(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn

Sáng 29-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn

Đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Sơn trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Sơn đã đã trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, chủ đề đại hội dự kiến là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng; đẩy mạnh phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng – an ninh; xây dựng thành công huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn gồm hai phần: Phần thứ nhất, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nêu bật những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, nguyên nhân kết quả đạt được; những hạn chế yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế yếu kém. Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phương châm hành động trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ huyện là “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của huyện Đông Sơn.

Góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn, các đại biểu cơ bản nhất trí cho rằng báo cáo đã bám sát hướng dẫn của Tỉnh ủy, được xây dựng khá tốt, công phu. Tuy nhiên, chủ đề của Dự thảo Báo cáo chính trị cần phải nghiên cứu, điều chỉnh để mang tính khái quát cao hơn. Đồng thời, các đại biểu đã góp ý vào hệ thống các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình trọng tâm, khâu đột phát nhằm thể hiện rõ nét hơn, phù hợp với lợi thế và tầm nhìn phát triển của huyện. Trong đó, đề nghị huyện Đông Sơn cần xem xét, bổ sung 1 số chỉ tiêu như: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giá trị sản xuất ngành xây dựng; các dự án đầu tư; bưu chính viễn thông; thu nhập bình quân đầu người; đề nghị sắp xếp, bổ sung các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các giải pháp theo nhóm…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng Dự thảo Báo cáo chính trị của huyện đã được chuẩn bị chi tiết, công phu, có tính chiến đấu cao. Thống nhất và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn tiếp thu để hoàn chỉnh văn kiện.

Cho ý kiến cụ thể vào từng phần, từng nội dung trong Dự thảo Báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng đề nghị: Về chủ đề Dự thảo Báo cáo chính trị cần chỉnh sửa một số từ ngữ cho súc tích, cô đọng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở chủ đề của Đại hội là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng; đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, củng cố quốc phòng, anh ninh; đến năm 2025 xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá phần nội dung những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua được thể hiện tương đối tốt, biểu dương những kết quả, cách làm của Đảng bộ huyện Đông Sơn trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Đối với những hạn chế, yếu kém, đồng chí thống nhất với các nội dung dự thảo báo cáo. Về phương hướng, mục tiêu, các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với phương châm hành động là: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Về hệ thống các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí đề nghị huyện cần nghiên cứu lại chỉ tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất; huy động vốn đầu tư; tỷ lệ đô thị hóa. Về các chương trình trọng tâm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bổ sung chương trình phát triển đô thị để cụ thể hóa các tiêu chí về đô thị; chú trọng 2 khâu đột phá: Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là giải phóng mặt bằng và cải cách hành chính. Về các nhiệm vụ giải pháp để phát triển kinh tế, huyện Đông Sơn cần đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngành kinh tế theo hướng phát triển nhanh và bền vững, tập trung phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao theo chuỗi giá trị về lúa gạo chất lượng cao, rau quả chất lượng cao…. Đầu tư phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, xây dựng các sản phẩm OCOP; phát triển các chợ, siêu thị, khu thương mại, dự án dịch vụ; tập trung các giải pháp phát triển đô thị; các tiêu chí về hạ tầng đô thị. Quan tâm cải thiệu môi trường đầu tư kinh doanh; huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung triển khai các giải pháp cho giải phóng mặt bằng; tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh; nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh…

Thanh Huê

Tin liên quan:

Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]