(Baothanhhoa.vn) - Đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là việc khó khăn, phức tạp và nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền lợi của nhiều tổ chức và con người. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, sự cồng kềnh, chồng chéo, trùng lắp về chức năng của bộ máy hoạt động đã từng bước được khắc phục, đem lại những kết quả bước đầu quan trọng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 18, 19:

Bài 1: Quyết liệt và đồng bộ

Đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là việc khó khăn, phức tạp và nhạy cảm bởi nó liên quan đến quyền lợi của nhiều tổ chức và con người. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, sự cồng kềnh, chồng chéo, trùng lắp về chức năng của bộ máy hoạt động đã từng bước được khắc phục, đem lại những kết quả bước đầu quan trọng.

Bài 1: Quyết liệt và đồng bộ

Công chức xã Hoằng Đức luôn quan tâm giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Ảnh: Thu Vui

Những chuyển động tích cực

Là một trong những địa phương dẫn đầu trong tỉnh về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, sự nghiệp, trong 2 năm qua, huyện Như Xuân đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong quá trình triển khai, huyện đã tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn UBND, đơn vị sự nghiệp, từ đó đề xuất với tỉnh chủ trương sáp nhập một số đơn vị như: Phòng y tế, phòng dân tộc, ban quản lý thủy lợi – ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Xây dựng phương án kiện toàn, sắp xếp về tổ chức biên chế phòng giáo dục và đào tạo, trong đó giảm được một số vị trí công tác không cần thiết như văn thư, kế toán, lái xe chuyên trách. Đối với cấp xã, thị trấn, huyện Như Xuân đã xây dựng và thực hiện đề án hợp nhất văn phòng đảng ủy với văn phòng UBND thành một văn phòng cấp ủy – chính quyền, giảm được đầu mối công việc và biên chế ít nhất 1 chức danh trên 1 xã. Từ tháng 1-2017, huyện cũng tạm dừng việc tuyển dụng cán bộ không chuyên trách cấp xã, giải quyết chế độ nghỉ việc cho 42 cán bộ không chuyên trách; đồng thời thực hiện việc kiêm nhiệm một số chức danh cán bộ không chuyên trách giữa các đoàn thể, chuyên môn, hội đặc thù. Đối với cấp thôn, huyện Như Xuân đã thực hiện việc “nhất thể” chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố; thực hiện sáp nhập 116 thôn, tổ dân phố, giảm được 57 thôn và 342 cán bộ cấp thôn hưởng trợ cấp ngân sách theo chủ trương của tỉnh.

Cũng như huyện Như Xuân, thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, huyện Hoằng Hóa đã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức quán triệt đến tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm cao trong thực hiện. Quá trình triển khai, các ngành chức năng của huyện đã tham mưu các giải pháp bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; sửa đổi và xây dựng mới các quy chế, quy định theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, nghiên cứu, đề xuất hợp nhất các cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ tương đồng... Các xã, thị trấn tập trung đánh giá, rà soát toàn bộ hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, biên chế, xác định rõ những bất cập cần khắc phục. Từ đó kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đồng chí Trương Văn Đào, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hoằng Hóa, cho biết: “Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 18, 19, huyện Hoằng Hóa đã tinh giản biên chế đối với khối đảng, đoàn thể 13 đồng chí; cơ quan HĐND, UBND huyện giảm 11 đồng chí; khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện giảm 56 đồng chí; cán bộ, công chức cấp xã giảm 91 đồng chí; cán bộ không chuyên trách ở thôn, phố giảm 1.491 đồng chí. Cùng với việc tinh gọn bộ máy, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã cũng được huyện triển khai hiệu quả. Sau sáp nhập, huyện Hoằng Hóa còn 37 đơn vị hành chính, giảm 6 đơn vị”.

Xác định rõ việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” là nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, đổi mới hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 30-1-2018 để triển khai thực hiện nghị quyết; đồng thời lãnh đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung trọng tâm của kế hoạch theo đúng lộ trình đề ra, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Để việc thực hiện nghị quyết có hiệu quả, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung hoàn thiện chủ trương, chính sách về tổ chức bộ máy, biên chế; ban hành các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế; chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sửa đổi, bổ sung quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ theo hướng xác định rõ trách nhiệm, tăng cường phân cấp cho cơ sở; ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Báo Thanh Hóa, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh. Cùng với việc chỉ đạo xây dựng Đề án tổ chức lại Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh theo tinh thần Kết luận số 34-KL/TW ngày 7-8-2018 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xây dựng đề án, rà soát, sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác theo hướng tinh gọn, tập trung cho các mặt công tác xây dựng Đảng và phù hợp với tình hình của tỉnh. Ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU về lãnh đạo thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện thống nhất bố trí trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

