(Baothanhhoa.vn) - Ngày 11-7-2018, HĐND tỉnh có Nghị quyết số 109/2018/NQ-HĐND về Quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

Tin liên quan

Đọc nhiều

Quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày 11-7-2018, HĐND tỉnh có Nghị quyết số 109/2018/NQ-HĐND về Quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1.1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

1.2. Đối tượng áp dụng: Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội:

2.1. Nội dung chi:

a) Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, khảo sát những vấn đề có liên quan phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

b) Chi tổ chức các hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết, tổ chức tọa đàm, hội thảo về công tác giám sát, phản biện xã hội.

c) Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập trong trường hợp nội dung giám sát, phản biện xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn phức tạp.

d) Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội.

e) Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội, văn bản kiến nghị.

f) Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

2.2. Mức chi:

2.2.1. Đối với cấp tỉnh:

a) Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, khảo sát; chi tổ chức hội nghị: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 12-7-2017 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi là Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND).

b) Đối với hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo: Ngoài các khoản chi theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND, được chi một số khoản sau.

- Chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/cuộc họp.

- Thành viên tham dự cuộc họp: 100.000 đồng/người/cuộc họp.

- Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng: 500.000 đồng/bài viết.

c) Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập:

Mức chi: 1.000.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn.

d) Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội: Ngoài chế độ công tác phí theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND; thành viên chính thức của đoàn giám sát: 100.000 đồng/người/ngày; các thành viên khác: 70.000 đồng/người/ngày.

e) Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội, văn bản kiến nghị:

Mức chi 2.000.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý).

2.2.2. Đối với cấp huyện:

a) Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, khảo sát; chi tổ chức hội nghị: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND.

b) Đối với hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo: Ngoài các khoản chi theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND, được chi một số khoản sau.

- Chủ trì cuộc họp: 120.000 đồng/người/cuộc họp.

- Thành viên tham dự cuộc họp: 80.000 đồng/người/cuộc họp.

- Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng: 400.000 đồng/bài viết.

c) Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập:

Mức chi: 800.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn.

d) Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội: Ngoài chế độ công tác phí theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND; thành viên chính thức của đoàn giám sát: 80.000 đồng/người/ngày; các thành viên khác: 50.000 đồng/người/ngày.

e) Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội, văn bản kiến nghị:

Mức chi 1.600.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý).

2.2.3. Đối với cấp xã:

a) Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, khảo sát; chi tổ chức hội nghị: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND.

b) Đối với hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo: Ngoài các khoản chi theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND, được chi một số khoản sau:

- Chủ trì cuộc họp: 90.000 đồng/người/cuộc họp.

- Thành viên tham dự cuộc họp: 60.000 đồng/người/cuộc họp.

- Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng: 300.000 đồng/bài viết.

c) Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập:

Mức chi: 600.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn.

d) Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội: Ngoài chế độ công tác phí theo quy định tại Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND; thành viên chính thức của đoàn giám sát: 60.000 đồng/người/ngày; các thành viên khác: 40.000 đồng/người/ngày.

e) Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội, văn bản kiến nghị:

Mức chi 1.200.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý).

2.2.4. Các khoản chi khác:

Trong phạm vi kinh phí phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các cấp quyết định việc chi tiêu cho các nội dung công việc thực tế phát sinh, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

3. Nguồn kinh phí:

- Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp nói trên thuộc nhiệm vụ của cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 1-7-2018. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]