vào giáo dục, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh BĐBP và các cấp ủy Đảng. Khối cơ quan Bộ Chỉ huy, các đơn vị thành lập các tổ “Giáo viên giảng dạy chính trị” để huấn luyện, giảng dạy các nội dung của chuyên đề đã được Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa phê duyệt. Các buổi huấn luyện thường quán triệt, nghiên cứu học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm, xác định các nội dung trọng tâm, đột phá.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt và chỉ đạo đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân, cam kết thực hiện và viết bài thu hoạch; mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chỉ huy đơn vị đăng ký những nội dung để học tập và làm theo Bác. Từ đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, sâu rộng, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động và đạt hiệu quả thiết thực. Ngoài ra, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được đưa vào các nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Đại tá Nguyễn Văn Đông

Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Thanh Hóa

Học và làm theo Bác, Thiệu Long phấn đấu sớm trở thành xã kiểu mẫu

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Để đưa nội dung chuyên đề đi vào cuộc sống, tôi cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành kế hoạch hành động về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể và thiết thực ngay tại địa phương trên quan điểm bám sát chủ trương, nghị quyết của cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương. Trong quá trình triển khai, thực hiện luôn phát huy vai trò gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, từ đó tạo sức lan tỏa trong Nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào.

Cụ thể, trên lĩnh vực kinh tế, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các ngành dịch vụ, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao; nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, quan tâm phát triển các phong trào văn hóa - thể thao nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho Nhân dân; duy trì và làm tốt công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo tốt tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn toàn xã. Trong công tác xây dựng xã NTM, địa phương tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chung sức, đồng lòng với quyết tâm cao xây dựng xã Thiệu Long đạt xã NTM kiểu mẫu trong năm 2023.

Hoàng Đình Quế

Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Long (Thiệu Hóa)

Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Tham dự hội nghị trực tuyến tôi được lĩnh hội trực tiếp chuyên đề năm 2023: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh”, qua đó giúp tôi nhận thức sâu sắc văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế hiện nay.

Trên tinh thần tiếp thu các nội dung của chuyên đề, Chi bộ khu phố Hàm Hạ sẽ tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, con người, nhân lên niềm tự hào về văn hóa, con người Thanh Hóa và khát vọng cống hiến vì sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh. Đồng thời sẽ lựa chọn những nội dung phù hợp, sát với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Theo đó, năm 2023, chi bộ tập trung chỉ đạo xây dựng khu phố kiểu mẫu nâng cao, xây dựng tuyến đường văn minh, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Lê Huy Hiệu

Bí thư Chi bộ khu phố Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn)

Nhân lên niềm tự hào về văn hóa, con người Thanh Hóa và khát vọng cống hiến

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá cao việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Theo tôi, chuyên đề này đã cụ thể hóa chuyên đề học tập toàn khóa của Trung ương và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 và kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943-2023). Nội dung chuyên đề là sự tiếp nối quan điểm của Đảng ta về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nền văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là động lực để phát triển. Với tầm quan trọng đó, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân cần phải tiếp tục học tập, gắn bó và phát huy giá trị văn hóa hơn nữa, học tập càng tốt, càng làm cho con người hiểu biết sâu sắc hơn để trong cuộc sống, trong công việc, mỗi cá nhân, mỗi tập thể luôn phấn đấu phát huy sức mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Trịnh Quang Khường

CCB xã Định Bình, Yên Định, nguyên trợ lý Bộ Tham mưu Quân đoàn I

Nhóm PV CTXH


Nhóm PV CTXH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]