UBND tỉnh đã ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh quản lý; quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý và nhiều quy định liên quan đến việc tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức... Trên cơ sở quán triệt và nắm vững các quan điểm, mục tiêu về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Trung ương và Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các ban, sở, ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với địa phương, đơn vị mình để thực hiện. Việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế đã có những bước chuyển cụ thể. Về tổ chức bộ máy khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức lại văn phòng cấp ủy để phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh; chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại các phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.

Thu gọn đầu mối, giảm cồng kềnh

Thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng phương án rà soát, sắp xếp lại các phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Theo đó, sẽ giảm từ 32 đầu mối còn 25 đầu mối, số lãnh đạo phòng trực thuộc ban giảm 3 (lộ trình đến năm 2020 giảm còn đúng số lượng theo Quy định số 04-QĐi/TW). Đã chuyển giao Đảng bộ Trường Đại học Hồng Đức từ trực thuộc Tỉnh ủy về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; chuyển giao Đảng bộ Công ty Lâm nghiệp Cẩm Ngọc từ trực thuộc Đảng bộ huyện Ngọc Lặc về trực thuộc Đảng bộ huyện Cẩm Thủy; chuyển giao Chi bộ Ngân hàng Ngoại thương - Chi nhánh Thanh Hóa thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh về Đảng bộ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Đồng thời, giải thể Đảng bộ Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh, chuyển toàn bộ đảng viên về Đảng bộ Công an tỉnh; giải thể 27/27 công đoàn ngành giáo dục cấp huyện...

Trên cơ sở rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các trường đại học, cao đẳng, UBND tỉnh đã xây dựng đề án, báo cáo và được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định giải thể Trường Cao đẳng Thể dục, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, giảm 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh. Thực hiện việc giải thể, sáp nhập các trường THPT, đã giảm 11 trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện việc sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS, toàn tỉnh đã giảm 94 trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc các huyện, thị xã, thành phố. Sắp xếp, hợp nhất 5 đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh để thành lập Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Thanh Hóa, giảm 4 đơn vị sự nghiệp. Thực hiện việc sáp nhập trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình vào trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, đã giảm được 27 đầu mối sự nghiệp trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện để thành lập văn phòng đăng ký đất đai, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giảm 23 đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện. Trên cơ sở rà soát, đánh giá hoạt động và nhu cầu trong thực hiện nghiên cứu, cung cấp dịch vụ về lĩnh vực nông nghiệp, UBND tỉnh đã trình và được Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức, sắp xếp lại 7 đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa để thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, theo đó giảm 6 đơn vị sự nghiệp. UBND tỉnh đã quyết định sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, thực hiện sáp nhập các ban quản lý rừng phòng hộ theo địa bàn quản lý, đã giảm 4 đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời, thực hiện hợp nhất, sáp nhập trạm thú y, trạm khuyến nông và trạm bảo vệ thực vật thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện, qua đó đã giảm 54 đầu mối tổ chức sự nghiệp trực thuộc Chi cục Bảo vệ thực vật và Chi cục Thú y... So với năm 2015, toàn tỉnh đã thực hiện giảm 236 đơn vị sự nghiệp công lập và 54 đầu mối sự nghiệp.

Việc sắp xếp, tổ chức các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh đã giảm từ 5.971 thôn, tổ dân phố xuống còn 4.393 thôn, tổ dân phố (sáp nhập 3.100 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.522 thôn, tổ dân phố, giảm 1.578), tương ứng giảm 9.468 cán bộ không chuyên trách thôn, bản, tổ dân phố. Cấp xã đã giảm từ 635 xã, phường, thị trấn xuống còn 599 xã, phường, thị trấn. Toàn bộ các xã, thị trấn sau sáp nhập đã ổn định về tổ chức bộ máy, từng bước đi vào hoạt động.

Việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tạo sự thống nhất cao trong Đảng, trong nhân dân. Thông qua việc triển khai thực hiện đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân, từng bước khắc phục những hạn chế, chồng chéo trong hoạt động.

Thu Vui – Minh Hiếu

Bài 2: Hiệu quả bước đầu và những khó khăn cần tháo gỡ. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]